ANEXA Nr 7 -
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

a) Denumire: "Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii" (formularul 230)

1. Cod: 14.13.04.13

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din salarii și/sau din pensii în următoarele situații:

a) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; sau

b) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

c) dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Formularul se depune de către persoanele fizice care solicită organului fiscal central competent direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, conform legii.

6. Se întocmește în două exemplare de către contribuabil sau împuternicitul acestuia, după caz.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent;

- copia, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

b) Denumire: "Anexa nr. . . . la Cererea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii"

1. Cod: 14.13.04.13

2. Format: A4/t1

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează, dacă este cazul, de către persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și venituri din pensii care dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

5. Se întocmește în două exemplare de către contribuabil sau împuternicitul acestuia, după caz.

6. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent, împreună cu formularul 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii";

- copia, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

c) Denumire: "Notificare privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult"

1. Format: A4/t2

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru completare și editare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la opțiunea acestora privind direcționarea unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, pentru următoarele situații:

a) în cazul în care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou;

b) în cazul în care au fost constatate erori.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

d) Denumire: "Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se emite în situația în care suma reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii a fost virată în mod necuvenit entității nonprofit/unității de cult.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal în a cărui rază teritorială persoanele fizice își au domiciliul fiscal.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoanele fizice își au domiciliul fiscal;

- un exemplar, la organul fiscal central competent.

7. Se arhivează la organul fiscal central competent.

e) Denumire: "Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult" (formularul 258)

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se emite în situația în care suma reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii a fost virată în mod necuvenit entității nonprofit/unității de cult.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la entitatea nonprofit/unitatea de cult.

7. Se arhivează la dosarul entității nonprofit/unității de cult, împreună cu referatul de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult.

f) Denumire: "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private" (formular 255)

1. Cod: 14.13.02.13/b

2. Format: A4/t2

3. Caracteristicile de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea de către organul fiscal central competent a cheltuielilor admise cu bursele private în limita unei sume reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și/sau din pensii.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil/împuternicitul acestuia.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Mergi la:
PROCEDURA privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii
NOTIFICARE privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult
REFERAT de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult
DECIZIE privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...