Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului | Drept Civil (HAMANGIU)

Acesta este un fragment din Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0782-8
Autor: Mădălina Dinu, Roxana Stanciu.
Cumpărați modulul Drept Civil (HAMANGIU) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0782-8
Autor: Mădălina Dinu, Roxana Stanciu

Moștenirea: Doctrină și jurisprudență, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0967-9
Autor: Liviu Stănciulescu

Dreptul contractelor civile. Doctrină și jurisprudență. Ediția a 3-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0772-9
Autor: Liviu Stănciulescu

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-730-9
Autor: Carmen Tamara Ungureanu, Mădălina Afrăsinie, Dana Margareta Cigan, Marius Eftimie, Lucia Irinescu, Mihaela Păpureanu, Eugenia Florescu, Andreea Corina Târșia, Corina Voicu, Gabriela Cristina Frențiu, Florina Morozan, Mirela Steluța Croitoru, Ioan Popa, Loreley Mirea, Ovidiu Podaru, Daniel Marius Cosma, Eugen Roșioru

Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. II. Art. 953-1649. Moșteniri și liberalități. Obligații, Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-731-6
Autor: Carmen Simona Ricu, Gabriela Cristina Frențiu, Dorina Zeca, Dana Margareta Cigan, Tudor Vlad Rădulescu, Carmen Tamara Ungureanu, Gabriela Răducan, Gheorghe Durac, Dragoș Călin, Ionica Ninu, Alexandru Bleoancă

Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. III. Art. 1650-2664. Contracte speciale. Privilegii și garanții. Prescripția extinctivă. Drept internațional privat, Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-733-0
Autor: Dumitru Marcel Gavriș, Marius Eftimie, Monna-Lisa Belu Magdo, Mădălina Afrăsinie, Carolina Maria Niță, Ana-Maria Mateescu, Dana Gârbovan, Corina Pușchin, Mirela Alexandra Stoian, Emilia Mădulărescu, Gabriela Răducan, Veronica Dănăilă, Evelina Oprina, Alexandru Bleoancă, Florina Morozan, Nicolae Horia Țiț, Diana-Alina Rohnean

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455, Editura Hamangiu, 2016, ISBN 978-606-27-0406-3
Autor: Gabriel Boroi

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134, Editura Hamangiu, 2016, ISBN 978-606-27-0407-0
Autor: Gabriel Boroi

Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept. Comentarii și jurisprudență, potrivit noului Cod de procedură civilă, Editura Hamangiu, 2015, ISBN 978-606-27-0260-1
Autor: Alex Bogdan Arghir

Partajul judiciar în reglementarea noilor Coduri, Editura Hamangiu, 2015, ISBN 978-606-678-775-8
Autor: Doina Anghel

Drept procesual civil - Căile de atac. Procedura necontencioasă judiciară. Proceduri speciale, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0164-2
Autor: Gabriela Răducan

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, Editura Hamangiu, 2013, ISBN 978-606-522-459-9
Autor: Gabriela Cristina Frențiu, Denisa-Livia Băldean

Drept civil. Obligații, Editura Hamangiu, 2018, ISBN 978-606-27-1110-8
Autor: Ioan Dorel Romoșan

Excepții de procedură în procesul civil - Practică judiciară, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0878-8
Autor: Ruxandra Sîrghi, Rodica-Aurelia Tulfan

Drept civil. Teoria generală, Editura Hamangiu, 2015, 978-606-27-0288-5
Autor: Iosif R. Urs, Carmen Todică

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-764-4
Autor: Mihaela Mîneran

Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-860-3
Autor: Claudiu Drăgușin

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251), Editura Hamangiu, 2013, ISBN 978-606-522-859-7
Autor: Monica-Ana-Georgiana Dima

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-783-5
Autor: Gabriela Cristina Frențiu

Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-782-8
Autor: Doina Anghel

Clauzele abuzive în contractele de credit Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0930-3
Autor: Lucian Mihali-Viorescu

Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0726-2
Autor: Monna-Lisa Belu Magdo

