Comisia de Insolvență la Nivel Central

Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, din 18.12.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 16 ianuarie 2019.

În vigoare de la 16 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil se utilizează valoarea coșului minim lunar de consum stabilită de către Comisia de Insolvență la Nivel Central pe baza studiului realizat de către grupul de lucru pentru elaborarea criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, constituit din reprezentanți ai: Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Institutului Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" al Academiei Române, Comisiei Naționale de Prognoză, Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, Institutului de Cercetări pentru Calitatea Vieții al Academiei Române, Institutului Național de Statistică și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Elementele constitutive ale coșului minim lunar de consum, precum și valorile asociate acestora sunt prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele criterii generale.

Art. 2. -

(1) Valoarea coșului minim lunar de consum reprezintă pragul minim sub care nu pot fi stabilite cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil. Această valoare reprezintă suma de bani din veniturile debitorului care nu poate fi oprită pentru plata datoriilor deoarece îi este necesară pentru acoperirea cheltuielilor indispensabile asigurării traiului zilnic pentru sine și familia sa.

(2) Valoarea coșului minim lunar de consum se stabilește diferențiat pentru procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedura simplificată de insolvență și procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active.

(3) Valoarea coșului minim lunar de consum este minimul necesar pentru asigurarea respectării drepturilor, libertăților fundamentale și demnității umane ale debitorului și ale persoanelor cărora acesta le asigură ori le datorează, în condițiile legii, întreținere în mod curent.

Art. 3. -

În oricare dintre procedurile de insolvență utilizate, cuantumul cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil poate fi echivalent valorii coșului minim lunar de consum sau poate depăși această valoare în funcție de necesitățile particulare ale fiecărui debitor și membrilor familiei sale ce nu pot fi acoperite de această sumă și a căror satisfacere este imperios necesară pentru a asigura respectarea drepturilor, libertăților fundamentale și demnității umane ale acestora.

Art. 4. -

Evaluarea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil pentru membrii familiei debitorului aflat în procedura de insolvență se va realiza conform prezentelor criterii generale atunci când valorificarea bunurilor și veniturilor debitorului și codebitorului, dacă este cazul, afectează nivelul de trai al acestora astfel încât le-ar fi încălcate drepturile, libertățile fundamentale și demnitatea umană.

Art. 5. -

Structura și componența familiei debitorului se stabilesc prin includerea în aceasta a persoanelor cărora debitorul le asigură ori le datorează, în condițiile legii, întreținere în mod curent și a persoanelor care conviețuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreținerii, conform art. 2 alin. (2) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 419/2017.

Art. 6. -

(1) Valoarea coșului minim lunar de consum diferențiată pentru debitorul care trăiește în mediul urban și membrii familiei sale în procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvență este:

a) 797 lei pentru fiecare adult;

b) 587 lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani;

c) 419 lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani.

(2) Valoarea coșului minim lunar de consum diferențiată pentru debitorul care trăiește în mediul rural și membrii familiei sale în procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvență este:

a) 644 lei pentru fiecare adult;

b) 473 lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani;

c) 339 lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani.

(3) În vederea estimării valorii totale a coșului minim lunar de consum pentru debitor și familia sa se vor analiza structura și componența acesteia conform art. 5 și se vor utiliza corespunzător pentru fiecare membru al familiei valorile menționate la alin. (1) și (2).

(4) În situația în care debitorul aflat în procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvență nu are familie, acesta va beneficia de valoarea coșului minim lunar de consum corespunzătoare fiecărui adult în funcție de mediul urban sau rural în care trăiește.

Art. 7. -

(1) Ținând cont de prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, valoarea coșului minim lunar de consum pentru debitorul aflat în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active este egală, indiferent dacă trăiește în mediul urban sau rural, cu valoarea salariului minim brut pe economie așa cum este prevăzut de legislația în vigoare pentru orice persoană angajată conform prevederilor Codului muncii în funcție de vechime sau nivelul studiilor realizate.

(2) Pentru fiecare membru al familiei debitorului aflat în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active se vor adăuga valorii coșului minim lunar de consum prevăzut pentru acesta valorile corespunzătoare menționate la art. 6 alin. (1) și (2).

Art. 8. -

Pentru stabilirea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil se va ține cont de particularitățile de ordin financiar ale situației debitorului și familiei sale în funcție de mediul urban sau rural și de locul unde trăiesc. În acest sens, valorii coșului minim lunar de consum i se vor adăuga sumele necesare asigurării:

a) nevoilor locative precum plata utilităților și serviciilor care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum ca urmare a prețurilor existente în zona unde debitorul și familia sa trăiesc;

b) necesităților alimentare atunci când acestea depășesc cuantumul financiar prevăzut în coșul minim lunar de consum ca urmare a prețurilor existente în zona unde debitorul și familia sa trăiesc sau a unor situații de sănătate ce impun un regim nutrițional special;

