Aprobarea Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare | Ordonanță de urgență 114/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA 1 Înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții SECȚIUNEA a 3 a Aprobarea programului "gROwth investim în copii, investim în viitor"

CAPITOLUL I Instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice -
SECȚIUNEA a 2-a
Aprobarea Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare

Art. 12. -

(1) Se aprobă Programul de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare, denumit în continuare Programul stațiuni balneare, finanțat integral din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP).

(2) Sumele aferente Programului stațiuni balneare se gestionează de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, se prevăd în bugetul CNSP la o poziție distinctă de cheltuieli, se utilizează exclusiv pentru finanțarea proiectelor de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare sau balneoclimaterice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Beneficiarii Programului stațiuni balneare sunt unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, și societățile înființate în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) CNSP răspunde de gestionarea Programului stațiuni balneare, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 13. -

(1) Prin Programul stațiuni balneare se transferă fonduri publice beneficiarilor unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport care să faciliteze accesul la stațiunea balneară, în condițiile legii;

b) reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii stradale și pietonale;

c) modernizarea și extinderea infrastructurii de utilități publice din stațiunea balneară;

d) construcția, extinderea și reabilitarea capacităților de tratament balnear, precum și a capacităților turistice de alimentație publică și cazare;

e) construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive și de agrement, în condițiile legii;

f) achiziția, în scopul dezvoltării activității turistice, de imobile care nu sunt utilizate sau care nu sunt în exploatarea cu profil de turism;

g) achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;

h) achiziția de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv în scopuri turistice;

i) realizarea de centre de informare turistică și dotarea acestora;

j) alte obiective de investiții care asigură dezvoltarea stațiunilor balneare respective;

k) cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în domeniul HORECA și a persoanelor cu pregătire medical-sanitară, precum și cheltuieli pentru locurile de muncă nou-create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară.

(2) Documentația necesară pentru acordarea finanțării se stabilește prin ordin al președintelui CNSP, care se va publica în Monitorul Oficial, Partea I, și pe site-ul instituției.

(3) Acordarea finanțării, se realizează în baza unui acord de finanțare încheiat între CNSP și beneficiar.

Art. 14. -

(1) Prin Programul stațiuni balneare se alocă fonduri publice beneficiarilor societăți comerciale, înființate în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

a) construcția, extinderea și reabilitarea de capacități turistice de alimentație publică și cazare, precum și a capacităților de tratament balnear, pe care respectivele societăți comerciale le dețin;

b) construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare;

c) achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;

d) achiziția de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv în scopuri turistice;

e) realizarea de centre de informare turistică și dotarea acestora;

f) alte obiective de investiții prin care societățile comerciale contribuie la dezvoltarea stațiunii balneare respective;

g) cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în domeniul HORECA și a persoanelor cu pregătire medical-sanitară, precum și cheltuieli pentru locurile de muncă nou-create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară;

(2) Societățile care vor beneficia de sprijin financiar prin Programul stațiuni balneare trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției, fiind necesar ca acesta să nu fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) Finanțarea din Programul stațiuni balneare se face în proporție de 50% din cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (1) și se acordă sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis, până la maximum 200.000 euro pentru cheltuielile ce vizează activități economice.

Art. 15. -

(1) Profilul și conținutul activității în investițiile efectuate de către beneficiarii Programului stațiuni balneare vor fi menținute cel puțin 10 ani de la accesarea sumelor din acest program; în caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele obținute ca sprijin financiar potrivit legislației în domeniul ajutorului de stat.

(2) Lucrările de reabilitare, modernizare și dezvoltare a unităților turistice balneare respectă prevederile legislației în vigoare din domeniul construcțiilor, al mediului și al sănătății publice, precum și al normelor de funcționare în domeniul turistic balnear.

(3) Proiectele de investiții efectuate în cadrul Programului stațiuni balneare trebuie să fie realizate în cel mult 12 luni de la încheierea acordului de finanțare.

(4) Beneficiarii Programului stațiuni balneare au obligația ca pe perioada derulării proiectului de investiții și pe o perioadă de cel puțin 10 ani de funcționare să afișeze la loc vizibil, la sediul obiectivului, participarea la acest program. Modul și forma în care se va efectua afișarea va fi precizat în schema de ajutor de stat de minimis.

(5) Verificarea modului de utilizare a fondurilor publice se realizează de către Curtea de Conturi a României și/sau organele de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 16. -

(1) Pentru a beneficia de finanțări în cadrul Programului stațiuni balneare, unitățile administrativ-teritoriale și societățile depun o cerere și documentația de fundamentare la CNSP.

(2) Cererile se aprobă, în funcție de importanța economică pentru activitatea de turism balnear, de către Consiliul de Programare Economică.

(3) După aprobarea cererilor de către Consiliul de Programare Economică, CNSP încheie cu beneficiarii prevăzuți la art. 12 alin. (3) acorduri de finanțare în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație.

(4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, CNSP stabilește prin ordin al președintelui CNSP, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista documentelor de fundamentare necesare, formularul de cerere și criteriile de eligibilitate aprobate de către CPE, în funcție de importanța economică a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare.

Art. 17. -

Schema de ajutor de stat de minimis pentru beneficiarii Programului stațiuni balneare se va constitui și operaționaliza prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...