Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale din 10.12.2018

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ARTICOLUL 1 Dispoziții generale

Comisia fiscală centrală (Comisia) își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), și este coordonată de secretarul de stat din MFP care răspunde de politicile și legislația fiscală, în calitate de președinte al acesteia.

ARTICOLUL 2 Reguli privind funcționarea Comisiei

(1) Comisia este compusă din 7 membri cu drept de vot în cadrul ședințelor, menționați în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale.

(2) În cazul dezbaterii cauzelor ce reprezintă soluționarea unei probleme ce vizează impozitele și taxele locale prevăzute de Codul fiscal sau în cazul conflictelor de competență ivite între organele fiscale locale sau între organul fiscal central și un organ fiscal local, care nu s-au soluționat pe cale amiabilă, Comisia se completează cu încă 6 membri cu drept de vot, din care 2 reprezentanți desemnați ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și câte un reprezentant al structurilor asociative ale comunelor, orașelor, municipiilor și consiliilor județene din România.

(3) În funcție de problematica înscrisă pe ordinea de zi, la lucrările Comisiei pot fi invitați specialiști din cadrul direcțiilor de specialitate ale MFP și din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) sau alte persoane care pot oferi informații relevante pentru soluționarea problematicii ce face obiectul analizei.

(4) Comisia funcționează în prezența tuturor membrilor acesteia, care au dreptul la un singur vot. În cazul absenței unuia dintre membrii prevăzuți în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018, în vederea participării la lucrările Comisiei, va participa înlocuitorul de drept sau o persoană desemnată în scris, de regulă, din structura coordonată de acest membru, care îi va prelua atribuțiile și dreptul de vot.

(5) În cazul în care, în absența președintelui Comisiei, persoana desemnată ca președinte de ședință este membru al Comisiei, aceasta va nominaliza în scris o altă persoană care să exercite drepturile derivate din calitatea sa de membru.

ARTICOLUL 3 Sesizarea Comisiei

(1) Sesizarea Comisiei se face în situațiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018, cu respectarea condițiilor de sesizare dispuse în prezentul articol.

(2) Sesizarea Comisiei se face de către:

a) structura din cadrul MFP sau al ANAF investită cu soluționarea cauzei pentru care au fost emise opinii contrare;

b) structura din cadrul MFP sau ANAF care a constatat aplicarea neunitară a legislației fiscale și procedural-fiscale;

c) oricare dintre organele fiscale/instituțiile publice aflate în conflict.

(3) Sesizarea trebuie să cuprindă situația de fapt și temeiul de drept în legătură cu problematica ce face obiectul acesteia, opiniile contrare exprimate cu privire la această problematică sau modul de aplicare neunitară a legislației fiscale și procedural-fiscale ori deciziile părților aflate în conflict, după caz, precum și propunerile de soluții ale structurii/organului fiscal/instituției publice care face sesizarea.

(4) Ori de câte ori sesizarea este făcută de o structură din cadrul ANAF, aceasta trebuie să prezinte punctul de vedere consolidat al acestei autorități. Sesizarea trebuie să fie semnată de președintele ANAF.

(5) În situația conflictelor de competență prevăzute la art. 41 alin. (5) sau la art. 43 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, sesizarea Comisiei se face de către una dintre părțile aflate în conflict, cu anexarea documentelor care probează existența conflictului și notificarea celeilalte părți cu privire la sesizarea Comisiei.

(6) Sesizarea și documentele aferente se transmit Compartimentului comisia fiscală centrală, denumit în continuare Compartimentul, care funcționează în subordinea secretarului de stat coordonator al politicii și legislației fiscale din cadrul MFP. Compartimentul înregistrează sesizarea în Registrul de evidență al solicitărilor de înscriere pe ordinea de zi a Comisiei fiscale centrale.

ARTICOLUL 4 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei

(1) Comisia se întrunește lunar, la datele stabilite de președintele acesteia, și adoptă decizii numai în prezența membrilor săi, în condițiile prevăzute la art. 2. Comisia nu se întrunește dacă, pe baza datelor din Registrul de evidență al solicitărilor de înscriere pe ordinea de zi a Comisiei fiscale centrale, Compartimentul informează președintele Comisiei că nu există sesizări pentru care trebuie emise decizii.

(2) Pe baza sesizărilor primite, Compartimentul întocmește ordinea de zi, până la data de 20 a fiecărei luni, în care se înscriu problematicile aflate pe rolul Comisiei, în ordinea vechimii din registru. Ordinea de zi se aprobă de către președintele acesteia.

