Camera Consultanților Fiscali - CCF

Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali din 15.03.2012

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (10), Proceduri (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 22 martie 2012.

În vigoare de la 22 martie 2012 până la 14 martie 2017, fiind abrogat prin Hotărâre 3/2017 și înlocuit de Regulament 2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Camera Consultanților Fiscali, denumită în continuare Cameră, este organizație profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, din care fac parte consultanții fiscali care au dobândit această calitate în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță. Modificări (1)

(2) Camera este constituită ca persoană juridică autonomă, de drept privat, cu denumire, patrimoniu și siglă proprii. Potrivit prevederilor legale privind protecția mărcilor, nicio altă persoană cu excepția Camerei nu are dreptul de a folosi această denumire sau o denumire similară și sigla acesteia, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează și autorizează activitatea de consultanță fiscală în România, asigură accesul la profesia de consultant fiscal și apără interesele legitime ale membrilor săi, potrivit legii și prezentului regulament.

(2) În vederea realizării acestor obiective, Camera exercită atribuțiile care i-au fost conferite prin ordonanță și prin celelalte acte normative incidente domeniului său de activitate.

CAPITOLUL II Membrii Camerei

Art. 3. -

(1) Pot avea calitatea de membru al Camerei:

a) persoanele fizice care au dobândit prin examen calitatea de consultant fiscal, în condițiile ordonanței și ale Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, și care s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală; Modificări (1)

b) societățile comerciale care au obținut autorizația de funcționare și care s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală; Modificări (1)

c) consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, care își exercită profesia pe teritoriul României, în condițiile ordonanței și ale prezentului regulament. Modificări (1)

(2) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal, persoanele fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;

b) să aibă o experiență de minimum 5 ani după obținerea licenței în una dintre următoarele activități:

- elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;

- servicii de administrare a legislației fiscale;

- elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

- activitate financiar-contabilă;

c) să nu aibă antecedente penale;

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.

(3) Examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal se organizează de Cameră în baza Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, aprobat de Consiliul superior al Camerei.

Art. 4. -

(1) Membrii Camerei pot fi:

a) persoane fizice care au calitatea de consultant fiscal ca urmare a promovării unui examen și sunt înregistrate la Cameră, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, ca active sau inactive;

b) persoane juridice care desfășoară activitatea de consultanță fiscală și sunt autorizate de Cameră.

(2) Sunt consultanți fiscali inactivi persoanele care au declarat această situație, cele care solicită suspendarea activității pe o perioadă cuprinsă între unu și 3 ani, din motive întemeiate, potrivit art. 15, sau cele care nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre următoarele situații de incompatibilitate:

a) au fost sancționate disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calității de membru pe o perioadă de la 3 luni la un an, conform prezentului regulament;

b) nu îndeplinesc condițiile de obținere a vizei anuale;

c) se află într-o situație de incompatibilitate prevăzută de o lege specială.

(3) Consultanții fiscali care desfășoară orice activitate incompatibilă conform prezentului regulament și legilor speciale sunt obligați să solicite în scris trecerea în categoria consultanților inactivi și să prezinte documentele doveditoare care atestă situația respectivă, iar revenirea la statutul de membru activ se face la cerere, însoțită de actele doveditoare care atestă încetarea stării de incompatibilitate.

(4) Cererea de trecere de la o stare la alta produce efecte în ceea ce privește noua calitate începând cu data de la care a intervenit situația de incompatibilitate. Cotizația aferentă calității de membru inactiv, cu excepția celor care au solicitat suspendarea, se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs modificarea.

(5) În situația revenirii la statutul de membru activ, cererea produce efecte de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost aprobată de Cameră, iar cotizația aferentă noii calități se datorează de la aceeași dată.

Art. 5. -

(1) Persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, pentru a deveni membri ai Camerei, vor solicita, în termen de 60 de zile de la data comunicării rezultatului examenului, înregistrarea în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală, prin depunerea unui dosar care va cuprinde: Modificări (1)

a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 2;

b) actul de identitate, în copie (numai dacă au intervenit modificări față de datele inițiale din dosarul de înscriere la examen);

c) documentul de plată a taxei de înscriere în evidența Camerei, în copie; Modificări (1)

d) două fotografii de 2/3 cm.

