Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE
Număr celex: 32011L0016

Modificări (...), Referințe (5), Reviste (6)

În vigoare de la 11 martie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 113 şi 115,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

___________

(1) Avizul din 10 februarie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

___________

(2) Avizul din 16 iulie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) În această eră a globalizării, nevoia de asistenţă reciprocă între statele membre în domeniul fiscal este mai acută ca oricând. Mobilitatea contribuabililor, numărul tranzacţiilor transfrontaliere şi internaţionalizarea instrumentelor financiare au cunoscut o dezvoltare puternică, ceea ce îngreunează stabilirea corectă a taxelor şi impozitelor de către statele membre. Această dificultate din ce în ce mai mare afectează funcţionarea sistemelor de impozitare şi atrage după sine apariţia dublei impuneri, fapt care incită la fraudă fiscală şi evaziune fiscală, competenţele de control rămânând la nivel naţional. Ea pune aşadar în pericol funcţionarea pieţei interne. Reviste (1)

(2) În consecinţă, un stat membru nu îşi poate gestiona sistemul de impozitare intern, în special în ceea ce priveşte impozitarea directă, în lipsa unor informaţii din partea altor state membre. Pentru contracararea efectelor negative ale acestui fenomen, este indispensabil să se instituie o nouă cooperare administrativă între administraţiile fiscale ale statelor membre. Este necesar să se creeze instrumente care să permită instaurarea încrederii între statele membre, prin instituirea de norme, obligaţii şi drepturi identice pentru toate statele membre. Reviste (1)

(3) Prin urmare, ar trebui adoptată o abordare cu totul nouă, prin elaborarea unui text nou care să confere statelor membre prerogativele necesare unei cooperări eficiente la nivel internaţional, în vederea contracarării efectelor negative asupra pieţei interne ale globalizării în continuă creştere.

(4) În acest context, actuala Directivă 77/799/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1977 privind asistența reciprocă acordată de autoritățile competente din statele membre în domeniul impozitării directe și al impozitării primelor de asigurare (3) nu mai asigură măsurile corespunzătoare. Deficiențele profunde ale acesteia au fost examinate de grupul de lucru ad hoc al Consiliului în materie de fraudă fiscală, în cadrul unui raport elaborat în 22 mai 2000, și mai recent în Comunicarea Comisiei privind prevenirea și combaterea abuzurilor corporative și financiare din 27 septembrie 2004 și în Comunicarea Comisiei privind necesitatea elaborării unei strategii coordonate de îmbunătățire a luptei împotriva fraudei fiscale din 31 mai 2006.

___________

(3) JO L 336, 27.12.1977, p. 15.

(5) Directiva 77/799/CEE, chiar modificată ulterior, a fost concepută într-un context diferit de cerințele actuale ale pieței interne și nu mai permite îndeplinirea noilor cerințe în materie de cooperare administrativă.

(6) Ţinând cont de numărul şi de importanţa adaptărilor necesare ale Directivei 77/799/CEE, o simplă modificare a acesteia nu ar fi suficientă pentru îndeplinirea obiectivelor prezentate mai sus. Directiva 77/799/CEE ar trebui aşadar abrogată şi înlocuită de un nou instrument juridic. Acest instrument ar trebui să se aplice taxelor şi impozitelor directe şi indirecte care în prezent nu fac obiectul legislaţiei Uniunii. În acest sens, prezenta nouă directivă este considerată ca fiind instrumentul adecvat pentru a permite o cooperare administrativă eficientă. Reviste (1)

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Pot fi de interes:

Reviste:
Cooperare administrativă în domeniul fiscal. Directiva 2011/16/UE - Art. 1 alin. (1) - Art. 5 - Cerere de informații adresată unui terț - Refuz de a răspunde - Sancțiune - Noțiunea «relevanță previzibilă» a informațiilor solicitate - Control exercitat de autoritatea solicitată - Control exercitat de instanță - întindere - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Art. 51 - Punere în aplicare a dreptului Uniunii - Art. 47 - Dreptul la o cale de atac jurisdicțională efectivă - Accesul instanței și al terțului la cererea de informații adresată de autoritatea solicitantă"
;
se încarcă...