Instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice | Ordonanță de urgență 114/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Măsuri fiscal bugetare și prorogarea unor termene

CAPITOLUL I Instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice

SECȚIUNEA 1 Înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții

Art. 1. -

(1) Se înființează Fondul de Dezvoltare și Investiții, denumit în continuare Fond, fără personalitate juridică, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), printr-un cont de disponibil.

(2) Fondul se utilizează pentru finanțarea proiectelor de investiții ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în domenii prioritare, după cum urmează:

1. Domeniul prioritar principal:

a) sănătate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanență, spitale județene, municipale și orășenești;

b) educație, respectiv școli, grădinițe, creșe, campusuri școlare;

c) apă și canalizare, inclusiv tratarea și epurarea apelor uzate;

d) rețea de energie electrică și rețea de gaze, inclusiv extinderea acestora;

e) transport, drumuri, respectiv modernizare/reabilitare drumuri comunale și locale, județene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje;

f) salubrizare.

2. Domeniul prioritar secundar:

a) cultură, respectiv cămin cultural;

b) culte, respectiv reabilitare lăcaș de cult;

c) rețea de iluminat public;

d) sport, respectiv construcție/modernizare baze sportive pentru sport de masă și performanță;

e) locuințe, respectiv locuințe sociale, locuințe pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști, reabilitarea clădirilor cu risc seismic.

(3) Fondul se utilizează și pentru finanțarea proiectelor de investiții ale universităților, în domenii prioritare, după cum urmează:

a) construcția/modernizarea infrastructurii didactice, respectiv amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri și săli de sport;

b) construcția/modernizarea infrastructurii de cercetare;

c) construcția/modernizarea infrastructurii unor spații de cazare și masă pentru studenți;

d) construcția/modernizarea infrastructurii unor centre de conferință, pentru diseminarea informațiilor științifice.

(4) Finanțarea proiectelor se asigură sub formă de granturi, acordate din Fond.

(5) Plafoanele de contractare și tragerile anuale aferente granturilor acordate din Fond se aprobă anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

Art. 2. -

(1) Sursa de finanțare a Fondului o reprezintă împrumuturile în lei, acordate din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului în limita și intervalul prevăzute la alin. (2).

(2) Valoarea totală a împrumuturilor acordate Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pe un interval de 20 ani este în limita sumei de 10.000 mil. euro echivalent lei calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Împrumuturile se acordă la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză prin hotărâre de Guvern emisă anual în limita plafoanelor aprobate potrivit art. 1 alin. (5), pe o perioadă de 5 ani cu tragere integrală și o dobândă de 1% pe an. Sumele rămase neutilizate din valoarea împrumutului acordat se restituie de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în primele 30 de zile calendaristice ale anului următor acordării.

(4) Dobânda aferentă împrumuturilor acordate se calculează pe fiecare an calendaristic, la soldul împrumutului, începând cu data tragerii, cu convenția număr de zile calendaristice/360. Dobânda astfel calculată se comunică Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care are obligația de a o plăti în 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

(5) Dobânda se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, și reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(6) Rambursarea împrumuturilor se efectuează integral de Comisia Națională de Strategie și Prognoză la finele perioadei menționate la alin. (3), din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

(7) Pentru neplata la termen a împrumutului se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data stingerii obligației. Dobânda astfel calculată reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

Art. 3. -

(1) Fondul poate angaja sume pentru finanțarea proiectelor de investiții ale beneficiarilor prevăzuți la art. 1 alin (2) și (3), în limita plafoanelor de trageri, prevăzute la art. 1 alin. (5), disponibile la data solicitării finanțării.

(2) Unitățile/Subdiviziunile administrative-teritoriale pot solicita finanțare din Fond pentru obiectivele de investiții ce se încadrează în domeniile prevăzute la art. 1 alin (2), în următoarele condiții:

a) să dețină autorizația de construire necesară demarării execuției proiectului;

b) beneficiarii pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2);

c) să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;

d) suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul bugetului local neutilizat la data solicitării finanțării. În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, la stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;

e) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;

f) să nu existe finanțare dublă concomitentă pentru aceleași lucrări aferente proiectelor de investiții solicitate a fi finanțate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.