c) necesităților de transport atunci când debitorul și membrii familiei sale sunt nevoiți să se deplaseze către locurile de muncă, școală sau alte instituții de învățământ și orice alte locații pentru realizarea unor activități aducătoare de venituri sau pentru respectarea unor tratamente medicale ca urmare a condițiilor de viață existente și angajamentelor asumate, care impun depășirea cuantumului financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum;

d) altor nevoi curente ale debitorului și familiei sale care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum ca urmare a unor situații neprevăzute sau necesități imperioase precum: reparația, achiziționarea sau înlocuirea articolelor de îmbrăcăminte, obiectelor de uz personal sau casnic, inclusiv a mobilierului, obiectelor necesare îngrijirii bolnavilor sau persoanelor care suferă de un handicap, bunurilor care servesc la exercitarea ocupației sau profesiei debitorului, inventarului agricol, inclusiv a animalelor de muncă, furajelor pentru aceste animale și semințelor pentru cultura pământului, dacă debitorul se ocupă cu agricultura, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură;

e) susținerii cursurilor de învățământ obligatoriu și începerii sau continuării studiilor postliceale, universitare sau postuniversitare pentru debitor și persoanele cărora acesta le asigură ori le datorează, în condițiile legii, întreținere în mod curent, care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum;

f) plății cheltuielilor profesionale absolut necesare exercitării ocupației sau profesiei debitorului;

g) plății cheltuielilor de școlarizare, instruire, specializare absolut necesare exercitării ocupației sau profesiei debitorului;

h) plății primelor de asigurare obligatorie;

i) îndeplinirii obligațiilor legale sau convenționale de întreținere, ultimele neputând depăși un prag de 5 salarii medii pe an;

j) îndeplinirii obligațiilor rezultate din atragerea răspunderii penale și contravenționale.

Art. 9. -

(1) În estimarea cheltuielilor necesare asigurării unui nivel de trai rezonabil se va ține cont de veniturile din muncă ale debitorului și/sau posibilitatea ocupării unui loc de muncă mai bine remunerat în funcție de zona unde acesta și familia sa trăiesc raportat la structura pieței forței de muncă (anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele criterii generale).

(2) În cazul în care debitorul nu are un loc de muncă sau nu desfășoară o activitate aducătoare de venit și întreprinde demersurile necesare rezonabile pentru găsirea unui loc de muncă, inclusiv prin participarea la cursuri în scopul inițierii și desfășurării unei activități aducătoare de venit sau al angajării, cheltuielile indispensabile susținerii cursurilor și absolvirii lor vor fi adăugate valorii coșului minim lunar de consum, dacă acestea acoperă prin instruirea și calificarea oferite necesitățile debitorului și răspund la cerințele pieței forței de muncă din zona unde debitorul și familia sa trăiesc.

Art. 10. -

(1) Pentru stabilirea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil se va ține cont de existența oricăror situații speciale de sănătate, integritate fizică sau dizabilități, în cazul debitorului și al membrilor familiei sale.

(2) Sumele necesare asigurării plății cheltuielilor pentru realizarea tratamentelor medicale în vederea depășirii acestor situații sau a evitării punerii în pericol a vieții debitorului și membrilor familiei sale ori a menținerii unui trai decent și suportabil pentru persoanele care suferă de dizabilități nu pot fi reduse sau eșalonate. Acestea se adaugă la valoarea coșului minim lunar de consum în cuantumul necesar îndeplinirii tratamentului prescris de medic sau achiziționării, reparării sau înlocuirii obiectelor indispensabile unor persoane cu dizabilități în funcție de prețurile existente pe piața serviciilor și produselor medicale.

(3) În cazul în care pe parcursul desfășurării procedurii de insolvență, în mod neprevăzut, debitorul sau membrii familiei sale se îmbolnăvesc sau ajung în situația să sufere anumite afecțiuni grave, se vor aplica prevederile alin. (2).

Art. 11. -

Pentru stabilirea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil se va ține cont de cheltuielile minime legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul, dacă acesta este în mod indispensabil necesar debitorului și familiei sale, inclusiv pentru deplasarea de la/către locul de muncă, precum: plata combustibilului, impozitului, rovinietei (dacă este cazul), inspecției tehnice periodice, reparațiilor. Sumele necesare asigurării plății acestor cheltuieli se vor adăuga valorii coșului minim lunar de consum.

Art. 12. -

Pentru stabilirea cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil se va ține cont de cheltuielile necesare creșterii, îngrijirii și educării copilului aflat în întreținerea debitorului sau căruia debitorul îi prestează întreținere, prin raportare la diferitele stadii de dezvoltare a acestuia. În acest sens se vor adăuga valorii coșului minim lunar de consum sumele necesare acoperirii:

a) necesităților alimentare care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum în funcție de vârsta copilului, starea de sănătate a acestuia, integritatea fizică, dizabilități sau afecțiunile de care suferă raportate inclusiv la tratamentele și dietele prescrise de medic;

b) necesităților de transport care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum în funcție de vârsta copilului, locația unității de învățământ, mijloacele de transport existente în zona unde copilul trăiește și învață, starea de sănătate a acestuia, integritatea fizică, dizabilități sau afecțiunile de care suferă raportate inclusiv la recomandările și tratamentele medicale pe care trebuie să le urmeze;

c) cheltuielilor pentru susținerea cursurilor de învățământ obligatoriu, postliceal, universitar sau postuniversitar, inclusiv cele necesare asigurării unor dotări minimale pentru facilitarea accesului la informații și documente în format electronic și studiului acestora, care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum;

d) cheltuielilor pentru asigurarea unui spațiu locativ corespunzător dezvoltării normale fizice și psihice a copilului și facilitării studiului la orice vârstă a acestuia, care depășesc cuantumul financiar prevăzut pentru acestea în coșul minim lunar de consum ca urmare a situației familiale a debitorului și prețurilor existente în zona unde copilul trăiește și învață.

