ANEXA Nr 4 -
REFERAT
de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult

1. Datele de identificare a entității nonprofit/unității de cult

Denumirea . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal . . . . . . . . . .

2. Sume virate în mod necuvenit stabilite ca urmare a răspunsurilor persoanelor fizice la notificarea organului fiscal

Nr. crt. Borderoul de predare-primire depus de entitatea beneficiară nr. /data***) Poziția din borderoul de predare- primire depus de entitatea beneficiară****) Suma virată necuvenit Cont IBAN Data virării sumei
0 1 2 3 4 5
1.
2.
. . .
TO T A L X X

***) Se înscriu numărul și data borderoului de predare-primire cu care a fost depus formularul 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii" la organul fiscal.

****) Se înscrie poziția persoanei fizice care figurează în borderoul de predare-primire depus de entitatea beneficiară, ca urmare a răspunsului la notificarea organului fiscal.

Aprobat:
Conducătorul unității fiscale,
Numele, prenumele . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Avizat:
Șef compartiment specialitate,
Numele, prenumele . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Întocmit:
Funcție . . . . . . . . . .,
Numele, prenumele . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Mergi la:
PROCEDURA privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii
NOTIFICARE privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult
REFERAT de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult
DECIZIE privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...