Direcția Națională Anticorupție - DNA

Ordinul nr. 379/2012 privind procedura de acordare a compensației lunare pentru chirie, precum și pentru stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru unele categorii de personal din sistemul justiției

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 545/C / 1/4.794/1.154 / 259 / 300/C / 379/C

Ministerul Justiției

Consiliul Superior al Magistraturii

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Direcția Națională Anticorupție

Ținând cont de Raportul de audit financiar nr. XII/6/08.08.2011/D din 4 august 2011 al Curții de Conturi,

având în vedere propunerile instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea,

luând în considerare prevederile art. 21 și 22 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale,

în temeiul art. 23 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările ulterioare, al art. 671 alin. (3) și al art. 901 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 alin. (2) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

ministrul justiției, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora, magistrații-asistenți, consilierii președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, ai președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, ai procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ai procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, ai procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și ai ministrului justiției, personalul auxiliar de specialitate și personalul conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, care au dreptul la compensarea diferenței dintre chiria datorată pentru o locuință de serviciu, potrivit legii, și chiria plătită pe baza contractului de închiriere încheiat în condițiile legii, beneficiază de decontare în limita unui plafon lunar, stabilit la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, pentru localitățile în care funcționează instanțe judecătorești și parchete, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Plafonul maxim se stabilește în euro, iar decontarea diferenței contravalorii chiriei lunare se va efectua în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data stipulată în contractul de închiriere pentru plata chiriei, iar în lipsa acestei mențiuni, în data de 15 a lunii respective.

Art. 2. -

În înțelesul prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările ulterioare, și ale art. 671 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenii utilizați în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 567/2004, cu modificările și completările ulterioare, au următorul înțeles:

a) contract de închiriere încheiat în condițiile legii contractul de închiriere încheiat cu proprietarul locuinței, persoană fizică sau juridică, fiind exceptate contractele de subînchiriere;

b) locuință - construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii, fiind exceptate camerele izolate ale unei locuințe, locurile de parcare, terasele, grădinile;

c) situație excepțională determinată de inexistența unui fond locativ adecvat - împrejurare obiectivă existentă într-o localitate, caracterizată de imposibilitatea identificării de locuințe oferite spre închiriere, dovedită în principal prin răspunsurile unor agenții imobiliare, extrase din rubricile de mică publicitate ale publicațiilor locale/regionale/naționale.

Art. 3. -

(1) Documentele necesare pentru decontarea chiriei sunt:

a) copie de pe contractul de închiriere, înregistrat potrivit legii la organul fiscal teritorial competent, doar în cazul în care proprietarul locuinței este persoană fizică;

b) schița imobilului închiriat, cu indicarea suprafețelor fiecărei încăperi;

c) declarație pe propria răspundere că titularul, soțul/soția acestuia sau copiii aflați în întreținerea acestora nu dețin o locuință în proprietate în localitatea în care își desfășoară activitatea ori nu li s-a atribuit o locuință de către autoritățile administrației publice locale în această localitate după data numirii în funcție în localitatea în care își desfășoară activitatea;

d) declarație pe propria răspundere că titularul nu este rudă de gradul I sau II cu proprietarul locuinței închiriate;

e) declarație pe propria răspundere că titularul, soțul/soția acestuia sau copiii aflați în întreținerea lor nu au înstrăinat o locuință proprietate personală după data numirii în funcție în localitatea unde se află locuința pentru care solicită decontarea chiriei;

f) declarație pe propria răspundere că soțul/soția nu beneficiază de compensarea/decontarea chiriei în localitatea în care își desfășoară activitatea.

(2) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) depune anual documentele prevăzute la alin. 1 lit. c), e) și f) la departamentul economic al ordonatorului principal, secundar sau terțiar de credite, după caz, până la data de 25 ianuarie, iar documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) se depun o singură dată, după încheierea contractului de închiriere.

(3) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) depune lunar cererea de decont împreună cu dovada de plată a chiriei la departamentul economic al ordonatorului principal, secundar sau terțiar de credite, după caz, cel târziu pe data de 25 a fiecărei luni; cererea de decont va cuprinde numele și prenumele, luna pentru care solicită chiria și valoarea chiriei.

(4) Pentru contractele de închiriere încheiate cu persoanele juridice nu sunt aplicabile dispozițiile privitoare la înregistrarea contractului de închiriere la organul fiscal competent.

(5) Dovada plății chiriei se poate face cu foaia de vărsământ cu extrasul de cont eliberat și ștampilat de către banca unde proprietarul are deschis contul bancar sau cu chitanța eliberată de proprietar, în cazul plății chiriei în numerar, semnată atât de proprietar, cât și de chiriaș. În cazul în care proprietarul este persoană juridică, dovada plății în numerar se va face cu chitanța și factura eliberate de acesta.

