Ministerul Apărării Naționale - MApN

Instrucțiunea privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României din 21.03.2012

Modificări (10), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 aprilie 2012 fiind înlocuit parțial prin Instrucțiuni 2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Personalul militar în activitate al Ministerului Apărării Naționale, denumit în continuare personal militar, este format din:

a) cadre militare - ofițeri, maiștri militari și subofițeri;

b) soldați și gradați profesioniști.

Art. 2. -

(1) Asigurarea structurilor cu personal militar se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) recrutarea candidaților;

b) selecționarea candidaților;

c) admiterea candidaților; Modificări (1)

d) formarea profesională inițială;

e) formarea profesională continuă;

f) evoluția în cariera militară.

(2) Pentru ocuparea locurilor în unitățile de învățământ liceal militar se desfășoară următoarele activități:

a) recrutarea candidaților;

b) selecționarea candidaților;

c) admiterea candidaților.

Art. 3. -

Noțiunea de candidat, în înțelesul prezentelor instrucțiuni, desemnează acea persoană, bărbat sau femeie, care dorește să urmeze cursurile unei unități/instituții de învățământ militar sau un program de formare/instruire.

Art. 4. -

Recrutarea candidaților pentru formarea personalului militar ori pentru a urma cursurile din unitățile de învățământ liceal militar se execută de către birourile informarerecrutare din cadrul centrelor militare zonale, județene și ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare birouri informare-recrutare.

Art. 5. -

Selecționarea candidaților se desfășoară astfel:

a) de către centrele zonale de selecție și orientare, pentru candidații la învățământul liceal militar, învățământul postliceal militar pentru formarea inițială a maiștrilor militari și a subofițerilor, învățământul universitar militar pentru formarea inițială a ofițerilor, la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor/subofițerilor în activitate, precum și la programele de instruire destinate formării soldaților și gradaților profesioniști;

b) de către Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu", Centrul de Medicină Navală și laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naționale, pentru candidații declarați "Admis" la selecție în centrele zonale de selecție și orientare, care optează pentru arme sau servicii și specialități militare unde este prevăzută examinare/evaluare aptitudinală medicală și/sau psihologică specială; Modificări (1)

c) de către structurile de personal din unitățile militare desemnate în actele normative specifice, pentru formarea profesională continuă a personalului militar.

Art. 6. -

(1) Candidații pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar declarați "Admis" la selecție participă la concursul de admitere organizat de aceste instituții, conform prevederilor dispozițiilor șefului Direcției management resurse umane. Modificări (1)

(2) Candidații pentru profesia de soldat/gradat profesionist declarați "Admis" la selecție sunt repartizați de către centrele zonale de selecție și orientare, pe unități militare, arme sau servicii și specialități militare, în funcție de nivelul caracteristicilor evaluate, de opțiunile proprii și de necesarul de încadrat, pentru a urma programele de instruire specifice, organizate în centrele de instruire/unitățile de instrucție.

(3) Admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor militare se realizează potrivit legislației în vigoare la nivel național și normelor specifice Ministerului Apărării Naționale, elaborate de către Direcția management resurse umane. Modificări (1)

Art. 7. -

Formarea profesională a personalului militar în activitate este inițială și continuă.

Art. 8. -

Formarea profesională inițială a cadrelor militare în activitate se realizează astfel:

a) prin parcurgerea și finalizarea cursurilor organizate de către unitățile de învățământ postliceal militar și de către instituțiile de învățământ universitar militar, potrivit legii și actelor normative specifice, denumită în continuare formarea pe filiera directă;

b) prin parcurgerea și finalizarea cursului de formare a ofițerilor/subofițerilor în activitate, organizat în unitățile/instituțiile de învățământ militar, școlile de aplicație/centrele de instruire/unitățile de instrucție specifice armelor sau serviciilor și specialităților militare, potrivit legii și actelor normative specifice, denumită în continuare formarea pe filiera indirectă.

Art. 9. -

Formarea profesională continuă a cadrelor militare se desfășoară în instituțiile de învățământ universitar militar, în unitățile de învățământ preuniversitar militar, în școlile de aplicație/centrele de instruire din Ministerul Apărării Naționale, în instituțiile de învățământ universitar civil, precum și în alte instituții din țară și străinătate, potrivit legii și actelor normative specifice.

Art. 10. -

(1) În baza nevoilor de asigurare cu personal militar ale Ministerului Apărării Naționale, Direcția management resurse umane elaborează/stabilește următoarele: Modificări (1)

a) strategiile, politicile și reglementările specifice recrutării, selecționării, formării profesionale și evoluției în carieră a personalului militar;

b) planurile anuale de școlarizare și de perfecționare a pregătirii personalului militar;

c) armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează activitățile de asigurare cu personal militar;

d) tipul, forma de organizare, succesiunea, obiectivele și durata programelor de formare profesională, în condițiile legii;

e) unitățile/instituțiile de învățământ militar organizatoare de programe de formare profesională a cadrelor militare.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor potrivit domeniilor de competență, Direcția management resurse umane avizează: Modificări (1)

a) normele de organizare și funcționare ale birourilor informare-recrutare și ale centrelor zonale de selecție și orientare;

b) metodologiile utilizate în procesul de recrutare și selecție a candidaților, precum și metodologia de repartizare a candidaților pe posturile de soldat și gradat profesionist;

c) planurile și graficele activităților de recrutare și selecție;

d) repartizarea pe arme sau servicii și specialități militare a locurilor scoase la concurs pentru cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor/subofițerilor în activitate;

e) planurile de învățământ ale unităților/instituțiilor de învățământ militar;

f) tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor/subofițerilor în activitate;

g) metodologiile de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere în unitățile/instituțiile de învățământ militar.

Art. 11. -

Candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, criteriile generale și specifice de recrutare ale categoriei de personal, instituției de învățământ militar și ale filierei de formare pentru care optează.

CAPITOLUL II Recrutarea candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate

SECȚIUNEA 1 Criterii generale de recrutare a candidaților

Art. 12. -

Criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, candidatul care optează pentru profesia de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unități de învățământ liceal militar sunt următoarele:

a) să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni, la data începerii anului de învățământ/ cursului/programului de formare;

b) să fie declarat "apt medical";

c) să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unități de învățământ liceal militar, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

d) să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituția de învățământ militar sau în programul de formare/instruire, va renunța la această calitate;

e) să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membru al unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;

f) să nu aparțină unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;

g) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, iar dacă este în una dintre aceste situații, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituția de învățământ militar, în programul de formare sau de instruire, va renunța la această calitate;

h) pentru candidate - să declare în scris că își asumă toate riscurile, în situația în care pe parcursul susținerii probelor de selecție se află în stare de graviditate/maternitate.

SECȚIUNEA a 2-a Criterii specifice de recrutare a candidaților pentru formarea inițială a ofițerilor în activitate

Art. 13. -

Criteriile specifice de recrutare pentru formarea pe filiera directă a ofițerilor în activitate sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de cel mult 26 de ani - 24 de ani pentru aviație-naviganți - împliniți în anul organizării concursului de admitere; Modificări (2)

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat, până la data concursului de admitere; Modificări (1)

c) să nu fi parcurs un program de studii universitare de licență cu finanțare de la buget. Modificări (2)

Art. 14. -

(1) Recrutarea candidaților pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate se realizează din rândul:

a) ofițerilor în rezervă;

b) maiștrilor militari și subofițerilor în activitate;

c) civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naționale.

(2) Criteriile specifice de recrutare din rândul ofițerilor în rezervă a candidaților pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare;

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, iar în cazul în care sunt studenți în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licență, până la data concursului de admitere la cursul de formare. Modificări (1)

(3) Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul maiștrilor militari și subofițerilor în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniți la data acordării gradului;

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori să își fi desfășurat activitatea ca maiștri militari/subofițeri cel puțin 3 ani în arma pentru care candidează și să fi absolvit o instituție de învățământ universitar, indiferent de profil, iar în cazul în care sunt studenți în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licență, până la data concursului de admitere la cursul de formare; pentru specialitatea management financiar-contabil sunt obligatorii studii universitare de licență în domeniul financiar-contabil; Modificări (2)

c) să aibă cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca maiștri militari/subofițeri în activitate, calculată de la data primirii primului grad și până la data începerii cursului de formare ca ofițer;

d) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul cel puțin "Foarte bun". Modificări (1)

(4) Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul civililor din cadrul și din afara Ministerului Apărării Naționale, pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare;

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, iar în cazul în care sunt studenți în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licență, până la data concursului de admitere la cursul de formare. Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (1)

Candidații recrutați pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor din serviciul medical trebuie să dețină certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 3-a Criterii specifice de recrutare a candidaților pentru formarea profesională inițială a maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate

Art. 16. -

(1) Criteriile specifice de recrutare a candidaților pentru formarea pe filiera directă a maiștrilor militari în activitate sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere; Modificări (1)

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere. Modificări (1)

(2) Criteriile specifice de recrutare a candidaților pentru formarea pe filiera directă a subofițerilor în activitate sunt următoarele:

a) să fie soldați/gradați profesioniști;

b) să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere;

c) să fie absolvenți ai învățământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; Modificări (1)

d) să aibă cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca soldați/gradați profesioniști, calculată de la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare pe filiera directă a subofițerilor în activitate; Modificări (1)

e) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul cel puțin "Foarte bun". Modificări (3)

(3) În funcție de nevoile de încadrare cu subofițeri în activitate, la armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care nu sunt posibilități de recrutare din rândul soldaților/gradaților profesioniști, candidații pot proveni și din rândul civililor din cadrul și din afara Ministerului Apărării Naționale, absolvenți de învățământ liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat și care au vârsta de 35 de ani, împliniți în anul organizării concursului de admitere. Modificări (1)

(4) Situațiile prevăzute la alin. (3) se reglementează prin dispoziție a șefului Direcției management resurse umane. Modificări (1)

Art. 17. -

Recrutarea candidaților pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate se realizează din rândul:

a) soldaților și gradaților profesioniști în activitate;

b) subofițerilor în rezervă;

c) civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naționale.

Art. 18. -

(1) Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate, sunt următoarele:

a) să aibă cel mult vârsta de 45 de ani împliniți la data acordării gradului;

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; Modificări (1)

c) să aibă studii/competențe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare; Derogări (2)

d) pentru serviciul medical - să fie absolvenți ai învățământului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituției de învățământ sanitar, și să dețină certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; Modificări (1)

e) pentru serviciul muzici militare - să fie absolvenți ai învățământului liceal de profil;

f) să aibă cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca soldați/gradați profesioniști, calculată de la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate;

g) să fie confirmați în arma sau serviciul militar pentru care se organizează concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate;

h) excepție de la prevederile lit. g) fac candidații pentru armele "auto", "geniu" și "tancuri", care trebuie să posede permis de conducere categoriile B și C, precum și cei pentru serviciul muzici militare; Modificări (2)

i) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimul an calificativul cel puțin "Foarte bun".

(2) Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul subofițerilor în rezervă, pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate, sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare;

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

c) să aibă studii/competențe profesionale, corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare; Modificări (1), Derogări (2)

d) pentru serviciul medical - să fie absolvenți ai învățământului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competență profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist; Modificări (2)

e) pentru serviciul muzici militare - să fie absolvenți ai învățământului liceal de profil;

f) să posede permis de conducere auto categoriile B și C - numai pentru candidații care optează pentru armele "auto", "geniu" și "tancuri".

(3) Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul civililor din cadrul și din afara Ministerului Apărării Naționale, pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate, sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare;

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; Modificări (1)

c) pentru serviciul medical - să fie absolvenți ai învățământului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competență profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist; Modificări (2)

d) pentru serviciul muzici militare - să fie absolvenți ai învățământului liceal de profil;

e) să aibă studii/competențe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare; Derogări (2)

f) să posede permis de conducere auto categoriile B și C - numai pentru candidații care optează pentru armele "auto", "geniu" și "tancuri".

