Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 353/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA - S.A.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. M.12/353/299

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 și ale art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondului Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA - S.A., prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2012, programul de investiții și dotări, dinamica stocurilor existente la data de 1 ianuarie 2012, programul de reducere a arieratelor, cu prezentarea surselor, precum și situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadență în anul curent sunt prevăzute în anexele nr. 2-6.

Art. 2. -

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) Orice depășire a veniturilor și cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Claudia Boghicevici

ANEXA Nr. 1*)

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

AUTORITATEA: MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Operatorul economic: Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A.

Sediul/Adresa: București, sectorul 6, Calea Plevnei nr. 141A, camerele 5 și 9

Cod unic de înregistrare: 29136150

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei
INDICATORI Nr.
rd.
BVC 2012 2013 2014 %
Propuneri Estimări Estimări 7 = 5/4 8 = 7/5
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.911,37 39.280,36 59.562,48 440,79 151,63
1 Venituri din exploatare, din care: 2 8.907,77 39.274,36 59.556,48 440,90 151,64
a) din producția vândută 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) din serviciile prestate 4 8.907,77 39.274,36 59.556,48 440,90 151,64
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) producția de imobilizări 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) alte venituri din exploatare 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Venituri financiare, din care: 10 3,60 6,00 6,00 166,67 100,00
a) din imobilizări financiare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) din dobânzi 13 3,60 6,00 6,00 166,67 100,00
d) alte venituri financiare 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 8.684,48 31.625,35 52.048,37 364,16 164,58
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.682,66 31.586,35 52.009,82 363,79 164,66
a) cheltuieli materiale 18 542,49 2.021,62 1.553,59 372,66 76,85
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 18,00 24,00 24,00 133,33 100,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.631,72 29.022,01 49.821,31 380,28 171,67
d1 ch. cu salariile 22 5.735,91 22.710,33 38.985,07 395,93 171,66
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.594,31 6.311,69 10.836,24 395,89 171,69
- ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.193,07 4.723,75 8.108,89 395,93 171,66
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 28,65 113,50 194,88 396,21 171,69
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 298,27 1.180,94 2.027,22 395,93 171,66
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 74,32 293,50 505,25 394,91 172,15
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 301,50 0,00 0,00 0,00 0,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete de creșă, cf, Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d3.2) tichete de masă 32 267,66 0,00 0,00 0,00 0,00
d3.3) tichete de vacanță 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 14,62 66,63 66,63 455,68 100,00
h) ch. cu prestațiile externe 37 373,22 371,80 464,00 99,62 124,80
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 102,61 80,29 80,29 78,25 100,00
i1.1) contract de mandat 39 80,29 80,29 80,29 100,00 100,00
i1.2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 40 22,32 22,32 22,32 100,00 100,00
- ch. privind contribuția la asigurări sociale 41 16,70 16,70 16,70 100,00 100,00
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 42 0,40 0,40 0,40 100,00 100,00
- ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 43 4,18 4,18 4,18 100,00 100,00
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 44 1,04 1,04 1,04 100,00 100,00
i2) ch. de protocol, din care: 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i4) ch. cu sponsorizarea 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Cheltuieli financiare, din care: 53 1,82 39,00 38,55 2.144,04 98,86
a) cheltuieli privind dobânzile 54 1,82 38,55 38,55 2.119,52 100,00
b) alte cheltuieli financiare 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Cheltuieli extraordinare 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 226,89 7.655,01 7.514,11 3.373,83 98,16
IV IMPOZIT PE PROFIT 58 34,49 1.163,56 1.142,14 3.373,83 98,16
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 192,41 6.491,45 6.371,96 3.373,83 98,16
1 Rezerve legale 60 11,34 382,75 375,71 3.373,83 98,16
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 62 42,23 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Alte repartizări prevăzute de lege 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64. 65 138,83 6.108,70 5.996,26 4.400,08 98,16
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 67 118,01 5.192,39 5.096,82 4.400,08 98,16
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 68 20,82 916,30 899,44 4.400,08 98,16
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) cheltuieli materiale 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) cheltuieli salariale 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) cheltuieli privind prestări servicii 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) alte cheltuieli 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 76 357,55 506,94 47,00 141,78 9,27
1 Surse proprii 77 62,23 74,23 47,00 119,29 63,32
2 Alocații de la buget 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Credite bancare 79 295,32 432,71 0,00 146,52 0,00
a) - interne 80 295,32 432,71 0,00 146,52 0,00
b) - externe 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Fonduri europene 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Alte surse 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 84 357,55 507,00 144,72 141,80 28,54
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 86 12,00 144,72 144,72 1.206,12 100,00
a) interne 87 12,00 144,72 144,72 1.206,12 100,00
b) externe 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X REZERVE, din care: 89 11,34 382,75 375,71 3.373,83 98,16
XI 1 Rezerve legale 90 11,34 382,75 375,71 3.373,83 98,16
2 Rezerve statutare 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Alte rezerve 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XII DATE DE FUNDAMENTARE 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Venituri totale 94 8.911,37 39.280,36 59.562,48 440,79 151,63
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 95 8.684,48 31.625,35 52.048,37 364,16 164,58
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 96 497 2006 3055 404 152
4 Nr. mediu de salariați total 97 416 1563 2610 376 167
5 Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care: 98 7.962,07 22.710,33 38.985,07 285,23 171,66
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 99 7.687,98 22.700,73 38.975,47 295,28 171,69
b) alte cheltuieli cu personalul 100 6,43 9,60 9,60 149,25 100,00
c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 101 267,66 0,00 0,00 0,00 0,00
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(rd. 99/rd. 97)/12 * 1000
102 1.540 1.210 1.244 79 103
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 98/rd. 97)/12 * 1000 103 1.595 1.211 1.245 76 103
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 94/97) 104 21.421,57 25.131,39 22.820,87 117,32 90,81
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 94/97 x ICP) 105 21.421,57 25.131,39 22.820,87 117,32 90,81
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 107 974,54 805,12 873,84 82,62 108,54
11 Viteza de rotație a stocurilor (Stoc mediu/Costul vanzarilor) * 365 zile conform Ordin 3055/2009 108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă 109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Plăți restante 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) prețuri curente 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) prețuri comparabile 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Creanțe restante 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) prețuri curente 114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) prețuri comparabile 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANEXA Nr. 2*)

