Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3903/2018 privind stabilirea structurii situațiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru stabilirea conținutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiții publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014, și al art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

În vederea monitorizării derulării programului de investiții publice se instituie un sistem de raportare pentru ordonatorii principali de credite ai autorităților și instituțiilor publice finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Raportarea datelor aferente programului de investiții publice se realizează centralizat de către ordonatorii principali de credite, potrivit anexei nr. 1, care se transmite Ministerului Finanțelor Publice în format electronic, cu semnătură autorizată, lunar, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară.

(2) Raportarea indicatorilor de progres și rezultat corespunzători proiectelor de investiții publice semnificative se realizează centralizat de către ordonatorii principali de credite și se transmite Ministerului Finanțelor Publice trimestrial, în format electronic și/sau letric, cu semnătură autorizată, conform anexei nr. 2, până cel târziu la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.

(3) Completarea anexei nr. 2 se face conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 3.

(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 vor fi transmise Direcției generale de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 5. -

Pe baza informațiilor prezentate de către ordonatorii principali de credite, Ministerul Finanțelor Publice elaborează rapoarte/informări trimestriale ce vor fi supuse aprobării conducerii ministerului și, ulterior, publicate la adresa www.mfinante.ro

Art. 6. -

Direcția generală de programare bugetară, direcțiile de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice și ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2019.

(2) Prima raportare a indicatorilor de progres și rezultat corespunzători proiectelor de investiții publice semnificative, menționată la art. 2 alin. (2), se va întocmi și transmite de către ordonatorii principali de credite Ministerului Finanțelor Publice până cel târziu la data de 25 inclusiv a lunii aprilie pentru trimestrul I al anului 2019.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.202/2008 privind stabilirea structurii situațiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice prevăzute la art. 5 alin. (2) și a unor precizări referitoare la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 330 din 25 aprilie 2008, se abrogă.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 27 decembrie 2018.

Nr. 3.903.

ANEXA Nr. 1

Fișa de monitorizare a derulării programului de investiții publice la finele lunii . . . . . . . . . ./(anul) . . . . . . . . . .1

1 Detalierea alineatelor se va face potrivit structurii aprobate prin legea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, iar sumele vor fi înscrise în mii lei, fără zecimale.

Denumirea instituției publice2

Nume prenume (Ordonator principal de credite)3 . . . . . . . . . .

2 Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, "instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora...".

3 Potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, "Ordonatorii principali de credite sunt miniștrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, conducătorii altor autorități publice și conducătorii instituțiilor publice autonome.".

Funcția deținută în cadrul instituției publice (semnătura autorizată) . . . . . . . . . .

L.S.

4 Potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, "În cazul în care, pe parcursul derulării procesului investițional, apar probleme în implementarea unui obiectiv/proiect de investiții sau a unei categorii de investiții, ordonatorul principal de credite va consemna, în raportul de monitorizare, cauza și măsurile ce se impun pentru remedierea acestui lucru".

NOTE:

*)

I Program anual actualizat - credite bugetare

II Plăți efectuate, cumulat de la începutul anului până la finele lunii pentru care se face raportarea

III Plăți efectuate în luna pentru care se face raportarea

**) Poate reprezenta bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, după caz.

ANEXA Nr. 2

Ordonator principal de credite,
(Reprezentant legal)
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătură)
L.S.

RAPORT DE MONITORIZARE
pentru trimestrul . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .(zz/ll/an)

1. Denumirea obiectivului/proiectului de investiții:

2. Cod Fișă program/obiectiv/proiect de investiții:

(În cazul în care obiectivul/proiectul de investiții este inclus în Programul de investiții publice în cadrul unei fișe globale se va indica codul acesteia.)

3. Date privind obiectivul/proiectul de investiții

Documente de aprobare/reaprobare/de actualizare:

- mii lei -
Nr. crt. Tipul și data documentului de aprobare/ reaprobare/ actualizare Valoarea totală aprobată/ reaprobată/ actualizată din care: valoare C + M Durata de realizare aprobată/reaprobată/ actualizată (luni) Durata de execuție a lucrărilor aprobată/reaprobată/ actualizată (luni) Principalii indicatori/ capacități fizice aprobate/reaprobate/ actualizate Perioada de implementare a proiectului
de la până la
0 1 2 3 4 5 6 7 8

4. Descrierea obiectivului/proiectului de investiții

4.1. Lista contractelor încheiate/acte administrative aprobate pentru implementarea obiectivului/proiectului de investiții

