Pentru considerentele arătate, în baza art 312 CPC 1865, curtea a admis recursurile, a modificat în parte sentința recurată și încheierea de ședință din data de 13122013, în sensul că a respins excepția lipsei calității procesual pasive a pârâților: AB și PR, în privința cererii de anulare a deciziei nr ()/2011 și ordinului din 29112011, a obligat pârâta PS la plata către reclamantă a drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2011, actualizate cu indicele de inflație, plus do [ Mai mult ] | Dreptul Muncii (HAMANGIU)

Acesta este un fragment din Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0929-7
Autor: Lucia Uță.
Cumpărați modulul Dreptul Muncii (HAMANGIU) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept european al muncii. Principalele directive. Jurisprudența CJUE. Conformitatea dreptului național, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0734-7
Autor: Septimiu Panainte

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0929-7
Autor: Lucia Uță

Discriminarea în relațiile de muncă, Editura Hamangiu, 2015, ISBN 978-606-27-0123-9
Autor: Loredana-Manuela Muscalu

Dreptul individual al muncii Curs universitar, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0733-0
Autor: Septimiu Panainte

Regulamentul intern. Îndrumar pentru angajatori și angajați, Editura Hamangiu, 2018, ISBN 978-606-27-1165-8
Autor: Ion Traian Ștefănescu, Monica Gheorghe, Aurelian-Gabriel Uluitu

Pentru considerentele arătate, în baza art. 312 CPC 1865, curtea a admis recursurile, a modificat în parte sentința recurată și încheierea de ședință din data de 13.12.2013, în sensul că a respins excepția lipsei calității procesual pasive a pârâților: A.B. și P.R., în privința cererii de anulare a deciziei nr. (...)/2011 și ordinului din 29.11.2011, a obligat pârâta P.S. la plata către reclamantă a drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2011, actualizate cu indicele de inflație, plus do [ Mai mult... ]

43. Suspendarea contractului individual de muncă. Prescripția răspunderii penale. Prejudiciu de imagine nedovedit. Evaluarea despăgubirilor

În ceea ce privește susținerea că lipsa fondurilor bănești a determinat afectarea stilului de viață, curtea a reținut că suferințele psihice sunt inerente deciziei angajatorului de a suspenda contractul individual de muncă, însă, pentru a da naștere unui prejudiciu moral ce nu poate fi acoperit decât prin acordarea unei sume de bani este necesar să se facă dovada unei anumite intensități a suferințelor psihice determinate de lipsa drepturilor bănești, dovadă neefectuată în cauză. [ Mai mult... ]

44. Executarea cu întârziere a hotărârii judecătorești prin care a fost anulată decizia de concediere, cu consecința repunerii părților în situația anterioară. Elementele răspunderii. Criterii de evaluare a daunelor morale

În cauză, pe lângă faptul că nu a fost dovedită fapta ilicită a angajatorului, legătura de cauzalitate cu prejudiciul pretins și culpa în privința executării cu întârziere a obligației de plată, curtea a reținut că nici prejudiciul nu a fost dovedit de către apelantul-reclamant. Simplele afirmații cu privire la starea de tensiune și frustrare, create prin procedura executării silite, însoțită de evacuarea familiei din domiciliu nu sunt suficiente pentru a conduce la concluzia existenței unui pre [ Mai mult... ]

20. Daune morale pretinse pentru prejudiciul cauzat sănătății de condițiile de muncă

În acest context, în lipsa unor dovezi concrete și concludente în ceea ce privește săvârșirea de către angajator a unei fapte ilicite, existența unui prejudiciu cauzat salariatului și a unei legături de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu, curtea a apreciat ca fiind nejustificată cererea recurentului-reclamant de obligare a angajatorului la plata de daune morale atât pentru condițiile de muncă, cât și pentru pretinsul tratament abuziv al angajatorului. [ Mai mult... ]

