Guvernul României

Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap din 20.12.2018

Modificări (2), Referințe (1), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1111 din 28 decembrie 2018.

În vigoare de la 01 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Reviste (1)

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) - (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 448/2006, beneficiază de gratuitatea transportului interurban, în România, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele cu handicap grav; Reviste (1)

b) persoanele cu handicap accentuat;

c) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora; Reviste (1)

d) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; Reviste (1)

e) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora; Reviste (1)

f) persoanele cu afecțiuni renale care necesită hemodializă; Reviste (1)

g) asistenții personali sau însoțitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă. Reviste (1)

Art. 2. -

Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, denumit în continuare document de încadrare, poate fi, după caz, certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului sau de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județeană, respectiv locală, a sectoarelor municipiului București sau decizia de încadrare în grad și tip de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Art. 3. -

(1) În situația în care documentul de încadrare în grad de handicap grav cuprinde mențiunea: "cu asistent personal", beneficiarii prevederilor art. 24 alin. (1) și (5) din Legea nr. 448/2006 sunt prevăzuți la art. 1 lit. a), c), d), f) și g), în funcție de opțiunea exprimată conform legii.

(2) În situația în care documentul de încadrare în grad de handicap grav nu cuprinde mențiunea: "cu asistent personal", beneficiarii prevederilor art. 24 alin. (1) și (5) din Legea nr. 448/2006 sunt prevăzuți la art. 1 lit. a), c) și g) doar în ceea ce privește însoțitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

Art. 4. -

În sensul prezentelor norme metodologice, prin operator de transport interurban se înțelege operatorul de transport public feroviar, rutier sau naval, care efectuează transport public de călători, interurban, județean și interjudețean, respectiv pe apele naționale navigabile, sau reprezentanții autorizați ai acestuia.

Art. 5. -

Operatorii de transport interurban pot presta serviciile de transport pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 numai în baza convențiilor încheiate cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare DGASPC, conform modelului prevăzut la art. 2 din hotărâre, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru transportul public interurban feroviar, rutier sau naval de călători pe teritoriul României, persoanele beneficiare vor utiliza același tip de bilet, denumit în continuare bilet de călătorie gratuită, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 7. -

La transportul interurban feroviar, biletele de călătorie gratuită sunt valabile pentru călătoria gratuită cu tren regio, clasa a II-a, și tren interregio, clasa a II-a. Folosirea acestor bilete la o clasă superioară sau la trenuri de rang superior, la vagon de dormit, vagon cușetă se face numai cu plata diferențelor tarifare corespunzătoare, inclusiv a tarifelor de rezervare, de către persoana care circulă.

Art. 8. -

(1) Același bilet de călătorie gratuită poate fi utilizat astfel încât călătoria dus să poată fi efectuată cu un operator de transport interurban, iar călătoria întors cu alt operator de transport interurban.

(2) Prin călătorie dus se înțelege călătoria efectuată din localitatea/stația X în localitatea/stația Y, iar prin călătorie întors se înțelege călătoria efectuată din localitatea Y în localitatea X, indiferent de denumirile stațiilor. Călătoria întors între localitățile/stațiile Y și X poate avea loc pe un alt traseu decât călătoria dus între localitățile/stațiile X și Y. Modificări (1)

(3) Beneficiarul Legii nr. 448/2006 poate efectua călătoria dus între localitățile/stațiile X și Y pe întreaga distanță cu un singur operator de transport interurban care va reține cuponul dus și, dacă este cazul, cupoanele anexă dus. La călătoria întors, beneficiarul va folosi, de asemenea, un singur operator de transport interurban pe întreaga distanță cuprinsă între localitățile/stațiile Y și X, pentru care operatorul reține cuponul întors și, dacă este cazul, cupoanele anexă întors. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Biletul de călătorie gratuită are dimensiunea 1/2 dintr-o coală A4, orientată landscape, împărțită în două părți egale pe orizontală, respectiv 297 x 105 mm.

(2) Biletul de călătorie gratuită este format din:

a) biletul propriu-zis;

b) cuponul statistic pentru călătoria dus, denumit în continuare cupon dus;

c) cuponul statistic pentru călătoria întors, denumit în continuare cupon întors.

d) două cupoane anexă pentru călătoria dus;

e) două cupoane anexă pentru călătoria întors.

(3) Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea biletului de călătorie gratuită va fi IQ Premium 80 gr./mp, de culoare albă.