(2) Dosarul se înregistrează la Direcția de servicii pentru membri, care verifică îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (1), precum și promovabilitatea, pe baza listelor cu candidații admiși transmise de Direcția de învățământ. După aprobare, Direcția de servicii pentru membri efectuează înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală și eliberează carnetul profesional, prevăzut în anexa nr. 6, și parafa. Solicitantul semnează un angajament prin care se obligă să respecte dispozițiile legii și ale prezentului regulament și normele interne ale Camerei. Consultanții fiscali vor depune, după caz, o declarație pe propria răspundere pentru a fi înregistrați la secțiunea "persoane inactive" din Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală. Modificări (1)

(3) Parafa de membru al Camerei va avea următoarele înscrisuri:

- "Consultant fiscal";

- numele și prenumele, numărul și anul înregistrării în Registrul de evidență al Camerei.

(4) Pierderea, furtul sau distrugerea carnetului ori parafei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(5) În caz de respingere a cererii, Direcția de servicii pentru membri comunică persoanei o decizie motivată.

Art. 6. -

(1) Persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care dorește să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România este obligată să obțină autorizarea Camerei, pe baza unei evaluări. Modificări (1)

(2) În cazul în care, în urma evaluării, persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European obține calitatea de consultant fiscal în România, pentru a deveni membru al Camerei, va solicita, în termen de 60 de zile de la data comunicării rezultatului, înregistrarea în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală, prin depunerea unui dosar care va cuprinde: Modificări (1)

a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 3;

b) actul de identitate, în copie;

c) documentul de plată a taxei de înscriere în evidența
Camerei, în copie;

d) două fotografii de 2/3 cm.

(3) În caz de respingere a cererii, Direcția de servicii pentru membri comunică persoanei o decizie motivată.

Art. 7. -

(1) Consultanții fiscali se pot asocia în societăți comerciale care au în obiectul de activitate consultanța fiscală. Societatea comercială trebuie să aibă cel puțin un asociat/acționar și administrator, care să aibă calitatea de consultant fiscal. Modificări (1)

(2) Societățile comerciale de consultanță fiscală înființate conform ordonanței, la solicitarea autorizației de funcționare, vor depune un dosar cu următoarele documente: Modificări (1)

a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 4, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice;

b) certificatul de înmatriculare la registrul comerțului, în copie;

c) actul constitutiv, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, care să conțină date referitoare la numele, prenumele și domiciliul asociaților/acționarilor, directorilor și administratorilor/membrilor consiliilor de administrație, precum și la obiectul de activitate;

e) certificatul de cazier fiscal;

f) documentul de plată a taxei de autorizare, în copie; Modificări (1)

g) carnetul profesional, în copie, al persoanelor fizice care efectuează consultanță fiscală în numele persoanei juridice.

(3) Dosarul se înregistrează la Direcția de servicii pentru membri, care verifică îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (1) și a condițiilor prevăzute la art. 9 din ordonanță, după care face propuneri de aprobare sau respingere motivată, după caz, Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei. În cazul aprobării cererii, persoana juridică respectivă devine membră a Camerei, este înscrisă în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală și i se eliberează autorizația, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. Modificări (1)

(4) În situația în care cererea nu este aprobată, Direcția de servicii pentru membri comunică în scris decizia motivată a Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei.

Art. 8. -

Deciziile prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (4) pot fi atacate potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Drepturile și obligațiile membrilor Camerei

Art. 9. -

(1) Membrii Camerei au, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul să exercite activitățile specifice profesiei în conformitate cu prevederile ordonanței și ale prezentului regulament;

b) dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale Camerei;

c) dreptul de vot asupra tuturor problemelor de interes care se dezbat în cadrul conferințelor;

d) dreptul de a solicita sprijin în litigiile privind etica și practica profesională născute între consultanții fiscali și terțe părți;

e) dreptul de a contesta sancțiunile primite;

f) dreptul să fie informați și consultați asupra activităților desfășurate de Cameră.

