Capitolul al II-lea
Cauze civile și cu profesioniști

7. Prejudiciu de agrement și prejudiciu estetic. Distincții. Evaluare și probatoriu

Pentru considerentele expuse, s-a admis recursul declarat de reclamantă, s-a casat decizia atacată și s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel. [ Mai mult... ]

8. Rezilierea nelegală a contractului de leasing financiar. Evaluarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral. Aprecierea gravității și importanței prejudiciului moral. Echilibrul între prejudiciul moral suferit și despăgubirile acordate

Având în vedere că aspectele invocate de recurentul-reclamant la pct. 3 din motivele de recurs au fost analizate coroborat cu motivele de recurs aparținând recurentei-pârâte B. SA, prin mandatar, Înalta Curte nu a mai revenit asupra acestora. [ Mai mult... ]

9. Accident rutier. Nerespectarea obligației legale de purtare a centurii de siguranță. Contribuția victimei la producerea prejudiciului. Cuantificarea daunelor morale. Despăgubire rezonabilă

În temeiul art. 480 alin. (2) NCPC, curtea a admis apelul formulat de pârâtă, a schimbat în parte sentința apelată, în sensul că a redus sumele la care pârâta a fost obligată, proporțional cu gradul de culpă de 75% reținut în sarcina reclamantului, respectiv la suma de 1.125 lei, cu titlu de daune materiale, și la suma de 46.250 lei, cu titlu de daune morale. [ Mai mult... ]

10. Răspunderea civilă delictuală a conducătorului autovehiculului. Despăgubiri pentru prejudiciul moral încercat de rudele pasagerului decedat în accident. Data de la care asigurătorul datorează despăgubirile

(6) În cazurile privind vătămările corporale și daunele morale care fac obiectul unui litigiu, penalitățile și plata acestora sunt stabilite de către instanța judecătorească". [ Mai mult... ]

11. Accident de circulație. Dreptul de regres împotriva persoanei care a produs prejudiciul. Obligații născute din fapte juridice extracontractuale. Legea aplicabilă. Dovada plății către persoana îndreptățită. Mandatul dat de persoana prejudiciată avocatului pentru încasarea sumelor ce i se datorau

NOTĂ. Potrivit reglementării în vigoare - art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (M. Of. nr. 431 din 12.06.2017): "(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), BAAR despăgubește persoanele prejudiciate în calitate de garant al obligației de despăgubire și, după plata despăgubirii, se subrogă în drepturile acestora dobândind un drept de regr [ Mai mult... ]

12. Accident de circulație. Evaluarea prejudiciului moral. Acordarea daunelor morale prin hotărâre judecătorească. Momentul de la care curg penalitățile de întârziere, în caz de neplată

Prin urmare, sancțiunea penalității de întârziere pentru neplata daunelor morale, evaluate și acordate de instanță, nu poate decât să urmeze unei hotărâri judecătorești definitive, deoarece penalitatea însăși reprezintă un accesoriu al debitului principal stabilit cu titlu de daune morale, prin aceeași hotărâre judecătorească. [ Mai mult... ]

13. Despăgubiri acordate în baza contractului de asigurare. Daune morale cuvenite ca urmare a vătămărilor corporale suferite în urma accidentului de circulație. Neînceperea urmăririi penale pentru lipsa plângerii prealabile a persoanei vătămate

Instanța de apel a făcut o corectă aplicare a legii atunci când a considerat că dispozițiile art. 75 din O.U.G. nr. 195/2002 sunt aplicabile în cauză, raportat la prevederilor art. 48 din același act normativ, prevederi care dispun: "conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță". Sub acest aspect, instanța de apel a confirmat hotărârea instanței de fond î [ Mai mult... ]

14. Daune morale pretinse de la asigurător, de soția și fiul conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului. Condiționarea dreptului de a primi indemnizația de vătămarea directă a membrilor familiei în accident

În speță, Înalta Curte constată că reclamanții, în calitate de soție, respectiv fiu ai conducătorului vehiculului asigurat, au solicitat, în temeiul art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995, obligarea C. SA, în calitate de asigurător de răspundere civilă auto, la plata de despăgubiri civile, reprezentând repararea prejudiciului moral și material suferit ca urmare a decesului soțului/tatălui acestora. Cum aceștia nu sunt victime directe ale evenimentului rutier, față de cele statuate prin Decizia [ Mai mult... ]

15. Daune morale acordate unei persoane juridice. Condiții de admisibilitate

Prin urmare, raportat la datele concrete ale speței, posibilitatea acordării daunelor morale nu poate fi extinsă artificial pentru a putea analiza îndeplinirea cumulativă a cerințelor impuse de art. 998-999 C.civ. 1864, întrucât reclamanta - persoană juridică nu poate pretinde un prejudiciu psihic sau vreo suferință fizică provocată. [ Mai mult... ]

16. Folosirea fără drept a identității unei alte persoane în vederea obținerii unui credit. Răspunderea civilă delictuală a persoanei juridice. Condițiile răspunderii. Fapta ilicită și prejudiciul. Stabilirea unei despăgubiri echitabile

Pentru toate aceste argumente, fiind incidente art. 304 pct. 9 CPC 1865, în temeiul art. 312 alin. (3) CPC 1865, a fost admis recursul, cu consecința admiterii apelului și schimbării în parte a sentinței de fond. [ Mai mult... ]

17. Contracte standard, preformulate. Clauze abuzive. Comisionul pentru întocmirea dosarului. Impreviziune

Pentru toate aceste considerente, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. (2) NCPC, tribunalul a admis apelul, a schimbat în parte sentința apelată, în sensul admiterii acțiunii în parte, constatării nulității absolute a clauzei de la art. 7 din contractul de credit din 06.12.2007, privind plata comisionului de întocmire dosar, a obligat pârâta să restituie reclamantei suma de 2.520 euro încasată cu titlu de comision de întocmire dosar, precum și dobânda legală aferentă acestei sume de la data p [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Dreptul Muncii (HAMANGIU):
Contencios administrativ
Cauze civile și cu profesioniști
Conflicte de muncă
Asigurări sociale
Aspecte procedurale
;
se încarcă...