Dreptul Muncii (HAMANGIU)

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0929-7
de Lucia Uță

03 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii Hamangiu [ Mai mult... ]

Editura Hamangiu
București, Str. Col. Popeia
nr. 36, sector 5
O.P. 5, C.P. 91
Tel./Fax:
021.336.04.43
031.805.80.21
Vânzări:
021.336.01.25
031.425.42.24
E-mail:
redactia@hamangiu.ro
[ Mai mult... ]

Lucia Uță
Judecător la Curtea de Apel București

Listă de abrevieri

alin. - alineat(ul)
A.N.A.F. - Agenția Națională de Administrare Fiscală
A.N.I. - Agenția Națională pentru Integritate
A.N.S.P.D.C.P. - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
A.J.F.P. - Administrația Județeană A Finanțelor Publice
art. - articol(ul)
BEJ - Biroul Executorului Judecătoresc
C.A. - Curtea de Apel
C.civ. 1864 - Codul civil din 1864
C.E.D.O. - Curtea Europeană a Drepturilor Omului
C.M.R. - Colegiul Medicilor din România
CPC 1865 - Codul de procedură civilă din 1865
C.pen. 1969 - Codul penal din 1969
CPP 1968 - Codul de procedură penală din 1968
C.S.A. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
dec. civ. - decizia civilă
D.G.J. - Direcția General Juridică
D.G.R.F.P. - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
F.P.V.S. - Fondul de protecție a victimelor străzii
H.G. - Hotărârea Guvernului
I.C.C.J. - Înalta Curte de Casație Justiție
înch. - încheierea
Jud. - Judecătoria
lit. - litera
M. Of. - Monitorul Oficial al României, Partea I
M.S. - ministrul sănătății
NCC - noul Cod civil (Legea nr. 287/2009)
NCP - noul Cod penal (Legea nr. 286/2009)
NCPC - noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010)
NCPP - noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010)
nr. - numărul
O.G. - Ordonanța Guvernului
O.R.C. - Oficiul Registrului Comerțului
O.U.G. - Ordonanța de urgență a Guvernului
p. - pagina(le)
parag. - paragraf(ul)
pct. - punct(ul)
s. civ. - secția civilă
s. de cont. adm. și fisc. - secția de contencios administrativ și fiscal
s. confl. de mun. și asig. soc. - secția pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale
s. civ., min. și fam. - secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie
sent. civ. - sentința civilă
ș.a. - și alții/altele
și urm. - și următoarele
Trib. - Tribunalul
[ Mai mult... ]

Capitolul I Contencios administrativ

1. Anularea raportului de evaluare contestat. Dreptul judecătorului de a aprecia asupra modalității echitabile de reparare a prejudiciului moral, cu luarea în calcul a tuturor circumstanțelor pricinii

Având în vedere toate considerentele expuse, în temeiul art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 și al art. 496 NCPC, Înalta Curte a admis recursul formulat de reclamant împotriva sentinței nr. 158 din 23.06.2014, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, pe care a casat-o în parte, în ceea ce privește cheltuielile de judecată datorate reclamantului pentru prima fază procesuală, a menținut celelalte dispoziții ale sentinței și a respins, totodată, celelalte recursuri declarate în cauză. [ Mai mult... ]

2. Răspunderea autorității publice pentru exercitarea competențelor cu exces de putere. Echilibrul dintre prejudiciul moral produs și despăgubirile acordate. Stabilirea unei reparații echitabile

În consecință, se constată că, în condițiile în care în etapa judecății de fond a fost perceput un onorariu de 2.000 lei recuperat de intimat pe calea cheltuielilor de judecată acordate de prima instanță, în etapa recursului nu se justifică un onorariu în același cuantum, curtea apreciind că un onorariu în sumă de 1.000 lei respectă raportul de proporționalitate reglementat de dispozițiile art. 451 alin. (2) NCPC, aplicând acest text legal, având în vedere soluția de respingere a recursului ca n [ Mai mult... ]

4. Cerere privind furnizarea unor informații de interes public. Daune morale

Din aceste considerente, constatând că este incident niciunul dintre motivele de casare prevăzute de art. 488 NCPC, în temeiul dispozițiilor art. 496 NCPC, curtea a respins recursul ca nefondat. [ Mai mult... ]