___________

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANUL 2012

Nr.
Crt.
INDICATORI Nr.
rând
2012 Trim 1 Trim II Trim III Trim IV
0 1 2 3 4 5 6
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.911,37 2.227,84 2.227,84 2.227,84 2.227,84
1 Venituri din exploatare, din care: 2 8.907,77 2.226,94 2.226,94 2.226,94 2.226,94
a) din producția vândută 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) din serviciile prestate 4 8.907,77 2.226,94 2.226,94 2.226,94 2.226,94
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) producția de imobilizări 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) alte venituri din exploatare 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Venituri financiare, din care: 10 3,60 0,90 0,90 0,90 0,90
a) din imobilizări financiare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) din dobânzi 13 3,60 0,90 0,90 0,90 0,90
d) alte venituri financiare 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 53 + 56) 16 8.684,48 1.194,28 2.387,39 2.537,40 2.565,41
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.682,66 1.194,28 2.387,39 2.537,40 2.563,59
a) cheltuieli materiale 18 542,49 187,86 123,48 110,57 120,58
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 18,00 0,00 6,00 6,00 6,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.631,72 920,61 2.125,03 2.288,77 2.297,31
d1 ch. cu salariile 22 5.735,91 720,36 1.595,42 1.706,72 1.713,41
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.594,31 200,25 443,45 474,38 476,23
- ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.193,07 149,84 331,85 355,00 356,39
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 28,65 3,59 7,97 8,53 8,56
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 298,27 37,46 82,96 88,75 89,10
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 74,32 9,37 20,67 22,10 22,18
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 301,50 0,00 86,16 107,67 107,67
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d3.2) tichete de masă 32 267,66 0,00 74,88 96,39 96,39
d3.3) tichete de vacanță 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 14,62 0,39 1,07 2,76 10,40
h) ch. cu prestațiile externe 37 373,22 59,76 106,16 103,65 103,65
i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 102,61 25,66 25,65 25,65 25,65
i1.2) i1) contract de mandat 39 80,29 20,08 20,07 20,07 20,07
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 40 22,32 5,58 5,58 5,58 5,58
- ch. privind contribuția la asigurări sociale 41 16,70 4,17 4,17 4,18 4,18
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 42 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 43 4,18 1,05 1,05 1,04 1,04
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 44 1,04 0,26 0,26 0,26 0,26
i2) ch. de protocol, din care: 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i4) ch. cu sponsorizarea 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Cheltuieli financiare, din care: 53 1,82 0,00 0,00 0,00 1,82
a) cheltuieli privind dobânzile 54 1,82 0,00 0,00 0,00 1,82
b) alte cheltuieli financiare 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Cheltuieli extraordinare 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 226,89 1.033,56 -159,55 -309,56 -337,57
IV IMPOZIT PE PROFIT 58 34,49 157,10 -26,81 -52,01 -43,80
v PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 192,41 876,46 -132,74 -257,55 -293,77
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) cheltuieli materiale 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) cheltuieli salariale 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) cheltuieli privind prestări servicii 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) alte cheltuieli 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 67 357,55 9,55 15,56 18,56 313,88
1 Surse proprii 68 62,23 9,55 15,56 18,56 18,56
2 Alocații de la buget 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Credite bancare 70 295,32 0,00 0,00 0,00 295,32
a) - interne 71 295,32 0,00 0,00 0,00 295,32
b) - externe 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Fonduri europene 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Alte surse 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 75 357,55 9,55 15,56 18,56 313,88
1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții: 77 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
a) interne 78 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
b) externe 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XII DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Venituri totale 81 8.911,37 2.227,84 2.227,84 2.227,84 2.227,84
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 8.684,48 1.194,28 2.387,39 2.537,40 2.565,41
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 497 280 493 495 497
4 Nr. mediu de salariați total 84 416 200 331 387 375
5 Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care: 85 7.962,07 864,71 1.986,63 2.552,02 2.558,71
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.687,98 863,11 1.910,14 2.454,02 2.460,71
b) alte cheltuieli cu personalul 87 6,43 1,61 1,61 1,61 1,61
c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 88 267,66 0,00 74,88 96,39 96,39
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 86/rd. 84)/12 * 1000 89 1.540 360 481 528 547
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 85/rd. 84)/12 * 1000 90 1.595 360 500 550 569
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 91 21.421,57 11.139,22 6.730,64 5.756,70 5.940,91
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 92 21.421,57 11.139,22 6.730,64 5.756,70 5.940,91
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 94 974,54 536,07 1.071,62 1.138,95 1.151,52
11 Viteza de rotație a stocurilor (Stoc mediu/Costul vanzarilor) * 365 zile conform Ordin 3055/2009 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Stocuri fără mișcare sau cu mișcare lenta 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Plăți restante 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) prețuri curente 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) prețuri comparabile 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Creanțe restante 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) prețuri curente 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) prețuri comparabile 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANEXA Nr. 31)