(3) Universitățile pot solicita finanțare din Fond pentru obiectivele de investiții ce se încadrează în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3), în următoarele condiții:

a) să dețină autorizația de construire necesară demarării execuției proiectului;

b) beneficiarii să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond în același timp, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai cu respectarea domeniilor prioritare stabilite conform art. 1 alin. (3);

c) valoarea solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul neutilizat la data solicitării finanțării. În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, la stabilirea excedentului bugetar nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;

d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat sau alte bugete, aprobată sau în curs de analiză.

(4) Încadrarea în domeniile prioritare se stabilește de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

(5) Investițiile finanțate din Fond, pentru care există finanțare
din fonduri externe nerambursabile, sunt evaluate de către autoritățile de management care finanțează domeniile respective din perspectiva respectării condițiilor necesare rambursării acestora din fonduri externe nerambursabile printr-o cerere de rambursare ulterioară. Autoritățile de management vor formula recomandări privind structura și implementarea proiectului astfel încât acesta să fie eligibil la rambursare în cazul în care reglementările permit acest lucru. Beneficiarii de fonduri din grant au obligația întreprinderii oricărei acțiuni privind solicitarea rambursării din fonduri externe nerambursabile, la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. În cazul refuzului beneficiarilor, Comisia Națională de Strategie și Prognoză recuperează valoarea integrală a finanțării din grant prin intermediul organelor fiscale centrale, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în baza actului administrativ prin care se individualizează suma de recuperat, întocmit de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

(6) Sumele rambursate sau recuperate în condițiile alin. (5) se fac venit integral la bugetul de stat.

Art. 4. -

Categoriile de investiții eligibile a fi finanțate din Fond sunt investițiile noi și extinderea/finalizarea investițiilor existente, constând în construcții, modernizări și dotări.

Art. 5. -

În vederea acordării granturilor din Fond, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, respectiv universitățile depun o solicitare către Comisia Națională de Strategie și Prognoză în care menționează următoarele:

a) denumirea proiectului și încadrarea acestuia în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) valoarea estimată a investiției, cu eșalonarea pe ani a acesteia;

c) respectarea încadrării în condițiile prevăzute la art. 3;

d) mențiune cu privire la solicitarea avansului de 5% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea.

Art. 6. -

(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, Comisia Națională de Strategie și Prognoză virează beneficiarului într-un cont de disponibil cu destinație specială suma solicitată la art. 5 lit. d). În execuție, în termen de 3 zile de la încasare, beneficiarii transferă suma aflată în contul de disponibil în bugetul local sau în bugetele de venituri și cheltuieli ale universităților, după caz, în vederea utilizării acesteia. Avansul neutilizat până la data de 31 decembrie a fiecărui an se restituie în contul Fondului din care a fost virată.

(2) Beneficiarii pot solicita alocarea unei sume suplimentare, în limita a maximum 10% din valoarea finanțării, numai după justificarea integrală a sumelor virate anterior, cu încadrare în limitele anuale aprobate în contractul de finanțare, inclusiv pentru cazurile în care au restituit sumele neutilizate sau nu a fost solicitat avans în condițiile art. 5 lit. d).

(3) Sumele alocate în condițiile prezentului articol au destinație specială și nu pot fi supuse executării silite.

Art. 7. -

(1) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația de a restitui anual, pe o perioadă fixă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuția proprie la proiect, calculată ca diferență între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și serviciul datoriei publice locale anuale, dar nu mai mult decât valoarea finanțată. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar și se verifică de către structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanțelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Universitățile au obligația de a restitui anual 2,5% din valoarea finanțării, pe o perioadă fixă de 20 de ani, reprezentând contribuția proprie la proiect. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar și se verifică de către structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanțelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Pentru neachitarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), beneficiarii datorează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor stabilite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Executarea silită a sumelor neachitate se efectuează de către organele fiscale centrale.

(4) Diferența rezultată dintre valoarea grantului și sumele achitate conform alin. (1), la finalul perioadei de 20 de ani, reprezintă cheltuiala definitivă a bugetului de stat și nu se mai datorează de către beneficiar.

Art. 8. -

Beneficiarii vor folosi obligatoriu codul de program/proiect furnizat de fond pentru partea finanțată de către acesta.

Art. 9. -

(1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, beneficiarii au obligația să analizeze și să stabilească necesarul de credite bugetare destinate finanțării investiției în anul curent și să solicite Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză amendarea contractelor de grant în sensul modificării tragerilor din grant, în cazul în care există modificări ale eșalonării anuale a investiției.

