Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3697/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia și a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia,

în baza propunerilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare de modificare și completare a standardelor minimale pentru domeniile științifice aferente panelului P4 - Științe sociale, înaintate cu Adresa nr. 8.752 din 9 martie 2012,

în baza propunerilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare de modificare a denumirii comisiilor de specialitate aferente panelului P4 - Științe sociale, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 28 iulie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Se stabilește câte o listă a editurilor considerate ca edituri cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii sau grupe de domenii:

a) științe juridice;

b) științe militare, informații și ordine publică;

c) științe economice;

d) sociologie;

e) științe politice și administrative;

f) științe ale comunicării;

g) psihologie;

h) științe ale educației;

i) educație fizică și sport."

3. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Se stabilește câte o listă a revistelor științifice cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii sau grupe de domenii:

a) științe juridice;

b) științe militare, informații și ordine publică;

c) științe economice;

d) sociologie;

e) științe politice și administrative;

f) științe ale comunicării;

g) psihologie;

h) științe ale educației;

i) educație fizică și sport."

Art. II. -

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, denumirea Comisiei de "Sociologie, științe politice și administrative", de la Panel P4 - Științe sociale, se modifică în Comisia de "Sociologie, științe politice și administrative, științe ale comunicării".

2. În anexa nr. 2, denumirea Comisiei de "Psihologie și științe comportamentale", de la Panel P4 - Științe sociale, se modifică în Comisia de "Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport".

Art. III. -

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 29 aprilie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexă, denumirea Comisiei de "Sociologie, științe politice și administrative" se modifică în Comisia de "Sociologie, științe politice și administrative, științe ale comunicării".

2. În anexă, denumirea Comisiei de "Psihologie și științe comportamentale" se modifică în Comisia de "Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport".

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 10 aprilie 2012.

Nr. 3.697.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.691/2011)

STANDARDE MINIMALE
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

1. Științe juridice

1.1. Definiții, condiții și proceduri

[] Cărțile, volumele sau dicționarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internațional sau la edituri din România acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice (categoria B).

[] Se consideră ca limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana, italiana și spaniola.

[] Pentru cărți, capitole în cărți sau studii în volume colective ori în volume ale conferințelor se aplică coeficientul de multiplicare m, care are următoarele valori:

- 2, dacă publicația a apărut la o editură cu prestigiu internațional (A1);

- 1,5, dacă publicația este scrisă într-o limbă de circulație internațională și a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2);

- 1, dacă publicația a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2), într-o limbă care nu este de circulație internațională;

- 0,5, dacă publicația a apărut la alte edituri din străinătate cu peer review internațional sau la o editură din România acreditată CNCS (categoria B).

[] Pentru Științe juridice, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele:

Nr. crt. Denumirea bazei de date Adresa web
1. ISI Web of Knowledge www.webofknowledge.com
2. Scopus www.scopus.com
3. EBSCO www.ebscohost.com
4. CEEOL www.ceeol.com
5. SpringerLink www.springerlink.com
6. Science Direct www.sciencedirect.com
7. West Law www.westlaw.com
8. Francis www.csa.com/factsheets/
francis-set-c.php
9. Doctrinal www.doctrinal.fr
10. Hein Online www.heinonline.org
11. JSTOR www.jstor.org
12. Lexis Nexis www.lexisnexis.com
13. ProQuest www.proquest.com
14. SSRN www.ssrn.com
15. Persee www.persee.fr

[] O publicație sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul
I 1 Cărți de autor 8 x m Pe carte
I 2 Cărți realizate în colectiv, la care candidatul este prim autor sau a avut o contribuție de peste 50% la realizarea acestora 5 x m Pe carte
I 3 Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, publicate ca unic autor sau prim autor în reviste cotate ISI având un scor relativ de influență s 1 + 18 x s Pe articol/studiu
I 4 Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste științifice cu prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internaționale recunoscute 1 Pe articol/studiu
I 5 Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferințelor care prezintă contribuții in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor 1 x m Pe publicație
I 6 Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau volume, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m (nu se iau în considerare autocitările) 0,2 x m Pe citare
I 7 Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de influență s (nu se iau în considerare autocitările) 0,6 + 1,5 x s Pe citare
I 8 Citări ale publicațiilor candidatului în reviste științifice cu prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internaționale recunoscute (nu se iau în considerare autocitările) 0,2 Pe citare
I 9 Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI
sau indexată de o bază de date internațională recunoscută
2 Pe revistă
I 10 Editor al unei reviste editate în țară, care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 1 Pe revistă
I 11 Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internațional 6 Pe volum editat
I 12 Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut 3 Pe volum editat
I 13 Organizator de conferințe și paneluri organizate în străinătate 2 Pe conferință/panel
I 14 Organizator de conferințe și paneluri organizate în țară 1 Pe conferință/panel
I 15 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu echivalentul a cel puțin 100.000 lei de o entitate din străinătate 4 Pe proiect
I 16 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu cel puțin
100.000 lei de o entitate din țară
2 Pe proiect
I 17 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puțin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin un an la o universitate din străinătate sau obținerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate 2 Pe universitate
I 18 Moderator/keynote speaker la conferințe naționale sau internaționale 2 Pe conferință
I 19 Beneficiar al unor granturi individuale/colective/burse postdoctorale în valoare de cel puțin 25.000 lei fiecare 0,5 Pe grant
I 20 Membru în consiliul editorial al unei reviste științifice care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 0,5 Pe revistă
I 21 Inițierea unor programe de studii universitare 1 Pe program de studii
I 22 Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului Național al Cercetării Științifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 1 Pe consiliu/comisie

