Parlamentul României

Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare

Modificări (2), Referințe (2), Derogări (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Academia de Științe Militare, denumită în continuare ASM, se înființează ca instituție publică de interes național în domeniul cercetării științifice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, de consacrare academică, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații. Modificări (1)

(2) ASM are personalitate juridică și reprezintă în justiție interesele proprii. ASM poate fi reprezentată în justiție și de organele de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, după caz. Modificări (1)

(3) Sediul ASM se află în municipiul București, șos. Panduri nr. 68-72, sectorul 5.

Art. 2. -

ASM are ca obiect de activitate:

a) dezvoltarea științelor din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, în scopul alinierii la cerințele NATO și ale Uniunii Europene;

b) promovarea pe plan național și internațional a cercetărilor științifice din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;

c) coordonarea activității de cercetare științifică din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

d) fundamentarea necesarului de resurse de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare pe termen mediu și lung din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

e) crearea cadrului legal pentru introducerea continuă a progresului tehnic în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Art. 3. -

ASM recunoaște Academia Română ca fiind cel mai înalt for național de consacrare științifică și culturală.

Art. 4. -

În realizarea obiectului său de activitate, ASM colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Academia Română, Academia Oamenilor de Știință din România și academiile de ramură, instituțiile de învățământ superior, precum și cu alte ministere, instituții și unități de profil.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea ASM

SECȚIUNEA 1 Organizarea, funcționarea și finanțarea ASM

Art. 5. - Referințe (1)

ASM se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi și statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. -

(1) În vederea realizării obiectului său de activitate, ASM are următoarele atribuții:

a) participă la elaborarea strategiei naționale a activității de cercetare științifică din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în vederea respectării angajamentelor în domeniul capacităților asumate față de NATO și Uniunea Europeană;

b) contribuie la valorificarea cercetării științifice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

c) elaborează programe de cercetare științifică în domeniile de interes pentru Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații, precum și pentru alte organe ale administrației publice;

d) colaborează la programele de cooperare științifică internațională ale colectivelor de cercetare din instituțiile de învățământ superior cu profil militar și civil;

e) participă la elaborarea programelor de cercetare științifică ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, ale Academiei Române și ale altor ministere și instituții interesate;

f) inițiază și dezvoltă relații de colaborare cu instituții de cercetare științifică și de învățământ din țară și din străinătate, precum și cu organizații naționale și internaționale;

g) acordă, în condițiile legii, distincții și premii pentru contribuții deosebite în activitatea de cercetare științifică;

h) organizează, în nume propriu sau în colaborare cu alte instituții din țară și din străinătate, manifestări științifice, congrese, seminare, ateliere de lucru și simpozioane pe problemele cercetării din domeniul său de activitate;

i) participă, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și cu alte instituții abilitate, la evaluarea și atestarea capacității instituțiilor care desfășoară activități de cercetare în domeniul cercetării științifice, în condițiile legii, potrivit ariei sale de responsabilitate;

j) formulează puncte de vedere în legătură cu înființarea sau desființarea de institute, centre și unități de cercetare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

k) conduce programe de cercetare științifică din Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, atribuite de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe bază de criterii de capabilitate, în sistem competițional sau în mod direct;

l) coordonează și evaluează activitatea de cercetare științifică din structurile proprii;

m) propune autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, în condițiile legii, de centre sau colective mixte de specialiști pentru realizarea unor obiective specifice domeniului său de activitate;

n) formulează propuneri în domeniul dezvoltării cercetării și învățământului din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

o) contribuie la fundamentarea, argumentarea și expertizarea științifică a opțiunilor și deciziilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

(2) ASM îndeplinește și alte atribuții din domeniul său de activitate, stabilite prin lege sau prin statutul său.

Art. 7. -

(1) ASM reunește personalități de o deosebită valoare științifică și profesională din domeniile cercetării științifice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

(2) ASM are în componența sa membri titulari, membri corespondenți, membri de onoare și membri asociați. Numărul maxim al membrilor titulari și al membrilor corespondenți este 100, din care 50 membri titulari. Numărul membrilor de onoare și numărul membrilor asociați se stabilesc prin statut.

(3) Membrii titulari și membrii corespondenți sunt cetățeni români, aleși dintre personalitățile științifice de prestigiu din domeniile prevăzute la alin. (1).

(4) Membrii de onoare sunt cetățeni români și străini care s-au remarcat prin realizările și contribuțiile lor la dezvoltarea științelor din domeniul militar.

(5) Membrii asociați pot fi doar persoane juridice.

Art. 8. -

ASM poate acorda și titlul de membru post-mortem.

Art. 9. -

Criteriile și procedura de alegere și de excludere a membrilor ASM se stabilesc prin Statutul ASM.

Art. 10. -

(1) Membrii titulari ai ASM beneficiază de o indemnizație lunară viageră egală cu salariul mediu pe economie, în limita fondurilor disponibile. Modificări (1)

(2) Membrii corespondenți ai ASM beneficiază de o indemnizație lunară viageră egală cu 50% din valoarea salariului mediu pe economie, în limita fondurilor disponibile. Modificări (1)

(3) Membrii titulari și membrii corespondenți ai ASM care sunt și membri ai altor academii optează pentru o singură indemnizație.