(6) Orice modificare a situației de fapt care apare pe durata contractului de închiriere va fi comunicată de beneficiar departamentului economic al ordonatorului principal, secundar sau terțiar de credite, după caz, în termen de 15 zile de la data intervenirii ei.

Art. 4. -

(1) În situația în care atât soțul, cât și soția ocupă una dintre funcțiile prevăzute la art. 1 și își desfășoară activitatea în aceeași localitate, se acordă o singură compensație lunară pentru chirie pentru unul dintre cei 2 soți.

(2) În situația în care unul dintre soți ocupă una dintre funcțiile prevăzute la art. 1, iar soțul/soția ocupă o funcție în sistemul public sau privat în virtutea căreia beneficiază de compensarea/decontarea chiriei, iar soții își desfășoară activitatea în aceeași localitate, se acordă o singură compensație pentru chirie soțului care beneficiază de condiții legale/contractuale mai favorabile.

Art. 5. -

(1) Responsabilul din cadrul departamentului economic care gestionează decontarea compensării chiriei întocmește centralizatorul persoanelor care beneficiază de compensarea contravalorii chiriei, în vederea plății prin virament a acestor drepturi, în a doua decadă a fiecărei luni, în funcție de fondurile bugetare alocate

(2) Responsabilul întocmește dosarul de chirie pentru fiecare beneficiar de drept și actualizează fișa de calcul al chiriei pentru locuința de serviciu, pe categorii de suprafețe închiriate.

Art. 6. -

(1) Modul de calcul al contravalorii chiriei se va aplica în mod unitar de ordonatorul principal și ordonatorii secundari și terțiari de credite, după următorul algoritm: valoarea chiriei decontate este egală cu valoarea chiriei conform contractului de închiriere minus valoarea chiriei pentru locuința respectivă calculată conform Hotărârii Guvernului nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

(2) În situația în care chiria este stabilită în contractul de închiriere în valută, calculul va avea în vedere cursul de referință al Băncii Naționale a României, potrivit art. 1 alin (2).

(3) În situația în care chiria este stabilită în contractul de închiriere la un nivel superior plafonului prevăzut de prezentul ordin, chiria decontată va fi egală cu diferența dintre valoarea plafonului maxim și valoarea chiriei pentru locuința respectivă calculată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 310/2007.

Art. 7. -

Sumele plătite cu titlu de compensare a chiriei în temeiul prezentului ordin nu constituie drepturi salariale și nu sunt supuse impozitului pe venit.

Art. 8. -

Plafoanele stabilite conform anexei pot fi actualizate în raport cu evoluția prețului chiriei practicat la nivelul pieței, cu condiția încadrării în limita bugetului alocat anual în acest scop în legea bugetului de stat.

Art. 9. -

Dreptul la compensarea lunară a chiriei încetează în următoarele situații:

a) la data dobândirii de către personalul prevăzut la art. 1 sau de către soțul/soția acestuia a unei locuințe proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea;

b) la data încheierii căsătoriei, dacă soțul/soția are locuință în proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea personalul prevăzut la art. 1;

c) la data încheierii contractului de închiriere pentru locuința de serviciu de către personalul prevăzut la art. 1;

d) la data când se refuză nejustificat, în scris, atribuirea unei locuințe de serviciu corespunzătoare;

e) în ziua următoare celei în care încetează contractul de închiriere a locuinței;

f) în cazul în care soțul beneficiarului primește compensare/decont pentru o locuință în localitatea în care soții își desfășoară activitatea;

g) în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea compensării chiriei;

h) în cazul în care se constată că declarațiile cuprinse în dosar nu corespund realității;

i) în cazul încetării raporturilor de serviciu.

Art. 10. -

Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcția Națională Anticorupție duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 11. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție nr. 1.397/C/15.869/98/933/C/926/C/2009 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 364 din 29 mai 2009;

b) Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție nr. 1.398/C/15.867/99/919/C/914/C/2009 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora și magistrațiiasistenți, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 2 iunie 2009.