21. Organizarea defectuoasă a activității. Nerespectarea obligațiilor angajatorului privind prevenirea accidentelor de muncă. Culpa concurentă a victimei. Cuantificarea prejudiciului moral. Dovedirea prejudiciului moral produs soției angajatului care a suferit un accident de muncă

Pentru aceste motive, apreciind întemeiată cererea reclamanților, curtea a admis apelul declarat și a obligat pârâta să plătească acestora suma de 60.000 euro (către M.A.) și suma de 200.000 euro (către M.V.), cu titlul de daune morale, în echivalent lei la cursul BNR de la data plății. [ Mai mult... ]

22. Accident de muncă. Încetarea nelegală a raporturilor de muncă. Cuantificarea daunelor morale

Ca urmare a admiterii în parte a capătului de cerere privind acordarea daunelor morale, în vederea reparării integrale a prejudiciului, se constată că se impune și obligarea pârâtei la plata dobânzii aferente daunelor morale, calculată de la data formulării acțiunii, 11.10.2013. [ Mai mult... ]

23. Refuzul încheierii contractului individual de muncă cu persoana care a susținut și promovat concursul. Incertitudinea desfășurării unei activități profesionale și afectarea carierei. Întinderea prejudiciului nepatrimonial

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 3041 și art. 312 CPC 1865, curtea a constatat că recursul este fondat și l-a admis, cu consecința modificării în parte a sentinței atacate, în sensul admiterii în parte a cererilor conexate și precizate, obligării pârâtei la plata către reclamant a unei despăgubiri pentru prejudiciul material egale cu salariile brute cuvenite pentru perioada 01.10.2011-01.03.2016, în valoare totală de 257.633 lei, precum și în continuare, până la data de 31.07.2016, la care se calculează impozitul și contribuțiile prevăzute de lege; obligării pârâtei la plata către reclamant a dobânzii legale de la data introducerii acțiunii până la plata efectivă, precum și la actualizarea cu rata inflației la data plății; obligării pârâtei la plata sumei de 50.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral. În rest, sentința a fost menținută. [ Mai mult... ]

24. Aviz medical obligatoriu. Retragerea avizului psihologic. Informarea salariatului asupra elementelor esențiale ale contractului individual de muncă

Verificarea dozării sancțiunilor aplicate în cele două situații, pe baza tuturor actelor efectuate în cursul cercetării disciplinare, nu se impunea, de vreme ce instanța nu a fost învestită cu contestații împotriva deciziilor de sancționare, deci cu verificarea legalității și temeiniciei acestora. [ Mai mult... ]

25. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Retragerea avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei de medic. Prejudiciu de imagine

Toate cele ce preced demonstrează legalitatea și temeinicia sentinței atacate, justificând, în baza art. 480 NCPC, respingerea apelului, ca nefondat. [ Mai mult... ]

26. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Agravarea stării de sănătate și deprecierea stării financiare ca urmare a încetării contractului. Comportamentul abuziv al angajatorului

Pentru aceste considerente, în baza art. 480 alin. (2) NCPC, curtea a admis apelul, a schimbat în parte sentința apelată, în sensul că a admis în parte cererea de chemare în judecată și a obligat intimata la plata către reclamantă a sumei de 10.000 lei, reprezentând daune morale. [ Mai mult... ]

27. Concedierea abuzivă a salariatului. Analiza condițiilor răspunderii patrimoniale a angajatorului și evaluarea prejudiciului moral suferit de salariat

În cauză, în raport cu circumstanțele mai sus descrise, curtea apreciază că suma de 10.000 lei este suficientă pentru compensarea stării de stres și frustrării resimțite de reclamant. [ Mai mult... ]