Art. 11. -

ASM poate să organizeze, în filialele teritoriale, unități fără personalitate juridică.

Art. 12. -

Pentru buna desfășurare a activității ASM, în structura acesteia se organizează secții științifice.

Art. 13. -

Atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale filialelor teritoriale și ale secțiilor științifice se stabilesc prin Statutul ASM.

Art. 14. -

(1) Finanțarea ASM se asigură din venituri proprii.

(2) ASM poate beneficia de donații, sponsorizări și alte surse de finanțare, potrivit legii.

Art. 15. -

Patrimoniul ASM este alcătuit din bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale atribuite în administrare sau în folosință, dobândite potrivit legii.

SECȚIUNEA a 2-a Conducerea ASM

Art. 16. -

(1) Organele de conducere ale ASM sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul științific;

c) biroul executiv al consiliului științific.

(2) Funcțiile de conducere ale ASM sunt:

a) președinte;

b) vicepreședinte;

c) secretar general.

Art. 17. -

(1) Conducerea ASM se exercită de către adunarea generală, forul suprem de conducere. Adunarea generală este alcătuită din membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare.

(2) Numai membrii titulari și membrii corespondenți au drept de vot.

Art. 18. -

Adunarea generală a membrilor ASM are următoarele atribuții:

a) adoptă Statutul ASM, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații;

b) aprobă darea de seamă asupra activității desfășurate între două sesiuni ale adunării generale, precum și programele de activitate științifică anuală și de perspectivă;

c) aprobă programe pentru valorificarea rezultatelor cercetării științifice;

d) alege, prin vot secret, noii membri ai ASM;

e) alege, prin vot secret, președintele, vicepreședintele și secretarul general ai ASM. Mandatul acestora este de 4 ani, având dreptul de a fi realeși pentru încă un mandat.

Art. 19. -

Adunarea generală a membrilor ASM este legal constituită în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și ia hotărâri valabile cu votul majorității simple a celor prezenți. Dacă la prima convocare nu este întrunit numărul legal de două treimi din numărul membrilor se convoacă, în termen de maximum 30 de zile, o nouă adunare, care se consideră legal constituită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total de membri. În cazul în care nici la a doua convocare nu este întrunit numărul legal de membri se convoacă, în termen de maximum 10 zile, o nouă adunare, care se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenți.

Art. 20. -

Adunarea generală se întrunește în sesiune ordinară o dată pe an și, în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea consiliului științific sau a jumătate plus unu din numărul membrilor.

Art. 21. -

Consiliul științific asigură conducerea ASM între sesiunile adunării generale.

Art. 22. -

(1) Consiliul științific este format din președintele, vicepreședintele, secretarul general ai ASM, președinții secțiilor științifice, precum și președinții filialelor teritoriale.

(2) Biroul executiv al consiliului științific este format din președintele, vicepreședintele și secretarul general ai ASM și asigură conducerea operativă.

Art. 23. -

(1) Președintele ASM este președintele consiliului științific și al biroului executiv al consiliului științific.

(2) Președintele reprezintă ASM în relațiile cu terții și este ordonator secundar de credite. Modificări (1), Derogări (4)

(3) Atribuțiile consiliului științific, ale biroului executiv al consiliului științific, ale președintelui și modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul ASM.

(4) În cazul în care președintele nu își poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, acestea vor fi preluate de către vicepreședinte.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii.

SECȚIUNEA a 3-a Aparatul de lucru al ASM

Art. 24. -

Structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale ASM se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații.

Art. 25. -

Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al ASM se face potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar, în limita fondurilor disponibile.

Art. 26. -

ASM are în dotare un parc auto propriu.

CAPITOLUL III Structurile de cercetare care își desfășoară activitatea în coordonarea științifică a ASM

Art. 27. -

(1) Cercetarea științifică din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cuprinde:

a) cercetarea fundamentală;

b) cercetarea aplicativă.

(2) Următoarele structuri de cercetare își pot desfășura activitatea în coordonarea științifică a ASM:

a) nuclee;

b) colective;

c) laboratoare;

d) secții;

e) departamente;

f) instituții în care se desfășoară activitatea de învățământ și cercetare științifică și instituții în care se desfășoară numai activitate de cercetare științifică, cu personalitate juridică;

g) instituții fără personalitate juridică, în care se desfășoară activitate de cercetare științifică.

Art. 28. -

Structurile de cercetare prevăzute la art. 27 alin. (2) care încheie contracte de cercetare științifică informează direct ASM asupra rezultatelor cercetărilor pentru care au fost finanțate.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 29. -

Sintagma "Academia de Științe Militare" nu poate fi folosită de nicio altă instituție publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia. Modificări (1)

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
IOAN OLTEAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

București, 22 martie 2012.

Nr. 56.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...