(3) Adresa de convocare însoțită de ordinea de zi, aprobate de președintele Comisiei, împreună cu sesizarea și documentația aferentă sesizării se transmit de către Compartiment membrilor Comisiei cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea ședinței. Derogări (1)

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazuri excepționale și temeinic justificate, președintele Comisiei poate convoca de urgență membrii acesteia, caz în care adresa de convocare însoțită de ordinea de zi a ședinței și de documentația aferentă care a stat la baza întocmirii acesteia se comunică de către Compartiment cu cel puțin o zi înainte de data stabilită pentru desfășurarea lucrărilor ședinței.

(5) În cadrul ședinței, un reprezentant al Compartimentului prezintă conținutul pe scurt al sesizării, propunerile de soluții ale structurii/organului fiscal/instituției publice care a sesizat Comisia, precum și actele de procedură îndeplinite.

(6) După dezbaterea soluțiilor propuse în sesizare, Comisia se pronunță prin vot asupra soluției ce urmează să fie adoptată.

(7) Modalitatea de vot în cadrul Comisiei este votul deschis, nefiind posibilă abținerea de la vot.

(8) Soluțiile se adoptă prin emiterea de decizii ale Comisiei prin intermediul cărora se stabilește modul de aplicare a legislației fiscale și procedural-fiscale în cazurile ce fac obiectul sesizărilor.

(9) Deciziile se adoptă cu majoritatea de voturi.

(10) Membrii Comisiei care nu au fost de acord cu soluția adoptată își vor exprima opinia separată, care va cuprinde expunerea motivelor și soluția pe care au propus-o, alta decât cea adoptată.

(11) Dacă niciuna dintre soluțiile propuse nu a întrunit majoritatea de voturi, membrii Comisiei propun o altă soluție care urmează să fie votată sau, în cazul în care se consideră necesară o documentare suplimentară, propun amânarea luării deciziei.

ARTICOLUL 5 Regulile și documentele de lucru ale Comisiei

(1) Solicitările de înscriere pe ordinea de zi a ședinței Comisiei a problematicilor sesizate în condițiile art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018 se evidențiază în Registrul de evidență al solicitărilor de înscriere pe ordinea de zi a Comisiei fiscale centrale.

(2) În situația în care Compartimentul consideră că sunt necesare precizări suplimentare legate de cauza ce face obiectul sesizării Comisiei poate solicita clarificări de la structura/organul fiscal/instituția publică care a sesizat Comisia sau de la orice altă instituție în măsură să furnizeze informații care să ajute la soluționarea cauzei.

(3) Separat de registrul prevăzut la alin. (1), Compartimentul ține și un Registru de evidență al deciziilor Comisiei fiscale centrale, în care se vor consemna următoarele informații:

a) data ședinței;

b) participanții (nominal);

c) ordinea de zi;

d) modul de votare a deciziei, fără nominalizarea votului exprimat de fiecare membru al Comisiei;

e) numărul atribuit deciziei;

f) observații.

(4) Reprezentantul Compartimentului desemnat cu gestiunea cauzei întocmește un proces-verbal al ședinței, în care consemnează îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ședinței, dezbaterile în rezumat, precum și hotărârile luate. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii Comisiei sau de persoanele desemnate ca înlocuitori ai acestora, participanți la dezbateri, precum și de invitații la ședință.

(5) Membrii Comisiei care fac parte din structurile asociative ale autorităților administrației publice locale sau alte persoane care au calitatea de invitat, care locuiesc în altă localitate, pot transmite, pentru deciziile emise de Comisie și procesele- verbale ale ședinței, acordul pe cale electronică, acesta ținând locul semnăturii.

(6) În termen de 10 zile lucrătoare de la data ședinței, Compartimentul va redacta proiectul deciziei și proiectul de ordin privind aprobarea acesteia.

(7) Deciziile emise de Comisie pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018 se semnează de către toți membrii Comisiei sau de persoanele desemnate ca înlocuitori ai acestora, participanți la dezbateri.

(8) Deciziile emise de Comisie conform art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018 se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Jurisprudență

(9) În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la alin. (8) se întocmește un referat de aprobare în care sunt redate motivele care au stat la baza emiterii deciziei și a ordinului de aprobare a acesteia.

(10) După aprobarea prin ordin al ministrului finanțelor publice și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor cu privire la conflictele de competență prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018, acestea se comunică instituțiilor publice, respectiv organelor fiscale aflate în conflict, pentru a fi duse la îndeplinire.

ARTICOLUL 6 Efectele deciziilor adoptate de Comisie

(1) Deciziile Comisiei aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a prevederilor legale aplicabile în cauza pentru care s-a adoptat decizia.

(2) Deciziile de aplicare unitară a legislației fiscale și a celei procedural-fiscale, emise de Comisie, nu produc efecte asupra actelor administrative fiscale rămase definitive în sistemul căilor de atac și nu au valoare de date suplimentare în sensul art. 128 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...