5. Refuzul comunicării unor informații de interes public. Lipsa prejudiciului nepatrimonial. Încălcarea sentimentelor de onoare și demnitate

În concluzie, curtea a respins recursul, în temeiul art. 496 alin. (1) NCPC și al art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, ca nefondat. [ Mai mult... ]

6. Restituirea proprietăților. Daune morale. Compensații care să reflecte importanța prejudiciului moral suferit. Proba existenței și întinderii prejudiciului

Curtea a reținut că reclamanții au solicitat daune morale, fără a face dovada acestora, fără a oferit minime indicii în sensul probării existenței sau întinderii lor. [ Mai mult... ]

Capitolul al II-lea
Cauze civile și cu profesioniști

7. Prejudiciu de agrement și prejudiciu estetic. Distincții. Evaluare și probatoriu

Pentru considerentele expuse, s-a admis recursul declarat de reclamantă, s-a casat decizia atacată și s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel. [ Mai mult... ]

8. Rezilierea nelegală a contractului de leasing financiar. Evaluarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral. Aprecierea gravității și importanței prejudiciului moral. Echilibrul între prejudiciul moral suferit și despăgubirile acordate

Având în vedere că aspectele invocate de recurentul-reclamant la pct. 3 din motivele de recurs au fost analizate coroborat cu motivele de recurs aparținând recurentei-pârâte B. SA, prin mandatar, Înalta Curte nu a mai revenit asupra acestora. [ Mai mult... ]

9. Accident rutier. Nerespectarea obligației legale de purtare a centurii de siguranță. Contribuția victimei la producerea prejudiciului. Cuantificarea daunelor morale. Despăgubire rezonabilă

În temeiul art. 480 alin. (2) NCPC, curtea a admis apelul formulat de pârâtă, a schimbat în parte sentința apelată, în sensul că a redus sumele la care pârâta a fost obligată, proporțional cu gradul de culpă de 75% reținut în sarcina reclamantului, respectiv la suma de 1.125 lei, cu titlu de daune materiale, și la suma de 46.250 lei, cu titlu de daune morale. [ Mai mult... ]

10. Răspunderea civilă delictuală a conducătorului autovehiculului. Despăgubiri pentru prejudiciul moral încercat de rudele pasagerului decedat în accident. Data de la care asigurătorul datorează despăgubirile

(6) În cazurile privind vătămările corporale și daunele morale care fac obiectul unui litigiu, penalitățile și plata acestora sunt stabilite de către instanța judecătorească". [ Mai mult... ]

11. Accident de circulație. Dreptul de regres împotriva persoanei care a produs prejudiciul. Obligații născute din fapte juridice extracontractuale. Legea aplicabilă. Dovada plății către persoana îndreptățită. Mandatul dat de persoana prejudiciată avocatului pentru încasarea sumelor ce i se datorau

NOTĂ. Potrivit reglementării în vigoare - art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (M. Of. nr. 431 din 12.06.2017): "(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), BAAR despăgubește persoanele prejudiciate în calitate de garant al obligației de despăgubire și, după plata despăgubirii, se subrogă în drepturile acestora dobândind un drept de regr [ Mai mult... ]

12. Accident de circulație. Evaluarea prejudiciului moral. Acordarea daunelor morale prin hotărâre judecătorească. Momentul de la care curg penalitățile de întârziere, în caz de neplată

Prin urmare, sancțiunea penalității de întârziere pentru neplata daunelor morale, evaluate și acordate de instanță, nu poate decât să urmeze unei hotărâri judecătorești definitive, deoarece penalitatea însăși reprezintă un accesoriu al debitului principal stabilit cu titlu de daune morale, prin aceeași hotărâre judecătorească. [ Mai mult... ]

13. Despăgubiri acordate în baza contractului de asigurare. Daune morale cuvenite ca urmare a vătămărilor corporale suferite în urma accidentului de circulație. Neînceperea urmăririi penale pentru lipsa plângerii prealabile a persoanei vătămate

Instanța de apel a făcut o corectă aplicare a legii atunci când a considerat că dispozițiile art. 75 din O.U.G. nr. 195/2002 sunt aplicabile în cauză, raportat la prevederilor art. 48 din același act normativ, prevederi care dispun: "conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță". Sub acest aspect, instanța de apel a confirmat hotărârea instanței de fond î [ Mai mult... ]