(4) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită conține filigran de siguranță realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu inscripția "DGASPC", înscrisă cu font "Arial Rounded MT Bold", conform modelului din anexa nr. 2, după cum urmează:

a) pe biletul propriu-zis va apărea sintagma "DGASPC" filigranată de 3 ori, cu fontul mărimea 58;

b) pe cuponul dus și pe cuponul întors va apărea sintagma "DGASPC" filigranată de 2 ori, cu fontul mărimea 38;

c) pe cele două cupoane anexă ale cuponului dus și cuponului întors va apărea sintagma "DGASPC" filigranată o singură dată, cu fontul mărimea 36.

(5) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită este ștanțată pentru a permite separarea ușoară a fiecărui bilet de călătorie gratuită în parte și a părților componente ale acestuia.

(6) Seria biletului de călătorie gratuită este stabilită și tipărită de către DGASPC și este un număr format din 8 cifre, din care primele două cifre reprezintă codul DGASPC conform anexei nr. 3, iar celelalte 6 cifre reprezintă numărul propriu-zis care poate fi reluat de la 1 la început de an calendaristic, însă nu la un interval mai mic de 2 ani.

Art. 10. -

Biletele de călătorie gratuită se tipăresc de către DGASPC, costul tipăririi fiind suportat din bugetul acestuia.

Art. 11. -

(1) Eliberarea biletului de călătorie gratuită se face de către DGASPC numai în baza cererii persoanei cu handicap, reprezentantului legal sau altei persoane cu împuternicire notarială în acest sens dată de către persoana cu handicap/reprezentantul legal, după caz, pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 1 lit. a) -c), e) și f) sau în baza cererii asistentului personal prevăzut la art. 1 lit. d) și g). Modificări (1), Reviste (1)

(2) Cererea se depune la DGASPC și va cuprinde numărul, data documentului de încadrare pe baza căruia se solicită biletele de călătorie gratuită și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3) Pe baza cererii, DGASPC eliberează numărul de bilete de călătorie gratuită cuvenit, stabilind valabilitatea acestora, conform art. 12 și 13.

(4) La eliberarea biletului de călătorie gratuită, DGASPC va tipări obligatoriu pe biletul propriu-zis și pe fiecare cupon al biletului de călătorie gratuită următoarele informații:

a) denumirea DGASPC emitente, astfel: pentru DGASPC județene se va tipări numele județului în întregime, iar pentru DGASPC sectoriale se va tipări "Sectorul nr. X București";

b) seria biletului de călătorie gratuită;

c) perioada de valabilitate a biletului de călătorie gratuită "de la, până la", sub forma zz/ll/aaaa;

d) data până la care poate fi prelungit, respectiv 31 ianuarie anul următor, conform prevederilor art. 14 alin. (4) si (5), sub forma zz/ll/aaaa;

e) calitatea persoanei care îl va folosi: "PH" pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. a), b) și f); "Î" pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. c), e) și g); "AP" pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. d) și g);

f) numele și prenumele persoanei cu handicap, pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. a) -c), e) și f), sau numele și prenumele asistentului personal pentru biletele de călătorie gratuită eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. d) și g);

g) codul de bare aferent fiecărui cupon, în spațiul rezervat acestuia, codificat conform anexei nr. 4.

(5) La eliberarea biletului de călătorie gratuită, DGASPC va viza, prin ștampilare, în caseta "L.S." din partea superioară a fiecărui cupon al biletului de călătorie gratuită.

(6) În cazul prelungirii perioadei de valabilitate a cuponului, DGASPC va aplica ștampila proprie în caseta "L.S." din dreptul rubricii "Prelungit până la".

Art. 12. -

(1) Biletul de călătorie gratuită este nominal și netransmisibil.

(2) Pe baza documentelor de încadrare aflate în termen de valabilitate, persoana îndreptățită poate solicita biletele de călătorie gratuită pentru anul calendaristic, până la data de 31 decembrie a anului în curs.

(3) Numărul de bilete de călătorie gratuită stabilit potrivit legii este acordat de DGASPC proporțional cu numărul de luni calendaristice cuprinse în perioada de valabilitate a documentului de încadrare.

(4) În cazul în care rezultatul calculului numărului de bilete de călătorie gratuită este un număr cu zecimale, acesta se va rotunji în plus dacă documentul de încadrare este emis în anul calendaristic în curs sau se va rotunji în minus dacă documentul de încadrare expiră în anul calendaristic în curs.

(5) Pentru persoanele cu handicap cu afecțiuni renale care necesită hemodializă în alte localități decât cele de domiciliu, numărul de bilete de călătorie gratuită poate depăși numărul stabilit la alin. (3), în funcție de recomandarea centrului de dializă.