Nr. crt. Denumire contract/ act administrativ aprobat Valoare estimată a contractului -lei fără TVA- Valoare contract în urma procedurii de achiziție publică/ valoare act administrativ
- lei cu TVA -
Data de semnare a contractului (nr. /data ordinului de începere) Data de începere a contractului (nr. /data ordinului de începere) Durata conform contract (luni) Extindere de timp/ durata totală (luni) Data finală
0 1 2 3 4 5 6 7 8
A. Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .
1. Contract nr. 1 - . . . . . .
2. Contract nr. 2 - . . . . .
B. Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .
Contract nr. 1 - . . . . . .
TOTAL

4.2. Informații privind contractele/actele administrative în derulare, pentru implementarea obiectivului/proiectului de investiții

A. Informații privind contractele/actele administrative în derulare și plățile efectuate

Nr. crt. Contract/ act administrativ Act adițional/modificare act administrativ Valoare contract/ act administrativ
- lei cu TVA -
Valoare plăți efectuate -lei cu TVA- Valoare rest de plată
- lei cu TVA -
Stadiul implementării la data raportării Obiectul și justificarea modificării
Număr/Data Valoare (lei) Cumulat la finele trimestrului anterior celui de raportare În trimestrul de raportare Fizic % Valoric %
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .
1 Ctr. nr. . . . . /. . . . . . A.Ad. nr. 1/. . . . . .
A.Ad. nr. 2/. . . . . .
2 Ctr. nr. . . . . /. . . . . .
B. Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .
1 Ctr. nr. . . . . ./. . . . .
2 Ctr. nr. . . . . ./. . . . .
TOTAL

A.1. Contracte

Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .

Contract nr. . . . . . . . . . . - (. . . . . . . . . .)

Contract nr. . . . . . . . . . . - (. . . . . . . . . .)

Contract nr. . . . . . . . . . . - (. . . . . . . . . .)

A.2. Exproprieri

5. Implementarea obiectivului/proiectului respectă calendarul de implementare/graficul de realizare.

5.1. Implementarea proiectului conform calendar de implementare/grafic de realizare

Nr. crt. Contract/act administrativ Calendarul de derulare a contractului/actului administrativ Planificat pentru perioada de raportare Realizat în perioada de raportare Abaterea de la calendar/grafic Justificarea abaterii
0 1 2 3 4 5 6
A. Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .
Ctr. nr. . . . . /. . . . . . . . . Activități/etape/termene intermediare/ faze determinante/etc., stabilite prin contract (Se vor menționa în funcție de natura contractului încheiat, servicii, furnizare, execuție.) (Se vor da informații privind cauzele care au condus la nerespectarea termenelor stabilite, alte informații relevante etc.)
Ctr. nr. . . . . /. . . . . . . . .

5.2. Indicatorii de monitorizare - Indicatori fizici totali/capacități totale ai/ale proiectului

Nr. crt. Indicator UM Cantitate conform contract Cantitate realizată Rest de realizat Stadiu fizic realizat %
Raportare precedentă În perioada raportării Cumulat
0 1 2 3 4 5 6 7 8
A. Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .
1 . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . .
n

6. Graficul de achiziții actualizat la data . . . . . . . . . .

(contractele care urmează a fi încheiate pentru finalizarea obiectivului/proiectului - estimate)

Nr. crt. Contract/ Tip contract Valoare estimată contract
- lei fără TVA -
Dată anunț de participare Dată anunț depunere ofertă Dată semnare contract Dată începere contract Dată finalizare contract
0 1 2 3 4 5 6 7
A. Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .
1. Ctr. nr. . . . . ./. . . . .
2. Ctr. nr. . . . . /. . . . . .
B. Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .
1. Ctr. nr. . . . . ./. . . . .
2. Ctr. nr. . . . . ./. . . . .

ANEXA Nr. 3

INSTRUCȚIUNI
de completare a raportului de monitorizare

"3. Date privind obiectivul/proiectul de investiții"

Documente de aprobare/reaprobare/de actualizare:

Col. 1 - se vor menționa tipul/numărul/data documentului de aprobare/reaprobare/de actualizare (de exemplu: hotărâre de Guvern, ordin de ministru etc.) nr. . . . . . . . . . ./zz/ll/an; datele vor fi completate în conformitate cu toate documentele de aprobare/reaprobare/actualizare;

Col. 2 - se va menționa valoarea totală actualizată a obiectivului/proiectului de investiții, conform prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Col. 4 - durata de realizare aprobată inițial, conform documentului de aprobare/reaprobare/actualizare corelată cu stadiul de implementare, nr. /dată/tip document justificativ, dacă este cazul;

Col. 5 - durata de execuție a lucrărilor aprobată/reaprobată/actualizată corelată cu stadiul de implementare, nr. /dată/tip document justificativ, dacă este cazul;

