Art 3 Dispoziții generale | Lege 336/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 3. -

(1) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) angajator fermier - persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială constituită potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cooperativă agricolă constituită potrivit prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte forme de asociere care desfășoară activități în agricultură, acvacultură și/sau industrie alimentară; Reviste (1)

b) tânăr beneficiar al Programului - persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, la unul dintre angajatorii fermieri prevăzuți la lit. a); Reviste (1)

c) loc de muncă nou-creat - locul de muncă pe care angajatorul fermier încadrează un tânăr beneficiar al Programului cu care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni calendaristice.

(2) Pot beneficia de prevederile prezentei legi angajatorii fermieri care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrați conform legislației naționale în vigoare;

b) desfășoară activități în domeniul agriculturii, acvaculturii și/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de înființare;

c) nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte situații similare reglementate de lege;

d) nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;

e) se obligă să încadreze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă, în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi tineri beneficiari ai Programului;

f) se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului și numărul locurilor de muncă create prin Program.

(3) Tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, conform codurilor COR, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, pentru categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b).

Acesta este un fragment din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 336/2018:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Modul și durata de aplicare a Programului
Art 5 Modul și durata de aplicare a Programului
Art 6 Modul și durata de aplicare a Programului
Reviste:
Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
;
se încarcă...