Instituirea taxei pe activele financiare | Ordonanță de urgență 114/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Modificarea și completarea unor acte normative

CAPITOLUL IV Instituirea taxei pe activele financiare

Art. 86. -

(1) Instituțiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare, denumită în continuare taxa pe active, în situația în care media trimestrială ROBOR determinată potrivit art. 87 alin. (2) depășește pragul de 2%, denumit în continuare prag de referință.

(2) Prin instituție bancară se înțelege instituțiile de credit, persoane juridice române, definite astfel potrivit legii de organizare și funcționare, și sucursalele din România ale instituțiilor de credit ale persoanelor juridice străine.

Art. 87. -

(1) Taxa pe active se datorează trimestrial prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra activelor financiare ale contribuabilului existente la sfârșitul trimestrului de calcul, astfel cum sunt înregistrate în evidența contabilă, ajustate, după caz, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Media trimestrială ROBOR se stabilește pe baza ratelor ROBOR la 3 luni și la 6 luni, calculate și publicate de Banca Națională a României pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea mediei trimestriale se efectuează de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză și se publică pe site-ul acestei instituții.

(3) Cotele taxei pe active se diferențiază în funcție de amploarea depășirii pragului de referință, astfel:

a) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este până la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,1%;

b) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 0,51- 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,2%;

c) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,01- 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,3%;

d) dacă media trimestrială a ratelor ROBOR este între 1,51- 2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,4%;

e) dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referință, cota taxei pe active este de 0,5%.

Art. 88. -

(1) Contribuabilii prevăzuți la art. 86 sunt obligați să calculeze, să declare și să plătească trimestrial taxa pe active, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează taxa pe active. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la alin. (1), contribuabilii care încetează să existe într-un trimestru au obligația de a declara și a plăti taxa pe active aferentă până la data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii, după caz.

(3) Modelul și conținutul declarației taxei pe active se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Cheltuiala cu taxa pe active este cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Taxa pe active reprezintă venit la bugetul de stat și se administrează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 89. -

(1) Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

(2) Prevederile art. 42 și art. 74 pct. 4 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 90. -

Obligațiile prevăzute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică după cum urmează:

a) 50% din capitalul social minim se varsă până la data de 30 iunie 2019;

b) diferența de capital social minim, de 50%, se varsă până la data de 31 decembrie 2019.

Art. 91. -

Aplicarea prevederilor capitolului I, art. 66, art. 68, art. 69 și art. 81 se realizează cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.

Art. 92. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc notifică operatorii economici care au derulat activitate în perioada 2015-2018 și care datorează contribuția prevăzută de lege pe această perioadă să o achite în contul deschis la Trezoreria Statului indicat în notificare.

(2) În termen de 5 zile de la primirea notificării se virează sumele datorate potrivit alin. (1).

Art. 93. -

Sumele colectate conform prevederilor art. 19 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore se vor vira într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului, pe codul de identificare fiscală a ANAF - structura centrală.

Art. 94. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

"

i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,500 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR."

2. La articolul 10 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

"

i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,500 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR."

3. La articolul 11 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

"

i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,500 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR."

Art. 95. -

Cheltuielile din bugetele Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății finanțate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și din taxa de acces, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, se vor finanța de la bugetul de stat, cel puțin la nivelul plăților efectuate în anul 2018.

Art. 96. -

La articolul 70 alineatul (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, litera c) se abrogă.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...