(2) În cazul în care beneficiarii nu respectă condiția prevăzută la alin. (1), iar suma utilizată este mai mică decât suma trasă, în anii următori finanțarea se asigură în limita fondurilor rămase disponibile, iar penalizarea care se percepe este de 2% din suma neutilizată.

(3) Beneficiarii au obligația calculării și achitării, până la data de 31 martie a anului următor, a penalității prevăzute la alin. (2), care reprezintă venit la bugetul de stat.

Art. 10. -

Beneficiarii nu pot contracta împrumuturi pe o perioadă fixă de 20 de ani sau până când valoarea contribuției virate în condițiile art. 7 este egală cu valoarea grantului primit, cu excepția împrumuturilor aferente implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene și refinanțarea împrumuturilor contractate anterior datei la care se semnează contractul de finanțare din Fond.

Art. 11. -

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se emit norme metodologice de aplicare a art. 1-10 aprobate prin ordin comun de către Ministerul Finanțelor Publice și Comisia Națională de Strategie și Prognoză și care vor cuprinde și stabilirea documentației necesare pentru acordarea finanțării din Fond.

SECȚIUNEA a 2-a Aprobarea Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare

Art. 12. -

(1) Se aprobă Programul de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare, denumit în continuare Programul stațiuni balneare, finanțat integral din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP).

(2) Sumele aferente Programului stațiuni balneare se gestionează de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, se prevăd în bugetul CNSP la o poziție distinctă de cheltuieli, se utilizează exclusiv pentru finanțarea proiectelor de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare sau balneoclimaterice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Beneficiarii Programului stațiuni balneare sunt unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, și societățile înființate în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) CNSP răspunde de gestionarea Programului stațiuni balneare, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 13. -

(1) Prin Programul stațiuni balneare se transferă fonduri publice beneficiarilor unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport care să faciliteze accesul la stațiunea balneară, în condițiile legii;

b) reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii stradale și pietonale;

c) modernizarea și extinderea infrastructurii de utilități publice din stațiunea balneară;

d) construcția, extinderea și reabilitarea capacităților de tratament balnear, precum și a capacităților turistice de alimentație publică și cazare;

e) construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive și de agrement, în condițiile legii;

f) achiziția, în scopul dezvoltării activității turistice, de imobile care nu sunt utilizate sau care nu sunt în exploatarea cu profil de turism;

g) achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;

h) achiziția de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv în scopuri turistice;

i) realizarea de centre de informare turistică și dotarea acestora;

j) alte obiective de investiții care asigură dezvoltarea stațiunilor balneare respective;

k) cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în domeniul HORECA și a persoanelor cu pregătire medical-sanitară, precum și cheltuieli pentru locurile de muncă nou-create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară.

(2) Documentația necesară pentru acordarea finanțării se stabilește prin ordin al președintelui CNSP, care se va publica în Monitorul Oficial, Partea I, și pe site-ul instituției.

(3) Acordarea finanțării, se realizează în baza unui acord de finanțare încheiat între CNSP și beneficiar.

Art. 14. -

(1) Prin Programul stațiuni balneare se alocă fonduri publice beneficiarilor societăți comerciale, înființate în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

a) construcția, extinderea și reabilitarea de capacități turistice de alimentație publică și cazare, precum și a capacităților de tratament balnear, pe care respectivele societăți comerciale le dețin;

b) construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare;

c) achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;

d) achiziția de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv în scopuri turistice;

e) realizarea de centre de informare turistică și dotarea acestora;

f) alte obiective de investiții prin care societățile comerciale contribuie la dezvoltarea stațiunii balneare respective;

g) cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în domeniul HORECA și a persoanelor cu pregătire medical-sanitară, precum și cheltuieli pentru locurile de muncă nou-create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară;

(2) Societățile care vor beneficia de sprijin financiar prin Programul stațiuni balneare trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției, fiind necesar ca acesta să nu fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) Finanțarea din Programul stațiuni balneare se face în proporție de 50% din cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (1) și se acordă sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis, până la maximum 200.000 euro pentru cheltuielile ce vizează activități economice.

