Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 359/2012 privind criteriile de înregistrare și declarare a nou-născutului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 aprilie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. R.L. 2.935/2012 al Direcției asistență medicală și politici publice de sănătate,

având în vedere:

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătății nr. 326/2009 privind înființarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și a Comisiei naționale de transparență, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Nou-născutul viu

Art. 1. -

Produsul de concepție expulzat sau extras complet din organismul matern, indiferent de durata amenoreei ori vârsta de gestație, este declarat născut viu dacă prezintă după expulzie sau extragere unul dintre următoarele semne de viață: respirație spontană, activitate cardiacă (pulsații ale cordonului ombilical) ori contracția voluntară a unui mușchi.

Art. 2. -

(1) Acesta va fi înregistrat ca nou-născut viu în registrul de nașteri al unității în care s-a produs nașterea, imediat după expulzie, de către medicul de specialitate obstetricăginecologie care a asistat, a supravegheat sau a constatat nașterea, dacă vârsta gestațională este mai mare de 24 de săptămâni.

(2) Produsul de concepție expulzat la o vârstă gestațională mai mică de 24 de săptămâni care prezintă semne de viață va beneficia de îngrijiri de terapie intensivă neonatală și va fi înregistrat într-un registru special pentru aceste cazuri, după care la împlinirea vârstei de 24 de săptămâni de gestație, va fi înregistrat în registrul de nașteri.

Art. 3. -

Pentru nou-născutul viu se completează foaia de observație clinică a nou-născutului.

Fătul născut mort

Art. 4. -

(1) Produsul de concepție fără semne de viață expulzat din organismul matern după vârsta de gestație de 28 de săptămâni este declarat făt născut mort.

(2) Acesta se înregistrează ca făt născut mort în registrul de nașteri de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie care a asistat sau a supravegheat nașterea.

Art. 5. -

Expulzia din organismul matern a unui produs de concepție fără semne de viață înainte de vârsta gestațională de 28 de săptămâni este declarată și înregistrată ca avort.

Art. 6. -

Pentru fătul născut mort nu se completează foaia de observație clinică a nou-născutului.

Art. 7. -

Părinții unui făt născut mort sau decedat ulterior nașterii au dreptul de a opta pentru incinerarea ori înhumarea acestuia. Modelul de formular pentru exprimarea acestei opțiuni este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Întocmirea certificatului medical constatator al nașterii

Art. 8. -

Certificatul medical constatator al nașterii se eliberează în termen de 24 de ore de la naștere. Răspunderea pentru îndeplinirea acestei obligații revine medicului care a asistat, a supravegheat sau a constatat nașterea, iar când acesta nu își poate îndeplini obligațiile, medicului șef de secție obstetrică-ginecologie.

Art. 9. -

Certificatul medical constatator al nașterii, atât pentru nou-născutul viu, cât și pentru fătul născut mort, se întocmește pe formularul-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, data completării, data certă a nașterii, sigiliul/ștampila unității sanitare emitente, semnătura și parafa medicului obstetrician care a asistat, a supravegheat sau a constatat nașterea.

Art. 10. -

La întocmirea certificatului medical constatator al fătului născut mort nu se completează rubricile "prenumele", "cetățenia" și "codul numeric personal", iar în rubrica "din care rezultă că s-a născut un copil .................." se înscrie cuvântul "mort".

Art. 11. -

În situația în care un nou-născut viu a decedat și nașterea nu a fost încă înregistrată la momentul decesului, se înregistrează mai întâi nașterea și se întocmește certificatul medical constatator al născutului viu, apoi se întocmește certificatul medical constatator al decesului.

Art. 12. -

În cazul în care nașterea completă (inclusiv expulzia placentei) are loc în afara unei unități sanitare, asistată sau nu de către personal medical, certificatul medical constatator al nașterii se eliberează de către medicul de familie al mamei. Dacă mama nu este înscrisă la un medic de familie, certificatul medical constatator al nașterii se eliberează de către spitalul pe raza căruia a avut loc nașterea.

Declararea și înregistrarea nașterii la starea civilă

Art. 13. -

Declararea și înregistrarea nașterii la starea civilă se fac de către părinți în termenele prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. -

În cazul în care părinții nu pot face acest lucru, spitalul în care a avut loc nașterea are obligația de a declara și înregistra nașterea la starea civilă în termenele prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Răspunderea pentru îndeplinirea acestei obligații revine medicului șef de secție obstetrică-ginecologie.

Art. 15. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau

București, 4 aprilie 2012.

Nr. 359.

ANEXĂ

- Model -

Domnule manager,

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................................................................................., domiciliat/domiciliată în orașul ............................................, str. .....................................................nr. ........., bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., județul/sectorul ........................................... telefon ........../.................., act de identitate (C.I./B.I.) seria ........ nr. ........................., eliberat la data de ...../...../.......... de către .................................................................., în calitate de .......................... al/a copilului decedat născut la data de ...../...../..........,

[ ] nu sunt de acord cu incinerarea copilului meu decedat și în acest caz mă oblig să aduc o copie a adeverinței de înhumare.

[ ] sunt de acord cu incinerarea copilului meu decedat.

Aparținătorul va bifa varianta care corespunde opțiunii sale.

Data: ......../......../..........

Semnătura .....................................

;
se încarcă...