Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 30/2012 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 aprilie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. 1 lit. d), e) și g) și ale art. 40 lit. b), c), e) și g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) și (3) și art. 11 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare,

având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 27 și 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, și ale art. 41 și art. 176 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.145/2001*) pentru aprobarea "Stagiilor minime pe tipuri de funcții ce trebuie îndeplinite de ofițeri în perioada anterioară promovării în funcție", a "Tipurilor de cursuri de carieră", a "Componenței și competențelor comisiilor de selecție", precum și a "Funcțiilor unicat în care, prin excepție, ofițerii pot fi menținuți mai mult de 4 ani", cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.72/2004*) pentru aprobarea "I.M.-3/6, Concepția de formare, dezvoltare profesională și utilizare a subofițerilor și maiștrilor militari în Armata României", cu modificările ulterioare;

c) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.174/2004*) pentru aprobarea "I.M.-3/12, Concepția de formare, dezvoltare profesională și utilizare a ofițerilor în Armata României", cu modificările ulterioare;

d) art. 1, 4-6, 9-10, 15-16, art. 17 alin. (2) și (3), art. 18-20, 23-27 și 29-36 din "I.M.-2/8, Norme privind activitatea centrelor zonale de selecție și orientare", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2007*);

e) Ordinul ministrului apărării nr. M.103/2007*) pentru aprobarea "I.M.-2/9, Criterii de recrutare pentru admiterea în învățământul militar și ocuparea funcțiilor de soldat/gradat voluntar și soldat/gradat rezervist voluntar în timp de pace";

f) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.132/2009 pentru aprobarea Normelor de selecționare a candidaților pentru admiterea la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 11 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare;

g) art. 2, 4-9 și 12 din Instrucțiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.39/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificările ulterioare;

h) orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului ordin.

___________

*) Ordinele ministrului apărării naționale nr. M.145/2001, M.72/2004, M.174/2004, M.8/2007 și M.103/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea

București, 21 martie 2012.

Nr. M.30.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României
Modificări (14), Referințe (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...