Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 640/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 mai 2012 până la 28 august 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2223/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7) și art. 1563 alin. (8) și (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al pct. 6 alin. (10), pct. 53 alin. (7) și pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată", prevăzut în anexa nr. 1*).

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Art. 2. -

Formularul menționat la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

(1) Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor, conform art. 128 alin. (4), art. 148, art. 149 sau 161 din Codul fiscal, după caz, va fi achitată la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poștal, în contul 20.10.01.01.05 "TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor", deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

(2) Sumele negative rezultate ca urmare a ajustărilor de taxă pe valoarea adăugată efectuate de persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal se restituie potrivit procedurii legale aplicabile în materie.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.194/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale achiziționate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum și pentru stabilirea modalității de plată a acestor sume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 3 octombrie 2011.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Șerban Pop

București, 3 mai 2012.

Nr. 640.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

Instrucțiuni de completare a formularului (307)
"Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată"

Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, denumită în continuare declarație, se completează și se depune de către:

- persoana impozabilă beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte.

Declarația se depune astfel:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligația de declarare a sumelor rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, pentru persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte.

Declarația se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă își are domiciliul fiscal sau în a cărui evidență aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, astfel:

- direct sau prin împuternicit la registratură; sau

- la poștă, prin scrisoare recomandată.

În situația în care din declarație rezultă taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat, aceasta se achită, până la data depunerii declarației, potrivit prevederilor art. 157 din Codul fiscal, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poștal, în contul 20.10.01.01.05 "TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor", deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicit, înscriind cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute de formular.

"Perioada de raportare" se completează cu:

- anul și luna în care a avut loc transferul de active, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, în condițiile art. 128 alin. (7) din Codul fiscal și ale pct. 61 alin. (9) din normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;

- anul și luna în care a intervenit obligația depunerii declarației, în condițiile art. 1563 alin. (9) din Codul fiscal.

I. FELUL DECLARAȚIEI

Declarația depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de pe formular.

ATENȚIE! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecției fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecție fiscală.

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

"Denumire/Nume, prenume" - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociației sau a entității fără personalitate juridică ori numele și prenumele persoanei fizice beneficiare a transferului de active, ale locatarului/utilizatorului activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, respectiv ale persoanei impozabile care nu a efectuat ajustările de taxă în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în condițiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal.

"Cod de identificare fiscală" - se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția comercianților, înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comercianții persoane fizice și juridice, precum și alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

- contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția comercianților, înscriu codul de înregistrare fiscală;

- persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

"Domiciliul fiscal" - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile beneficiare a transferului, al locatarului/utilizatorului activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, respectiv al persoanei impozabile care nu a efectuat ajustările de taxă în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în condițiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal.

III. DATE PRIVIND SUMELE REZULTATE DIN AJUSTAREA TVA

Se completează cu datele de identificare a persoanei impozabile cedente, de la care au fost preluate total sau parțial activele, a finanțatorului activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing sau a beneficiarului, respectiv denumirea/numele, prenumele și codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (dacă este cazul).

Se declară, de asemenea, suma în lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată de plată rezultată ca urmare a ajustărilor, de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după caz, din Codul fiscal, respectiv pct. 53 alin. (7) și pct. 61 alin. (9) din normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

Se declară, după caz, suma în lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată rezultată ca urmare a ajustărilor, pozitivă sau negativă, în funcție de rezultatul ajustărilor efectuate, de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9 ) lit. g) din Codul fiscal.

În ipoteza în care se declară taxa pe valoarea adăugată rezultată din transferul de active de la mai mulți cedenți, se completează totalul taxei pe valoarea adăugată, în lei.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului (307)
"Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată"

1. Denumirea formularului: "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată"

2. Cod: 14.13.01.02/t.a.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează la:

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către persoana impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA, beneficiară a transferului parțial sau total de active, sumă rezultată ca urmare a ajustărilor TVA conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după caz, din Codul fiscal;

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform pct. 61 alin. (9) din normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată rezultată ca urmare a ajustărilor efectuate de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte.

6. Se întocmește: în două exemplare, de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, beneficiare ale transferului de active, de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, respectiv de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal sau care a efectuat ajustări incorecte.

7. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...