Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3850/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării și pentru evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 mai 2012 până la 16 noiembrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 5382/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 158, 163, 167, 170, 174, 176, 289 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, al Hotărârii Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, cu modificările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării și pentru evaluarea periodică a școlilor doctorale pe domenii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Consiliul Național al Cercetării Științifice și Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare elaborează Ghidul de evaluare a școlilor doctorale.

Art. 3. -

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, de instituțiile de învățământ superior care au dreptul de a organiza studii universitare de doctorat, potrivit legii, precum și de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Consiliul Național al Cercetării Științifice și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 2 mai 2012.

Nr. 3.850.

ANEXĂ

METODOLOGIE
pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării și pentru evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii

;
se încarcă...