Înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții | Ordonanță de urgență 114/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 2 a Aprobarea Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare

CAPITOLUL I Instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice -
SECȚIUNEA 1
Înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții

Art. 1. -

(1) Se înființează Fondul de Dezvoltare și Investiții, denumit în continuare Fond, fără personalitate juridică, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), printr-un cont de disponibil.

(2) Fondul se utilizează pentru finanțarea proiectelor de investiții ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în domenii prioritare, după cum urmează:

1. Domeniul prioritar principal:

a) sănătate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanență, spitale județene, municipale și orășenești;

b) educație, respectiv școli, grădinițe, creșe, campusuri școlare;

c) apă și canalizare, inclusiv tratarea și epurarea apelor uzate;

d) rețea de energie electrică și rețea de gaze, inclusiv extinderea acestora;

e) transport, drumuri, respectiv modernizare/reabilitare drumuri comunale și locale, județene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje;

f) salubrizare.

2. Domeniul prioritar secundar:

a) cultură, respectiv cămin cultural;

b) culte, respectiv reabilitare lăcaș de cult;

c) rețea de iluminat public;

d) sport, respectiv construcție/modernizare baze sportive pentru sport de masă și performanță;

e) locuințe, respectiv locuințe sociale, locuințe pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști, reabilitarea clădirilor cu risc seismic.

(3) Fondul se utilizează și pentru finanțarea proiectelor de investiții ale universităților, în domenii prioritare, după cum urmează:

a) construcția/modernizarea infrastructurii didactice, respectiv amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri și săli de sport;

b) construcția/modernizarea infrastructurii de cercetare;

c) construcția/modernizarea infrastructurii unor spații de cazare și masă pentru studenți;

d) construcția/modernizarea infrastructurii unor centre de conferință, pentru diseminarea informațiilor științifice.

(4) Finanțarea proiectelor se asigură sub formă de granturi, acordate din Fond.

(5) Plafoanele de contractare și tragerile anuale aferente granturilor acordate din Fond se aprobă anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

Art. 2. -

(1) Sursa de finanțare a Fondului o reprezintă împrumuturile în lei, acordate din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului în limita și intervalul prevăzute la alin. (2).

(2) Valoarea totală a împrumuturilor acordate Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pe un interval de 20 ani este în limita sumei de 10.000 mil. euro echivalent lei calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Împrumuturile se acordă la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză prin hotărâre de Guvern emisă anual în limita plafoanelor aprobate potrivit art. 1 alin. (5), pe o perioadă de 5 ani cu tragere integrală și o dobândă de 1% pe an. Sumele rămase neutilizate din valoarea împrumutului acordat se restituie de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în primele 30 de zile calendaristice ale anului următor acordării.

(4) Dobânda aferentă împrumuturilor acordate se calculează pe fiecare an calendaristic, la soldul împrumutului, începând cu data tragerii, cu convenția număr de zile calendaristice/360. Dobânda astfel calculată se comunică Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care are obligația de a o plăti în 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

(5) Dobânda se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, și reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(6) Rambursarea împrumuturilor se efectuează integral de Comisia Națională de Strategie și Prognoză la finele perioadei menționate la alin. (3), din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

(7) Pentru neplata la termen a împrumutului se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data stingerii obligației. Dobânda astfel calculată reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

Art. 3. -

(1) Fondul poate angaja sume pentru finanțarea proiectelor de investiții ale beneficiarilor prevăzuți la art. 1 alin (2) și (3), în limita plafoanelor de trageri, prevăzute la art. 1 alin. (5), disponibile la data solicitării finanțării.

(2) Unitățile/Subdiviziunile administrative-teritoriale pot solicita finanțare din Fond pentru obiectivele de investiții ce se încadrează în domeniile prevăzute la art. 1 alin (2), în următoarele condiții:

a) să dețină autorizația de construire necesară demarării execuției proiectului;

b) beneficiarii pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2);

c) să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;

d) suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul bugetului local neutilizat la data solicitării finanțării. În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, la stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;

e) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;

f) să nu existe finanțare dublă concomitentă pentru aceleași lucrări aferente proiectelor de investiții solicitate a fi finanțate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.

(3) Universitățile pot solicita finanțare din Fond pentru obiectivele de investiții ce se încadrează în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3), în următoarele condiții:

a) să dețină autorizația de construire necesară demarării execuției proiectului;

b) beneficiarii să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond în același timp, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai cu respectarea domeniilor prioritare stabilite conform art. 1 alin. (3);

c) valoarea solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul neutilizat la data solicitării finanțării. În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, la stabilirea excedentului bugetar nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare;

d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat sau alte bugete, aprobată sau în curs de analiză.