14. Daune morale pretinse de la asigurător, de soția și fiul conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului. Condiționarea dreptului de a primi indemnizația de vătămarea directă a membrilor familiei în accident

În speță, Înalta Curte constată că reclamanții, în calitate de soție, respectiv fiu ai conducătorului vehiculului asigurat, au solicitat, în temeiul art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995, obligarea C. SA, în calitate de asigurător de răspundere civilă auto, la plata de despăgubiri civile, reprezentând repararea prejudiciului moral și material suferit ca urmare a decesului soțului/tatălui acestora. Cum aceștia nu sunt victime directe ale evenimentului rutier, față de cele statuate prin Decizia [ Mai mult... ]

15. Daune morale acordate unei persoane juridice. Condiții de admisibilitate

Prin urmare, raportat la datele concrete ale speței, posibilitatea acordării daunelor morale nu poate fi extinsă artificial pentru a putea analiza îndeplinirea cumulativă a cerințelor impuse de art. 998-999 C.civ. 1864, întrucât reclamanta - persoană juridică nu poate pretinde un prejudiciu psihic sau vreo suferință fizică provocată. [ Mai mult... ]

16. Folosirea fără drept a identității unei alte persoane în vederea obținerii unui credit. Răspunderea civilă delictuală a persoanei juridice. Condițiile răspunderii. Fapta ilicită și prejudiciul. Stabilirea unei despăgubiri echitabile

Pentru toate aceste argumente, fiind incidente art. 304 pct. 9 CPC 1865, în temeiul art. 312 alin. (3) CPC 1865, a fost admis recursul, cu consecința admiterii apelului și schimbării în parte a sentinței de fond. [ Mai mult... ]

17. Contracte standard, preformulate. Clauze abuzive. Comisionul pentru întocmirea dosarului. Impreviziune

Pentru toate aceste considerente, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. (2) NCPC, tribunalul a admis apelul, a schimbat în parte sentința apelată, în sensul admiterii acțiunii în parte, constatării nulității absolute a clauzei de la art. 7 din contractul de credit din 06.12.2007, privind plata comisionului de întocmire dosar, a obligat pârâta să restituie reclamantei suma de 2.520 euro încasată cu titlu de comision de întocmire dosar, precum și dobânda legală aferentă acestei sume de la data p [ Mai mult... ]

Capitolul al III-lea
Conflicte de muncă

18. Timpul de muncă. Prestarea muncii peste programul normal de lucru. Drepturi salariale. Elementele răspunderii patrimoniale

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 NCPC, curtea a constatat că apelurile sunt fondate și le-a admis, a schimbat în parte sentința atacată, în sensul că numărul de ore suplimentare la a căror remunerare a fost obligată pârâta este de 640, în loc de 936, față de cum a dispus prima instanță, a admis cererea reclamantei privind daunele morale și a obligat pârâta la plata sumei de 15.000 lei către reclamantă, cu acest titlu. A menținut în rest sentința. [ Mai mult... ]

19. Reținerea din salariu a unei sume de bani. Dovada prejudiciului moral. Limitele devoluțiunii în calea de atac

Prin urmare, în lipsa unor dovezi din care să rezulte atingerea adusă unor valori sau atribute personale, nepatrimoniale, curtea nu poate constata că poziția fostului angajator ar justifica obligarea acestuia la plata despăgubirilor pentru producerea prejudiciului moral pretins. [ Mai mult... ]

20. Daune morale pretinse pentru prejudiciul cauzat sănătății de condițiile de muncă

În acest context, în lipsa unor dovezi concrete și concludente în ceea ce privește săvârșirea de către angajator a unei fapte ilicite, existența unui prejudiciu cauzat salariatului și a unei legături de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu, curtea a apreciat ca fiind nejustificată cererea recurentului-reclamant de obligare a angajatorului la plata de daune morale atât pentru condițiile de muncă, cât și pentru pretinsul tratament abuziv al angajatorului. [ Mai mult... ]

21. Organizarea defectuoasă a activității. Nerespectarea obligațiilor angajatorului privind prevenirea accidentelor de muncă. Culpa concurentă a victimei. Cuantificarea prejudiciului moral. Dovedirea prejudiciului moral produs soției angajatului care a suferit un accident de muncă

;
se încarcă...