28. Concediere disciplinară legală. Compunerea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă

În consecință, în condițiile prevăzute de art. 480 alin. (2) NCPC, curtea a admis apelul declarat de E. SRL și, în urma rejudecării, a respins cererea de obligare la plata despăgubirii pentru prejudiciul moral, iar în condițiile prevăzute de art. 480 alin. (1) coroborat cu art. 472 NCPC, a respins și apelul incident declarat de apelanta-contestatoare B.D., ca nefondat. [ Mai mult... ]

29. Concediere disciplinară. Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Obligația angajatorului de a adapta rezonabil locul de muncă. Limitele învestirii instanței

Pentru considerentele expuse, curtea, cu majoritate, potrivit dispozițiilor art. 312 alin. (1) CPC 1865, a respins recursurile, ca nefondate. [ Mai mult... ]

30. Suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare și interzicerea accesului salariatului în incinta sediului angajatorului. Decizie de concediere disciplinară nulă pentru nerespectarea condițiilor de formă

Prin urmare, având în vedere, pe de o parte, că măsurile concrete dispuse de către angajator cu ocazia suspendării contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare nu au un caracter abuziv, de natură a afecta reputația intimatei, iar pe de altă parte, faptul că anularea deciziei de concediere și restabilirea situației anterioare, prin reintegrarea salariatei și obligarea societății la plata drepturilor bănești, reprezintă suficiente remedii pentru repararea prejudiciului suferi [ Mai mult... ]

31. Delegare. Deturnarea instituției de la scopul pentru care a fost reglementată. Admisibilitatea probei cu transcrierea înregistrării audio

Pornind de la gravitatea deturnării unei instituții juridice prevăzută de Codul muncii - delegarea, de la scopul ei legitim și folosirea acesteia în scopul atingerii unui rezultat ilicit, și anume determinarea unui salariat să înceteze raporturile de muncă, la consecințele grave ale faptei asupra stării psihice a salariatului, asupra sentimentului de siguranță și respect reciproc care ar trebui să guverneze raporturile de muncă, curtea a apreciat că s-a dovedit producerea unui prejudiciu cert ca [ Mai mult... ]

32. Demisie. Renunțarea angajatorului la termenul de preaviz. Calificarea cererii salariatei. Respectarea dreptului la demnitate în muncă

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. (2) NCPC, curtea, cu majoritate, a admis apelul, a schimbat în tot sentința civilă apelată, în sensul că a respins cererea, ca neîntemeiată. [ Mai mult... ]

33. Daune morale pretinse pentru prejudiciul decurgând din discriminare. Indicarea criteriului de discriminare. Identificarea elementelor discriminării. Sarcina probei

Referitor la obiecțiunile apelantului-reclamant privind caracterul pro causa al unora dintre înscrisurile depuse de instituția de învățământ (procesul-verbal din 18.11.2013, sesizări ale studenților), curtea constată că toate copiile înscrisurilor depuse la dosarul primei instanțe au fost certificate de pârâtă pentru conformitate cu originalul, potrivit dispozițiilor art. 150 NCPC, înscrisurile sunt datate și semnate, neexistând temeiuri pentru ca acestea să nu fie avute în vedere de instanță. [ Mai mult... ]

34. Încetarea contractului individual de muncă în timpul perioadei de probă. Contract individual de muncă pe timp parțial. Pretinsă discriminare pe criteriu de handicap, motivată de înălțime. Caracterul neîntemeiat al daunelor morale

Pentru orele lucrate în zilele de sâmbătă și duminică și în zilele de sărbătoare legală în care reclamanta a prestat munca în temeiul contractului individual de muncă, s-a acordat sporul prevăzut de contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. [ Mai mult... ]

35. Concediere colectivă. Conținutul obligației de informare la încheierea contractului individual de muncă. Lipsa legăturii de cauzalitate între fapta imputată și prejudiciu