Art. 13. -

(1) În cazul în care persoana cu handicap schimbă domiciliul/reședința dintr-un județ/sector în altul, DGASPC care preia dosarul poate returna la DGASPC de unde s-a transferat dosarul eventualele bilete de călătorie gratuită valabile și neutilizate integral, în vederea anulării.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), dosarul care se transferă va conține o adeverință care atestă numărul de bilete de călătorie gratuită eliberate în anul calendaristic în curs și numărul de bilete de călătorie gratuită neutilizate, returnate și anulate, denumită în continuare adeverința.

(3) Adeverința prevăzută la alin. (2) va sta la baza eliberării biletelor de călătorie gratuită de către DGASPC care a preluat dosarul.

(4) Persoana cu handicap, reprezentantul legal al acesteia și/sau, după caz, asistentul personal al persoanei cu handicap va returna biletele de călătorie gratuită nefolosite integral sau parțial, în următoarele situații:

a) decesul persoanei cu handicap;

b) încetarea contractului individual de muncă al asistentului personal;

c) obținerea unui document de încadrare ulterior celui pe baza căruia au fost eliberate biletele de călătorie gratuită, care stabilește un grad de handicap care nu se încadrează în prevederile art. 1;

d) schimbarea opțiunii privind angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizației lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, ulterior eliberării biletelor de călătorie gratuită;

e) schimbarea domiciliului/reședinței în alt județ sau sector.

(5) În cazul în care DGASPC constată că s-au efectuat călătorii în baza unor bilete de călătorie gratuită care nu au fost returnate conform prevederilor alin. (4), DGASPC va recupera contravaloarea călătoriei de la persoanele respective.

Art. 14. -

(1) Biletul de călătorie gratuită al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 este valabil pentru transportul în perioada prevăzută în cuprinsul său și tipărită de DGASPC conform art. 11 alin. (4) lit. c), respectiv lit. d), astfel: de la data eliberării acestora până inclusiv în ultima zi a lunii în care expiră documentul de încadrare sau ultima zi a lunii ianuarie a anului următor, dacă documentul de încadrare nu expiră înainte de această dată.

(2) În cazul în care biletele de călătorie gratuită sunt eliberate în luna emiterii documentului de încadrare, perioada de valabilitate stabilită de către DGASPC este de la data de 1 a lunii următoare eliberării acestora până inclusiv în ultima zi a lunii în care expiră documentul de încadrare sau ultima zi a lunii ianuarie a anului următor, dacă documentul de încadrare nu expiră înainte de această dată.

(3) În cazul în care biletele de călătorie gratuită sunt eliberate într-o lună ulterioară față de luna emiterii documentului de încadrare, perioada de valabilitate stabilită de către DGASPC este de la data eliberării acestora până inclusiv în ultima zi a lunii în care expiră documentul de încadrare sau ultima zi a lunii ianuarie a anului următor, dacă documentul de încadrare nu expiră înainte de această dată.

(4) În baza unei cereri depuse de persoanele îndreptățite, perioada de valabilitate a biletului de călătorie gratuită se prelungește de către DGASPC dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiții:

a) biletul de călătorie gratuită este nefolosit integral;

b) valabilitatea biletului de călătorie gratuită expiră sau a expirat în anul în curs;

c) persoana cu handicap deține un nou document de încadrare care o îndreptățește la transport interurban gratuit conform art. 1 și 3.

(5) Prelungirea perioadei de valabilitate se va efectua de către DGASPC, prin aplicarea ștampilei la secțiunea corespunzătoare pe toate cupoanele biletului de călătorie gratuită, ținând cont de valabilitatea noului document de încadrare.

Art. 15. -

(1) Persoanele cu handicap, asistenții personali, respectiv însoțitorii persoanelor cu handicap beneficiază de călătorii gratuite în baza biletelor de călătorie gratuită acordate în temeiul Legii nr. 448/2006, tipărite de către DGASPC cu datele persoanei cu handicap, respectiv ale asistentului personal conform art. 11 alin. (4) lit. f).

(2) Persoana cu handicap poate călători singură sau împreună cu un singur însoțitor ori cu asistentul personal, după caz.

(3) Însoțitorul care călătorește împreună cu persoana cu handicap poate fi orice persoană.

(4) Însoțitorul persoanei cu handicap călătorește numai însoțind persoana cu handicap, în baza biletului de călătorie gratuită, tipărit de către DGASPC cu datele persoanei cu handicap, conform art. 11 alin. (4) lit. f). Un bilet de călătorie gratuită pentru însoțitor este valabil numai în prezența biletului de călătorie gratuită al persoanei cu handicap cu drept la însoțitor.