Art. 13. -

(1) Exigențe minimale ale unei locuințe convenabile sunt cele prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele criterii generale).

(2) Debitorul și membrii familiei sale au dreptul să beneficieze pe parcursul desfășurării procedurii de insolvență de o locuință convenabilă conform prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, dacă imobilul în care debitorul și familia sa locuiesc este valorificat, se va lua în considerare cuantumul chiriei necesare pentru ocuparea unei locuințe convenabile. Acest cuantum se va adăuga la valoarea coșului minim lunar de consum.

(3) Dacă debitorul, împreună cu familia sa, locuiește într-un imobil care excedează exigențelor minimale ale unei locuințe convenabile raportat la numărul locatarilor, acesta poate opta pentru valorificarea imobilului și mutarea într-o altă locuință.

(4) Debitorul și familia sa pot opta, în vederea acoperirii unui cuantum cât mai mare din creanțele deținute, să valorifice imobilul în care locuiesc și să se mute într-o locuință care nu întrunește exigențele minimale stabilite de prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Debitorul și familia sa nu pot opta pentru o astfel de soluție, în vederea acoperirii unui cuantum cât mai mare din creanțele deținute, dacă persoanele cărora le prestează întreținere sunt private de spațiul necesar unei dezvoltări normale fizice și psihice și facilitării studiului pentru absolvirea cursurilor de învățământ obligatoriu, postliceal, universitar sau postuniversitar.

(5) Sumele necesare pentru plata cheltuielilor cu serviciile și utilitățile aferente unei locuințe convenabile nu pot fi eșalonate sau reduse și se vor adăuga valorii coșului minim lunar de consum pentru partea de cuantum care depășește suma prevăzută pentru această categorie de cheltuieli.

Art. 14. -

Comisiile de insolvență la nivel teritorial, administratorii procedurii și lichidatorii pentru procedura insolvenței persoanelor fizice stabilesc cheltuielile debitorului pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil conform prezentelor criterii generale.

ANEXA Nr. 1 la criteriile generale

STRUCTURA CHELTUIELILOR

Tabelul 1. Structura cheltuielilor din cadrul coșului minim lunar de consum pentru familiile din mediul urban, stabilită de către Comisia de Insolvență la Nivel Central pe baza datelor oferite de ICCV și INS

- % și medii lunare/gospodărie în lei -
Structura cheltuielilor totale de consum pentru: Familia de 2 adulți activi și 2 copii în întreținere din mediul urban (ICCV) Familia din mediul urban (INS)
Structura cheltuielilor de consum ICCV - CMLC INS
1. Produse alimentare și băuturi 41,1% - 1.069,8 lei 41,4%
2. Îmbrăcăminte, încălțăminte 5,4% - 139,2 lei 7,6%
3. Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, abonament radio, TV, internet, telefonie 15,6% - 405,4 lei 16,7%
4. Mobilier, dotarea locuinței 2,8% - 71,9 lei 4,8%
5. Sănătate 5,1% - 132,2 lei 3,3%
6. Transport 8,3% - 215,5 lei 7,5%
7. Poștă și telecomunicații 0,8% - 20,9 lei 5,6%
8. Educație, recreere și cultură 2,1% - 53,4 lei 5,3%
9. Diverse produse și servicii 5,1% - 132,2 lei 5,6%
10. Asigurări pentru persoane, casă și mașină 4,7% - 122,9 lei -
11. Hoteluri, cafenele, restaurante - 2,2%
12. Fond de siguranță și economii 9,0% - 236,3 lei -
13. Valoarea coșului minim lunar de consum 100,0% - 2.600 lei 100,0% - 2.299,11 lei
Sumele alocate pentru fiecare membru al familiei:
- Adult - soț
- Adult - soție
- Copil cu vârsta de peste 14 ani
- Copil cu vârsta sub 14 ani

797 lei
797 lei
587 lei
419 lei
- Alt adult aflat în componența familiei 797 lei

Legendă: CMLC = coșul minim lunar de consum; ICCV = Institutul de Cercetare a Calității Vieții; INS = Institutul Național de Statistică.