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă, Editura Hamangiu, 2014, ISBN 978-606-678-773-4
Autor: Vasile Bozeșan

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033), Editura Hamangiu, 2013, ISBN 978-606-678-673-7
Autor: Alina-Ana Stamate-Tămășan

Cumpără forma completă
  •  

DESPRE EXECUTAREA SILITĂ -
Titlul II
Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului

Capitolul I Urmărirea mobiliară

Secțiunea 1 Bunurile mobile care nu se pot urmări

2. Condiții. Invocarea de către partea interesată și constatarea de către instanța de judecată. În ceea ce privește sintagma "sunt nule de drept", aceasta nu trebuie înțeleasă în sensul că aceasta operează ope legis, întrucât și în această situație nulitatea trebuie să fie constatată de către instanța de judecată care trebuie să verifice existența sau inexistența cauzei de nulitate. Considerăm că, în această situație, nulitatea trebuie invocată de partea interesată, pe calea contestației la executa [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Procedura urmăririi mobiliare

§1. Sechestrarea bunurilor mobile

În ipoteza în care bunurile mobile sechestrate în mod vădit sau prin destinația lor, aparțin soțului debitorului urmărit, acesta nu este ținut să facă proba dreptului său prin înscrisurile anterior menționate. [ Mai mult... ]

§2. Valorificarea bunurilor sechestrate

Dacă nu se formulează obiecțiuni sau acestea sunt respinse, iar încheierea nu este atacată de către cei interesați, urmărirea va continua, potrivit legii. [ Mai mult... ]

§3. Vânzarea la licitație publică

Indiferent de situația existentă, adjudecatarul nu este ținut să respecte locațiunea sau un alt act juridic atunci când prețul convenit este mai mic cu o treime față de prețul pieței ori inferior celui rezultat din locațiunile sau actele juridice precedente, iar plățile efectuate înainte de scadență de către locatar sau alte persoane interesate nu pot fi opuse adjudecatarului decât dacă sunt înscrise în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare sau în alte registre publice. [ Mai mult... ]

§4. Dispoziții speciale

În situația în care, în vederea restituirii bunurilor sechestrate, debitorul nu se mai găsește la locul cunoscut și noul domiciliu nu poate fi identificat, ele vor fi predate de către executorul judecătoresc organului competent al unității administrativ-teritoriale unde acesta își are sediul, încheind un proces-verbal care va cuprinde și semnătura organului căruia i s-a făcut predarea bunurilor. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Poprirea

V.M. Ciobanu, T.C. Briciu, C.C. Dinu, Drept procesual civil. Drept execuțional civil, Arbitraj. Drept notarial, Ed. Național, București, 2013; D.A.P. Florescu, P. Coman, T. Mrejeru, M. Safta, G. Bălașa, Executarea silită. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Ed. C.H. Beck, București, 2006; C. Nica, Executarea silită. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2008; E. Oprina, I. Gârbuleț, Tratat teoretic și practic de executare silită. Teoria generală și procedurile execuționale, vol. I, Ed. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Urmărirea fructelor și a veniturilor imobilelor

§1. Urmărirea silită a fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini

Pentru valorificarea bunurilor sechestrate, respectiv pentru eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită, urmează a se aplică dispozițiile de drept comun prevăzute la art. 753-780, respectiv art. 864-887 C. proc. civ. [ Mai mult... ]

§2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor

G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, București, 2015. [ Mai mult... ]

Capitolul II Urmărirea imobiliară

Secțiunea 1 Bunurile imobile care pot fi urmărite

Este adevărat că legiuitorul procesual a reglementat în mod distinct urmărirea silită a imobilelor proprietate comună, în conținutul art. 818 C. proc. civ. (. . .) Prin urmare, în cauza de față, creditoarea personală a apelantului-contestator este îndreptățită să execute silit doar cota parte de 3/8 din dreptul de proprietate al debitorului său personal asupra celor două imobile (casă și teren) și doar sub condiția ca aceasta ar fi fost înscrisă, prin arătarea unei fracțiuni, în cartea funciară" [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Încuviințarea urmăririi imobiliare