SECȚIUNEA a 4-a Criterii specifice de recrutare a candidaților pentru formarea profesională inițială a soldaților și gradaților profesioniști

Art. 19. -

Criteriile specifice de recrutare a candidaților pentru formarea soldaților și gradaților profesioniști sunt următoarele:

a) să aibă vârsta între 18 ani împliniți până la data începerii programului de instruire și cel mult 46 de ani împliniți până la data finalizării programului de instruire, astfel încât să poată încheia primul contract de angajare cu durata de 4 ani, conform legii; Modificări (1)

b) să fie absolvenți cel puțin ai învățământului general obligatoriu, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada absolvirii/promovării examenelor până la data începerii programului de instruire; Modificări (1)

c) să posede permis de conducere auto categoriile B și C - numai candidații care optează pentru armele "auto", "geniu" și "tancuri"; Modificări (1)

d) să fie de acord să renunțe la gradul dobândit anterior și deținut ca rezervist, după angajarea în armată;

e) să dețină diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale - numai candidații care optează pentru profesia de soldat și gradat profesionist în arma "aviație", specialitatea "însoțitor de bord - paramedic". Modificări (1)

Art. 20. -

(1) În funcție de necesarul de încadrare al Ministerului Apărării Naționale, pentru anumite arme sau servicii și specialități militare, criteriile de recrutare pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști pot fi completate cu criterii suplimentare, la inițiativa sau cu avizul Direcției management resurse umane. Modificări (1)

(2) În cazul adăugării unor criterii suplimentare, dosarul de candidat trebuie completat cu actele doveditoare necesare.

SECȚIUNEA a 5-a Criterii specifice de recrutare a candidaților pentru unitățile de învățământ liceal militar

Art. 21. - Modificări (1)

Candidații pentru unitățile de învățământ liceal militar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice:

a) să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere;

b) să fie absolvenți ai învățământului secundar inferior ciclul gimnazial și să fi promovat evaluarea/testele naționale, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării evaluării/testelor naționale până la data concursului de admitere. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 6-a Conținutul dosarului de candidat

Art. 22. -

Pentru fiecare candidat care îndeplinește criteriile de recrutare se întocmește un dosar cu următoarele documente:

a) cererea de înscriere - document tipizat;

b) copia legalizată a certificatului de naștere, iar pentru Institutul Medico-Militar, două exemplare; Modificări (1)

c) copia cărții de identitate; Modificări (1)

d) copia cărții/buletinului de identitate a/al părinților sau întreținătorilor - numai pentru candidații care optează pentru instituțiile de învățământ liceal militar; Modificări (2)

e) fișa de examinare medicală - document tipizat;

f) fișa de cunoaștere - document tipizat;

g) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepția candidaților care provin din rândul absolvenților instituțiilor de învățământ liceal militar, promoția din anul respectiv, și a personalului militar în activitate; Modificări (1)

h) copia legalizată a documentului de absolvire a studiilor, care să ateste promovarea evaluării/testelor naționale, sau adeverință din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii - numai pentru candidații care optează pentru instituțiile de învățământ liceal militar; Modificări (1)

i) copia legalizată a certificatului de absolvire a ciclului inferior liceal/școlii profesionale/școlii de arte și meserii sau adeverință că este în ultimul an de studii - numai în cazul în care aceasta este ultima formă de învățământ în curs de absolvire/absolvită - doar pentru candidații care optează pentru formarea ca soldați și gradați profesioniști în activitate; Modificări (2)

j) copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau adeverință din care să rezulte că a promovat examenul de bacalaureat ori adeverință din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii; Modificări (2)

k) copia legalizată a certificatului de competențe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate; Modificări (2)

l) copia legalizată a diplomei de licență sau adeverință din care să rezulte că a promovat examenul de licență, profilul și specializarea - numai pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate; Modificări (3)

m) copia atestatului de liberă practică/copia certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - numai pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate din serviciul medical; Modificări (1)

n) copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, cu drept de liberă practică, vizat pe anul în curs, copia certificatului/adeverinței de confirmare în gradul profesional de medic specialist sau medic primar, după caz, copia poliței de asigurare malpraxis - numai pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate din serviciul medical;

o) copia permisului de conducere - pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate sau pentru candidații care optează pentru formarea ca soldați și gradați profesioniști în armele "auto", "geniu" și "tancuri"; Modificări (2)

p) copia livretului militar - numai pentru candidații care provin din rândul cadrelor militare în rezervă și al civililor care au satisfăcut stagiul militar;

q) raportul personal prin care solicită participarea la cursul de formare, aprobat de către comandantul unității militare unde este încadrat, în care va menționa că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naționale cel puțin 4 ani, din care primii 2 ani în unitățile militare în care va fi repartizat - numai pentru candidații care provin din rândul personalului militar în activitate și al civililor din cadrul Ministerului Apărării Naționale; Modificări (1)

r) declarație pe propria răspundere în care menționează că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naționale cel puțin 4 ani, din care primii 2 ani în unitățile militare în care va fi repartizat - numai pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera indirectă a cadrelor militare în activitate; Modificări (1)

s) copie a ultimului contract cu Ministerul Apărării Naționale, pentru candidații care provin din rândul soldaților și gradaților profesioniști, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate, certificat de structurile de personal ale unităților unde sunt încadrați; Modificări (1)

t) fișa "Cumul de puncte", pentru candidații la profesia de soldat și gradat profesionist, conform modelului prevăzut de metodologia repartizării pe funcții a candidaților selecționați pentru posturile de soldat și gradat profesionist, elaborată de Direcția personal și mobilizare a Statului Major General și avizată de Direcția management resurse umane; Modificări (1)

u) rezultatul selecției din centrele zonale de selecție și orientare și, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale și/sau psihologice speciale; Modificări (1)

v) recomandare privind profilul psihomoral și comportamental - document tipizat - numai pentru soldații și gradații profesioniști în activitate. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 7-a Întocmirea dosarului de candidat

Art. 23. -

Dosarul de candidat se întocmește de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza județului/sectorului municipiului București aflat în responsabilitatea centrului militar sau pentru cel care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori este înmatriculat într-o unitate/instituție de învățământ din județul/sectorul respectiv, în perioada recrutării.

Art. 24. - Modificări (1)

Birourile informare-recrutare întocmesc într-un an școlar/universitar un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care își exprimă cel puțin o opțiune, în funcție de categoria de personal/tipul instituției de învățământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opțiuni, prima opțiune este considerată cea de bază.

Art. 25. -

(1) Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat - cererea de înscriere, fișa de cunoaștere, fișa de examinare medicală, recomandarea privind profilul psihomoral și comportamental - sunt asigurate de către birourile informarerecrutare, conform modelelor prezentate în anexele nr. 2-5. Modificări (1)

(2) Modelul raportului personal și al declarației pe propria răspundere sunt prezentate în anexele nr. 6 și 7.

(3) În procesul de recrutare, pe lângă documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat, se utilizează fișa de contact, document tipizat al cărui model este prezentat în anexa nr. 8, care stă la baza inițierii procesului de recrutare, a verificării preliminare a îndeplinirii criteriilor de recrutare și a urmăririi rezultatelor ulterioare obținute de către candidat până la intrarea în sistemul militar.

(4) Întocmirea fișelor de contact pentru potențialii candidați care solicită participarea la procesul de recrutare se desfășoară permanent, însă întocmirea dosarelor de candidat se desfășoară numai în perioadele planificate în acest scop, conform graficului de recrutare și de selecție, corelat cu structura anului școlar/universitar, cu perioadele de desfășurare a concursurilor de admitere/datele de începere a programelor de instruire date publicității.

(5) Fiecare dosar de candidat este însoțit de un opis, semnat de către recrutorul care a finalizat și a verificat conținutul dosarului, iar filele din dosar sunt numerotate în colțul din dreapta jos. Modificări (1)

(6) Coperta dosarului de candidat este inscripționată conform modelului prezentat în anexa nr. 9.

Art. 26. - Modificări (2)

Pentru documentele solicitate în copie nelegalizată, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective sunt certificate, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofițerul/subofițerul recrutor.

Art. 27. - Modificări (1)

Fișa medicală este completată în prima parte de către medicul de unitate, în baza adeverinței eliberate de către medicul de familie și a documentelor medicale existente la unitate sau de către medicul de familie, după caz, iar în a doua parte cuprinde rezultatele examinărilor medicale efectuate în unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale.

Art. 28. -

(1) Fișele de contact ale candidaților, dosarele nefinalizate, dosarele candidaților declarați "Respins la selecție" se păstrează timp de 3 ani de la data inițierii contactului/finalizării dosarului, în arhiva biroului informare-recrutare.

(2) La solicitarea candidatului care nu mai continuă, indiferent de motiv, procesul de recrutare și/sau selecție, se restituie, sub semnătură, documentele din dosar, inclusiv fișa de examinare medicală, cu excepția fișei de cunoaștere care rămâne la biroul informare-recrutare. Modificări (2)

SECȚIUNEA a 8-a Desfășurarea recrutării pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate

Art. 29. -

(1) Recrutarea se desfășoară pe baza următoarelor documente:

a) Planul de recrutare a candidaților pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar, întocmit pe baza Planului de școlarizare în unitățile/instituțiile de învățământ militar, denumit în continuare Plan de școlarizare, elaborat anual de către Direcția management resurse umane; Modificări (1)

b) Planul de recrutare a candidaților pentru posturile de soldat și gradat profesionist în activitate se întocmește pe serii de instruire, de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major General, pe baza necesarului de încadrat stabilit în funcție de propunerile categoriilor de forțe ale armatei și corelat cu posibilitățile financiare puse la dispoziție prin buget. Modificări (1)

(2) Prin planurile de recrutare se stabilește numărul minim al dosarelor de candidat pe care le întocmește fiecare birou informare-recrutare, pe categorii de candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar, iar unde este cazul, și pe unități militare și/sau arme sau servicii și specializări militare, astfel încât să se asigure ocuparea tuturor locurilor/posturilor disponibile, conform bugetului aprobat.

Art. 30. -

(1) Direcția management resurse umane trimite Planul de școlarizare aprobat și Planul de recrutare a candidaților pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar la Direcția personal și mobilizare a Statului Major General. Modificări (1)

(2) Numărul de locuri din Planul de școlarizare, pentru Ministerul Apărării Naționale, cu excepția celor prevăzute pentru Direcția generală de informații a apărării și pentru alți beneficiari, precum și lista cu posturile de soldat și gradat profesionist prevăzute a fi încadrate, sunt comunicate integral tuturor birourilor informare-recrutare. Modificări (1)

(3) Direcția personal și mobilizare a Statului Major General transmite necesarul de încadrat pentru posturile de soldat/gradat profesionist și o copie a planului de recrutare pentru această categorie de personal militar la Direcția management resurse umane. Modificări (1)

(4) Numărul de locuri și posturile prevăzute la alin. (2) sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale și în Buletinul Informativ al Armatei.

Art. 31. -

Direcția personal și mobilizare a Statului Major General trimite fiecărui birou informare-recrutare extrasele corespunzătoare din planurile de recrutare, prevăzute la art. 29, cu sarcinile ce le revin pe categorii de candidați, unități/instituții de învățământ militar, programe de formare/instruire, iar unde este cazul, și pe unități militare și/ori arme sau servicii și specialități militare. Modificări (1)

Art. 32. -

Sursele de proveniență a candidaților pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, pe arme sau servicii și specialități militare, sunt aprobate de către ministrul apărării naționale, prin Planul de școlarizare.

Art. 33. -

Birourile informare-recrutare își planifică activitățile specifice pe baza planurilor de recrutare și elaborează planul lunar de contactări, până la sfârșitul lunii în curs, pentru luna următoare.

