Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 18/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, 3, 6 și 7 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, ale art. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, precum și a celor din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 și anexa la Legea nr. 85/1992

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskas Valentin Zoltan
Tudorel Toader
Ingrid Alina Tudora
- președinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, 3, 6 și 7 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, ale art. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, precum și a prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 la Decretullege nr. 61/1990 și anexa la Legea nr. 85/1992, excepție ridicată de Societatea Comercială "A.C.I. Bistrița" - S.A. din Bistrița în Dosarul nr. 498.1/190/2008 al Tribunalului Bistrița-Năsăud - Secția civilă, și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 314D/2011.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că părțile Mihaela Cioloboc, Nicolae Coman și alții au depus la dosar concluzii scrise prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale, și anume Decizia nr. 223/2004.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 februarie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 498.1/190/2008, Tribunalul Bistrița-Năsăud - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, 3, 6 și 7 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, ale art. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, precum și a prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 și anexa la Legea nr. 85/1992, excepție ridicată de Societatea Comercială "A.C.I. Bistrița" - S.A. din Bistrița într-o cauză având ca obiect "obligația de a face".

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile sunt neconstituționale, deoarece creează posibilitatea obligării unei persoane juridice de drept privat să înstrăineze un bun proprietatea sa, dobândit în mod licit, împotriva voinței sale, fapt ce aduce atingere dreptului de proprietate, lipsindu-l de conținut.

De asemenea, textele criticate impun persoanei juridice obligații și restrângeri referitoare la dreptul de a dispune de bunul său, inclusiv cu privire la preț, după ce statul român a încasat prețul pentru locuință, context în care nu ar mai avea dreptul să dispună, din nou, de acest bun, în baza unui alt text de lege.

Tribunalul Bistrița-Năsăud - Secția civilă consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că prin textele de lege criticate nu a fost încălcat dreptul de proprietate, acestea operând doar o limitare legală a exercițiului acestui drept, și nu o expropriere, o naționalizare sau orice altă măsură de trecere silită în proprietatea publică a statului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituționale. În acest context, arată că prin art. 1, 3, 6 și 7 din Decretul-lege nr. 61/1990 se consacră o normă de justiție socială, conformă cu art. 44 alin. (1) și (2) teza întâi din Constituție și în deplină concordanță cu normele instituite prin art. 1 din primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. De asemenea, în ceea ce privește prevederile art. 1 din Legea nr. 85/1992, Avocatul Poporului invocă jurisprudența Curții Constituționale în materie, și anume Decizia nr. 598/2009, prin care s-a statuat că această reglementare legală nu contravine Legii fundamentale.

Referitor la dispozițiile art. 148 alin. (2) din Constituție, arată că acestea nu au incidență în cauză.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 1, 3, 6 și 7 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 8 februarie 1990, ale art. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, precum și cele din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 și anexa la Legea nr. 85/1992.

Textele de lege criticate din Decretul-lege nr. 61/1990 au următorul cuprins:

- Art. 1:

"

Întreprinderile pentru vânzarea locuințelor și oficiilespecializate pot vinde către populație locuințe construite din fondurile statului, în condițiile prezentului decret-lege.";

- Art. 3:

"

Locuințele prevăzute la art. 1 se vând cetățenilor români cu domiciliul în țară, cu achitarea integrală a prețului la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau prin acordarea unui împrumut de către Casa de Economii și Consemnațiuni, fără restricții privind deținerea în proprietate a unei a doua locuințe.

O dată cu locuința se transmite cumpărătorului acesteia și dreptul de folosință asupra terenului aferent, pe durata existenței construcției.";

- Art. 6:

"

Prețurile de vânzare către populație pentru locuințele construite din fondurile statului și recepționate până la data de 31 decembrie 1989 se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 și 2.

În vederea corelării prețurilor de vânzare cu prețurile de deviz pentru locuințele recepționate după 1 ianuarie 1990, Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor și Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor prezenta în termen de 60 de zile de la data prezentului decret-lege nivelurile corespunzătoare ale prețurilor de vânzare în funcție de numărul de camere, suprafețele utile, gradul de confort și finisaj.";

- Art. 7:

"

În vederea încheierii contractului pentru vânzarea locuințelor, cumpărătorii vor depune la unitatea specializată un avans de cel puțin 30 la sută din prețul de vânzare al locuinței.