Col. 6 - se vor menționa principalii indicatori/capacități fizice care urmează să se realizeze prin obiectivul/proiectul de investiții, în funcție de specificul și obiectul fiecărui proiect, de exemplu, km rețea, capacitate stație epurare, km drum (în funcție de categoria de drum), orice alte elemente importante pentru realizarea obiectivului/proiectului etc., în conformitate cu documentul aprobator;

Col. 7 și 8 - se va menționa perioada de implementare a proiectului de investiții de la data includerii în Programul de investiții publice, anexă la legea bugetului de stat, până la data recepției la terminarea lucrărilor și PIF etc.; ulterior, pe măsura implementării proiectului se vor menționa toate datele/termenele de extindere/decalări ale termenului de finalizare a proiectului, precum și documentele aprobatoare, dacă este cazul, respectiv tip document/nr. . . . . . . . . . ./zz/ll/an.

"4. Descrierea obiectivului/proiectului de investiții"

4.1. Lista contractelor încheiate/acte administrative aprobate pentru implementarea obiectivului/proiectului de investiții

NOTĂ:

- Se va completa pentru toate obiectivele/proiectele de investiții indiferent de sursele de finanțare, identificate în PIP prin fișe de obiectiv distincte sau incluse în cadrul fișelor globale, pe măsura implementării acestora, conform stadiului aferent fiecărei etape de raportare.

- În cazul în care implementarea proiectului se realizează pe loturi/etape/secțiuni/tronsoane, conform unei/unui strategii/calendar de implementare stabilite/stabilit și aprobate/aprobat, în cadrul acestui subpunct va fi prezentată lista contractelor pentru fiecare lot/etapă/secțiune/tronson etc., în parte coroborat cu graficul de implementare general al proiectului.

- Pentru exproprieri se va trece valoarea aprobată prin hotărâre a Guvernului.

4.2. Informații privind contractele/actele administrative în derulare, pentru implementarea obiectivului/proiectului de investiții

Col. 2 - se vor menționa toate actele adiționale (de exemplu, modificare de valoare/extindere termen de finalizare etc.);

Col. 3 - se va completa cu valoarea actului adițional în cazul în care se modifică valoarea inițială a contractului;

Col. 4 - se va completa cu valoarea contractului rezultată în urma încheierii actului adițional de modificare a valorii acestuia, dacă este cazul;

Col. 5 - se va completa cu suma decontată de la începutul contractului până la finele trimestrului anterior de raportare;

Col. 10 - se va completa cu date privind obiectul modificării (de exemplu, extindere termen finalizare, modificare valoare contract etc.) și justificarea la modificări (de exemplu, eveniment neprevăzut, note de renunțare, note de comandă suplimentară, actualizare preț contract).

NOTĂ pentru A.1. și A.2.:

Vor fi prezentate și justificate, pe scurt, eventualele probleme/întârzieri apărute în implementarea obiectivului/proiectului, diferențe între indicatorii tehnici/capacitățile aprobați/aprobate inițial și indicatorii tehnici/capacitățile executați/executate, note de renunțare, note de comandă suplimentară și orice alte informații relevante, care să prezinte stadiul de derulare a fiecărui contract/act administrativ, precum și modul de soluționare/acțiunile întreprinse în vederea soluționării.

"5. Implementarea obiectivului/proiectului respectă calendarul de implementare/graficul de realizare"

5.1. Implementarea obiectivului/proiectului conform calendar de implementare/grafic de realizare

NOTĂ:

Informațiile se vor actualiza la fiecare raportare conform stadiului realizat.

5.2. Indicatorii de monitorizare - indicatori fizici totali/capacități totale ai/ale proiectului

NOTĂ:

Se va completa conform cantităților stabilite potrivit contractelor încheiate [de exemplu, km rețea, capacitate stație epurare, km drum (în funcție de categoria de drum), noduri rutiere, poduri, suprafață construită, nivel de înălțime sau orice alte/alți capacități/indicatori importante/importanți specifici pentru realizarea obiectivului/proiectului] și în funcție de stadiul de realizare a contractului.

"6. Graficul de achiziții actualizat la data . . . . . . . . . ."

(contractele care urmează a fi încheiate pentru finalizarea obiectivului/proiectului)

NOTĂ:

În cazul în care implementarea obiectivului/proiectului se realizează pe loturi/etape/secțiuni/tronsoane conform unei/unui strategii/grafic de implementare stabilite/stabilit și aprobate/aprobat, în cadrul acestui subpunct vor fi prezentate toate aspectele legate de implementarea și realizarea proiectului de investiții, graficul fiind prezentat pentru fiecare lot/etapă/secțiune/tronson etc., în parte coroborat cu calendarul de implementare general al proiectului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...