Tabelul 2. Structura cheltuielilor din cadrul coșului minim lunar de consum pentru familiile din mediul rural, stabilită de către Comisia de Insolvență la Nivel Central pe baza datelor oferite de ICCV și INS

- % și medii lunare/gospodărie în lei -
Structura cheltuielilor totale de consum pentru: Familia de 2 adulți activi și 2 copii în întreținere din mediul rural (ICCV) Familia din mediul rural (INS)
Structura cheltuielilor de consum ICCV - CMLC Incluzând autoconsumul INS
1. Produse alimentare și băuturi 38,0% - 797,4 lei 57,0%
2. Îmbrăcăminte, încălțăminte 9,9% - 207,5 lei 5,8%
3. Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, abonament radio, TV, internet, telefonie 12,4% - 259,3 lei 14,5%
4. Mobilier, dotarea locuinței 7,2% - 151,7 lei 4,2%
5. Sănătate 1,7% - 36,5 lei 2,4%
6. Transport 6,6% - 138,6 lei 4,8%
7. Poștă și telecomunicații 3,3% - 69,2 lei 4,4%
8. Educație, recreere și cultură 2,7% - 57,6 lei 3,0%
9. Diverse produse și servicii 3,0% - 63,4 lei 2,6%
10. Asigurări persoane, casă și mașină 6,0% - 126,3 lei -
11. Hoteluri, cafenele, restaurante - 1,3%
12. Fond de siguranță și economii 9,2% - 192,2 lei -
Valoarea coșului minim lunar de consum 100,0% - 2.100 lei 100,0% - 1.493,75 lei
Sumele alocate pentru fiecare membru al familiei:
- Adult - soț
- Adult - soție
- Copil cu vârsta de peste 14 ani
- Copil cu vârsta sub 14 ani

644 lei
644 lei
473 lei
339 lei
- Alt adult aflat în componența familiei 644 lei

Legendă: CMLC = coșul minim lunar de consum; ICCV = Institutul de Cercetare a Calității Vieții; INS = Institutul Național de Statistică.

Comisia de Insolvență la Nivel Central a stabilit valorile cheltuielilor din cadrul coșului minim lunar de consum pentru familiile din mediul urban și rural ținând cont de rata inflației și salariul minim pe economie prevăzut de la 1 ianuarie 2019.

ANEXA Nr. 2 la criteriile generale

STRUCTURA PIEȚEI FORȚEI DE MUNCĂ

Sursa: Institutul Național de Statistică

Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev. 2, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, anul 2016

Tabelul I

Macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe Agricultură, silvicultură și pescuit (mii de persoane) Industrie (mii de persoane) Industria extractivă (mii de persoane) Industria prelucrătoare (mii de persoane)
TOTAL 1.726,8 1.957 54,2 1.717,6
MACROREGIUNEA UNU 433 628 12 574,5
Regiunea Nord-Vest 259,1 313,4 4,7 288,4
Bihor 61,3 75,5 1,9 68,6
Bistrița-Năsăud 30,4 38,7 0,3 36,6
Cluj 51,4 78,1 1,4 70,1
Maramureș 51,4 55,8 0,6 52,3
Satu Mare 39,3 37,6 0,2 35,1
Sălaj 25,3 27,7 0,3 25,7
Regiunea Centru 173,9 314,6 7,3 286,1
Alba 34,4 53,9 1,3 49,6
Brașov 23,1 72,6 0,7 66,2
Covasna 17,5 26 0,2 24
Harghita 30,2 35 0,6 31,9
Mureș 48,6 58,7 2,4 51,7
Sibiu 20,1 68,4 2,1 62,7
MACROREGIUNEA DOI 583,2 418 7,5 362,8
Regiunea Nord-Est 346,1 219,4 4 194,4
Bacău 46,6 42,5 1,8 36,6
Botoșani 53,5 25,3 0,1 23,1
Iași 65,2 49,8 0,2 43,5
Neamț 58,1 35,5 0,4 32,7
Suceava 74,3 41,9 1,5 36,7
Vaslui 48,4 24,4 0 21,8
Regiunea Sud-Est 237,1 198,6 3,5 168,4
Brăila 28,3 26,4 0,3 23,5
Buzău 52,6 39,2 0,9 34,1
Constanta 46,4 52 1,3 41
Galați 42,5 34,5 0,3 29,2
Tulcea 22,4 16,8 0,5 13,9
Vrancea 44,9 29,7 0,2 26,7
MACROREGIUNEA TREI 330,9 483 13,8 414,2
Regiunea Sud-Muntenia 303,7 287,5 9,1 254,4
Argeș 48,8 84,2 1,6 77,5
Călărași 35,6 16,8 0,1 14,5
Dâmbovița 48,9 51,7 1,5 47,4
Giurgiu 32,6 8,7 0,7 6
Ialomița 32,8 15,4 0,2 13,4
Prahova 45,1 85,8 3,9 75,1
Teleorman 59,9 24,9 1,1 20,5
Regiunea București-Ilfov 27,2 195,5 4,7 159,8
Ilfov 24,8 45,3 0,4 39,9
Municipiul București 2,4 150,2 4,3 119,9
MACROREGIUNEA PATRU 379,7 428 20,9 366,1
Regiunea Sud-Vest Oltenia 233,3 163,2 14,1 127,1
Dolj 75,6 42,5 0,8 35,5
Gorj 28,2 30,8 10,2 13,9
Mehedinți 33,9 17,8 0,6 14,8
Olt 55,8 33,4 0,7 30,7
Vâlcea 39,8 38,7 1,8 32,2
Regiunea Vest 146,4 264,8 6,8 239
Arad 34,3 76,1 0,6 71,9
Caraș-Severin 30 25,7 0,2 23,1
Hunedoara 30,2 53,7 5,1 41,8
Timiș 51,9 109,3 0,9 102,2