Art. 34. -

Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale:

a) prezentarea ofertei profesionale/educaționale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităților de desfășurare a recrutării și selecției, a condițiilor de admitere/angajare, de formare și de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum și prin organizarea și/sau participarea la activități de promovare a profesiei militare în mediul civil și militar;

b) completarea fișei de contact de către recrutor;

c) punerea la dispoziția candidatului a materialelor de informare disponibile;

d) consilierea, ori de câte ori candidatul solicită acest lucru, și orientarea profesională în funcție de preocupările, înclinațiile candidatului și de oferta armatei pe arme sau servicii și specialități militare;

e) punerea la dispoziția candidatului a fișei de examinare medicală și îndrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale; Modificări (1)

f) completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare și verificarea acestor documente;

g) desfășurarea interviului de cunoaștere, pe parcursul căruia se reverifică îndeplinirea criteriilor de recrutare și existența tuturor documentelor, se fac recomandări și se completează, de către recrutor, fișa de cunoaștere, iar de către candidat, cererea de înscriere la unitatea/instituția de învățământ militar/centrele de instruire/unitățile de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care optează; Modificări (2)

h) luarea deciziei de către recrutor, consemnarea în fișa de cunoaștere și în fișa de contact; Modificări (1)

i) programarea candidatului pentru susținerea selecției, în cazul în care a fost declarat "Recrutat";

j) informarea candidatului planificat pentru selecție, privind desfășurarea probelor la care urmează să participe și conținutul acestora.

Art. 35. - Modificări (1)

Birourile informare-recrutare și instituțiile de învățământ militar informează candidații despre posibilitatea reorientării lor către o altă unitate/instituție de învățământ militar de cel mult același nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în unitățile/instituțiile de învățământ militar ori către programele de formare profesională inițială a soldaților și gradaților profesioniști, în cazul respingerii la selecție sau la concursul de admitere.

Art. 36. -

(1) Examinarea medicală a candidaților se efectuează o singură dată pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fișei de examinare medicală eliberate de către birourile informare-recrutare. Modificări (2)

(2) Examinarea medicală a candidaților care provin din rândul elevilor unităților de învățământ liceal militar se efectuează în luna decembrie, ca examinare medicală periodică, prin grija unităților de învățământ liceal militar, conform dispozițiilor șefului Direcției medicale. Fișa de examinare medicală periodică întocmită cu această ocazie este valabilă pentru dosarul de candidat, dacă în această perioadă nu au intervenit modificări ale stării de sănătate certificate de către medicul unității sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinței eliberate de către medicul de familie.

(3) Examinarea medicală a candidaților pentru instituțiile de învățământ liceal militar și a celor care provin din rândul civililor se efectuează în cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu din Ministerul Apărării Naționale, conform dispozițiilor șefului Direcției medicale.

(4) Pentru maiștri militari, subofițeri și soldați și gradați profesioniști din Ministerul Apărării Naționale, la întocmirea dosarului de candidat este valabilă fișa de examinare medicală periodică în vigoare, efectuată în ultimele 12 luni, dacă în această perioadă nu au intervenit modificări ale stării de sănătate certificate de către medicul unității sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinței eliberate de către medicul de familie; în funcție de specificul locului de muncă, medicul de medicina muncii poate recomanda investigații suplimentare.

Art. 37. -

În funcție de parcurgerea etapelor prevăzute la art. 34, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situații, care se consemnează în fișa de contact:

a) contact inițial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare și se află în una dintre următoarele situații: nu îndeplinește unul sau mai multe criterii generale și/sau specifice pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a optat; îndeplinește criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/posturi pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a optat; a întrerupt procesul de recrutare din motive personale;

b) recrutat - candidatul îndeplinește toate criteriile generale și specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituția militară de învățământ militar/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opțiune, și pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.

Art. 38. -

Un candidat este, de regulă, preluat de către un singur recrutor, care ține legătura cu acesta și îl îndrumă pe tot parcursul procesului de recrutare și selecție.

Art. 39. -

După ce au fost întocmite și verificate, dosarele candidaților se trimit de către birourile informare-recrutare la centrele zonale de selecție și orientare la care acestea sunt arondate.

Art. 40. -

Candidații care au dosarul de candidat finalizat sunt planificați pentru susținerea probelor/testelor de selecție în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare, respectând următoarea procedură:

a) birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecție și orientare planificarea candidaților pe serii/perioade/categorii de candidați, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea începerii activității de selecție, pentru fiecare serie de admitere;

b) birourile informare-recrutare contactează candidații în vederea anunțării datei participării la selecție, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecție și orientare la data stabilită și se asigură că toți candidații cunosc ce documente și materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecție;

c) candidații care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecție, își declară indisponibilitatea temporară se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opțiunii lor. În cazul în care planificarea s-a făcut nominal de către centrul zonal de selecție și orientare, completarea locurilor rămase libere se va face de comun acord cu reprezentanții acestuia;

d) candidații neprezentați la selecție la data la care au fost planificați se replanifică pentru o altă dată, dacă se prezintă la biroul informare-recrutare și își exprimă în continuare dorința de a participa la selecție;

e) cu cel puțin 3 zile după data la care li s-a comunicat planificarea candidaților la selecție, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecție și orientare, telefonic sau prin adresă/fax, lista nominală a candidaților care vor participa la selecție, pe categorii de candidați; Modificări (1)

f) pentru candidații proveniți din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate sau, după caz, al funcționarilor publici/personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naționale, birourile informare-recrutare comunică, prin notă telefonică sau adresă, unităților militare în care sunt încadrați data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecție și orientare, documentele și materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a putea participa la selecție; Modificări (1)

g) birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaților, adeverințe de participare la selecție. Modificări (1)

Art. 41. -

Perioadele de recrutare și selecție, pe categorii de personal/candidați și tipuri de unități/instituții de învățământ militar/programe de formare/instruire, termenele-limită de finalizare a dosarelor de candidat și de încheiere a selecției se stabilesc de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major General și se comunică birourilor informare-recrutare. Modificări (1)

Art. 42. - Modificări (2)

(1) Dosarele candidaților copii ai militarilor decedați în Revoluția din Decembrie 1989 sau în timpul și/sau din cauza serviciului militar, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe ori a unor acte de devotament excepțional, a unor misiuni executate în afara teritoriului statului român, conțin documente doveditoare ale împrejurărilor decesului, iar pe copertă, la rubrica "Mențiuni suplimentare", se specifică situația candidatului, dacă acesta optează pentru învățământul liceal militar, învățământul postliceal pentru formarea maiștrilor militari și subofițerilor ori pentru programul de formare profesională inițială a soldaților și gradaților profesioniști. Modificări (1)

(2) Dosarele menționate la alin. (1) sunt înaintate, după finalizare, de către birourile informare-recrutare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Direcției management resurse umane, pentru avizare, în vederea admiterii fără concurs sau a întocmirii fișei "Cumul de puncte", după caz. Modificări (1)

(3) Direcția management resurse umane trimite dosarele avizate favorabil centrelor zonale de selecție și orientare la care sunt arondate birourile informare-recrutare care au întocmit dosarele, în vederea planificării candidatului pentru participarea la selecție. Modificări (1)

(4) Dosarele care nu au primit avizul favorabil de la Direcția management resurse umane sunt returnate birourilor informarerecrutare. Modificări (1)

(5) Candidații care nu îndeplinesc condițiile de admitere fără concurs pot continua parcurgerea etapelor de selecție și admitere, conform normelor în vigoare. Modificări (1)

(6) Centrele zonale de selecție și orientare trimit atât Direcției management resurse umane, cât și birourilor informarerecrutare adeverințele cu rezultatele acestor candidați, în termen de 3 zile de la data susținerii probelor/testelor de selecție, în vederea întocmirii documentelor necesare, respectiv a anunțării candidaților. Modificări (1)

CAPITOLUL III Selecția candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate

Art. 43. -

(1) Candidații sunt luați în evidența centrelor zonale de selecție pe baza informațiilor din dosarul de candidat.

(2) Centrele zonale de selecție și orientare planifică participarea la selecție a candidaților recrutați, astfel încât să asigure anunțarea și prezentarea acestora în timp util și încadrarea activității de selecție în termenele stabilite.

Art. 44. -

Pe baza dosarului de candidat, în cursul unui an de recrutare, un candidat poate să participe o singură dată la procesul de selecție și orientare profesională pentru aceeași categorie de personal, același tip de instituție de învățământ militar/program de formare/instruire.

Art. 45. -

(1) Selecția candidaților în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare cuprinde următoarele tipuri de probe:

a) probe psihologice;

b) probe fizice;

c) interviu de evaluare finală.

(2) În activitatea de selecție, centrele zonale de selecție și orientare utilizează, diferențiat, pe categorii de candidați/personal militar, instrumente de evaluare a potențialului intelectual și aptitudinal, a capacității motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potențialului de lider, a capacității de comunicare, de identificare a nivelului și naturii motivației pentru cariera militară, precum și a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apărării Naționale.

(3) Probele de selecție sunt eliminatorii în ordinea susținerii lor.

(4) Rezultatele obținute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obținute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecție și orientare.

(5) Metodologia de evaluare psihologică este elaborată de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major General, la propunerea structurilor expert, și este avizată de către Direcția management resurse umane. Modificări (2)

(6) Probele prevăzute la alin. (1) se organizează și se desfășoară în conformitate cu reglementările în vigoare din domeniu și cu cele privind organizarea și funcționarea centrelor zonale de selecție și orientare.

(7) Instrumentele de selecție nu se schimbă pe parcursul unui an de selecție.

Art. 46. -

La activitatea de selecție participă doar candidații care sunt declarați "apt medical" și care declară, sub semnătură, că starea psihică și cea fizică le permit susținerea probelor.

Art. 47. -

Toți candidații recrutați de un birou informarerecrutare participă la selecție, fără excepție, la același centru zonal de selecție și orientare, conform arondării zonale stabilite prin dispoziție a șefului Direcției personal și mobilizare a Statului Major General și care nu poate fi modificată pe parcursul unui an de recrutare și selecție. Modificări (1)

Art. 48. -

(1) Procesul de selecție se încheie cu declararea candidatului în una dintre următoarele situații:

a) "Admis" - dacă îndeplinește baremul/cerințele tuturor probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;

b) "Respins" - dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele/cerințele probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;

c) "Neprezentat" - dacă până la încheierea perioadei de selecție pentru categoria de candidați din care face parte nu s-a prezentat la centrul zonal de selecție și orientare la care a fost planificat/replanificat.

(2) Candidaților declarați "Admis" li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final.

Art. 49. - Modificări (1)

După ce au fost declarați "Admis" la selecția din centrele zonale de selecție și orientare, următoarele categorii de candidați sunt declarați "Apt" și obțin avizul scris, în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale astfel: Modificări (1)

a) candidații pentru profesia de ofițer, arma aviație, specializările "pilot pe aeronave cu motoare reactive" și "controlor trafic aerian" sau subofițer "controlor trafic aerian", la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu"; Modificări (1)

b) candidații pentru profesia de ofițer sau maistru militar în Forțele Navale, indiferent de arma și specialitatea militară, la Centrul de Medicină Navală din Constanța;

c) candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist în specialitățile militare "parașutiști", "însoțitor de bord" și "forțe pentru operații speciale", la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu";

d) candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist în specialitatea militară "scafandri" sau cei care vor fi ambarcați, la Centrul de Medicină Navală din Constanța;

e) candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare pentru care este necesară deținerea/obținerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naționale, potrivit actelor normative în vigoare;

f) candidații care sunt sportivi de performanță și urmează să fie legitimați la Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" efectuează examinarea psihologică specifică în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare și testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei "Steaua".

Art. 50. -

(1) Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecție și orientare și în cadrul structurilor militare specificate la art. 49 sunt adăugate în dosarul de candidat, pe măsura obținerii lor. Modificări (1)

(2) Perioadele, graficul de desfășurare și modalitatea de planificare a candidaților pentru efectuarea examinării medicale și/sau psihologice speciale se stabilesc de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major General, împreună cu structurile militare specificate la art. 49. Modificări (1)

Art. 51. -

(1) În urma rezultatelor obținute pe parcursul procesului de selecție aptitudinală și la concursul/examenul de admitere, candidații se pot reorienta spre o altă categorie de personal/unitate/instituție de învățământ militar/program de formare/instruire, armă sau serviciu și specialitate militară, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare și selecție stabilite pentru noua opțiune și dacă graficul de desfășurare a admiterii în unitatea/instituția de învățământ militar/cursul de formare/ programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului și înscrierea la concursul/examenul de admitere.