(4) Încadrarea în domeniile prioritare se stabilește de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

(5) Investițiile finanțate din Fond, pentru care există finanțare
din fonduri externe nerambursabile, sunt evaluate de către autoritățile de management care finanțează domeniile respective din perspectiva respectării condițiilor necesare rambursării acestora din fonduri externe nerambursabile printr-o cerere de rambursare ulterioară. Autoritățile de management vor formula recomandări privind structura și implementarea proiectului astfel încât acesta să fie eligibil la rambursare în cazul în care reglementările permit acest lucru. Beneficiarii de fonduri din grant au obligația întreprinderii oricărei acțiuni privind solicitarea rambursării din fonduri externe nerambursabile, la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. În cazul refuzului beneficiarilor, Comisia Națională de Strategie și Prognoză recuperează valoarea integrală a finanțării din grant prin intermediul organelor fiscale centrale, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în baza actului administrativ prin care se individualizează suma de recuperat, întocmit de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

(6) Sumele rambursate sau recuperate în condițiile alin. (5) se fac venit integral la bugetul de stat.

Art. 4. -

Categoriile de investiții eligibile a fi finanțate din Fond sunt investițiile noi și extinderea/finalizarea investițiilor existente, constând în construcții, modernizări și dotări.

Art. 5. -

În vederea acordării granturilor din Fond, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, respectiv universitățile depun o solicitare către Comisia Națională de Strategie și Prognoză în care menționează următoarele:

a) denumirea proiectului și încadrarea acestuia în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) valoarea estimată a investiției, cu eșalonarea pe ani a acesteia;

c) respectarea încadrării în condițiile prevăzute la art. 3;

d) mențiune cu privire la solicitarea avansului de 5% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea.

Art. 6. -

(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, Comisia Națională de Strategie și Prognoză virează beneficiarului într-un cont de disponibil cu destinație specială suma solicitată la art. 5 lit. d). În execuție, în termen de 3 zile de la încasare, beneficiarii transferă suma aflată în contul de disponibil în bugetul local sau în bugetele de venituri și cheltuieli ale universităților, după caz, în vederea utilizării acesteia. Avansul neutilizat până la data de 31 decembrie a fiecărui an se restituie în contul Fondului din care a fost virată.

(2) Beneficiarii pot solicita alocarea unei sume suplimentare, în limita a maximum 10% din valoarea finanțării, numai după justificarea integrală a sumelor virate anterior, cu încadrare în limitele anuale aprobate în contractul de finanțare, inclusiv pentru cazurile în care au restituit sumele neutilizate sau nu a fost solicitat avans în condițiile art. 5 lit. d).

(3) Sumele alocate în condițiile prezentului articol au destinație specială și nu pot fi supuse executării silite.

Art. 7. -

(1) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația de a restitui anual, pe o perioadă fixă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuția proprie la proiect, calculată ca diferență între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și serviciul datoriei publice locale anuale, dar nu mai mult decât valoarea finanțată. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar și se verifică de către structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanțelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Universitățile au obligația de a restitui anual 2,5% din valoarea finanțării, pe o perioadă fixă de 20 de ani, reprezentând contribuția proprie la proiect. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar și se verifică de către structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanțelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Pentru neachitarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), beneficiarii datorează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor stabilite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Executarea silită a sumelor neachitate se efectuează de către organele fiscale centrale.

(4) Diferența rezultată dintre valoarea grantului și sumele achitate conform alin. (1), la finalul perioadei de 20 de ani, reprezintă cheltuiala definitivă a bugetului de stat și nu se mai datorează de către beneficiar.

Art. 8. -

Beneficiarii vor folosi obligatoriu codul de program/proiect furnizat de fond pentru partea finanțată de către acesta.

Art. 9. -

(1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, beneficiarii au obligația să analizeze și să stabilească necesarul de credite bugetare destinate finanțării investiției în anul curent și să solicite Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză amendarea contractelor de grant în sensul modificării tragerilor din grant, în cazul în care există modificări ale eșalonării anuale a investiției.

(2) În cazul în care beneficiarii nu respectă condiția prevăzută la alin. (1), iar suma utilizată este mai mică decât suma trasă, în anii următori finanțarea se asigură în limita fondurilor rămase disponibile, iar penalizarea care se percepe este de 2% din suma neutilizată.

(3) Beneficiarii au obligația calculării și achitării, până la data de 31 martie a anului următor, a penalității prevăzute la alin. (2), care reprezintă venit la bugetul de stat.

Art. 10. -

Beneficiarii nu pot contracta împrumuturi pe o perioadă fixă de 20 de ani sau până când valoarea contribuției virate în condițiile art. 7 este egală cu valoarea grantului primit, cu excepția împrumuturilor aferente implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene și refinanțarea împrumuturilor contractate anterior datei la care se semnează contractul de finanțare din Fond.

Art. 11. -

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se emit norme metodologice de aplicare a art. 1-10 aprobate prin ordin comun de către Ministerul Finanțelor Publice și Comisia Națională de Strategie și Prognoză și care vor cuprinde și stabilirea documentației necesare pentru acordarea finanțării din Fond.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...