Tabelul II

Macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (mii de persoane) Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (mii de persoane) Construcții (mii de persoane) Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (mii de persoane)
TOTAL 54,4 130,8 684,2 1.225,9
MACROREGIUNEA UNU 10,7 30,8 162,9 315,6
Regiunea Nord-Vest 5,1 15,2 87 162,5
Bihor 1,5 3,5 15,9 36,7
Bistrița-Năsăud 0,3 1,5 11,4 16,3
Cluj 2 4,6 30,4 55,6
Maramureș 0,6 2,3 12,4 23,6
Satu Mare 0,4 1,9 11,8 17,6
Sălaj 0,3 1,4 5,1 12,7
Regiunea Centru 5,6 15,6 75,9 153,1
Alba 0,8 2,2 9,2 22,7
Brașov 1,6 4,1 27 40,4
Covasna 0,2 1,6 4 11,9
Harghita 0,5 2 7,9 19
Mureș 1,6 3 14,3 34,3
Sibiu 0,9 2,7 13,5 24,8
MACROREGIUNEA DOI 12,3 35,4 170,4 288,3
Regiunea Nord-Est 4,7 16,3 82,1 152,3
Bacău 1 3,1 26,4 29,2
Botoșani 0,4 1,7 5,6 16,1
Iași 1,3 4,8 24,8 36,7
Neamț 0,8 1,6 8,7 26,4
Suceava 0,8 2,9 11,3 30,5
Vaslui 0,4 2,2 5,3 13,4
Regiunea Sud-Est 7,6 19,1 88,3 136
Brăila 0,5 2,1 13,8 15,7
Buzău 0,8 3,4 7,5 22,1
Constanța 3,5 6,2 34,3 48,9
Galați 1,7 3,3 16,7 24,2
Tulcea 0,4 2 6,1 9,6
Vrancea 0,7 2,1 9,9 15,5
MACROREGIUNEA TREI 16 39 236,2 398,8
Regiunea Sud-Muntenia 5,3 18,7 76,8 141,5
Argeș 1,5 3,6 19,8 28,5
Călărași 0,3 1,9 4,8 9,4
Dâmbovița 0,6 2,2 6,4 27,5
Giurgiu 0,3 1,7 8,4 7,3
Ialomița 0,2 1,6 6 11,5
Prahova 2,1 4,7 27,5 41,7
Teleorman 0,3 3 3,9 15,6
Regiunea București-Ilfov 10,7 20,3 159,4 257,3
Ilfov 0,3 4,7 10,4 40,8
Municipiul București 10,4 15,6 149 216,5
MACROREGIUNEA PATRU 15,4 25,6 114,7 223,2
Regiunea Sud-Vest Oltenia 9,8 12,2 64,7 99,8
Dolj 2,7 3,5 17 35,9
Gorj 4 2,7 16,2 16,3
Mehedinți 0,8 1,6 9,6 10
Olt 0,4 1,6 9,5 14,3
Vâlcea 1,9 2,8 12,4 23,3
Regiunea Vest 5,6 13,4 50 123,4
Arad 1 2,6 12,5 31,5
Caraș-Severin 0,4 2 7,1 12,3
Hunedoara 2,3 4,5 12,6 29,6
Timiș 1,9 4,3 17,8 50