(2) Schimbarea opțiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare, selecție și admitere se face prin completarea și introducerea în dosarul de candidat a unei noi fișe de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ștampila instituției în care a avut loc schimbarea opțiunii, precum și anularea precedentei fișe de înscriere. Modificări (1)

(3) Schimbarea opțiunii candidatului după finalizarea procesului de recrutare are loc astfel:

a) la centrul zonal de selecție și orientare, după parcurgerea probelor de selecție, conform primei opțiuni;

b) la biroul informare-recrutare sau la centrul zonal de selecție și orientare, pentru candidații care au fost declarați "Inapt" în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale;

c) la unitatea/instituția de învățământ militar, după afișarea rezultatelor concursului/examenului de admitere;

d) la biroul informare-recrutare, pentru o altă categorie de personal/tip de unitate/instituție de învățământ/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare, conform metodologiei elaborate de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major General. Modificări (1)

(4) Noua opțiune a candidatului trebuie să se regăsească înscrisă pe adeverința eliberată de centrul zonal de selecție și orientare la care a fost declarat "Admis".

Art. 52. - Modificări (1)

Soldații și gradații profesioniști în activitate și, atunci când este cazul, personalul civil din Ministerul Apărării Naționale participă la selecție și la concursurile de admitere prin grija unităților militare de care aparțin și sunt considerați ca fiind în misiune.

Art. 53. -

(1) Dosarele candidaților declarați "Admis" la selecție și, după caz, declarați "Apt" în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale sunt trimise la instituțiile de învățământ militar care organizează concursul/examenul de admitere sau la centrul zonal de selecție și orientare care execută activitatea de repartizare pe centre de instruire/unități de instrucție a candidaților pentru posturile de soldat/gradat profesionist. Dosarul cuprinde și o adeverință eliberată de către centrul zonal de selecție și orientare, în care se consemnează rezultatul final.

(2) Candidaților declarați "Respins" la selecție li se înmânează, sub semnătură, dosarul de candidat.

(3) Dosarele candidaților declarați "Neprezentat" la selecție sunt trimise la birourile informare-recrutare care le-au întocmit.

Art. 54. -

Candidaților declarați "Admis" sau "Respins" la selecție li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final.

Art. 55. -

Cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile privind selecția se analizează de către structurile de specialitate, pe baza unei metodologii aprobate prin dispoziție a șefului Direcției personal și mobilizare a Statului Major General, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel național și specifice Ministerului Apărării Naționale. Modificări (1)

Art. 56. -

(1) Centrele zonale de selecție și orientare trimit rezultatele obținute de către candidați, în urma susținerii probelor de selecție, inclusiv reorientarea opțiunii lor, birourilor informare-recrutare.

(2) Birourile informare-recrutare operează în fișa de contact și în baza de date rezultatele obținute de către candidați în procesul de selecție, inclusiv reorientarea opțiunii lor, precum și rezultatele obținute în urma susținerii concursului de admitere.

CAPITOLUL IV Formarea profesională inițială a personalului militar în activitate

SECȚIUNEA 1 Formarea profesională inițială a ofițerilor în activitate

Art. 57. -

Formarea pe filiera directă a ofițerilor în activitate se realizează prin parcurgerea și finalizarea studiilor militare universitare de licență, organizate și desfășurate în instituțiile de învățământ universitar militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel național și celor specifice Ministerului Apărării Naționale.

Art. 58. -

Studiile militare universitare de licență se organizează astfel:

a) învățământ cu frecvență cu durata de 3 ani, corespunzător unui număr de 180 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de licență, a brevetului de ofițer și a gradului de sublocotenent;

b) învățământ cu frecvență cu durata de 4 ani, corespunzător unui număr de 240 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de inginer, a brevetului de ofițer și a gradului de sublocotenent/aspirant;

c) învățământ cu frecvență cu durata de 5-6 ani, corespunzător unui număr de 300, respectiv de 360 de credite de studii transferabile, cu acordarea gradului de sublocotenent și a brevetului de ofițer, la sfârșitul anului al IV-lea, și a diplomei de absolvire, la finalul studiilor.

Art. 59. -

Planurile de învățământ ale studiilor militare universitare de licență se proiectează în concordanță cu prevederile legislației naționale și cuprind, de regulă, următoarele module:

a) pregătire universitară, potrivit standardelor naționale și specifice;

b) pregătire militară generală și tactică, pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei;

c) pregătire militară de specialitate pentru inițierea în domeniul armei sau al serviciului și specialității militare;

d) stagii de practică în unități militare.

Art. 60. -

Studiile militare universitare de licență asigură:

a) însușirea cunoștințelor științifice fundamentale specifice specializării universitare, pregătirea militară de bază și inițierea în pregătirea militară de specialitate în domeniul armei sau al serviciului și specialității militare;

b) formarea competențelor de comandă și de lider de structuri de la baza ierarhiei militare;

c) formarea competențelor inițiale de specialist militar, capabil să sintetizeze și să interpreteze informațiile la dispoziție, să rezolve problemele de bază și să evalueze rezultatele;

d) formarea competențelor de comunicare, inclusiv într-o limbă străină, și de utilizare a tehnologiilor informatice;

e) formarea competențelor de educator și de instructor, în spiritul normelor și valorilor militare, naționale și universale;

f) formarea ca bun cetățean care să cunoască și să respecte valorile societății.

Art. 61. -

(1) Formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate se realizează prin parcurgerea și finalizarea cursului de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, organizat și desfășurat în instituții de învățământ militar, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu normele specifice pentru serviciile militare pentru care există un deficit major de personal și/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

(2) Durata cursului de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcție de serviciul și specialitatea militară.

(3) În funcție de nevoile de încadrare ale unităților militare, pentru asigurarea funcționalității și operativității acestora, ofițerii în activitate pot proveni din rândul ofițerilor în rezervă, al maiștrilor militari și subofițerilor în activitate sau al civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naționale, chemați în activitate, în condițiile legii, cu respectarea cerințelor de studii prevăzute de legislația națională și cea specifică.

SECȚIUNEA a 2-a Formarea profesională inițială a maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate

Art. 62. -

Formarea pe filiera directă a maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate se realizează prin parcurgerea și finalizarea studiilor militare postliceale, organizate și desfășurate în unitățile de învățământ postliceal militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel național și celor specifice Ministerului Apărării Naționale.

Art. 63. -

(1) Învățământul postliceal militar asigură:

a) însușirea cunoștințelor teoretice și metodologice necesare îndeplinirii atribuțiilor funcțiilor de luptător, de specialist militar și de comandant de echipă, echipaj, piesă, post de luptă, grup, grupă și similare acestora;

b) formarea deprinderilor de conducător cu temeinice cunoștințe psihopedagogice și metodice necesare exercitării atribuțiilor de instructor;

c) formarea deprinderilor și abilităților necesare exploatării, reparării, întreținerii, verificării și menținerii în stare operațională a armamentului și tehnicii din dotare;

d) formarea capacității de adaptare la schimbările tehnologice, organizaționale și doctrinare din sistemul militar;

e) formarea competențelor de comunicare într-o limbă străină, precum și a abilităților de utilizare a mijloacelor informatice;

f) dezvoltarea competențelor-cheie și formarea competențelor specifice calificării profesionale.

(2) Planurile de învățământ se proiectează în concordanță cu prevederile legislației naționale și cuprind, de regulă, următoarele module:

a) pregătire postliceală și de specialitate, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară, precum și pentru specializarea postliceală;

b) pregătire militară generală, metodică și tactică pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei la nivel tactic;

c) pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă.

(3) Studiile pentru formarea pe filiera directă a maiștrilor militari în activitate au durata de 2 ani, iar cele pentru formarea pe filiera directă a subofițerilor în activitate au durata de 1 an și se finalizează cu examen de competențe profesionale, cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent, a brevetului de maistru militar sau subofițer, confirmarea în armă și numirea într-o funcție corespunzătoare pregătirii, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naționale și opțiunile individuale.

Art. 64. -

(1) Formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate se realizează prin parcurgerea și finalizarea cursului de formare pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate, organizat și desfășurat în unitățile de învățământ postliceal militar, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naționale și în conformitate cu normele specifice, pentru armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care există un deficit major de personal și/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

(2) Durata cursului de formare pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care se pregătesc cursanții.

(3) În funcție de nevoile de încadrare ale unităților militare, pentru asigurarea funcționalității și operativității acestora, maiștrii militari în activitate pot proveni din rândul subofițerilor în activitate și al maiștrilor militari în rezervă, iar subofițerii în activitate pot proveni din rândul subofițerilor în rezervă, al soldaților și gradaților profesioniști sau al civililor din cadrul ori din afara Ministerului Apărării Naționale, chemați în activitate, în condițiile legii, cu respectarea cerințelor de studii prevăzute de legislația națională și cea specifică.

SECȚIUNEA a 3-a Formarea profesională inițială a soldaților și a gradaților profesioniști

Art. 65. -

Formarea profesională inițială a soldaților și a gradaților profesioniști se realizează prin parcurgerea și finalizarea programelor de formare profesională inițială a soldaților și gradaților profesioniști, desfășurate în centrele de instruire/unitățile de instrucție ale categoriilor de forțe ale armatei, potrivit legii și actelor normative specifice.

Art. 66. -

(1) Planificarea, organizarea și desfășurarea programelor prevăzute la art. 65 sunt stabilite și aprobate de către șefii statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei/comandanții comandamentelor de armă, cu avizul șefului Direcției instrucție și doctrină a Statului Major General, și sunt proiectate în sistem modular de către școlile de aplicație/centrele de pregătire/unitățile de instrucție specifice armelor sau serviciilor și specialităților militare. Modificări (1)

(2) Programele prevăzute la art. 65 au durata de 2-5 luni, în funcție de pregătirea militară anterioară a candidaților și de specificul armei sau serviciului și specialității militare, se finalizează cu acordarea certificatului de absolvire, care constituie baza confirmării în armă, și repartizarea în prima funcție și cuprind următoarele module:

a) modulul instruirii individuale, axat pe pregătirea militară generală și tactică, în vederea formării deprinderilor individuale necesare protecției individuale, ducerii luptei și mânuirii armamentului/echipamentului individual din dotare;

b) modulul perfecționării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară de specialitate, specifică armelor sau serviciilor și specialităților militare.

CAPITOLUL V Formarea profesională continuă a personalului militar în activitate

SECȚIUNEA 1 Formarea profesională continuă a ofițerilor în activitate

Art. 67. -

(1) Formarea profesională continuă a ofițerilor în activitate se realizează prin cursuri de bază, cursuri de carieră, studii universitare de master, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare și prin alte programe de formare profesională continuă, conform legislației în vigoare.

(2) Programele de formare continuă a ofițerilor în activitate, cifrele de școlarizare, formele de organizare a învățământului și durata pregătirii se stabilesc anual, prin planul de școlarizare sau planul de perfecționare a pregătirii, după caz, elaborate de Direcția management resurse umane și aprobate de către ministrul apărării naționale. Modificări (1)

Art. 68. -

Ofițerii în activitate frecventează cursuri de bază și de carieră în armele sau serviciile și specialitățile militare în care sunt confirmați ori în domeniile instituționale sau de stat major pentru funcțiile în care sunt încadrați ori în care sunt propuși să fie promovați.

Art. 69. -

Ofițerii în activitate care participă la concursul de admitere la un curs de carieră, conform prevederilor Ghidului carierei militare, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii generale:

a) să fie evaluați prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege pentru înaintarea în gradul următor;

b) să fie propuși de către comandanți/șefi prin aprecierile de serviciu.

Art. 70. -

Cursurile de bază și de carieră necesare ofițerilor în activitate pentru înaintarea în grad, duratele lor și criteriile specifice de participare la selecție sunt prevăzute în anexa nr.10.

Art. 71. -

Studiile militare universitare de master asigură:

a) aprofundarea pregătirii interarme, prin dezvoltarea competențelor de comandă și acumularea de cunoștințe noi;

b) aprofundarea pregătirii de specialitate în domeniul specialităților militare;

c) completarea pregătirii în alte domenii decât cel al studiilor de licență, pentru obținerea de competențe noi în domeniul militar;

d) formarea și dezvoltarea competențelor profesionale necesare personalului didactic din învățământul preuniversitar și universitar militar;

e) asimilarea celor mai noi tehnici de cercetare independentă și aplicarea creativă a acestora pentru rezolvarea de probleme, sesizarea direcțiilor noi de dezvoltare a cunoașterii și de perfecționare a pregătirii profesionale;

f) dezvoltarea capacității de a acționa independent și creativ în abordarea și soluționarea problemelor, de a evalua obiectiv și constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme și de a comunica rezultatele acestora.