Art. 15. -

(1) Profilul și conținutul activității în investițiile efectuate de către beneficiarii Programului stațiuni balneare vor fi menținute cel puțin 10 ani de la accesarea sumelor din acest program; în caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele obținute ca sprijin financiar potrivit legislației în domeniul ajutorului de stat.

(2) Lucrările de reabilitare, modernizare și dezvoltare a unităților turistice balneare respectă prevederile legislației în vigoare din domeniul construcțiilor, al mediului și al sănătății publice, precum și al normelor de funcționare în domeniul turistic balnear.

(3) Proiectele de investiții efectuate în cadrul Programului stațiuni balneare trebuie să fie realizate în cel mult 12 luni de la încheierea acordului de finanțare.

(4) Beneficiarii Programului stațiuni balneare au obligația ca pe perioada derulării proiectului de investiții și pe o perioadă de cel puțin 10 ani de funcționare să afișeze la loc vizibil, la sediul obiectivului, participarea la acest program. Modul și forma în care se va efectua afișarea va fi precizat în schema de ajutor de stat de minimis.

(5) Verificarea modului de utilizare a fondurilor publice se realizează de către Curtea de Conturi a României și/sau organele de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 16. -

(1) Pentru a beneficia de finanțări în cadrul Programului stațiuni balneare, unitățile administrativ-teritoriale și societățile depun o cerere și documentația de fundamentare la CNSP.

(2) Cererile se aprobă, în funcție de importanța economică pentru activitatea de turism balnear, de către Consiliul de Programare Economică.

(3) După aprobarea cererilor de către Consiliul de Programare Economică, CNSP încheie cu beneficiarii prevăzuți la art. 12 alin. (3) acorduri de finanțare în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație.

(4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, CNSP stabilește prin ordin al președintelui CNSP, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista documentelor de fundamentare necesare, formularul de cerere și criteriile de eligibilitate aprobate de către CPE, în funcție de importanța economică a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare.

Art. 17. -

Schema de ajutor de stat de minimis pentru beneficiarii Programului stațiuni balneare se va constitui și operaționaliza prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 3-a Aprobarea programului "gROwth - investim în copii, investim în viitor"

Art. 18. -

(1) Se aprobă programul "gROwth - investim în copii, investim în viitor", denumit în continuare Programul, ca program guvernamental având ca obiect susținerea financiară a investițiilor private în construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea de grădinițe cu profil sportiv.

(2) Susținerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cât și în garantarea de către stat a unei părți din creditul utilizat de către investitor pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv și se repartizează astfel:

a) ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv, plătit investitorului după terminarea lucrărilor și obținerea autorizației de funcționare provizorie de la Ministerul Educației Naționale;

b) garanție în nume și cont stat de maximum 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzând dobânzile și comisioanele aferente, cu condiția ca aceste credite să finanțeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, în cazul în care acesta apelează la finanțarea integrală sau parțială a acestor cheltuieli prin creditare. Garanția se acordă prin intermediul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii sau Fondului Român de Contragarantare. În această categorie intră atât creditul-punte acordat pentru finanțarea ajutorului nerambursabil, cât și creditul de co-finanțare, acordat pentru finanțarea cheltuielilor eligibile neacoperite de ajutorul nerambursabil. Valoarea garanției se diminuează corespunzător cu diminuarea creditului rezultat după plata ajutorului nerambursabil, care se va efectua în contul investitorului deschis la finanțator;

c) o alocare financiară nerambursabilă deductibilă din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar pentru finanțarea cheltuielilor eligibile defalcată în tranșe egale pe o perioadă de 7 ani de la încheierea acordului de finanțare;

d) pentru același beneficiar nu pot fi cumulate alocările prevăzute la litera a) cu cele prevăzute la litera c).

Art. 19. -

(1) Beneficiarii Programului sunt persoane juridice de drept privat, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri fiscale, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) De asemenea, beneficiari ai Programului pot fi și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, asociațiile și fundațiile, federațiile sau cluburile sportive care iau inițiativa construirii de grădinițe cu profil sportiv.

(3) Dacă beneficiarii sunt societăți, acestea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările ulterioare, republicată;

b) să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

c) să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

d) să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

(4) Beneficiarul trebuie să facă dovada deținerii unui drept care conferă dreptul de constituire potrivit legii asupra terenului pe care urmează să fie amplasată grădinița cu profil sportiv.