Referitor la susținerile intimatului ce vizează pierderile de ordin material și moral ce i-au fost cauzate (divorțul și afectarea relațiilor cu copiii, darea spre închiriere a propriei case și închirierea unui apartament mai modest, faptul că a fost obligat să renunțe la cățelul Bruno, că ar fi fost nevoit să solicite și oferte de angajare sub pregătirea sa profesională etc.), curtea a apreciat că orice măsură de concediere este de natură a cauza o îngrijorare reală celui concediat din perspecti [ Mai mult... ]

36. Concediere colectivă. Anularea deciziei de concediere pentru nerespectarea criteriilor de selecție la concediere. Nedovedirea prejudiciului moral

Pentru motivele expuse, curtea, potrivit dispozițiilor art. 312 alin. (1) și (2) CPC 1865, a admis recursul și a modificat în parte sentința recurată, în sensul că a respins cererea de acordare a daunelor morale, ca neîntemeiată. Celelalte dispoziții ale sentinței au fost menținute. [ Mai mult... ]

37. Încălcarea unei interdicții temporare la concediere. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă. Pensionarea salariatului. Anularea deciziei de concediere nelegală - reparație suficientă a prejudiciului moral

Pentru considerentele arătate, curtea, potrivit dispozițiilor art. 480 alin. (1) NCPC, a respins apelul, ca nefondat. [ Mai mult... ]

38. Lipsa acordului salariatului la încetarea contractului individual de muncă. Mențiuni eronate în decizia emisă de angajator. Hărțuire sexuală. Dovada faptei ilicite cauzatoare a prejudiciului nepatrimonial

Mai mult, prin anularea deciziei de concediere și repunerea părților în situația anterioară, prin reintegrarea contestatoarei în funcția și postul deținut în fapt anterior și obligarea intimatei la plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale, dar și cu celelalte drepturi de care salariata beneficia, instanța i-a acordat o justă și suficientă reparație a prejudiciului material, dar și moral pe care l-a suferit. [ Mai mult... ]

39. Neeliberarea unei adeverințe având conținutul prevăzut pentru a fi valorificat la deschiderea drepturilor de pensie. Dovada prejudiciului nepatrimonial

Pentru considerentele arătate, în baza art. 312 alin. (2) CPC 1865, curtea a admis recursul și a modificat în parte sentința recurată, în sensul respingerii capătului de cerere privind plata daunelor morale ca fiind neîntemeiat, cu păstrarea celorlalte dispoziții ale sentinței recurate. [ Mai mult... ]

40. Retrogradare. Anularea deciziei de sancționare disciplinară pentru vicii de formă, cu consecința repunerii părților în situația anterioară. Dovada prejudiciului nepatrimonial

Pentru considerentele expuse, curtea a constatat că instanța de fond a pronunțat o hotărâre temeinică și legală, ce a fost menținută, astfel încât, în temeiul dispozițiilor art. 312 alin. (1) CPC 1865, cu substituirea motivării în privința capătului de cerere ce are ca obiect obligarea angajatorului la plata daunelor morale, curtea a respins recursul, ca nefondat. [ Mai mult... ]

41. Concediere din motive care nu țin de persoana salariatului. Revocarea deciziei. Dovada producerii unui prejudiciu moral

Prin urmare, în lipsa unor dovezi din care să rezulte atingerea adusă unor valori sau atribute personale, nepatrimoniale, curtea nu poate constata că emiterea unor decizii de concediere de către angajator, care au fost anulate ulterior prin hotărâre judecătorească, ar justifica obligarea acestuia la plata despăgubirilor pentru producerea prejudiciului moral pretins de reclamantă, cuantificat și precizat ca și capăt de cerere în cauză, însă nu și dovedit. [ Mai mult... ]

42. Suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare. Caracterul nelegal al măsurii. Sarcina probei. Evaluarea întinderii prejudiciului moral

Pot fi de interes:

Dreptul Muncii (HAMANGIU):
Contencios administrativ
Cauze civile și cu profesioniști
Conflicte de muncă
Asigurări sociale
Aspecte procedurale
;
se încarcă...