Art 75 Modificarea și completarea unor acte normative | Ordonanță de urgență 114/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 74 Modificarea și completarea unor acte normativeCAPITOLUL III Modificarea și completarea unor acte normative - Art. 75. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 18 decembrie 2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: - 7. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art 9 "

CAPITOLUL III Modificarea și completarea unor acte normative -
Art. 75. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 18 decembrie 2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

"

h) control ex ante voluntar - control privind aspectele de calitate și aspectele de regularitate, așa cum sunt definite de prezenta ordonanță de urgență, efectuat la solicitarea autorității contractante."

2. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se desfășoară la solicitarea autorității contractante pe bază de liste de verificare și vizează verificarea conformității cu dispozițiile legale aplicabile din punctul de vedere al regularității și calității, cu excepția contractelor sau acordurilor cu finanțare europeană pentru care controlul ex ante se asigură de către autoritățile de management.

(3) Controlul ex ante prevăzut la alin. (1) se exercită de ANAP în mod selectiv, cu încadrarea în procentul prevăzut la art. 7 alin (3), pe baza unei metodologii de selecție."

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) pentru care autoritatea contractantă a formulat la momentul inițierii o solicitare de introducere în programul de verificare al ANAP. Prin excepție, procedurile de negociere fără publicare prealabilă reglementate la art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. c) -d) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 117 alin. (1) lit. d), g), h), i) și j) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu pot face obiectul controlului ex ante."

4. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Metodologia de selecție trebuie să asigure realizarea controlului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) pentru un procent de 5% din totalul procedurilor de atribuire inițiate în conformitate cu prevederile legislației prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) de către autoritățile contractante într-un an calendaristic prin publicarea în SEAP a anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs, aferente contractelor/acordurilor-cadru cu o valoare estimată mai mare decât pragul stabilit de această legislație pentru realizarea achiziției directe, cu accent pe acelea aferente contractelor ce se încadrează în categoriile cu riscul cel mai mare, așa cum vor fi definite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția procedurilor de negociere fără publicare prealabilă reglementate la art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016."

5. La articolul 7, alineatul (31) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(31) Modul în care se realizează aplicarea metodologiei de selecție și introducerea în programul de verificare al ANAP a procedurilor de atribuire a contractelor supuse controlului ex ante, alături de țintele care trebuie atinse anual prin raportare la procentul prevăzut la alin. (3) se stabilesc prin ordin al președintelui ANAP."

6. Articolul 8 se abrogă.

7. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Autoritatea contractantă solicitantă a controlului ex ante va formula cererea de introducere a procedurii în programul de verificare ex ante al ANAP odată cu încărcarea documentației de atribuire în SEAP/transmiterea notificării privind intenția de a realiza o negociere fără publicare prealabilă și va fi înștiințată în termen de 2 zile lucrătoare de la acest moment cu privire la acceptarea sau neacceptarea respectivei cereri."

8. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Autoritatea contractantă solicitantă a controlului ex ante are obligația de a pune la dispoziția ANAP următoarele informații și/sau documente:".

10. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Procesul de control ex ante voluntar este limitat la aspectele verificate și constatate în baza listelor de verificare ale ANAP și nu exonerează de răspundere autoritatea contractantă în raport cu acțiunile și deciziile adoptate de aceasta în procesul de atribuire și/sau modificare a contractului în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile."

11. La articolul 16, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) În cazul în care autoritatea contractantă are obiecții cu privire la abaterile de la aspectele de calitate, identificate de către ANAP ca urmare a activității de control ex ante voluntar al procesului de atribuire și/sau a măsurilor dispuse de ANAP pentru remedierea respectivelor abateri, se poate demara procedura de conciliere.

(2) Procedura de conciliere poate fi declanșată de autoritatea contractantă numai cu privire la aspectele de calitate prevăzute în avizul conform condiționat emis de ANAP în legătură cu care autoritatea contractantă are obiecții, nefiind aplicabilă rezultatelor verificărilor aspectelor de calitate care au fost acceptate de autoritatea contractantă în cadrul controlului ex ante voluntar și rezultatelor verificărilor aspectelor de regularitate."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...