(5) În timpul efectuării călătoriei, persoana cu handicap va prezenta biletul de călătorie gratuită și se va legitimata cu documentul de identitate în original, respectiv cu certificatul de naștere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie. Modificări (1)

(6) Asistenții personali pot călători fără să însoțească persoana cu handicap în baza biletelor de călătorie gratuită acordate acestora, completate de către DGASPC cu datele asistentului personal, conform art. 11 alin. (4) lit. f).

(7) La prezentarea unui bilet de călătorie gratuită și în timpul efectuării călătoriei, asistentul personal va fi legitimat cu documentul de identitate propriu și biletul de călătorie gratuită în baza căruia a fost obținută legitimația de călătorie gratuită.

(8) Pentru efectuarea călătoriei, persoanele cu handicap și asistenții personali ai acestora, după caz, vor completa rubricile "de la stația" și "până la stația" pe biletul propriu-zis și pe ambele cupoane statistice/anexă, după consultarea prealabilă a operatorului de transport interurban.

(9) Nu se admit la transport bilete de călătorie gratuită care prezintă ștersături, modificări, corecturi sau care sunt tipărite ilizibil.

Art. 16. -

(1) La efectuarea unei călătorii dus sau unei călătorii întors, persoana cu handicap, însoțitorul acesteia sau, după caz, asistentul personal va prezenta biletul de călătorie integral operatorului de transport interurban. Este interzis a se detașa una dintre părțile componente de către utilizator.

(2) Persoanele cu handicap, însoțitorii acestora, precum și asistenții personali sunt obligați să folosească cuponul dus și cuponul întors între aceleași localități/stații de cale ferată înscrise în rubricile "de la stația" - "la stația" pe biletul propriu- zis, indiferent de denumirile stațiilor.

(3) Posesorul biletului de călătorie gratuită este răspunzător de modul de completare a rubricilor "de la stația" și "până la stația".

(4) Persoanele cu handicap, însoțitorii acestora, precum și asistenții personali sunt obligați să folosească întâi cuponul dus și, dacă este cazul, cupoanele anexă aferente, apoi cuponul întors și, dacă este cazul, cupoanele anexă aferente. Modificări (1)

(5) Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la întreruperea călătoriei de până la 5 zile, caz în care se va solicita operatorului de transport interurban viza de întrerupere a călătoriei.

(6) În cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită renunță la călătorie, acesta va solicita operatorului de transport interurban viza de neutilizare și restituirea cuponului dus, cuponului întors sau cuponului anexă, după caz. Cuponul poate fi folosit pentru o altă călătorie, dar numai pentru călătoria dus, respectiv călătoria întors, înscrise inițial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a dorit călătoria inițială, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză.

Art. 17. -

(1) La prezentarea biletului de călătorie gratuită și în timpul călătoriei, operatorul de transport interurban verifică:

a) integritatea acestuia și prezența elementelor de siguranță prevăzute la art. 9 alin. (4);

b) datele înscrise pe biletul de călătorie gratuită, precum și cele din documentul de identitate prezentat. Dacă există neconcordanțe, operatorul de transport interurban nu va permite folosirea biletului de călătorie gratuită.

(2) La efectuarea unei călătorii pe baza biletului de călătorie gratuită, operatorul de transport interurban este obligat să completeze următoarele date:

a) tariful total aferent pentru secțiunea înscrisă, pe cuponul dus sau pe cuponul întors și pe cupoanele anexă ale acestora, după caz;

b) numărul de km total aferent pentru secțiunea înscrisă, pe cuponul dus sau pe cuponul întors și cupoanele anexă ale acestora, după caz;

c) "Data călătorie" pe cuponul dus și pe cupoanele anexă ale acestuia, după caz, și "Data călătorie DUS" pe biletul propriu-zis, în cazul călătoriei dus. Aceasta reprezintă data exactă în care persoana a pornit în călătoria dus;

d) "Data călătorie" pe cuponul întors și cupoanele anexă ale acestuia, după caz, și "Data călătorie ÎNTORS" pe biletul propriu-zis, în cazul călătoriei întors. Aceasta reprezintă data exactă la care persoana a pornit în călătoria întors.

(3) Tariful înscris pe cuponul dus sau pe cuponul întors este cel din ziua prezentării acestuia de către utilizator la operatorul de transport interurban, acesta respectând tarifele prevăzute în Convenție.

(4) La prezentarea biletului de călătorie gratuită în vederea efectuării călătoriei, operatorul de transport interurban va viza biletul de călătorie gratuită, conform reglementărilor proprii după care va detașa și va reține cupoanele aferente, după caz, returnând persoanei biletul propriu-zis și celelalte cupoane rămase nedetașate din corpul biletului de călătorie gratuită.