(2) Membrii Camerei au, în principal, următoarele obligații:

a) să participe activ la realizarea scopului și a obiectivelor Camerei;

b) să participe la cursurile de pregătire profesională;

c) să declare cu exactitate veniturile realizate și să respecte termenele de depunere a declarațiilor;

d) să achite la termen cotizațiile și taxele profesionale aferente; Modificări (1)

e) să respecte hotărârile Conferinței naționale și ale Consiliului superior al Camerei;

f) să nu devină membri ai unei alte asociații profesionale din România ale cărei scop și obiect sunt identice cu cele ale Camerei;

g) să nu aducă atingere reputației și intereselor corpului profesional al consultanților fiscali și să ia poziție față de orice atingere adusă reputației și intereselor corpului profesional al consultanților fiscali;

h) să păstreze secretul profesional, care vizează toate informațiile și datele de orice tip, în orice formă și pe orice suport puse la dispoziție de client și documentația întocmită de consultant, precum și să le gestioneze și să le arhiveze corespunzător la sediul profesional;

i) să respecte normele profesionale adoptate de Cameră pentru desfășurarea activității de consultanță fiscală;

j) să respecte Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2007;

k) să respecte normele procedurale privind monitorizarea și controlul activității consultanților fiscali;

l) să obțină viza anuală pe carnetul profesional, conform normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei, în cazul persoanelor fizice;

m) să obțină viza anuală prevăzută în anexa nr. 8, conform normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei, în cazul persoanelor juridice;

n) să respecte alte reglementări aplicabile profesiei.

(3) Consultanții fiscali și societățile comerciale de consultanță fiscală pot desfășura, pe lângă activitatea de consultanță fiscală, cu respectarea condițiilor prevăzute de actele normative în materie și după accesul în profesiile respective conform dispozițiilor din legile speciale, și activități de: Modificări (1)

a) expertiză contabilă;

b) audit financiar;

c) instruire și perfecționare în domeniul fiscal.

(4) Pot fi membri ai Camerei auditorii financiari, experții contabili ori alte categorii de liber-profesioniști care au dobândit calitatea de consultant fiscal pe bază de examen organizat de Cameră, potrivit ordonanței și Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, aprobat de Consiliul superior al Camerei.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) pot exercita activitatea de consultanță fiscală, cu respectarea condițiilor prevăzute de actele normative în materie, numai după ce s-au înscris în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală ca membri activi. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Membrii Camerei persoane fizice sunt obligați să comunice Camerei, în scris, în termen de până la 30 de zile, producerea unor evenimente semnificative în activitatea acestora, menționând toate informațiile și atașând toate documentele corespunzătoare, în copie legalizată, după caz, după cum urmează:

a) aplicarea unor sancțiuni disciplinare pe linie profesională de către o autoritate legală sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana în cauză;

b) orice condamnare penală definitivă pronunțată de instanțele competente din țară sau din străinătate împotriva unui asociat/acționar sau administrator al persoanei juridice, pentru infracțiuni săvârșite în exercițiul profesiei de consultant fiscal;

c) punerea în mișcare a acțiunii penale sau trimiterea în judecată pentru fapte săvârșite în exercițiul profesiei de consultant fiscal;

d) existența unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile prin care i se interzice consultantului fiscal exercitarea funcției de administrator al unei societăți comerciale sau, în general, exercitarea de funcții care privesc gestiunea ori conducerea unei societăți comerciale; Modificări (1)

e) orice alte informații solicitate de Cameră pentru evaluarea reputației profesionale și etice a consultantului fiscal;

f) schimbarea numelui, situație în care persoana în cauză va solicita în scris Camerei eliberarea unui nou carnet de consultant fiscal membru al Camerei și a unei noi parafe;

g) schimbarea domiciliului ori a adresei de corespondență, situație în care persoana în cauză va solicita în scris Camerei eliberarea unui nou carnet de consultant fiscal membru al Camerei;

h) orice modificare privind statutul de angajat, asociat/acționar sau administrator al unei persoane juridice ori de persoană fizică autorizată să exercite în mod independent activitatea de consultant fiscal;

i) orice alte date care se referă la calitatea de membru al acesteia.