___________

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

PROGRAMUL DE INVESTIȚII ȘI DOTĂRI

mii lei
INDICATORI Valoare
2012 2013 2014
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 357,55 506,94 47,20
1 Surse proprii, din care: 62,23 74,23 47,20
- amortizare 14,62 66,63 47,20
- profit 47,61 7,60 0,00
2 Alocații de la buget 0,00 0,00 0,00
3 Credite bancare, din care: 295,32 432,71 0,00
- interne 295,32 432,71 0,00
- externe 0,00 0,00 0,00
4 Alte surse, din care: *) 0,00 0,00 0,00
- (denumire sursă) 0,00 0,00 0,00
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 357,55 506,94 47,20
1 Investiții în curs, din care: 0,00 0,00
- (denumire obiectiv) 0,00 0,00 0,00
- (denumire obiectiv) 0,00 0,00 0,00
2 Investiții noi, din care: 0,00 0,00 0,00
3 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) 357,55 506,94 47,20
- achiziții autovehicule pentru paza și intervenție obiective 295,32 432,71 0,00
- achiziții alte echipamente pentru paza și intervenție obiective 62,23 74,23 47,20
4 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: 6,76 137,49 144,72
- interne 6,76 137,49 144,72
- externe 0,00 0,00 0,00

*) Se vor trece inclusiv sursele de finanțare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanțării investițiilor.

ANEXA Nr. 4*)

___________

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA DATA DE 1 IANUARIE 2012

Mii lei
Nr.
Crt.
Stocuri Sold la 31.12. 2011 Intrări
01.01-31.12.2012
Ieșiri 01.01-31.12.2012 Sold la 31.12.2012 Sold la 31.12.2013 Sold la 31.12.2014
aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activit. vânzări,
lichidări,
stocuri
1. Materii prime, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- stocuri fără mișcare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Materiale, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- stocuri fără mișcare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Obiecte de inventar, din care: 0,00 732,04 732,04 0,00 0,00 0,00 0,00
- stocuri fără mișcare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Piese de schimb, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- stocuri fără mișcare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Produse finite, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- stocuri fără mișcare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Alte stocuri, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- stocuri fără mișcare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANEXA Nr. 51)

___________

1) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR, CU PREZENTAREA SURSELOR

Mii lei
Nr.
crt.
Arierate Sold inițial
01.01.2012
Reduceri Sold final
31.12.2012
Suma * Sursa
1 2 3 4 5 6 = 3 - 4

* Surse - disponibil la finele perioadei

- încasări creanțe

- credite

- alte surse

ANEXA Nr. 6*)

___________

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE CONTRACTATE CU SCADENȚĂ ÎN ANUL CURENT

Mii lei
Valoarea totală a creditului Perioada de rambursare în ani Valoarea anuală scadentă în 2012 Valoarea anuală scadentă în 2013 Valoarea anuală scadentă în 2014
TOTAL,
din care:
rate dobânzi și comisioane TOTAL
din care:
rate dobânzi și comisioane TOTAL
din care:
rate dobânzi și comisioane
A. Credite pentru activitatea curentă
B. Credite pentru investiții
295,32 5,00 295,32 6,76 2,00 692,08 137,49 38,55 554,58 144,72 38,55
;
se încarcă...