Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3461/2012 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 3.461/269

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Ministerul Sănătății

În baza art. 83 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului și ministrul sănătății emit prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa nr. 1 "Atribuțiile personalului implicat în asistența medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor și pentru promovarea unui stil de viață sănătos și a educației pentru sănătate" la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul I "Atribuțiile medicului școlar/medicului, după caz" titlul "Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor" tipul de servicii "Evaluarea stării de sănătate", litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) Examinează preșcolarii și elevii care vor participa la concursuri, olimpiade școlare (cu excepția celor sportive) și în vacanțe, în diferite tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologic, în care se va menționa și patologia cronică a copilului."

2. La punctul I titlul "Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor" tipul de servicii "Evaluarea stării de sănătate", după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

"

g1) Examinează preșcolarii și elevii care vor participa la activități/lecții de educație fizică și la concursuri/competiții sportive cu caracter de masă, eliberând avizul medical cu specificația «clinic sănătos», menționându-se, după caz, și patologia cronică a copilului. Pentru participările la evenimentele sportive destinate elevilor care practică sportul de performanță este necesar avizul medicilor specialiști de medicină sportivă."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
;
se încarcă...