Art. 72. -

(1) Studiile universitare de master în ramura de știință corespunzătoare domeniului de licență sunt organizate în instituții militare și civile de învățământ universitar acreditate, în condițiile legii.

(2) Studiile militare universitare de master în ramura de știință corespunzătoare domeniului de licență sunt de conducere interarme, denumite în continuare master de conducere interarme, și de specialitate corespunzătoare domeniului de licență, denumite în continuare master în domeniul de licență.

(3) Studiile universitare de master organizate de instituții civile de învățământ universitar sunt studii de specialitate în domeniul de licență sau în alt domeniu.

Art. 73. -

(1) Masterul de conducere interarme asigură dezvoltarea competențelor necesare ofițerilor în activitate în exercitarea actului de comandă și de conducere a unităților și marilor unități pe timp de pace și în campanie.

(2) Masterul în domeniul de licență asigură dezvoltarea competențelor profesionale ale ofițerilor în activitate, specifice armelor sau serviciilor și specialităților militare.

(3) Studiile prevăzute la art. 72 alin. (3) asigură dezvoltarea competențelor de specialitate, iar aplicabilitatea acestora în domeniul militar este stabilită prin dispoziție a șefului Direcției management resurse umane. Modificări (1)

Art. 74. -

Studiile militare universitare de master se organizează la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, cu durate diferite, astfel:

a) 2 ani - 120 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare "Științe militare" și "Informații și securitate națională";

b) 1,5 ani - 90 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare "Științe inginerești", "Științe militare" și "Informații și securitate națională";

c) 1 an - 60 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare "Științe militare" și "Informații și securitate națională".

Art. 75. - Modificări (1)

Masterul de conducere interarme se organizează numai la forma de învățământ cu frecvență și pentru locuri finanțate de la bugetul de stat și cuprinde specializările: conducere interarme - forțe terestre, conducere interarme - forțe aeriene, conducere interarme - forțe navale, management economico-financiar și management logistic.

Art. 76. - Modificări (1)

Ofițerii în activitate care candidează la masterul de conducere interarme trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să fie absolvenți ai studiilor militare universitare cu diplomă de licență ciclul I Bologna sau ai studiilor militare universitare cu diplomă de licență cu durata de cel puțin 4 ani, obținută până la absolvirea primei promoții de studii militare universitare de licență similare ciclului I Bologna;

b) să fie absolvenți ai cursului de stat major sau să fi urmat diferite programe de pregătire în țară ori în străinătate care au fost echivalate cu acest curs, conform reglementărilor în vigoare;

c) să fie căpitani în ultimii 2 ani de stagiu minim în grad, maiori/locotenenți-comandori pe toată durata stagiului în grad sau locotenenți-colonei/căpitani-comandori aflați în primul an de stagiu în grad;

d) să fi fost evaluați în aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani cu calificativul cel puțin "Foarte bun";

e) să aibă recomandarea comandantului/șefului unității militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal.

Art. 77. -

(1) Ofițerii în activitate care candidează la programele de studii militare universitare de master pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, altele decât masterul de conducere interarme, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să fie absolvenți ai studiilor universitare cu diplomă de licență ciclul I Bologna sau ai studiilor universitare cu diplomă de licență obținută până la absolvirea primei promoții de studii universitare de licență similare ciclului I Bologna;

b) să aibă gradul de la sublocotenent/aspirant până la maior/locotenent-comandor inclusiv;

c) să aibă aprobarea comandantului/șefului unității militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal.

(2) Ofițerii care candidează la programe de studii universitare de master pentru locurile finanțate în regim cu taxă trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c).

Art. 78. -

(1) Ofițerii în activitate declarați "Admis" la masterul de conducere interarme cu durata de 2 ani sunt mutați în instituția de învățământ universitar militar organizatoare a acestor programe de studii, pe funcții prevăzute ca anexă în statele de organizare. Modificări (1)

(2) Ofițerii în activitate declarați "Admis" la studii militare universitare de master, altele decât masterul de conducere interarme, la forma de învățământ cu frecvență pentru locuri finanțate de la bugetul de stat, sunt detașați în instituția de învățământ universitar militar organizatoare a acestor studii.

Art. 79. -

Ofițerii în activitate declarați "Admis" la programele de studii militare universitare de master pe locuri în regim cu taxă, cu frecvență sau cu frecvență redusă, pot participa la studii cu îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor în care sunt încadrați și beneficiază de concediu de studii, conform prevederilor legale.

Art. 80. -

(1) Ofițerii în activitate care participă la programe de studii universitare de master în instituții civile de învățământ universitar prezintă comandanților/șefilor unităților militare, la începutul fiecărui an universitar, o adeverință eliberată de instituția organizatoare în vederea actualizării evidențelor privind pregătirea profesională a resursei umane.

(2) Participarea și absolvirea de către ofițerii în activitate a studiilor universitare de master organizate de instituții civile de învățământ universitar nu creează obligații din partea Ministerului Apărării Naționale.

Art. 81. -

Studiile militare universitare de doctorat se organizează numai la forma de învățământ cu frecvență, în domeniile fundamentale acreditate, cu respectarea legislației naționale în vigoare.

Art. 82. -

Studiile militare postuniversitare se organizează și se desfășoară în cadrul instituțiilor de învățământ universitar militar prin programe postdoctorale de cercetare avansată și programe postuniversitare de formare profesională continuă, în condițiile legii.

Art. 83. -

În cazul în care Ministerul Apărării Naționale nu organizează prin rețeaua de învățământ militar din subordine anumite programe de studii pentru specialiști, acestea pot fi frecventate în instituții civile de învățământ, conform dispoziției șefului Direcției management resurse umane privind normele de participare a cadrelor militare din Armata României la cursuri de perfecționare organizate în țară. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Formarea profesională continuă a maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate

Art. 84. -

Formarea profesională continuă a maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate se realizează prin cursuri de carieră și prin alte programe de formare profesională continuă, conform legislației în vigoare.

Art. 85. -

Maiștrii militari și subofițerii în activitate care participă la concursul de admitere la un curs de carieră, conform prevederilor Ghidului carierei militare, trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele criterii generale:

a) să fie evaluați prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege pentru înaintarea în gradul următor;

b) să fie propuși de către comandanți/șefi prin aprecierile de serviciu.

Art. 86. -

Cursurile de carieră necesare maiștrilor militari și subofițerilor în activitate pentru înaintarea în grad, duratele lor și criteriile specifice de participare la selecție sunt prevăzute în anexa nr. 11.

SECȚIUNEA a 3-a Formarea profesională continuă a soldaților și a gradaților profesioniști

Art. 87. -

Formarea profesională continuă a soldaților și a gradaților profesioniști se realizează prin cursuri de perfecționare/specializare, stagii de instruire și acțiuni în teatrele de operații.

Art. 88. -

(1) Gradații profesioniști cu gradul de fruntaș pot urma cursul de perfecționare necesar promovării în gradul de caporal clasa a III-a și încadrării în funcții prevăzute cu acest grad.

(2) Selecția în vederea frecventării acestui curs de perfecționare se face în raport cu calificativele obținute în aprecierile de serviciu, vechimea în serviciu, vechimea în grad și potențialul de a îndeplini o funcție prevăzută cu gradul de caporal clasa a III-a.

(3) Organizarea cursului prevăzut la alin. (1) și normele de participare la curs se stabilesc prin dispoziție a șefului Statului Major General. Modificări (1)

Art. 89. -

(1) Soldații și gradații profesioniști participă la selecția organizată pentru trimiterea la studii specifice acestei categorii de personal militar, în țară și în străinătate, conform ordinelor și dispozițiilor în vigoare aplicabile cadrelor militare.

(2) Soldaților și gradaților profesioniști care au absolvit forme de pregătire în străinătate li se echivalează studiile absolvite cu studii similare din țară, în condițiile legii.

(3) Soldații și gradații profesioniști, indiferent de gradul pe care îl au, pot să urmeze cursul pentru formarea deprinderilor de bază de comandă/cursul de formare pe filiera directă sau indirectă a subofițerilor în activitate, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare și selecționare.

CAPITOLUL VI Evoluția în cariera militară Referințe (3)

SECȚIUNEA 1 Evoluția în carieră a cadrelor militare în activitate

Art. 90. -

Profesia militară se poate exercita prin îndeplinirea succesivă a unor funcții pe toate treptele ierarhiei militare sau prin îndeplinirea unui număr redus de funcții pe unele trepte ale ierarhiei militare, de la intrarea în sistemul militar și până la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Art. 91. -

Evoluția în cariera militară este decizia fiecărui cadru militar și se realizează pe trasee distincte, stabilite în cadrul armelor sau al serviciilor și specialităților militare în care sunt confirmate, în funcție de nivelul de studii, de filiera de formare, de ierarhizarea funcțiilor, de acumularea graduală a experienței și a cunoștințelor necesare exercitării actului de comandă sau de conducere, cu respectarea prevederilor Ghidului carierei militare, a normelor de definire a funcțiilor și a celor privind promovarea în funcții și înaintarea în grad, aflate în vigoare.

Art. 92. -

Cadrele militare în activitate își desfășoară activitatea în structuri militare aflate pe următoarele niveluri ierarhice:

a) nivelul 1, corespunzător structurilor militare de tipul: pluton, companie, batalion/bază de instrucție, regiment, bază și similar acestora;

b) nivelul 2, corespunzător structurilor militare de tipul: unitate/instituție de învățământ militar, instituție de cercetare științifică, comandament de brigadă, comandament de divizie și similare acestora;

c) nivelul 3, corespunzător structurilor militare de tipul: state majore ale categoriilor de forțe ale armatei, structuri subordonate structurilor centrale/structuri subordonate altor structuri din subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale, comandamente de armă;

d) nivelul 4, corespunzător structurilor militare de tipul: structuri centrale și alte structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale.

Art. 93. -

Încadrarea unei funcții de către cadrele militare se face cu respectarea următoarelor criterii, în ordinea menționată:

a) nevoile de încadrare ale structurilor Ministerului Apărării Naționale;

b) opțiunile personale pentru următoarea funcție și aspirațiile în carieră ale cadrului militar;

c) specificațiile de personal ale funcției vacante;

d) experiența profesională necesară încadrării unei funcții de comandă/conducere, dobândită prin exercitarea pe o perioadă de 2 ani a unor funcții de execuție în structuri militare de nivel ierarhic superior sau a unor funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori prin exercitarea pe o perioadă de un an a unei funcții imediat inferioare celei ce urmează să fie încadrate din aceeași structură militară;

e) poziția cadrului militar în ierarhia stabilită de către comisia de selecție în funcție de cunoștințele, aptitudinile, competența și experiența profesională dobândite;

f) participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român poate constitui un avantaj în procesul de selecție pentru promovarea în funcții, cu luarea în considerare a domeniului de activitate al funcției îndeplinite în misiune și a domeniului funcției în care se propune promovarea.

Art. 94. -

Evoluția în carieră a ofițerilor este reprezentată în schema prevăzută în anexa nr. 12.

SUBSECȚIUNEA 1
Evoluția în carieră a ofițerilor de arme

Art. 95. -

(1) Traseul în carieră al ofițerilor de arme de luptă sau arme pentru sprijin de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant și repartiția în prima funcție, situată la baza ierarhiei militare, specifică fiecărei arme, în cadrul structurilor militare de nivel 1.