Art. 18. -

(1) Operatorii de transport interurban întocmesc lunar borderoul de decont cu decontul călătoriilor efectuate în baza cupoanelor statistice/anexă pentru care s-au emis legitimații de călătorie în luna precedentă, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, pentru fiecare DGASPC cu care au încheiată convenție.

(2) Informațiile conținute în borderoul de decont, întocmirea și termenele de înaintare a acestuia către DGASPC se stabilesc prin convenția încheiată potrivit prevederilor art. 5.

Art. 19. -

(1) În vederea asigurării transferului sumelor aferente decontării cheltuielilor efectuate de către operatorii de transport interurban de la bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, DGASPC vor depune necesarul de fonduri până la data de 10 a lunii următoare lunii în care s-a înaintat borderoul de decont.

(2) Cheltuielile realizate pentru transportul interurban se decontează din bugetul DGASPC, prin transferuri lunare de la bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități până la sfârșitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri. Jurisprudență

(3) DGASPC va deconta contravaloarea călătoriilor către operatorii de transport în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii borderoului de decont.

Art. 20. -

Anexele nr. 1-4 fac parte din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

Codurile DGASPC în vederea stabilirii seriei biletelor de călătorie gratuită

Nr.
crt.
DGASPC Cod
1 București Sector 1 11
2 București Sector 2 12
3 București Sector 3 13
4 București Sector 4 14
5 București Sector 5 15
6 București Sector 6 16
7 Alba 17
8 Arad 18
9 Argeș 19
10 Bacău 20
11 Bihor 21
12 Bistrița-Năsăud 22
13 Botoșani 23
14 Brăila 24
15 Brașov 25
16 Buzău 26
17 Călărași 27
18 Caraș-Severin 28
19 Cluj 29
20 Constanța 30
21 Covasna 31
22 Dâmbovița 32
23 Dolj 33
24 Galați 34
25 Giurgiu 35
26 Gorj 36
27 Harghita 37
28 Hunedoara 38
29 Ialomița 39
30 Iași 40
31 Ilfov 41
32 Maramureș 42
33 Mehedinți 43
34 Mureș 44
35 Neamț 45
36 Olt 46
37 Prahova 47
38 Sălaj 48
39 Satu Mare 49
40 Sibiu 50
41 Suceava 51
42 Teleorman 52
43 Timiș 53
44 Tulcea 54
45 Vâlcea 55
46 Vaslui 56
47 Vrancea 57

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

Codul de bare tipărit pe biletele de călătorie gratuită

1. Tipul codului de bare tipărit de DGAPSC pe cupoanele biletului de călătorie gratuită este PDF 417.

2. Toate câmpurile sunt despărțite prin "#" și sunt codificate în următoarea ordine:

a) Tipul biletului

Se va completa cu valoarea "Bilet persoana cu handicap"

b) Județul/sectorul DGASPC Emitent (Alba, Arad, . . ., Sector 1, Sector 2, . . .)

c) Seria biletului

d) Sensul drumului (DUS/INTORS) pe cupoanele statistice, respectiv anexă

e) Cupon anexă nr. 1 sau 2, după caz, pe cupoanele anexă

f) Data eliberării biletului (de către DGASPC)

g) Data de început a valabilității biletului

h) Data de sfârșit a valabilității biletului

i) Calitatea persoanei (Persoana cu handicap/Insoțitor/Asistent personal)

j) CNP persoanei cu handicap/asistentului personal

k) Numele persoanei cu handicap/asistentului personal

l) Prenumele persoanei cu handicap/asistentului personal

m) Numărul de dosar (din evidența DGASPC)

n) CNP persoanei cu handicap

o) Numele persoanei cu handicap

p) Prenumele persoanei cu handicap

q) Numărul documentului de încadrare pe baza căruia a fost eliberat biletul

r) Data eliberării documentului de încadrare pe baza căruia a fost eliberat biletul, în format "zz.ll.aaaa"

s) Major/Minor

t) Gradul de handicap completat astfel:

- Grav cu asistent personal

- Grav

- Accentuat

u) Dacă persoana cu handicap are afecțiuni renale și necesită hemodializă (Da/Nu)

3. Nu este permisă folosirea diacriticelor în informațiile codificate în codul de bare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Biletele gratuite de călătorie ale persoanelor cu handicap vor putea fi ridicate și de ONG-uri
Drepturile la transport interurban gratuit pentru persoane cu handicap
;
se încarcă...