Pentru tinerii în vârstă de până la 30 de ani, avansul va fi de cel puțin 10 la sută din prețul de vânzare al locuinței.";

- Art. 1 din Legea nr. 85/1992:

"

Locuințele construite din fondurile statului pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrală sau în rate a prețului, în condițiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și ale prezentei legi.

Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 locuințele care depășesc suprafețele maxime prevăzute în actele normative în baza cărora s-au executat locuințele din fondurile statului și din fondurile unităților economice și bugetare de stat, precum și cele care prezintă, la data vânzării, finisaje superioare, echivalente unor lucrări de artă sau ornamentale deosebite, sau care beneficiază de dotări speciale, cum ar fi: piscină, saună, seră, cramă, bar-vinotecă, cameră frigorifică sau altele asemenea.

De asemenea, sunt exceptate locuințele de protocol care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite în funcții drept locuințe pe durata exercitării funcției, chiar dacă acestea sunt scoase ulterior din evidența locuințelor de protocol."

Anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 și anexa la Legea nr. 85/1992 se referă la "Prețurile de vânzare către populație ale locuințelor construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977".

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, textele de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 44 alin. (1), (2), (3) și (4) referitoare la dreptul de proprietate, precum și dispozițiilor cuprinse în art. 1 din primul Protocol Adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și art. II-77 din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, raportate la prevederile art. 11, art. 20 și art. 148 alin. (2) din Constituția României.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 874 din 16 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 21 noiembrie 2007, a reținut că Decretul-lege nr. 61/1990 reglementează posibilitatea cumpărării locuințelor construite din fondurile statului de către chiriașii acestora. De asemenea, Curtea a reținut că, prin normele criticate, legiuitorul a avut în vedere protejarea chiriașilor, fără a stabili vreun criteriu de diferențiere între aceștia, ele aplicându-se tuturor celor aflați în ipoteza reglementată de aceste norme. Singura cerință stabilită de normele criticate este manifestarea de voință a chiriașului de a cumpăra locuința, exprimată prin cererea adresată unităților specializate în vânzarea locuințelor.

Curtea constată că s-a pronunțat și asupra constituționalității prevederilor art. 1 din Legea nr. 85/1992, de exemplu, prin Decizia nr. 564 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 9 iulie 2007, sau prin Decizia nr. 252 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 6 august 2004, constatând netemeinicia criticilor formulate.

Astfel, Curtea a reținut că prevederile de lege criticate prevăd o trecere în proprietatea deținătorilor de locuințe, foști chiriași ai acestora, a locuințelor și terenurilor aferente acestor locuințe dobândite prin cumpărare de la unitățile economice sau bugetare de stat, atribuirea terenurilor făcându-se integral sau proporțional cu cota-parte din dreptul de proprietate asupra construcției respective.

Curtea a constatat, în legătură cu invocarea încălcării art. 44 din Constituție, precum și a art. 1 din primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, că, deși în proprietatea societăților comerciale sau a regiilor autonome au intrat și locuințele construite din fondurile proprii, legiferarea, ulterior adoptării Constituției, a posibilității ca fiecare chiriaș al unei asemenea locuințe să devină proprietar nu poate fi privită decât ca o limitare legală a dreptului de proprietate al persoanelor juridice respective. Astfel, se consacră o normă de justiție socială, chiriașii având posibilitatea să cumpere locuințele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic. Ca atare, aceste prevederi de lege sunt conforme literei și spiritului art. 44 din Constituție, precum și în deplină concordanță cu dispozițiile cuprinse în art. 1 din primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, 3, 6 și 7 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, ale art. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, precum și a prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 și anexa la Legea nr. 85/1992, excepție ridicată de Societatea Comercială "A.C.I. Bistrița" - S.A. din Bistrița în Dosarul nr. 498.1/190/2008 al Tribunalului Bistrița-Năsăud - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 17 ianuarie 2012.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...