(2) Odată cu obținerea gradului de locotenent, ofițerii pot ocupa funcții de locțiitor comandant de companie/similar sau alte funcții de același nivel ierarhic, specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din cadrul structurilor militare de nivel 1 ori pot opta pentru funcții de execuție corespunzătoare domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1 și 2. Modificări (1)

(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licență:

a) funcții de execuție specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituțional ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv; Modificări (1)

b) funcții de locțiitor comandant/comandant de companie, locțiitor comandant/comandant al altor subunități similare sau șef al altor subunități de același nivel ierarhic, specifice armelor de luptă ori armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în prima funcție de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1;

c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor de sprijin instituțional ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandant de companie/similar. Modificări (1)

(4) Maiorii/Locotenenți-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licență: Modificări (1)

a) funcții de execuție precizate la alin. (3) lit. a);

b) funcții de comandant de companie sau comandant/șef al altor subunități de același nivel ierarhic, specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin 2 ani de experiență într-o funcție imediat inferioară celei de comandant de companie sau imediat inferioară celei de comandant/șef al altor subunități de același nivel ierarhic din cadrul structurilor militare de nivel 1; Modificări (1)

c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandant de companie/similar sau dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor de sprijin instituțional ori de stat major în structuri militare de nivel 2; Modificări (1)

d) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major din structuri militare de nivel 2, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere în aceeași structură, imediat inferioare celor în care vor fi încadrați, ori cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major în structuri militare de nivel 3. Modificări (1)

(5) Căpitanii, maiorii/locotenenți-comandorii, locotenențicoloneii/ căpitani-comandorii care au master în domeniul de licență pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:

a) funcții de execuție specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv; Modificări (1)

b) funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții similare în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel puțin un an de experiență în aceeași structură, în funcții imediat inferioare celor în care vor fi încadrați, sau au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție în domenii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic superior, după caz. Modificări (1)

(6) Maiorii/Locotenenți-comandorii și locotenențicoloneii/ căpitani-comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice categoriei de forțe ale armatei în care au obținut specializarea, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii și cu respectarea prevederilor privind experiența profesională specificate la alin. (5) lit. b).

(7) Ocuparea funcției de comandant de batalion/similar de nivel unitate tactică necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:

a) experiență profesională de cel puțin 2 ani în funcții de comandant de companie/similar;

b) experiență profesională de cel puțin 2 ani în funcții de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major în structuri militare de nivel 2 ori de cel puțin 2 ani în funcții de execuție în structuri militare de nivel 3 sau 4. Modificări (1)

(8) Îndeplinirea pentru o perioadă de cel puțin 2 ani a funcției de comandant de batalion/similar, din cele prevăzute la alin. (7), este o condiție obligatorie pentru ocuparea oricărei funcții de comandant al unei structuri militare începând de la nivel de brigadă/similar.

(9) Coloneii/Comandorii pot ocupa următoarele funcții prevăzute în statele de organizare cu master în domeniul de licență:

a) funcții de execuție specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major în structuri militare de nivel 4; Modificări (1)

b) funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2 sau 3, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții corespondente în structuri militare de nivel ierarhic inferior sau au cel puțin un an de experiență în funcții în aceeași structură, imediat inferioare celor în care vor fi încadrați, ori cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție în domenii similare în structuri militare de nivel ierarhic superior; Modificări (1)

c) funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 4, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere în aceeași structură, imediat inferioare celor în care vor fi încadrați, ori au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție în structuri militare de nivel 4 și au îndeplinit funcții de comandă/conducere în structuri de nivel 3, după caz.

(10) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/comandor și cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor alin. (7) - (9), după caz.

(11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică organizat de Universitatea Națională de Apărare "Carol I" sau cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați și cu respectarea prevederilor alin. (8). Modificări (1)

(12) Ofițerii formați pe filiera directă, care dețin gradul de colonel/comandor și au master în domeniul de licență, pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați. Modificări (2)

SUBSECȚIUNEA a 2-a
Evoluția în carieră a ofițerilor de servicii pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil

Art. 96. -

(1) Traseul în carieră al ofițerilor formați pe filiera directă și confirmați în serviciile pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil începe cu acordarea gradului de sublocotenent și repartiția în funcții de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 și, respectiv, 3, numai pentru management financiar-contabil, ori într-o funcție de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1.

(2) Odată cu obținerea gradului de locotenent, ofițerii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licență:

a) funcții de comandă/conducere sau de execuție precizate la alin. (1);

b) funcții de execuție specifice domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, altele decât cele cu corespondență în domeniul logistic. Modificări (1)

(3) Căpitanii și maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licență: Modificări (1)

a) funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituțional ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv; Modificări (1)

b) funcții de comandant de companie, comandant/șef al altor subunități de același nivel ierarhic cu compania, specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin 2 ani de experiență într-o funcție de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1;

c) funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiarcontabil din structuri militare de nivel 1 și până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil din structuri militare de nivel 2 sau 3;

d) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituțional și de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor de sprijin instituțional ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandant de companie/similar. Modificări (1)

(4) Căpitanii, maiorii, locotenenți-coloneii și coloneii care au master în domeniul de licență pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:

a) funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituțional ori de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv; Modificări (1)

b) funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiarcontabil din toate structurile;

c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții corespondente în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel puțin un an de experiență în aceeași structură, în funcții imediat inferioare celor în care vor fi încadrați, sau au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție în domenii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic superior, după caz. Modificări (1)

(5) Maiorii, locotenenți-coloneii și coloneii care au master de conducere în domeniul logistic sau economico-financiar pot ocupa funcții de comandă/conducere în toate structurile militare, specifice specializării obținute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel puțin un an de experiență în aceeași structură, în funcții imediat inferioare celor în care vor fi încadrați, sau au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție în domenii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic superior.

(6) Coloneii care au master de conducere în specializările management logistic sau management economico-financiar pot urma cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică organizat de Universitatea Națională de Apărare "Carol I" sau cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil sau funcții de conducere specifice domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați. Modificări (1)

(7) Ofițerii de servicii pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil formați pe filiera directă, care dețin gradul de colonel și au master în domeniul de licență, pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați. Modificări (1)

Art. 97. -

Ofițerii de servicii pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil formați pe filiera indirectă pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor și cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale și cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii și nivelul ierarhic, specifice ofițerilor formați pe filieră directă, precizate la art. 96.

SUBSECȚIUNEA a 3-a
Evoluția în carieră a ofițerilor din serviciul tehnico-ingineresc

Art. 98. -

Traseul în carieră al ofițerilor formați pe filiera directă și confirmați în serviciul tehnico-ingineresc începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant și repartiția în funcții de execuție în cadrul structurilor militare.

Art. 99. -

(1) Odată cu obținerea gradului de locotenent, ofițerii din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcții de comandă/conducere sau de execuție specifice acestui serviciu în toate structurile militare, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor și a celorlalte criterii precizate la art. 93.

(2) Ofițerii care aleg să urmeze o carieră în domeniile de sprijin instituțional sau de stat major pot ocupa funcții specifice acestor domenii, cu respectarea cerințelor precizate pentru aceste domenii la art. 96. Modificări (1)

Art. 100. -

Maiorii/Locotenenți-comandorii, locotenențicoloneii/ căpitani-comandorii și coloneii/comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice specializării obținute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor art. 93 și, după caz, a prevederilor privind experiența profesională specificate la art. 95 alin. (6) și (10) sau la art. 96 alin. (5).

Art. 101. -

Coloneii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică organizat de Universitatea Națională de Apărare "Carol I" sau cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor de sprijin instituțional, domeniilor de stat major sau serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați. Modificări (1)

Art. 102. -

Ofițerii din serviciul tehnico-ingineresc formați pe filiera directă, care dețin gradul de colonel și au master în domeniul de licență, pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați. Modificări (1)

Art. 103. -

Ofițerii formați pe filiera indirectă și confirmați în specialități militare din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor și cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale și cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii și nivelul ierarhic, specifice ofițerilor formați pe filieră directă, precizate la art. 99 alin. (1).

SUBSECȚIUNEA a 4-a
Evoluția în carieră a ofițerilor de servicii specializate

Art. 104. - Modificări (1)

Ofițerii de servicii specializate proveniți din absolvenți ai Institutului Medico-Militar și din ofițeri de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau din ofițeri formați pe filiera directă, din cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, management financiar-contabil și tehnicoingineresc, care au absolvit instituții civile de învățământ superior și/sau dețin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa următoarele tipuri de funcții:

a) funcții de execuție sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 93 și a prevederilor legislației naționale în domeniul de specialitate;

b) funcții specifice domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major, cu respectarea cerințelor privind experiența profesională precizate pentru aceste domenii la art. 96.

Art. 105. -

Ofițerii de servicii specializate menționați la art. 104 care dețin gradul de colonel pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor de sprijin instituțional sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați. Modificări (1)

Art. 106. - Modificări (1)

Ofițerii de servicii specializate formați pe filiera indirectă pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor servicii, în toate structurile militare, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar și cu respectarea criteriilor precizate la art. 104 lit. a).

SUBSECȚIUNEA a 5-a
Evoluția în carieră a maiștrilor militari și a subofițerilor

Art. 107. -

Traseul în carieră al maiștrilor militari și al subofițerilor formați pe filiera directă începe cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent și cu repartiția în prima funcție, specifică armei sau serviciului și specialității militare în care au fost confirmați.

Art. 108. -

(1) Maiștrii militari și subofițerii absolvenți ai studiilor militare postliceale pot ocupa următoarele tipuri de funcții specifice corpului profesional din care fac parte și prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii: Derogări (1)

a) prima funcție în care sunt repartizați maiștrii militari clasa a V-a/sergenții este o funcție de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1;

b) maiștrii militari clasa a IV-a și sergenții-majori pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau funcții de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1 și 2;

c) maiștrii militari clasa a III-a și plutonierii pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 și 2 sau funcții de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv;

d) maiștrii militari clasa a II-a - maiștrii militari principali și plutonierii-majori - plutonierii-adjutanți principali pot ocupa funcții de comandă/conducere și de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.

(2) Maiștrii militari și subofițerii absolvenți ai studiilor universitare de licență cu profil corespunzător cu domeniul în care își desfășoară activitatea pot ocupa funcții de comandă/conducere și de execuție, astfel: Derogări (1)

a) maiștrii militari clasa a V-a, maiștrii militari clasa a IV-a, maiștrii militari clasa a III-a și sergenții, sergenții-majori, plutonierii pot ocupa funcții de comandă/conducere sau de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv;

b) maiștrii militari clasa a II-a, maiștrii militari clasa I, maiștrii militari principali și plutonierii-majori, plutonierii-adjutanți, plutonierii-adjutanți principali pot ocupa funcții de comandă/conducere sau de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.

(3) Îndeplinirea atribuțiilor funcției de comandant pluton/similar pe o perioadă de cel puțin 2 ani reprezintă o condiție obligatorie pentru ocuparea funcției de consilier al comandantului/șefului structurilor militare.

(4) Subofițerii formați pe filiera indirectă pot ocupa aceleași tipuri de funcții și în aceleași condiții ca subofițerii formați pe filiera directă.

Art. 109. -

Evoluția în carieră a maiștrilor militari și a subofițerilor este reprezentată în schema prevăzută în anexa nr. 13.

SECȚIUNEA a 2-a Evoluția în carieră a soldaților și gradaților profesioniști

Art. 110. -

Evoluția în carieră a soldaților și gradaților profesioniști începe odată cu absolvirea programului de instruire și cu numirea în prima funcție de luptător/specialist, în cadrul structurilor militare de nivel 1.