Tabelul III

Macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe Transport și depozitare (mii de persoane) Hoteluri și restaurante (mii de persoane) Informații și comunicații (mii de persoane) Intermedieri financiare și asigurări (mii de persoane)
TOTAL 444,6 193,3 204,2 105,2
MACROREGIUNEA UNU 123,8 56,6 46 19,2
Regiunea Nord-Vest 67,1 26,2 27,1 11
Bihor 15,5 6,6 2,2 1,8
Bistrița-Năsăud 6,6 2,7 0,4 0,7
Cluj 23,6 8,7 19,2 5,5
Maramureș 9,3 3,9 1,2 1,7
Satu Mare 6,6 2,4 2,2 0,8
Sălaj 5,5 1,9 1,9 0,5
Regiunea Centru 56,7 30,4 18,9 8,2
Alba 8,8 3,2 0,6 0,9
Brașov 14,5 10,6 7,6 2,2
Covasna 4 2,7 0,6 0,6
Harghita 5,5 3,4 3,1 0,7
Mureș 12,2 5,3 2,9 1,6
Sibiu 11,7 5,2 4,1 2,2
MACROREGIUNEA DOI 104 44,4 29,1 15,1
Regiunea Nord-Est 47,6 21,3 15,8 7,8
Bacău 7,3 2,9 1,2 1,6
Botoșani 4,9 2,4 0,6 0,7
Iași 11,4 6,4 8,1 2,3
Neamț 7,6 3,9 1,3 1,2
Suceava 11,2 4,8 3 1,3
Vaslui 5,2 0,9 1,6 0,7
Regiunea Sud-Est 56,4 23,1 13,3 7,3
Brăila 4,5 2,7 0,6 0,9
Buzău 7,1 2,5 0,7 1,1
Constanța 26,4 10 5,6 2,5
Galați 9,5 4 2,9 1,5
Tulcea 3,7 1,9 1,7 0,5
Vrancea 5,2 2 1,8 0,8
MACROREGIUNEA TREI 138,3 60,1 103,5 56,1
Regiunea Sud-Muntenia 59,8 18,4 8,6 6,6
Argeș 12,7 4 2,2 1,9
Călărași 3,5 1,1 0,5 0,5
Dâmbovița 12,1 3,2 0,7 0,7
Giurgiu 5,1 0,6 0,2 0,4
Ialomița 4,3 1,7 0,4 0,5
Prahova 17,1 6,5 4,2 2
Teleorman 5 1,3 0,4 0,6
Regiunea București-Ilfov 78,5 41,7 94,9 49,5
Ilfov 15,5 4,9 5,3 1,5
Municipiul București 63 36,8 89,6 48
MACROREGIUNEA PATRU 78,5 32,2 25,6 14,8
Regiunea Sud-Vest Oltenia 33,2 14,6 8,4 5,6
Dolj 10,4 4,7 3,4 1,9
Gorj 5,9 2,7 0,6 0,9
Mehedinți 4,3 1,8 0,2 0,6
Olt 5,3 1,4 1,9 0,9
Vâlcea 7,3 4 2,3 1,3
Regiunea Vest 45,3 17,6 17,2 9,2
Arad 13,2 3,9 1,6 1,6
Caraș-Severin 5,9 2,6 0,5 3,6
Hunedoara 7,2 4 2,1 1,2
Timiș 19 7,1 13 2,8

Tabelul IV

Macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe Tranzacții imobiliare (mii de persoane) Activități profesionale, științifice și tehnice (mii de persoane) Activități de servicii administrative și activități de servicii-suport (mii de persoane) Administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public (mii de persoane)
TOTAL 34,6 192,9 320,5 202,7
MACROREGIUNEA UNU 7,1 34,6 63,4 44,5
Regiunea Nord-Vest 3,4 17,5 30,3 22,3
Bihor 0,8 3,1 6 4,7
Bistrița-Năsăud 0,1 1,2 1,8 2,7
Cluj 1,5 8,1 15,2 5,9
Maramureș 0,4 2,3 3,1 3,6
Satu Mare 0,5 1,5 2,3 3
Sălaj 0,1 1,3 1,9 2,4
Regiunea Centru 3,7 17,1 33,1 22,2
Alba 0,7 2,2 2,5 4
Brașov 1,3 5,7 12,1 5,4
Covasna 0,1 1,4 1,8 2
Harghita 0,2 1,9 1,9 2,9
Mureș 0,8 2,6 6,7 4,3
Sibiu 0,6 3,3 8,1 3,6
MACROREGIUNEA DOI 7,3 30,2 53,1 49,2
Regiunea Nord-Est 3,9 15,7 23,8 25,8
Bacău 0,6 2 4,4 4,6
Botoșani 0,2 1,6 1,5 3,1
Iași 1,5 6,1 10,4 5,7
Neamț 0,9 2,1 2,9 3,8
Suceava 0,4 2,6 2,7 5,2
Vaslui 0,3 1,3 1,9 3,4
Regiunea Sud-Est 3,4 14,5 29,3 23,4
Brăila 0,4 1,9 3,1 3,3
Buzău 0,2 2,2 2,9 3,6
Constanța 1,4 4 11,9 6,4
Galați 0,9 3 7,6 4,3
Tulcea 0,2 1,6 1,6 2,7
Vrancea 0,3 1,8 2,2 3,1
MACROREGIUNEA TREI 13,9 104,4 160,5 70,9
Regiunea Sud-Muntenia 4 17,7 32,3 26,2
Argeș 0,9 4,7 6,5 4,6
Călărași 0,2 1,4 1,9 2,8
Dâmbovița 0,4 2 5,4 4,2
Giurgiu 0,3 0,7 2,6 2,8
Ialomița 0,2 1 2,3 2,7
Prahova 1,7 6,4 10,1 5,8
Teleorman 0,3 1,5 3,5 3,3
Regiunea București-Ilfov 9,9 86,7 128,2 44,7
Ilfov 1,6 8,9 11,1 3
Municipiul București 8,3 77,8 117,1 41,7
MACROREGIUNEA PATRU 6,3 23,7 43,5 38,1
Regiunea Sud-Vest Oltenia 3 10 17,8 20,4
Dolj 1 4,2 6,4 5,6
Gorj 0,3 1,4 3,8 3,8
Mehedinți 0,4 1 1,4 3,3
Olt 0,4 1,7 3,1 3,9
Vâlcea 0,9 1,7 3,1 3,8
Regiunea Vest 3,3 13,7 25,7 17,7
Arad 0,8 3 6,5 4
Caraș-Severin 0,2 1,2 2,9 3,3
Hunedoara 0,4 2,1 4,2 4,2
Timiș 1,9 7,4 12,1 6,2

