Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice

Modificări (2), Acțiuni respinse (9), Referințe (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- deciziile Curții Constituționale nr. 223 din 13 martie 2012 și 224 din 13 martie 2012, care stabilesc că dispozițiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, dispoziții care au fost preluate în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2011, și care sunt în vigoare și în prezent, "(...) sunt constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depășesc 740 de lei";

- dispozițiile art. 147 din Constituție, care impun Parlamentului sau Guvernului, după caz, un termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor Curții Constituționale pentru a pune de acord prevederile legale cu textele constituționale;

- necesitatea efectuării modificărilor necesare astfel încât reglementarea să fie clară și conformă normelor constituționale, precum și în scopul protejării veniturilor din pensii pentru categoria pensionarilor recunoscută a fi defavorizată;

- presiunile și riscurile determinate de evoluțiile economice interne și externe, necesitatea susținerii creșterii economice și a reducerii inflației, precum și cerința asigurării cu prioritate a sumelor destinate finanțării proiectelor de infrastructură și a cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene și a contribuției României la bugetul comunitar;

- necesitatea evitării acestor riscuri prin adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare;

- Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unități administrativ-teritoriale, care nu poate fi aplicată de acestea, deoarece nu înregistrează arierate și nu au în derulare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile care să necesite cofinanțare,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

La articolul 2969 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2969. -

(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depășesc 740 lei, prevăzute la art. 2933 lit. f) pct. 4 și 5, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește nivelul de 740 lei."

Art. II. -

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 257, alineatul (22) va avea următorul cuprins:

"

(22) Pensionarii ale căror venituri din pensii depășesc 740 lei datorează contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare."

2. La articolul 259, alineatul (2) se abrogă.

Art. III. -

Prevederile art. I se aplică începând cu veniturile din pensii aferente lunii mai 2012.

Art. IV. -

Orice alte dispoziții legale în vigoare privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depășesc nivelul de 740 lei, contrare prevederilor art. I, se abrogă.

Art. V. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (23)

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale acordate unităților administrativ-teritoriale în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente și de capital, precum și pentru cofinanțarea unor proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, neutilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se restituie de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la bugetul de stat, în contul din care acestea au fost încasate. Restituirea sumelor neutilizate se efectuează pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului, întocmite distinct, în care la rubrica "Explicații" se va preciza obligatoriu "Restituire sume defalcate din TVA încasate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 255/2012, rămase neutilizate". Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (11)

(2) Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență (1)

(3) Cu sumele restituite potrivit alin. (2) se reîntregește Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit instrucțiunilor emise de Ministerul Finanțelor Publice.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu
Ministrul sănătății,
Vasile Cepoi
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

București, 8 mai 2012.

Nr. 15.

;
se încarcă...