Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 487/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 și art. 42 alin. (1) lit. a) pct. 4, alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Valer Dorneanu - președinte
Marian Enache - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Simona-Maya Teodoroiu - judecător
Varga Attila - judecător
Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminița Nicolescu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, excepție ridicată de Societatea Tarpi - S.R.L. din Sibiu, prin administrator Ioan Tărchilă, în Dosarul nr. 11.241/306/2015 al Judecătoriei Sibiu - Secția civilă, și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 713 D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părțile față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepției ca neîntemeiată, arătând că domeniul de reglementare a textelor de lege criticate este unul în care pot fi adoptate ordonanțe de urgență, iar Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 a fost aprobată prin Legea nr. 187/2013. Ordonanța menționată transpune directive europene și reglementează răspunderea furnizorilor de servicii poștale, ca o formă de răspundere specială, derogatorie de la normele dreptului comun. Constituționalitatea unui text de lege nu poate fi analizată în raport cu prevederile Codului civil, ci numai prin raportare la prevederile Legii fundamentale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Încheierea din 25 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 11.241/306/2015, Judecătoria Sibiu - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale. Excepția a fost ridicată de Societatea Tarpi S.R.L. din Sibiu, prin administrator Ioan Tărchilă, într-o cauză având ca obiect acțiune în despăgubire pentru daunele provocate prin pierderea unei trimiteri poștale, respectiv tichete de masă, cu scrisoare recomandată.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul arată că Parlamentul a adoptat Codul civil care, în art. 1.350, prevede răspunderea față de încălcarea clauzelor contractului încheiat între părți, precum și repararea integrală a prejudiciului produs de partea care nu-și respectă obligațiile. Prin art. 41 și 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 se limitează această răspundere, "încălcându-se art. 1.350 din Codul civil, lege votată de Parlament". Autorul apreciază că Guvernul nu poate, prin ordonanță de urgență, să încalce legile adoptate de Parlament, și consideră că prejudiciul pe care l-a suferit în cauză trebuie reparat integral.

6. Judecătoria Sibiu - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 a fost aprobată prin Legea nr. 187/2013. Faptul că serviciile poștale beneficiază de o reglementare expresă, iar răspunderea este reglementată prin norme speciale, distincte de dreptul comun în materia răspunderii contractuale, nu reprezintă o încălcare a dispozițiilor constituționale invocate.

7. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate a prevederilor legale criticate este neîntemeiată, arătând, în esență, că, în exercitarea controlului de constituționalitate, Curtea nu are competența de a corela sau corobora diverse acte normative. Răspunderea furnizorilor de servicii poștale este o răspundere specială care derogă de la normele dreptului comun. Executivul poate, în temeiul art. 115 din Constituție, să poată duce la îndeplinire delegarea legislativă, prin ordonanțe simple sau ordonanțe de urgență.

9. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere ale Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

10. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

11. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulat de autorul excepției și reținut de instanța care a sesizat Curtea, îl constituie dispozițiile art. 41 și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 15 martie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 1 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

12. În realitate, din examinarea excepției, Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 41 și art. 42 alin. (1) lit. a) pct. 4, alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, având următorul cuprins:

- Art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013:

"

Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parțială ori prin deteriorarea trimiterii, despăgubire prevăzută la art. 42. Pagubele indirecte și beneficiile nerealizate nu se despăgubesc."

(2) Expeditorul poate renunța la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului."

- Art. 42 alin. (1) lit. a) pct. 4, alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013:

"

(1) Furnizorii de servicii poștale răspund pentru trimiterile poștale interne după cum urmează:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

(...)

4. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;[...]

(2) La sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

[...]

(5) În afara despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. a), se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale."

13. În opinia autorului excepției, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 61 alin. (1) potrivit cărora "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării", și art. 115 alin. (6) privind limitele legiferării pe calea ordonanțelor de urgență.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale reglementează într-un domeniu special, domeniu în care este aplicabilă Convenția Poștală Universală, adoptată de Congresul Uniunii Poștale Universale la București, la 5 octombrie 2004, receptată în dreptul intern prin Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale la București la 5 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 28 martie 2006. Potrivit art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, "răspunderea față de utilizatori pentru prestarea serviciilor poștale se stabilește potrivit contractelor încheiate cu utilizatorii, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de celelalte dispoziții legale în vigoare". Răspunderea pentru pierderea trimiterilor poștale și despăgubirile sunt reglementate prin art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, după cum urmează: dacă trimiterea este una cu valoare declarată, atunci despăgubirea se face cu întreaga valoare a trimiterii, dacă este o trimitere ce face obiectul unui serviciu contra ramburs, despăgubirea se face cu întreaga valoare a rambursului, iar pentru restul trimiterilor, altele decât cele cu valoare declarată, despăgubirea se face, la fel ca în prezenta cauză, cu suma reprezentând de zece ori tariful serviciului. Alegerea tipului de trimitere reprezintă opțiunea beneficiarului serviciilor poștale, despăgubirea fiind corelativă acestei opțiuni. În acest context, Curtea reține că dispozițiile art. 1.350 din Codul civil, ce reglementează răspunderea contractuală, nu sunt incidente în cauză, răspunderea fiind una specială, reglementată prin "lege specială", respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013.

15. Referitor la critica privind reglementarea prin ordonanță de urgență într-un domeniu care, în opinia autorului excepției, aparține competenței de reglementare exclusive a Parlamentului, Curtea observă că potrivit art. 115 alin. (4) din Constituție, Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență în situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 a fost adoptată în temeiul textului constituțional anterior invocat și a fost ulterior aprobată prin Legea nr. 187/2013, astfel încât nu poate fi primită critica referitoare la încălcarea art. 61 alin. (1) din Constituție.

16. În final, Curtea reține că excepția de neconstituționalitate apare ca fiind nemotivată prin raportare la prevederile art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Tarpi - S.R.L. din Sibiu, prin administrator Ioan Tărchilă, în Dosarul nr. 11.241/306/2015 al Judecătoriei Sibiu - Secția civilă și constată că prevederile art. 41 și art. 42 alin. (1) lit. a) pct. 4, alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sibiu - Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 17 iulie 2018.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Cristina Cătălina Turcu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...