1. Considerații principale. Imobilele urmărite silit potrivit prezentei proceduri se vor valorifica prin vânzare amiabilă (art. 754 C. proc. civ.), vânzare directă (art. 755 C. proc. civ.) ori vânzare silită (art. 756 C. proc. civ.), cu aplicarea regulilor specifice în materie. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Efectele urmăririi

- plățile de chirii sau arenzi efectuate debitorului urmărit înainte de scadență nu pot fi opuse creditorilor urmăritori și adjudecatarului decât dacă sunt notate în cartea funciară. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Vânzarea la licitație publică

§1. Formalitățile premergătoare vânzării

1. Modalitățile de distribuire. Sumele încasate de administratorul-sechestru se vor distribui creditorilor, cu respectarea dispozițiilor referitoare la eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită (art. 864-887 C. proc. civ.). [ Mai mult... ]

§2. Scoaterea în vânzare a imobilului

În ceea ce privește imobilele construcții care se află pe terenurile în litigiu, existența acestora nu constituie un motiv pentru care executarea silită nu ar fi legală. Aprecierile executorului judecătoresc cu privire la situația juridică asupra acestor construcții nu atrage nulitatea actului de adjudecare. Obiectul executării silite l-a constituit doar cele două terenuri care au făcut și obiectul contractului de donație, situația juridică a construcțiilor fiind stabilită ulterior între proprie [ Mai mult... ]

§3. Licitația și adjudecarea imobilului

[1] Hotărârea citată mai sus a privit o cauză în care erau aplicabile dispozițiile Codului de procedură civilă în forma anterioară modificărilor operate prin O.U.G. nr. 1/2016. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Efectele adjudecării

2. Plățile făcute înainte de scadență de către locatar sau alte persoane interesate nu pot fi opuse creditorilor urmăritori și adjudecatarului decât dacă sunt notate în cartea funciară. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Dispoziții speciale

C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2013; G. Boroi, G. Răducan, O. Spineanu-Matei, C. Negrilă, A. Constanda, D. N. Theohari, V. Dănăilă, D.M. Gavriș, F.G. Păncescu, M. Eftimie, Noul cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, vol. II, Ed. Hamangiu, București 2013; V. Bozeșan, Problematica urmăririi silite imobiliare de către creditorul având o creanță în valoare de până la 10.000 lei, în R.R.E.S. nr. 3/2016, Ed. Uni [ Mai mult... ]

Capitolul III Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită

Secțiunea 1 Dispoziții generale

1. Aplicarea principiului accesorium sequitur principale. Sub aspectul accesoriilor creanței principale (dobânzi, penalități și alte asemenea), acestea vor fi acordate potrivit ordinii de preferință instituite pentru creanța principală pe care o însoțesc, potrivit principiului accesorium sequitur principale. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite

2. Erori de aplicare a regulilor privind distribuirea. Menționăm faptul că dispozițiile art. 878 C. proc. civ. nu pot fi folosite de executor pentru a modifica în mod semnificativ distribuirea sumelor rezultate din executare. Așadar, numai simplele erori materiale (de calcul) pot face obiectul acestei măsuri, nu și erorile de aplicare a regulilor privind distribuirea. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Plata sumei rezultate din urmărirea silită

G. Boroi, G. Răducan, O. Spineanu-Matei, C. Negrilă, A. Constanda, D.N. Theohari, V. Dănăilă, D.M. Gavriș, F.G. Păncescu, M. Eftimie, Noul cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, vol. II, Ed. Hamangiu, București 2013; I. Gârbuleț, Procedura eliberării și distribuirii sumelor realizate prin urmărirea silită în noul Cod de procedură civilă, în R.R.E.S. nr. 4/2013, Ed. Universul Juridic, București 2013; M. Stancu, în V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), Noul Cod de procedură civilă comentat [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Civil (HAMANGIU):
Dispoziții generale
Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului
Executarea silită directă
;
se încarcă...