1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriu Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Numărul de cărți Cel puțin 4 cărți, din care:
- cel puțin 3 cărți sunt cărți de autor (restul pot fi realizate în colectiv);
- cel puțin două cărți sunt realizate după obținerea titlului de doctor.
Cel puțin 3 cărți, din care:
- cel puțin două cărți sunt cărți de autor (restul pot fi realizate în colectiv);
- cel puțin o carte este realizată după obținerea titlului de doctor.
C2 Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut sau în reviste indexate de baze de date internaționale recunoscute ≥ 25 ≥ 15
C3 Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut sau în reviste indexate de baze de date internaționale recunoscute, publicate după obținerea titlului de doctor ≥ 15 ≥ 5
C4 Numărul de publicații la edituri cu prestigiu internațional din străinătate sau în reviste cotate ISI din străinătate ≥ 1 Nu se aplică.
C5 Suma punctajului pentru indicatorii
I1-I5
≥ 56 ≥ 38
C6 Suma punctajului pentru indicatorii
I6-I8
≥ 5 ≥ 3
C7 Suma punctajului pentru indicatorii
I17-I20
≥ 5 ≥ 3
C8 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I22) ≥ 100 ≥ 60
C9 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I22), obținut după obținerea titlului de doctor ≥ 50 ≥ 30

2. Sociologie, științe politice și administrative, științe ale comunicării1

___________

1 Se includ domeniile de studii: Jurnalism, Științe ale comunicării, Publicitate, Relații publice. Activitatea Comisiei C2 include și domeniul Asistență socială.

2.1. Definiții, condiții și proceduri

[] Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul științelor sociale, științelor umaniste sau în domenii de graniță cu acestea.

[] Cărțile, volumele sau dicționarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internațional sau la edituri din România acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice (categoria B)

[] Se consideră ca limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana, italiana și spaniola.

[] Pentru publicații se aplică coeficientul de multiplicare m, care are următoarele valori:

- 2, dacă publicația a apărut la o editura cu prestigiu internațional (A1);

- 1,5, dacă publicația este scrisă într-o limbă de circulație internațională și a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2);

- 1, dacă publicația a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2) într-o limbă care nu este de circulație internațională;

- 0,5, dacă publicația a apărut la alte edituri din străinătate cu peer review internațional sau la o editură din România acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice (categoria B).

Pentru Sociologie, Științe politice și administrative, Științele comunicării, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, JStor, Cairn, ERIH, DOAJ, Persee, ProjectMuse, Hein Online, SpringerLink, RePEC, PA@BABEL, IBSS. n indică numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor.

[] O publicație sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul
I 1 Articole care prezintă contribuții originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un factor de impact f care este mai mare sau egal cu 0,1 (2+4xf) x 2/n Pe articol
I 2 Articole care prezintă contribuții originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un factor de impact mai mic de 0,1 sau în reviste indexate în cel puțin 3 din bazele de date internaționale recunoscute 4/n Pe articol
I 3 Cărți publicate ca unic autor sau ca prim autor 10 x m Pe carte
I 4 Cărți coordonate, având n coordonatori 7 x m/n Pe carte
I 5 Studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu
ISBN)
2 x m/n Pe studiu/capitol
I 6 Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puțin 3 din bazele de date internaționale recunoscute sau termeni de minimum o pagină în dicționare de specialitate 1/n Pe recenzie sau termen
I 7 Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferințe (volume cu ISSN) sau indexate în cel puțin una din bazele de date internaționale recunoscute 1/n Pe lucrare
I 8 Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI, care au un factor de impact f (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicației citate. (0,2+4xf) x
2/n
Pe citare
I 9 Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau volume ori în reviste indexate în baze de date internaționale (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicației citate. 0,4/n Pe citare
I 10 Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI
sau indexată de o bază de date internațională recunoscută
2 Pe revistă
I 11 Editor al unei reviste editate în țară care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 1 Pe revistă
I 12 Coordonator al unei colecții (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu internațional 2 Pe colecție/serie
I 13 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu echivalentul a cel puțin 100.000 lei de o entitate din străinătate 4 Pe proiect
I 14 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu cel puțin
100.000 lei de o entitate din țară
2 Pe proiect
I 15 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puțin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin un an la o universitate din străinătate sau obținerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate 2 Pe universitate
I 16 Keynote speaker la conferințe internaționale organizate în străinătate 2 Pe conferință
I 17 Keynote speaker la conferințe internaționale organizate în țară 1 Pe conferință
I 18 Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel puțin 25.000 lei fiecare 0,5 Pe grant/bursă
I 19 Inițierea unor programe de studii universitare 1 Pe program de studii
I 20 Membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanțat pe bază de competiție cu cel puțin 100.000 lei 1 Pe proiect
I 21 Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului Național al Cercetării Științifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 1 Pe consiliu/comisie