Tabelul V

Macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe Învățământ (mii de persoane) Sănătate și asistență socială (mii de persoane) Activități de spectacole, culturale și recreative (mii de persoane) Alte activități de servicii (mii de persoane)
TOTAL 378 403 77,4 167,3
MACROREGIUNEA UNU 103,7 105,3 18,3 42,2
Regiunea Nord-Vest 55,5 54,5 9,5 21,6
Bihor 12 11,4 2,2 3,9
Bistrița-Năsăud 5,3 5,4 1 2,5
Cluj 19,3 18,7 3,8 7,6
Maramureș 8,6 8,5 1 3,2
Satu Mare 6 6 1,1 2,2
Sălaj 4,3 4,5 0,4 2,2
Regiunea Centru 48,2 50,8 8,8 20,6
Alba 6,2 7,2 0,7 2,7
Brașov 10,8 11,8 2,4 5,7
Covasna 4,1 3,6 0,7 0,8
Harghita 7,3 5,9 0,8 1,9
Mureș 11,2 12,7 1,9 4,7
Sibiu 8,6 9,6 2,3 4,8
MACROREGIUNEA DOI 106,3 106,1 13,9 42,7
Regiunea Nord-Est 64,5 62,5 7,1 20,4
Bacău 11,7 10,6 1,2 4
Botoșani 6,9 6,4 0,7 2,1
Iași 18,7 20,6 2,6 5,8
Neamț 8,4 7,7 0,8 1,9
Suceava 12,2 9,5 1,2 5,3
Vaslui 6,6 7,7 0,6 1,3
Regiunea Sud-Est 41,8 43,6 6,8 22,3
Brăila 5,2 5,5 1,1 2,4
Buzău 6,5 6 0,7 2,7
Constanța 11,3 14,3 2,4 8,4
Galați 10,1 8,2 1,7 3,5
Tulcea 3,4 4 0,4 3
Vrancea 5,3 5,6 0,5 2,3
MACROREGIUNEA TREI 95,4 115,4 34,8 54
Regiunea Sud-Muntenia 43,8 46,8 6,9 15,3
Argeș 9,8 10,3 2 3,7
Călărași 3,8 3,4 0,7 0,4
Dâmbovița 7,9 6,8 0,6 1,8
Giurgiu 3 4 0,6 0,9
Ialomița 3,5 3,6 0,3 2,5
Prahova 10,4 13,4 2,4 4,5
Teleorman 5,4 5,3 0,3 1,5
Regiunea București-Ilfov 51,6 68,6 27,9 38,7
Ilfov 3,9 4,9 1,7 2,2
Municipiul București 47,7 63,7 26,2 36,5
MACROREGIUNEA PATRU 72,6 76,2 10,4 28,4
Regiunea Sud-Vest Oltenia 36,4 36,6 4,9 9,4
Dolj 12,4 13,1 2,1 3
Gorj 6,6 6,2 0,9 1,3
Mehedinți 4,6 4 0,5 0,7
Olt 6,7 6,6 0,7 2,1
Vâlcea 6,1 6,7 0,7 2,3
Regiunea Vest 36,2 39,6 5,5 19
Arad 7,6 7,9 1,2 5,6
Caraș-Severin 5,3 5,4 0,7 2
Hunedoara 7,5 8,3 0,8 2,4
Timiș 15,8 18 2,8 9

ANEXA Nr. 3 la criteriile generale

EXIGENȚE MINIMALE PENTRU LOCUINȚE
conform prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996

A. Cerințe minimale

- Acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie

- Spațiu pentru odihnă

- Spațiu pentru prepararea hranei

- Grup sanitar

- Acces la energia electrică și apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere

- Suprafața construită desfășurată este suma suprafețelor secțiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor locuinței, delimitate de conturul exterior al pereților exteriori, inclusiv al pereților balcoanelor și al logiilor.

B. Suprafețe minimale:

Persoane/ familie Camere/ locuință Cameră de zi Dormitoare Loc de luat masa Bucătărie Încăperi sanitare Spații de depozitare Suprafața utilă Suprafața construită
nr. nr. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
1 1 18,00 - 2,50 5,00 4,50 2,00 37,00 58,00
2 2 18,00 12,00 3,00 5,00 4,50 2,00 52,00 81,00
3 3 18,00 22,00 3,00 5,50 6,50 2,50 66,00 102,00
4 3 19,00 24,00 3,50 5,50 6,50 3,50 74,00 115,00
5 4 20,00 34,00 3,50 6,00 7,50 4,00 87,00 135,00
6 4 21,00 36,00 4,50 6,00 7,50 4,50 93,00 144,00
7 5 22,00 46,00 5,00 6,50 9,00 5,00 107,00 166,00
8 5 22,00 48,00 6,00 6,50 9,00 5,50 110,00 171,00

NOTE:

- Suprafața camerei de zi de la locuința cu o cameră include spațiul pentru dormit.

