Urmărirea mobiliară | Drept Civil (HAMANGIU)

Acesta este un fragment din Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0782-8
Autor: Mădălina Dinu, Roxana Stanciu.
Cumpărați modulul Drept Civil (HAMANGIU) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0782-8
Autor: Mădălina Dinu, Roxana Stanciu

Moștenirea: Doctrină și jurisprudență, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0967-9
Autor: Liviu Stănciulescu

Dreptul contractelor civile. Doctrină și jurisprudență. Ediția a 3-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0772-9
Autor: Liviu Stănciulescu

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-730-9
Autor: Carmen Tamara Ungureanu, Mădălina Afrăsinie, Dana Margareta Cigan, Marius Eftimie, Lucia Irinescu, Mihaela Păpureanu, Eugenia Florescu, Andreea Corina Târșia, Corina Voicu, Gabriela Cristina Frențiu, Florina Morozan, Mirela Steluța Croitoru, Ioan Popa, Loreley Mirea, Ovidiu Podaru, Daniel Marius Cosma, Eugen Roșioru

Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. II. Art. 953-1649. Moșteniri și liberalități. Obligații, Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-731-6
Autor: Carmen Simona Ricu, Gabriela Cristina Frențiu, Dorina Zeca, Dana Margareta Cigan, Tudor Vlad Rădulescu, Carmen Tamara Ungureanu, Gabriela Răducan, Gheorghe Durac, Dragoș Călin, Ionica Ninu, Alexandru Bleoancă

Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. III. Art. 1650-2664. Contracte speciale. Privilegii și garanții. Prescripția extinctivă. Drept internațional privat, Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-733-0
Autor: Dumitru Marcel Gavriș, Marius Eftimie, Monna-Lisa Belu Magdo, Mădălina Afrăsinie, Carolina Maria Niță, Ana-Maria Mateescu, Dana Gârbovan, Corina Pușchin, Mirela Alexandra Stoian, Emilia Mădulărescu, Gabriela Răducan, Veronica Dănăilă, Evelina Oprina, Alexandru Bleoancă, Florina Morozan, Nicolae Horia Țiț, Diana-Alina Rohnean

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455, Editura Hamangiu, 2016, ISBN 978-606-27-0406-3
Autor: Gabriel Boroi

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134, Editura Hamangiu, 2016, ISBN 978-606-27-0407-0
Autor: Gabriel Boroi

Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept. Comentarii și jurisprudență, potrivit noului Cod de procedură civilă, Editura Hamangiu, 2015, ISBN 978-606-27-0260-1
Autor: Alex Bogdan Arghir

Partajul judiciar în reglementarea noilor Coduri, Editura Hamangiu, 2015, ISBN 978-606-678-775-8
Autor: Doina Anghel

Drept procesual civil - Căile de atac. Procedura necontencioasă judiciară. Proceduri speciale, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0164-2
Autor: Gabriela Răducan

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, Editura Hamangiu, 2013, ISBN 978-606-522-459-9
Autor: Gabriela Cristina Frențiu, Denisa-Livia Băldean

Drept civil. Obligații, Editura Hamangiu, 2018, ISBN 978-606-27-1110-8
Autor: Ioan Dorel Romoșan

Excepții de procedură în procesul civil - Practică judiciară, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0878-8
Autor: Ruxandra Sîrghi, Rodica-Aurelia Tulfan

Drept civil. Teoria generală, Editura Hamangiu, 2015, 978-606-27-0288-5
Autor: Iosif R. Urs, Carmen Todică

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-764-4
Autor: Mihaela Mîneran

Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-860-3
Autor: Claudiu Drăgușin

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251), Editura Hamangiu, 2013, ISBN 978-606-522-859-7
Autor: Monica-Ana-Georgiana Dima

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-783-5
Autor: Gabriela Cristina Frențiu

Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765), Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-782-8
Autor: Doina Anghel

Clauzele abuzive în contractele de credit Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0930-3
Autor: Lucian Mihali-Viorescu

Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0726-2
Autor: Monna-Lisa Belu Magdo

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă, Editura Hamangiu, 2014, ISBN 978-606-678-773-4
Autor: Vasile Bozeșan

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033), Editura Hamangiu, 2013, ISBN 978-606-678-673-7
Autor: Alina-Ana Stamate-Tămășan

Cumpără forma completă
  •  

DESPRE EXECUTAREA SILITĂ - Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului -
Capitolul I
Urmărirea mobiliară

Secțiunea 1 Bunurile mobile care nu se pot urmări

2. Condiții. Invocarea de către partea interesată și constatarea de către instanța de judecată. În ceea ce privește sintagma "sunt nule de drept", aceasta nu trebuie înțeleasă în sensul că aceasta operează ope legis, întrucât și în această situație nulitatea trebuie să fie constatată de către instanța de judecată care trebuie să verifice existența sau inexistența cauzei de nulitate. Considerăm că, în această situație, nulitatea trebuie invocată de partea interesată, pe calea contestației la executa [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Procedura urmăririi mobiliare

§1. Sechestrarea bunurilor mobile

În ipoteza în care bunurile mobile sechestrate în mod vădit sau prin destinația lor, aparțin soțului debitorului urmărit, acesta nu este ținut să facă proba dreptului său prin înscrisurile anterior menționate. [ Mai mult... ]

§2. Valorificarea bunurilor sechestrate

Dacă nu se formulează obiecțiuni sau acestea sunt respinse, iar încheierea nu este atacată de către cei interesați, urmărirea va continua, potrivit legii. [ Mai mult... ]

§3. Vânzarea la licitație publică

Indiferent de situația existentă, adjudecatarul nu este ținut să respecte locațiunea sau un alt act juridic atunci când prețul convenit este mai mic cu o treime față de prețul pieței ori inferior celui rezultat din locațiunile sau actele juridice precedente, iar plățile efectuate înainte de scadență de către locatar sau alte persoane interesate nu pot fi opuse adjudecatarului decât dacă sunt înscrise în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare sau în alte registre publice. [ Mai mult... ]

§4. Dispoziții speciale

În situația în care, în vederea restituirii bunurilor sechestrate, debitorul nu se mai găsește la locul cunoscut și noul domiciliu nu poate fi identificat, ele vor fi predate de către executorul judecătoresc organului competent al unității administrativ-teritoriale unde acesta își are sediul, încheind un proces-verbal care va cuprinde și semnătura organului căruia i s-a făcut predarea bunurilor. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Poprirea

V.M. Ciobanu, T.C. Briciu, C.C. Dinu, Drept procesual civil. Drept execuțional civil, Arbitraj. Drept notarial, Ed. Național, București, 2013; D.A.P. Florescu, P. Coman, T. Mrejeru, M. Safta, G. Bălașa, Executarea silită. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Ed. C.H. Beck, București, 2006; C. Nica, Executarea silită. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2008; E. Oprina, I. Gârbuleț, Tratat teoretic și practic de executare silită. Teoria generală și procedurile execuționale, vol. I, Ed. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Urmărirea fructelor și a veniturilor imobilelor

§1. Urmărirea silită a fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini

Pentru valorificarea bunurilor sechestrate, respectiv pentru eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită, urmează a se aplică dispozițiile de drept comun prevăzute la art. 753-780, respectiv art. 864-887 C. proc. civ. [ Mai mult... ]

§2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor

G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, București, 2015. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Civil (HAMANGIU):
Scopul și obiectul executării silite
Titlul executoriu
Participanții la executarea silită
Efectuarea executării silite
Prescripția dreptului de a obține executarea silită
Contestația la executare
Depunerea cu afectațiune specială
Întoarcerea executării
Urmărirea mobiliară
Urmărirea imobiliară
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită
Dispoziții generale
Predarea silită a bunurilor mobile
Predarea silită a bunurilor imobile
Executarea silită a altor obligații de a face sau a obligațiilor de a nu face
;
se încarcă...