2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriu Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Punctajul pentru indicatorul I1 ≥ 4 -
C2 Numărul de articole care prezintă contribuții originale, in extenso, în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puțin 3 din bazele de date internaționale recunoscute ≥ 6 ≥ 4
C3 Numărul de cărți la care este unic autor, prim autor sau coordonator Cel puțin o carte publicată la o editură cu prestigiu internațional (A1) sau cel puțin două cărți publicate la alte edituri cu prestigiu recunoscut (A2) ≥ 1
C4 Suma punctajului pentru indicatorii
I1-I7
≥ 60 ≥ 35
C5 Suma punctajului pentru indicatorii
I8-I9
≥ 3 ≥ 1
C6 Suma punctajului pentru indicatorii
I15-I18
≥ 3 ≥ 1
C7 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I21) ≥ 100 ≥ 60
C8 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I21), acumulat după obținerea titlului de doctor ≥ 50 ≥ 30

3. Științe militare, informații și ordine publică

3.1. Definiții, condiții și proceduri

[] Cărțile, volumele sau lucrările conferințelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate într-un tiraj de minimum 200 de exemplare.

[] Cărțile, volumele sau dicționarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internațional sau edituri din România acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice (categoria B)

[] Se consideră ca limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana, italiana și spaniola.

[] Pentru cărți, capitole în cărți sau studii în volume colective ori în volume ale conferințelor se aplică coeficientul de multiplicare m, care are următoarele valori:

- 2, dacă publicația a apărut la o editură cu prestigiu internațional (A1);

- 1,5, dacă publicația este scrisă într-o limbă de circulație internațională și a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2);

- 1, dacă publicația a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2) într-o limbă care nu este de circulație internațională;

- 0,5, dacă publicația a apărut la alte edituri din străinătate cu peer review internațional sau la o editură din România acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice (categoria B).

[] Pentru Științe militare, informații și ordine publică, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, Francis, JSTOR, ProQuest, Persee.

[] O publicație sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul
I 1 Cărți de autor 8 x m Pe carte
I 2 Cărți realizate în colectiv, la care candidatul este prim autor sau a avut o contribuție de peste 50% la realizarea acestora 5 x m Pe carte
I 3 Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, publicate ca unic autor sau prim autor în reviste cotate ISI având un scor relativ de influență s 1 + 18 x s Pe articol/studiu
I 4 Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste științifice cu prestigiu recunoscut sau indexate de baze de date internaționale recunoscute 1 Pe articol/studiu
I 5 Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferințelor care prezintă contribuții in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor 1 x m Pe publicație
I 6 Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau volume, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m (nu se iau în considerare autocitările) 0,2 x m Pe citare
I 7 Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de influență s (nu se iau în considerare autocitările) 0,6 + 1,5 x s Pe citare
I 8 Citări ale publicațiilor candidatului în reviste științifice cu prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internaționale recunoscute (nu se iau în considerare autocitările) 0,2 Pe citare
I 9 Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI
sau indexată de o bază de date internațională recunoscută
2 Pe revistă
I 10 Editor al unei reviste editate în țară, care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 1 Pe revistă
I 11 Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internațional 6 Pe volum editat
I 12 Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut 3 Pe volum editat
I 13 Organizator de conferințe și paneluri organizate în străinătate 2 Pe conferință/panel
I 14 Organizator de conferințe și paneluri organizate în țară 1 Pe conferință/panel
I 15 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu echivalentul a cel puțin 100.000 lei de o entitate din străinătate 4 Pe proiect
I 16 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu cel puțin
100.000 lei de o entitate din țară
2 Pe proiect
I 17 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puțin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin un an la o universitate din străinătate sau obținerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate 2 Pe universitate
I 18 Moderator/keynote speaker la conferințe naționale sau internaționale 2 Pe conferință
I 19 Beneficiar al unor granturi individuale/colective/burse postdoctorale în valoare de cel puțin 25.000 lei fiecare 0,5 Pe grant
I 20 Membru în consiliul editorial al unei reviste care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 0,5 Pe revistă
I 21 Inițierea unor programe de studii universitare 1 Pe program de studii
I 22 Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului Național al Cercetării Științifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 1 Pe consiliu/comisie

3.2. Standarde minimale


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...