Art 61 Modificarea și completarea unor acte normative | Ordonanță de urgență 114/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 60 Modificarea și completarea unor acte normativeCAPITOLUL III Modificarea și completarea unor acte normative - Art. 61. - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: - 5. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art 55 "

CAPITOLUL III Modificarea și completarea unor acte normative -
Art. 61. -

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022, pentru clienții casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiții reglementate, de către ANRE."

2. La articolul 22 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) să aprobe și să publice tarifele aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici pentru perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022."

3. La articolul 28, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"

b1) să livreze furnizorilor de ultimă instanță, în perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, energia electrică necesară asigurării consumului clienților casnici pentru care aplică tarife reglementate, în conformitate cu reglementările elaborate de ANRE;".

4. La articolul 28, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) să oferteze public și nediscriminatoriu pe piața concurențială întreaga energie electrică rămasă disponibilă după îndeplinirea obligației prevăzute la lit. b1)."

5. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 55. -

(1) Furnizorii de ultimă instanță sunt obligați să asigure furnizarea de energie electrică, în condiții de calitate și la prețuri rezonabile, transparente, ușor comparabile și nediscriminatorii conform reglementarilor ANRE, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) și (11), următoarelor categorii de clienți:

a) clienții finali care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu și-au exercitat dreptul la eligibilitate:

b) clienții casnici și clienții noncasnici cu număr mediu scriptic de salariați mai mic de 50 și o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanțul contabil anual care nu depășește 10 milioane de euro"

6. La articolul 63, alineatul (3) se abrogă.

7. La articolul 75 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) tarife/prețuri reglementate pentru furnizarea de energie electrică clienților prevăzuți la art. 55 alin. (1) cu respectarea prevederilor art. 22, până la eliminarea acestora."

8. La articolul 76, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) Prețurile de vânzare ale producătorilor pentru clienții casnici se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de ANRE la începutul fiecărui an.

(5) Diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 și 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera până la data de 30.06.2022, conform reglementărilor ANRE."

9. La articolul 93, după punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 48, cu următorul cuprins:

"

48. nerespectarea prevederilor art. 28 lit. b1) și c)."

10. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Contravenția prevăzută la alin. (1) pct. 48 se sancționează cu amendă în cuantum de 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancțiunii contravenționale."

11. La articolul 104, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) După adjudecarea concesiunii, în vederea desfășurării activității, concesionarul solicită autorizațiile/licențele specifice prevăzute de legislația în vigoare. Acesta are obligația să asigure și furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării prețurilor reglementate, scop pentru care are obligația să dețină și licența pentru activitatea de furnizare de gaze naturale; pentru operatorul economic care, potrivit prevederilor legale, are obligația de a realiza separarea legală a activităților de distribuție și furnizare, operatorul economic afiliat acestuia deține licența pentru activitatea de furnizare de gaze naturale și are obligația să asigure furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării prețurilor reglementate."

12. La articolul 124, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

"

(11) În perioada 1 aprilie 2019-28 februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligația să vândă cu prețul de 68 lei/MWh cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizori și clienți finali eligibili. În această perioadă, producătorul are obligația să vândă cu prioritate către furnizori, în condiții reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici, din producția curentă și/sau din depozitele de înmagazinare.

(12) Producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României nu vor mai încheia contracte de vânzare cu livrare pe teritoriul României, la prețuri mai mari de 68 lei/MWh. Diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 și 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera până la data de 30 iunie 2022, conform reglementarilor ANRE.

(13) Prețul de achiziție plătit de furnizori pentru gazele din producția internă curentă necesare pentru acoperirea consumului clienților finali nu poate depăși valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător."

13. La articolul 174, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

"

(71) Prin excepție de la alin. (7), clienții casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea reglementată."

14. La articolul 181, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(8), pentru perioada 01.04.2019-28.02.2022, în conformitate cu reglementările proprii, ANRE va stabili o structură specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici."

15. La articolul 194, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 43, cu următorul cuprins:

"

43. nerespectarea prevederilor art. 124 alin. (11)-(13) de la articolul 124."

16. La articolul 195, după alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42), cu următorul cuprins:

"

(42) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, contravenția prevăzută la art. 194 pct. 43 se sancționează cu amendă în cuantum de 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancțiunii contravenționale."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...