Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 3733/2018 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3), (5) - (7), art. 41 alin. (5) și art. 43 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (1) pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (4) și art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Comisia fiscală centrală, denumită în continuare Comisia, este un organ colegial din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumit în continuare MFP, abilitată să asigure, în temeiul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, și al art. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, aplicarea unitară a legislației fiscale și procedural-fiscale.

Art. 2. -

(1) Comisia fiscală centrală are responsabilități de emitere a deciziilor cu privire la aplicarea dispozițiilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF.

(2) Comisia adoptă soluții fiscale prin emiterea de decizii în situația în care:

a) există opinii contrare formulate de către două sau mai multe structuri din cadrul MFP sau de către o structură din cadrul MFP și de către o structură din cadrul aparatului central al ANAF cu privire la interpretarea prevederilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, a legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a ANAF, denumită în continuare legislație fiscală și procedural-fiscală;

b) există aplicare neunitară a legislației prevăzute la lit. a) de către organele fiscale competente;

c) există conflict de competență între organul fiscal central și o instituție publică ce administrează creanțe fiscale, astfel cum se prevede la art. 41 alin. (5) din Codul de procedură fiscală;

d) există conflict de competență între organele fiscale locale sau între organul fiscal central și un organ fiscal local, astfel cum se prevede la art. 43 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în cazul în care acesta nu se poate soluționa pe cale amiabilă.

Art. 3. -

(1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Comisia fiscală centrală are componența prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 688/2013 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 4 iunie 2013.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 10 decembrie 2018.

Nr. 3.733.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale

ANEXA Nr. 2

COMPONENȚA
Comisiei fiscale centrale

Nr. crt. Funcția și domeniul Statutul în Comisia fiscală centrală
1 Secretar de stat cu atribuții în domeniul politicii și legislației fiscale președinte - membru
2 Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală membru
3 Secretar general din Ministerul Finanțelor Publice membru
4 Director general al Direcției generale juridice din Ministerul Finanțelor Publice membru
5 Director general al Direcției generale legislație Cod fiscal și reglementări vamale din Ministerul Finanțelor Publice membru
6 Director general al Direcției generale de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile din Ministerul Finanțelor Publice membru
7 Director al Direcției de legislație și reglementări contabile din Ministerul Finanțelor Publice membru
8* Reprezentant al Asociației Comunelor din România membru
9* Reprezentant al Asociației Orașelor din România membru
10* Reprezentant al Asociației Municipiilor din România membru
11* Reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România membru
12* Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice membru
13* Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice membru

* Numai în cazul în care se emit decizii potrivit art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...