Art. 111. -

Evoluția în carieră a soldaților și gradaților profesioniști se realizează pe baza criteriilor de performanță prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 112. -

Soldații și gradații profesioniști își pot perfecționa pregătirea profesională în instituții de învățământ militare sau civile, astfel încât să obțină competențele necesare accederii în cariera de cadru militar.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 113. -

(1) După încheierea fiecărei perioade de recrutare și selecție, Direcția personal și mobilizare a Statului Major General transmite Direcției management resurse umane situația cu rezultatele activităților de recrutare și selecție, pe categorii de candidați/personal militar, unități/instituții de învățământ militar, arme sau servicii și specialități militare, surse de proveniență a candidaților și pe genuri. Modificări (1)

(2) Direcția personal și mobilizare a Statului Major General trimite Direcției management resurse umane, până la data de 1 martie, câte un exemplar din dările de seamă anuale privind activitatea de promovare a profesiei militare și de recrutare a candidaților, elaborate de birourile informare-recrutare, și din dările de seamă anuale privind activitatea de selecție a candidaților, elaborate de centrele zonale de selecție și orientare. Modificări (2)

Art. 114. -

(1) Planul de școlarizare și planurile de perfecționare a pregătirii cadrelor militare se elaborează anual de către Direcția management resurse umane și se aprobă de către ministrul apărării naționale. Modificări (1)

(2) Normele metodologice privind elaborarea planurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin dispoziție a șefului Direcției management resurse umane. Modificări (1)

Art. 115. -

Cursurile de perfecționare, altele decât cele de carieră, se desfășoară potrivit planurilor de perfecționare a pregătirii ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor prin cursuri, altele decât cele de carieră, organizate de unitățile/instituțiile de învățământ militar, aprobate anual, până la 1 mai, de către șefii structurilor centrale/categoriilor de forțe ale armatei/ comandamentelor de armă care au în subordine unitățile/instituțiile de învățământ militar, cu avizul Direcției management resurse umane. Modificări (1)

Art. 116. -

Corespondența dintre armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor/subofițerilor în activitate și specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate de instituțiile de învățământ civile se stabilește prin dispoziție a șefului Direcției management resurse umane. Modificări (1)

Art. 117. -

Ofițerii care au absolvit studii universitare de licență în instituții civile de învățământ superior, în baza unui angajament încheiat cu Ministerul Apărării Naționale, și ale căror cheltuieli de întreținere pe timpul studiilor au fost suportate de Ministerul Apărării Naționale se bucură de toate drepturile ca și absolvenții instituțiilor militare de învățământ superior de același nivel.

Art. 118. -

(1) Ofițerii în activitate care au studii militare universitare de master, altele decât masterul de conducere interarme, absolvite până în anul 2013 inclusiv și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 76 pot candida la concursul de admitere la cursul interarme.

(2) Cursurile interarme sunt organizate în instituții de învățământ universitar militar, în condițiile legii, pentru specializările prevăzute la art. 75.

(3) Cursurile interarme asigură dezvoltarea competențelor profesionale precizate la art. 73 alin. (1).

(4) Ofițerii în activitate care au absolvit cursul interarme pot ocupa aceleași tipuri de funcții și în aceleași condiții ca și absolvenții studiilor universitare de master de conducere interarme.

Art. 119. -

(1) Diploma de master de conducere interame conferă absolvenților aceleași drepturi, indiferent de durata studiilor.

(2) Funcțiile din domeniul financiar-contabil, prevăzute în statele de organizare cu studii de master, se încadrează cu prioritate din rândul absolvenților masterului de conducere interarme, specializarea management economico-financiar.

Art. 120. - Modificări (1)

Studiile universitare de doctorat constituie un avantaj în procesul de evaluare în cadrul comisiilor de selecție.

Art. 121. - Modificări (1)

(1) Prevederile cap. VI secțiunea 1 se aplică în întregime tuturor absolvenților instituțiilor de învățământ superior militar și unităților de învățământ postliceal militar, precum și ai cursurilor de formare pe filiera indirectă a ofițerilor/subofițerilor în activitate, începând cu promoția 2012, iar pentru celelalte cadre militare în activitate, după 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni. Modificări (1)

(2) Comisiile de selecție analizează numirea/promovarea în funcții și/sau înaintarea în grad a cadrelor militare, cu respectarea criteriilor prevăzute în cap. VI secțiunea 1, la termenele precizate la alin. (1).

Art. 122. -

(1) Direcția generală de informații a apărării desfășoară, în baza dispoziției directorului general, activități specifice de recrutare și selecție, în vederea asigurării cu personal militar a structurilor pe care le are în compunere, în subordine, comandă sau control operațional.

(2) Formarea profesională și evoluția în carieră a personalului militar din structurile Direcției generale de informații a apărării se stabilesc prin reglementări proprii, aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale sau dispoziție a directorului general, după caz. Modificări (1)

Art. 123. -

Statul Major General elaborează, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucțiuni, norme privind organizarea și funcționarea birourilor informarerecrutare și a centrelor zonale de selecție și orientare. Modificări (1)

Art. 124. - Modificări (1)

Direcția management resurse umane este structura abilitată să monitorizeze aplicarea prezentelor instrucțiuni. Modificări (1)

Art. 125. -

Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

ANEXA Nr. 1 la instrucțiuni

GLOSAR

I. Abrevieri

M.R.F - microradiofotografie

V.D.R.L - test de identificare a bolilor venerice

TA - tensiune arterială

AV - alură ventriculară

EKG - electrocardiogramă

VOD - vedere ochi drept

VOS - vedere ochi stâng

T.G.O. - transaminază glutamică oxaloacetică

T.G.P. - alaninaminotransferază

Ag. HBs. - antigen de suprafață al virusului hepatic B

Rh. - factor Rhesus

Ac. AntiV. H.C. - anticorpi antivirus hepatita C

O.R.L. - otorinolaringologie

AJOFM - agenție județeană pentru ocuparea forței de muncă

S.G.P. soldat/gradat profesionist

II. Termeni și definiții

Recrutorul este o persoană din cadrul birourilor informarerecrutare care are atribuții în domeniul recrutării candidaților pentru profesia militară.

Anul de recrutare și anul de selecție sunt un an calendaristic. Modificări (1)

Armele de luptă sunt: infanterie, tancuri, aviație, marină, forțe pentru operații speciale.

Armele pentru sprijin de luptă sunt: artilerie și rachete, rachete și artilerie antiaeriană, geniu, comunicații și informatică, apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară, radiolocație, poliție militară, informații pentru apărare.

Domeniile de sprijin instituțional sunt: management resurse umane, politica de apărare și planificarea apărării, administrație, învățământ, secretariat, domenii și infrastructuri, cercetare-dezvoltare, relații civili - militari, inspecții și controale. Modificări (1)

Domeniile de stat major sunt: stat major și conducere centrală, stat major și conducere forțe terestre, stat major și conducere forțe aeriene, stat major și conducere forțe navale.

Serviciile pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă sunt: intendență, auto, planificarea înzestrării și achiziții, căi ferate, construcții, transporturi militare, topogeodezie.

Serviciul tehnico-ingineresc cuprinde ingineri și subingineri.

Serviciile specializate sunt: muzici militare, justiție militară, medical, sanitar-veterinar, educație fizică, jurnalism și relații publice, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală, psihologie, sociologie, audit intern, istorie, arhivă și tradiții militare, prevenirea și investigarea corupției și a fraudelor.

Prima funcție de la baza ierarhiei militare: cea mai mică funcție din ierarhia funcțiilor specifice unei arme sau unui serviciu (de exemplu: funcția de comandant de pluton este cea mai mică funcție în ierarhia funcțiilor ce pot fi ocupate de către ofițerii din arma infanterie).

Funcții de același nivel ierarhic sunt funcțiile situate pe aceeași poziție în ierarhii specifice armelor și serviciilor (de exemplu: funcția de comandant de pluton este situată pe prima poziție a ierarhiei funcțiilor specifice armei infanterie și este de același nivel ierarhic cu funcția de pilot ce este situată pe prima poziție a ierarhiei funcțiilor specifice armei aviație, specialitate pilot pe aeronave cu motoare reactive).

Funcții corespondente în structuri militare de nivel ierarhic inferior sunt funcțiile de același fel după nivelul atribuțiilor exercitate, de comandă/conducere sau de execuție, și din același domeniu de activitate (de exemplu: funcția de "șef al operațiilor" dintr-un comandament de divizie este funcția corespondentă din structura de nivel ierarhic inferior pentru funcția de "șef al operațiilor" din Statul Major al Forțelor Terestre).

ANEXA Nr. 2 la instrucțiuni Modificări (1)

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Biroul informare-recrutare
Denumirea și ștampila structurii la care candidatul și-a modificat opțiunea: . . . . . . . . . .

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul/a1, . . . . . . . . . . (numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului/candidatei), născut/ă în anul . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., ziua . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., de cetățenie2 . . . . . . . . . ., naționalitate . . . . . . . . . ., starea civilă . . . . . . . . . ., legitimat/ă cu BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/ă de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul stabil în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, având următoarele studii: . . . . . . . . . . (ultima formă de învățământ absolvită: denumirea, localitatea și anul absolvirii), ocupația actuală: . . . . . . . . . . (funcția/ocupația și locul de muncă/instituția de învățământ), situația militară: . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui . . . . . . . . . . (numele și prenumele tatălui candidatului/candidatei), născut în anul . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., ziua . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., de cetățenie . . . . . . . . . ., naționalitate . . . . . . . . . ., profesia de bază . . . . . . . . . ., ocupația actuală . . . . . . . . . ., locul de muncă . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., legitimat cu BI/CI seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat/ă de  la data de . . . . . . . . . ., și al/a . . . . . . . . . . (numele și prenumele mamei candidatului/candidatei), născută în anul . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., ziua . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., de cetățenie . . . . . . . . . ., naționalitate . . . . . . . . . ., profesia de bază . . . . . . . . . ., ocupația actuală . . . . . . . . . ., locul de muncă . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., căsătorit/ă cu . . . . . . . . . . (numele și prenumele soției/soțului), născut/ă în anul . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., ziua . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., de cetățenie . . . . . . . . . ., naționalitate . . . . . . . . . ., profesia de bază . . . . . . . . . ., ocupația actuală . . . . . . . . . ., locul de muncă . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., solicit să particip la selecția pentru (prima opțiune):

1. . . . . . . . . . . (categoria de personal) . . . . . . . . . . (unitatea/instituția de învățământ militar/programul de formare/instruire, arma/serviciul și specialitatea militară sau specializarea);

alte opțiuni:

2. . . . . . . . . . .
(pentru reorientare sau pentru profesia de soldat și gradat profesionist);

3. . . . . . . . . . . (pentru profesia de soldat și gradat profesionist);

4. . . . . . . . . . . (pentru profesia de soldat și gradat profesionist);

5. . . . . . . . . . . (pentru profesia de soldat și gradat profesionist)

Declar pe propria răspundere că:

a) accept investigarea activității mele trecute după regulile specifice Ministerului Apărării Naționale;

b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni;

c) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă fac parte mă angajez că după admiterea în instituția de învățământ militar voi renunța la această calitate;

d) nu fac parte din organizații aflate în afara legii;

e) nu aparțin unor culte sau secte religioase interzise de lege;

f) orice boală avută sau găsită în perioada de la examinarea medicală până la concursul de admitere în instituția de învățământ militar o voi sesiza unității sanitare la care am efectuat vizita medicală. În cazul în care nu voi anunța unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecințele legale;

g) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecție, ca urmare a stării de graviditate/maternitate;

h) la dobândirea calității de soldat și gradat profesionist sunt de acord să renunț la gradul dobândit anterior și deținut ca rezervist (pentru candidatul/candidata care dorește să devină soldat/gradat profesionist);

i) în cazul în care nu sunt posturi disponibile sau nu voi fi selecționat/ă pentru un post în județul în care domiciliez, sunt de acord să fiu repartizat/ă într-o unitate militară dintr-un alt județ.

Alte probleme ale candidatului/candidatei, părinților/reprezentanților legali și/sau soției/soțului acestuia/acesteia, în afara datelor înscrise în prezenta cerere*: . . . . . . . . . .

În cazul în care voi fi declarat/ă admis/ă, îmi asum răspunderea și semnez angajamentul cu Ministerul Apărării Naționale, de care am luat cunoștință.

Declar că îmi asum răspunderea exactității datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situația în care acestea nu corespund realității, voi suporta consecințele legale.

Semnătura părintelui**
(tatăl/mama/reprezentantul legal)
. . . . . . . . . .
Semnătura candidatului/candidatei
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

___________

1 În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica și numele anterior.

2 Se trec toate cetățeniile deținute.

* Candidații/Candidatele pentru profesia de ofițer/subofițer, filiera indirectă, vor completa următorul text: "În situația în care nu voi fi admis/ă pe locurile scoase la concurs în categoria de forțe ale armatei pentru care am fost recrutat/ă, sunt de acord să fiu redistribuit/ă pe locurile repartizate celorlalte categorii de forțe ale armatei."

** Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinți/reprezentantul legal pentru candidații/candidatele care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Prin semnătură, părintele/reprezentantul legal al candidatului/candidatei este de acord ca fiul/fiica lui să urmeze cariera militară și declară că îndeplinește criteriile prevăzute la lit. a), d) și e) din prezenta cerere de înscriere.

ANEXA Nr. 3*) la instrucțiuni

___________

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

- Model -

FIȘĂ DE CUNOAȘTERE
(Chestionar biografic)

ANEXA Nr. 4*) la instrucțiuni

___________

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

- Model -

FIȘA DE EXAMINARE MEDICALĂ - TIP MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
la angajare/pentru admiterea în instituții militare de învățământ

ANEXA Nr. 5 la instrucțiuni

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
U.M. .................
Nr. ........../ .................

RECOMANDARE
privind profilul psihomoral și comportamental
al ...............................................................................................
(numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului/candidatei)

Funcția deținută în unitatea militară: .............................

Nr. crt. Indicatori Nivel1
I II III IV V
1. Dorința de afirmare: nivel de aspirație, motivație, încredere în sine, dorința de reușită
2. Spirit de inițiativă: voluntarism în rezolvarea de sarcini, are aptitudini de lider informal, îi place să își asume responsabilități.
3. Sociabilitate: relaționare interpersonală, capacitatea de a lucra în echipă, extroversiune, comunicativitate
4. Conștiinciozitate: perseverență, simțul datoriei, conștiința "lucrului bine făcut"
5. Capacitate de organizare a activităților: este ordonat, lucrează după un plan, stabilește priorități, distribuie responsabilități.
6. Comportament moral: generozitate, corectitudine, demnitate

1 Se marchează printr-un "X". Semnificația cifrelor este următoarea: I - nivel foarte înalt, II - nivel înalt, III - nivel mediu, IV - nivel scăzut, V - nivel foarte scăzut.

Calificativele obținute în aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani: ....................................................................

Alte aprecieri: ..........................................................................................................................

Propunere: ................................................................................................................

Comandantul/Șeful ......................................... (unitatea militară)

......................... (gradul)

..............................................
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 6 la instrucțiuni Modificări (1)

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
U.M. . . . . . . . . . .
(unitatea militară din care provine)
. . . . . . . . . .
(gradul, numele și prenumele cu inițiala tatălui)

RAPORT PERSONAL1

___________

1 Raportul se întocmește de către toți/toate candidații/candidatele care provin din rândul personalului Ministerului Apărării Naționale, militari și civili.

Vă rog să îmi aprobați participarea la selecția organizată pentru cursul de formare a ofițerilor/subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă, pe unul dintre locurile scoase la concurs.

În situația în care voi fi declarat(ă) admis(ă) la cursul de formare, după absolvirea acestuia și acordarea gradului de ofițer/subofițer, mă oblig să îmi desfășor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naționale cel puțin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7 la instrucțiuni

- Model -

DECLARAȚIE1
pe propria răspundere

___________

1 Declarația se întocmește numai de către candidații/candidatele proveniți/provenite din afara Ministerului Apărării Naționale.

Subsemnatul(a), ........................ (numele și prenumele cu inițiala tatălui), declar că, în situația în care voi fi admis(ă) la cursul de formare a ofițerilor/subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă, după absolvirea acestuia și acordarea gradului de ofițer/subofițer, mă oblig să îmi desfășor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naționale cel puțin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).

Data ........................ Semnătura ........................

ANEXA Nr. 8*) la instrucțiuni

___________

*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

- Model -

FIȘA DE CONTACT

ANEXA Nr. 9 la instrucțiuni

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Centrul Militar Zonal/Județean/al Sectorului .................
Biroul informare-recrutare

DOSAR DE CANDIDAT

........................................................................................................................ (numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului/candidatei)

pentru ............................................................................................................................... (categoria de candidați/personal)

Prima opțiune:

........................................................
(unitatea/instituția de învățământ militar/programul de formare/instruire)


.........................................................................
(arma sau serviciul și specialitatea militară sau specializarea)

MENȚIUNI SUPLIMENTARE:
(celelalte opțiuni ale candidatului/candidatei, situații speciale etc.)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

ANEXA Nr. 10 la instrucțiuni

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

CURSURILE DE BAZĂ ȘI DE CARIERĂ
necesare ofițerilor în activitate pentru înaintarea în grad

Nr. crt. Cursul Durata Gradul pentru care este necesar Simbolul Criterii specifice de participare Scopul studiilor/cursurilor Observații
1. Cursul de bază Cursul are durata de până la 6 luni, respectiv până la 11 luni pentru personalul militar aeronavigant. - - - Destinate pentru formarea ofițerilor în activitate ca specialist militar/comandant de pluton/similare.
2. Cursul avansat/similar Cursul are durata de până la 3 luni. Căpitan CA Ofițerii în activitate cu gradul de locotenent - Locotenenții absolvenți ai cursului avansat/similar sunt înaintați în gradul de căpitan.
- Dezvoltă competențe de lider militar, perfecționează pregătirea necesară conducerii și instruirii companiei/similar, formează abilități de ofițer de stat major la nivel de batalion, regiment, brigadă și asigură pregătirea pe linie de specialitate militară.
3. Cursul de stat major/similar Cursul are durata de până la 3 luni. Maior/ Locotenent- comandor CSM Ofițerii în activitate cu gradul de căpitan - Căpitanii absolvenți ai cursului de stat major/similar sunt înaintați în gradul de maior/locotenent-comandor.
- Dezvoltă competențe de stat major, necesare la nivel de batalion/similar, regiment, brigadă/similar, divizie/flotă, comandament de armă, stat major al categoriei de forțe ale armatei și structură centrală a Ministerului Apărării Naționale, și perfecționează de asemenea pregătirea în domeniile serviciilor pentru sprijin logistic, management financiar- contabil, tehnico-ingineresc și al celor specializate.
4. Cursul postuniversitar de perfecționare a pregătirii/similar pentru locotenenți-colonei/ căpitani-comandori Cursul are durata de până la 3 luni. Locotenent- colonel/Căpitan- comandor CPLC Ofițerii în activitate cu gradul de maior/locotenent-comandor care nu sunt absolvenți ai studiilor militare universitare de conducere interarme - Maiorii/locotenenții-comandori în activitate absolvenți ai cursului postuniversitar de perfecționare a pregătirii/similar pentru locotenenți-colonei/căpitani-comandori sunt înaintați în gradul de locotenent- colonel/căpitan-comandor.
- Asigură perfecționarea pregătirii profesionale în domeniul de activitate corespunzător funcției.
5. Cursul postuniversitar de perfecționare a pregătirii/similar pentru colonei/comandori Cursul are durata de până la 3 luni. Colonel/ Comandor CPC Ofițerii în activitate cu gradul de locotenent-colonel/ căpitan-comandor - Locotenenții-colonei/căpitanii-comandori în activitate absolvenți ai cursului postuniversitar de perfecționare a pregătirii/similar pentru colonei/comandori sunt înaintați în gradul de colonel/comandor.
- Asigură perfecționarea pregătirii profesionale în conducerea structurilor/ microstructurilor/unităților și a marilor unități.
6. Cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică Cursul are durata de până la 6 luni. General de brigadă/similar CS - Ofițerii în activitate cu gradul de colonel/comandor - Vârsta de cel mult 54 de ani, în anul în care urmează cursurile - Absolvenți ai studiilor militare universitare de conducere interarme - Coloneii/comandorii în activitate absolvenți ai cursului postuniversitar de perfecționare în conducere strategică pot fi promovați în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similare.
- Asigură competențe și cunoștințe în domeniile planificării, conducerii acțiunilor militare și/sau ale resurselor de apărare la nivel strategic, în vederea exercitării comenzii unei brigăzi/similare, precum și îndeplinirii atribuțiilor funcționale ale unor funcții de conducere/comandă de la nivelul diviziilor/flotei, comandamentelor de armă, statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei și structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale.
7. Programe de pregătire/cursuri în domeniul securității naționale, organizate la Colegiul Național de Apărare Programele de pregătire/ cursurile au durata de până la 6 luni. General de brigadă, general-maior, general- locotenent, general/similare acestora CN - Ofițerii în activitate cu gradul de colonel/comandor, general de brigadă, general- maior, general-locotenent și similare acestora - Vârsta de cel mult 54 de ani pentru colonei sau comandori și de cel mult 56 de ani pentru generali, în anul în care urmează cursurile - Absolvenții programelor de pregătire/cursurilor în domeniul securității naționale, organizate la Colegiul Național de Apărare, pot fi promovați în funcții de comandă/conducere, la nivelul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale, ale căror cerințe impun studii de nivel înalt în domeniul securității naționale.
Modificări (1)

NOTĂ:

Cursurile de carieră din instituțiile de învățământ militar se desfășoară potrivit Planului de perfecționare a pregătirii ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor prin cursuri de carieră și cursuri de perfecționare și specializare, organizate de unitățile/instituțiile de învățământ militar, aprobat anual de către ministrul apărării naționale.

Tematica și bibliografia pentru pregătirea în vederea participării la concursul de admitere la cursurile de carieră se publică anual în Buletinul administrativ al Ministerului Apărării Naționale, prin grija structurilor centrale/statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei/comandamentelor de armă care au în subordine instituțiile de învățământ militar, până la data de 30 martie, și pe rețeaua MILNET, de către instituțiile de învățământ militar.

ANEXA Nr. 11 la instrucțiuni

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Direcția management resurse umane
Modificări (1)

CURSURILE DE CARIERĂ
necesare maiștrilor militari/subofițerilor în activitate pentru înaintarea în grad

Nr. crt. Cursul de carieră Durata Gradul pentru care este necesar Simbolul Criterii specifice de participare Scopul studiilor/cursurilor Observații
1. Cursul de plutonier/similar Cursul are o durată de până la două luni. Maistru militar clasa a III-a/Plutonier C Plt./ similar Maiștrii militari clasa a IV-a/Sergenții-majori în activitate - Maiștrii militari clasa a IV-a/sergenții-majori în activitate absolvenți ai cursului de plutonier/similar sunt înaintați în gradul de maistru militar clasa a III-a/plutonier.
2. Cursul de plutonier-major/
similar
Cursul are o durată de până la două luni.
Maistru militar clasa a II-a/Plutonier- major C Plt.- maj./ similar Maiștrii militari clasa
a III-a/Plutonierii în activitate
- Maiștrii militari clasa a III-a/plutonierii în activitate absolvenți ai cursului de plutonier- major/similar sunt înaintați în gradul de maistru militar clasa a II-a/plutonier-major.
3. Cursul de plutonier - adjutant/similar
Cursul are o durată de până la două luni.
Maistru militar clasa I/ Plutonier- adjutant C Plt.- adj./ similar Maiștrii militari clasa
a II-a/Plutonierii-majori în activitate
- Maiștrii militari clasa a II-a/plutonierii-majori în activitate absolvenți ai cursului de plutonier- adjutant/similar sunt înaintați în gradul de maistru militar clasa I/plutonier-adjutant.

NOTĂ:

Cursurile de carieră din instituțiile de învățământ militar se desfășoară potrivit Planului de perfecționare a pregătirii ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor prin cursuri de carieră organizate de instituțiile de învățământ militar, aprobat anual de către ministrul apărării naționale.

Tematica și bibliografia pentru pregătirea în vederea participării la concursul de admitere la cursurile de carieră se publică anual în Buletinul administrativ al Ministerului Apărării Naționale, prin grija structurilor centrale/statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei/comandamentelor de armă care au în subordine instituțiile de învățământ militar, până la data de 30 martie, și pe rețeaua MILNET, de către instituțiile de învățământ militar.

ANEXA Nr. 12*) la instrucțiuni

___________

*) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.

EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ A OFIȚERILOR

ANEXA Nr. 13*) la instrucțiuni

___________

*) Anexa nr. 13 este reprodusă în facsimil.

EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ A MAIȘTRILOR MILITARI ȘI A SUBOFIȚERILOR

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...