Ministrul justiției,
Cătălin Marian Predoiu
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Alina Nicoleta Ghica Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Livia Doina Stanciu
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Laura Codruța Kovesi Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție,
Daniel Marius Morar

ANEXĂ

PLAFOANE
pentru decontarea chiriilor, pe localități

Nr. crt. Județul Localitatea Plafonul maxim
(în euro)
1. Municipiul București 600
2. Alba Alba Iulia
Câmpeni
Aiud
Blaj
Sebeș
190
120
150
120
120
3. Arad Arad
Ineu
Lipova
Gurahonț
Chișineu-Criș
190
120
120
100
120
4. Argeș Pitești
Câmpulung
Curtea de Argeș
Costești
Topoloveni
340
225
190
150
225
5. Bacău Bacău
Onești
Moinești
Podu Turcului
Buhuși
300
105
135
105
105
6. Bihor Oradea
Beiuș
Marghita
Aleșd
Salonta
340
250
270
250
250
7. Bistrița-Năsăud Bistrița
Năsăud
Beclean
300
100
100
8. Botoșani Botoșani
Dorohoi
Săveni
Darabani
270
120
100
100
9. Brașov Brașov
Făgăraș
Rupea
Zărnești
375
120
120
210
10. Brăila Brăila
Făurei
Însurăței
300
100
100
11. Buzău Buzău
Râmnicu Sărat
Pătârlagele
Pogoanele
190
150
100
100
12. Caraș-Severin Reșița
Caransebeș
Oravița
Moldova Nouă
Bozovici
Bocșa
250
250
100
120
100
120
13. Călărași Călărași
Oltenița
Lehliu-Gară
270
150
120
14. Cluj Cluj-Napoca
Turda
Dej
Huedin
Gherla
450
150
120
120
120
15. Constanța Constanța
Medgidia
Hârșova
Mangalia
Cernavodă
Băneasa
340
120
120
300
120
120
16. Covasna Sfântu Gheorghe
Târgu Secuiesc
Întorsura Buzăului
150
150
120
17. Dâmbovița Târgoviște
Găești
Pucioasa
Răcari
Moreni
225
100
120
100
120
18. Dolj Craiova
Băilești
Filiași
Segarcea
Calafat
Bechet
300
120
120
120
120
120
19. Galați Galați
Tecuci
Târgu Bujor
Liești
250
165
100
100
20. Giurgiu Giurgiu
Bolintin-Vale
Comana
205
150
150
21. Gorj Târgu Jiu
Târgu Cărbunești
Novaci
Motru
150
100
110
120
22. Harghita Miercurea-Ciuc
Odorheiu Secuiesc
Toplița
Gheorgheni
270
190
150
140
23. Hunedoara Deva
Hunedoara
Petroșani
Orăștie
Brad
Hațeg
225
190
120
100
105
105
24. Ialomița Slobozia
Urziceni
Fetești
160
160
120
25. Iași Iași
Pașcani
Hârlău
Răducăneni
450
120
120
225
26. Ilfov Buftea
Cornetu
400
400
27. Maramureș Baia Mare
Sighetu Marmației
Vișeu de Sus
Târgu Lăpuș
Dragomirești
Șomcuta Mare
225
130
100
100
100
100
28. Mehedinți Drobeta-Turnu Severin
Strehaia
Orșova
Vânju Mare
Baia de Aramă
190
120
150
120
120
29. Mureș Târgu Mureș
Sighișoara
Reghin
Târnăveni
Luduș
Sângeorgiu de Pădure
350
270
150
150
150
120
30. Neamț Piatra-Neamț
Roman
Târgu-Neamț
Bicaz
375
120
150
150
31. Olt Slatina
Caracal
Corabia
Balș
Scornicești
190
120
100
100
100
32. Prahova Ploiești
Câmpina
Vălenii de Munte
Mizil
Sinaia
Urlați
300
175
175
120
180
100
33. Satu Mare Satu Mare
Carei
Negrești-Oaș
300
180
200
34. Sălaj Zalău
Șimleu Silvaniei
Jibou
150
150
100
35. Sibiu Sibiu
Mediaș
Agnita
Avrig
Săliște
340
100
100
200
100
36. Suceava Suceava
Câmpulung Moldovenesc
Rădăuți
Fălticeni
Vatra Dornei
Gura Humorului
225
120
120
100
225
135
37. Teleorman Alexandria
Roșiori de Vede
Turnu Măgurele
Videle
Zimnicea
200
150
120
120
120
38. Timiș Timișoara
Lugoj
Deta
Sânnicolau Mare
Făget
Jimbolia
375
190
150
150
135
120
39. Tulcea Tulcea
Babadag
Măcin
190
120
120
40. Vaslui Vaslui
Bârlad
Huși
Murgeni
225
190
100
100
41. Vâlcea Râmnicu Vâlcea
Drăgășani
Horezu
Brezoi
Bălcești
300
120
150
100
100
42. Vrancea Focșani
Panciu
Adjud
205
100
100
;
se încarcă...