- Locul de luat masa poate fi înglobat în bucătărie sau în camera de zi.

- Înălțimea liberă minimă a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excepția mansardelor, supantelor și nișelor, la care se va asigura un volum minim de 15 m3 de persoană.

- Suprafața locuibilă este suprafața desfășurată a încăperilor de locuit. Ea cuprinde suprafața dormitoarelor și a camerei de zi.

- Suprafața utilă este suprafața desfășurată, mai puțin suprafața aferentă pereților.

- Suprafața utilă a locuinței este suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: cameră de zi, dormitoare, băi, WC, duș, bucătărie, spații de depozitare și de circulație din interiorul locuinței. Nu se cuprind: suprafața logiilor și a balcoanelor, pragurile golurilor de uși, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nișele de radiatoare, precum și suprafețele ocupate de sobe și cazane de baie (câte 0,50 m2 pentru fiecare sobă și cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuințelor duplex, rampa, mai puțin palierele, nu se cuprinde în suprafața utilă a locuinței.

- Suprafața construită pe locuință, prevăzută în tabelul B, este suma suprafețelor utile ale încăperilor, logiilor, balcoanelor, precum și a cotei-părți din suprafețele părților comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea și evacuarea deșeurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adaugă suprafața aferentă pereților interiori și exteriori ai locuinței; în cazul încălzirii cu combustibil solid, se adaugă suprafața aferentă sobelor și cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafețele aferente boxelor de la subsol și ale garajelor care pot fi prevăzute distinct.

- Suprafața încăperii sanitare principale din locuință va permite accesul la cada de baie al persoanelor utilizatoare de fotoliu rulant.

- Încăperea sanitară se include în locuință, în cazul în care pot fi asigurate alimentarea cu apă și canalizarea.

- Lățimea minimă de circulație a coridoarelor și a vestibulului din interiorul locuinței va fi de 120 cm.

- În funcție de amplasamentul construcției, suprafețele construite pot avea abateri în limitele de ± 10%.

- Numărul de persoane pe locuință se utilizează la repartizarea locuințelor sociale, de intervenție, de serviciu și de necesitate.

C. Încăperi sanitare

Număr de camere/locuință
1 2 3 4 5
Baie 1 1 1 1 2
Duș - - - 1 -
WC - - 1 - -

D. Dotarea minimă a încăperilor sanitare

Baie Duș WC
Cadă de baie 1 - -
Vas WC 1 1 1
Lavoar mare 1 - -
mic - 1 1
Cuvă pentru duș - 1 -
Etajeră mare 1 - -
mică - 1 1
Oglindă mare 1 - -
mică - 1 1
Portprosop 1 1 1
Portsăpun 1 1 1
Porthârtie 1 1 1
Cuier 1 1 -
Sifon pardoseală 1 1 -

NOTE:

- În baie se va prevedea spațiul pentru mașina de spălat rufe.

- Încăperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin coș de ventilație.

E. Dotarea minimă a bucătăriei

Nr. de camere/locuință 1-2 3 4 5
Spălător cu cuvă și picurător 1 1 1 1

NOTĂ:

- În bucătărie se vor prevedea: coș de ventilație, spațiu pentru frigider și pentru masa de lucru.

F. Dotarea minimă cu instalații electrice

Dormitor Cameră de zi Bucătărie Baie Duș WC
Loc de lampă 1 1 - - - -
Aplică - - 1 1 1 1
Comutator 1 1 - - - -
Întrerupător - - 1 1 1 1
Priză 2 3 1 - - -
Priză cu contact de protecție - - 1 1 - -

NOTE:

- Se vor prevedea întrerupătoare și aplice pentru fiecare spațiu de depozitare și spațiu de circulație.

- Priza cu contact de protecție, instalată pentru baie, se montează în exteriorul încăperii.

- Fiecare locuință va fi prevăzută cu instalație de sonerie.

- În clădiri cu mai multe locuințe se vor prevedea instalații și prize pentru antena colectivă și telefon.

- Pentru locuințele situate în mediul rural, dotările minime privind încăperile sanitare și bucătăria se vor putea realiza pe parcursul existenței construcției, în corelare cu racordarea locuinței la rețelele de utilitate publică sau la sistemul propriu de alimentare cu apă și evacuare controlată a apelor uzate.

G. Spații și instalații de folosință comună pentru clădiri cu mai multe locuințe

- Instalații de prevenire și stingere a incendiilor, precum și ascensor conform normelor în vigoare

- Spații pentru biciclete, cărucioare și pentru uscarea rufelor

- Spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere

- Spații pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, în situațiile în care nu se pot asigura încălzirea centrală și/sau gaze la bucătărie

- Rampă de acces și lift pentru persoanele utilizatoare de fotoliu rulant

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...