Art. 20. -

(1) Pentru construcția clădirii, înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv, plafonul maxim al sprijinului din surse publice ce poate fi acordat unui beneficiar este de maximum 500.000 euro.

(2) Schema de ajutor de stat pentru beneficiarii acestui program se va constitui și operaționaliza prin hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

(1) Obiectivele de investiții ce vor fi propuse trebuie să îndeplinească standarde minime de construcție, de capacitate, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și de echipamente sportive, standarde care vor fi detaliate în cadrul schemei de ajutor de stat.

(2) Clădirile în care se vor organiza grădinițe cu profil sportiv pot fi clădiri noi sau clădiri existente care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea funcțiunii, cu condiția ca în ultimii 5 ani să nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în clădirea respectivă.

(3) Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate în acest program va fi menținută cel puțin 10 ani de la obținerea autorizației de funcționare; în caz contrar, investitorul va rambursa suma obținută ca ajutor de stat.

(4) Beneficiarilor le este interzis să închidă activitatea altor grădinițe/creșe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puțin 7 ani de la acordarea ajutorului de stat. În caz contrar, investitorul va rambursa suma obținută ca ajutor de stat.

(5) Investiția respectă prevederile legislației în vigoare din domeniul construcțiilor, mediului și sănătății publice, precum și normele de funcționare pentru spații de învățământ în cazul grădinițelor cu profil sportiv.

Art. 22. -

(1) Beneficiarii de susținere financiară pentru construcția de grădinițe cu profil sportiv au obligația de a asigura locuri gratuite într-o cotă procentuală de cel puțin 8% din numărul total de preșcolari înmatriculați, pe o perioadă de 4 ani de la obținerea autorizației de funcționare.

(2) Beneficiarii de susținere financiară pentru înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv au obligația de a asigura locuri gratuite într-o cotă procentuală de cel puțin 4% din numărul total de preșcolari înmatriculați, pe o perioadă de 4 ani de la obținerea autorizației de funcționare.

(3) Criteriile sociale de gratuitate se vor detalia în cadrul schemei de ajutor de stat.

(4) Beneficiarii care nu respectă prevederile de la alin. (1) și (2) plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul constatării încălcării obligației, înmulțit cu numărul de locuri pentru care nu au acordat gratuitatea.

(5) Beneficiarii de susținere financiară au obligația de a asigura pentru grădinițele cu profil sportiv un program prelungit de activitate zilnică, precum și funcționarea acestora pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanțelor.

(6) Beneficiarii de susținere financiară au obligația de a asigura accesul copiilor la un tarif accesibil, conform legislației în domeniul ajutorului de stat, corelat cu costul standard pentru fiecare preșcolar stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar.

(7) Susținerea financiară prevăzută la art. 18 se stabilește prin hotărâre de Guvern în cadrul schemei de ajutor de stat.

Art. 23. -

Categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului și cheltuielile pentru investiția de bază vor fi precizate în cadrul schemei de ajutor de stat.

Art. 24. -

Beneficiarii de susținere financiară pentru construcția de grădinițe cu profil sportiv au obligația ca pe perioada derulării proiectului și pe o perioadă de cel puțin 7 ani de funcționare să afișeze la loc vizibil, la sediul obiectivului, participarea la acest program; modul în care se va efectua afișarea va fi precizat în normele de aplicare a art. 18-23, aprobate prin hotărâre de Guvern.

Art. 25. -

(1) Ajutorul nerambursabil, plătit în conformitate cu schema de ajutor de stat constituită în baza prezentei ordonanțe de urgență, va fi suportat din bugetul de stat, respectiv din bugetul Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite în cadrul Programului.

(3) Între Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, precum și cu Fondul Român de Contragarantare se încheie câte o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea Programului "gROwth - investim în copii, investim în viitor".

Art. 26. -

(1) Contractele prin care Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare acordă garanțiile de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

(2) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare în numele și contul statului pentru creditele acordate în cadrul Programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri" cod 55, alin. "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat" cod 55.01.50.

(3) Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite băncilor sunt asimilate creanțelor bugetare a căror recuperare se face de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 27. -

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va elabora normele cu privire la caracteristicile și condițiile de acordare a garanțiilor în cadrul programului "gROwth - investim în copii, investim în viitor" la plafoanele de garantare și la alocarea acestora, la comisionul de gestiune a garanției, la plata și recuperarea garanției de stat, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...