(2) Membrii Camerei persoane juridice sunt obligați să comunice Camerei, în scris, în termen de până la 30 de zile, producerea unor evenimente semnificative în activitatea acestora, menționând toate informațiile și atașând toate documentele corespunzătoare, în copie legalizată, după caz, după cum urmează:

a) schimbarea denumirii sub care este înregistrată persoana juridică, situație în care se va solicita Camerei eliberarea unei noi autorizații;

b) schimbarea sediului social ori a adresei de corespondență;

c) deschiderea sau închiderea unei filiale ori a unei subunități;

d) orice modificare în ceea ce privește statutul angajaților, asociaților/acționarilor sau al administratorilor persoanei juridice;

e) orice condamnare penală definitivă pronunțată de instanțele competente din țară sau din străinătate împotriva persoanei juridice;

f) aplicarea unor sancțiuni disciplinare persoanei juridice ori luarea de măsuri împotriva acesteia de către o autoritate sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana juridică în cauză;

g) orice condamnare penală definitivă pronunțată de instanțele competente din țară sau din străinătate împotriva unui asociat/acționar ori administrator al persoanei juridice, pentru infracțiuni săvârșite în exercițiul profesiei de consultant fiscal;

h) punerea în mișcare a acțiunii penale sau trimiterea în judecată a unui asociat/acționar ori administrator al persoanei juridice, pentru fapte săvârșite în exercițiul profesiei de consultant fiscal;

i) existența unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al societății comerciale de consultanță fiscală exercitarea funcției de administrator sau exercitarea de funcții care privesc gestiunea ori conducerea unei societăți; Modificări (1)

j) dacă se află în procedură de insolvență sau de lichidare.

Art. 11. -

(1) Membrii Camerei persoane fizice și persoane juridice care doresc să renunțe la calitatea de membru al Camerei notifică în scris această situație Camerei.

(2) Hotărârea Consiliului superior al Camerei prin care se ia act de renunțare se comunică în scris persoanei în cauză, iar Camera face mențiunile corespunzătoare în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală. Modificări (1)

(3) Consiliul superior al Camerei va hotărî amânarea încetării calității de membru și, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală în următoarele situații: Modificări (1)

a) existența unor obligații încă neexecutate ale consultantului fiscal persoană fizică sau persoană juridică față de Cameră;

b) existența unor măsuri sancționatorii disciplinare împotriva consultantului fiscal, aflate în curs de soluționare, potrivit legii;

c) existența unor acțiuni de monitorizare și control al activității consultantului fiscal sau a societății comerciale de consultanță fiscală, aflate în derulare. Modificări (1)

Art. 12. -

(1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei, fără îndeplinirea procedurii disciplinare, în oricare dintre următoarele situații:

1. în cazul persoanelor fizice:

a) ca urmare a neachitării cotizațiilor și taxelor datorate, precum și a neîndeplinirii altor obligații față de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului superior, atunci când întârzierea depășește 12 luni, deși consultantul fiscal a fost notificat despre aceste situații; Modificări (1)

b) în urma condamnării definitive a unui consultant fiscal pentru infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, pentru o infracțiune săvârșită cu intenție ori o infracțiune economică prevăzută de legi speciale care l-ar face incompatibil cu exercitarea calității de consultant fiscal;

c) la cererea consultantului fiscal sau a persoanei juridice, dacă are îndeplinite la zi obligațiile față de Cameră;

d) când atribuirea calității de consultant fiscal a fost obținută ca urmare a săvârșirii infracțiunii de fals și uz de fals;

2. în cazul persoanelor juridice, în situația în care:

a) societatea comercială s-a dizolvat; Modificări (1)

b) după data de înregistrare la Cameră se constată că nu mai îndeplinesc condițiile legale de funcționare potrivit ordonanței și prezentului regulament;

c) când plata cotizației nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depășește 12 luni.

(2) În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizației societăților comerciale de consultanță fiscală, consultanții fiscali persoane fizice sau societățile comerciale de consultanță fiscală au obligația depunerii de îndată a carnetului profesional, respectiv a autorizației la Secretariatul general al Camerei. Modificări (1)

(3) De la data retragerii carnetului profesional sau a autorizației, consultanților fiscali persoane fizice sau societăților comerciale de consultanță fiscală li se interzice practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultanță fiscală. Modificări (1)

(4) De la data prevăzută la alin. (4), pe site-ul Camerei, prin grija Secretariatului general, va fi făcută publică retragerea carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizației societăților comerciale de consultanță fiscală în cauză și interdicția acestora de a practica profesia și de a utiliza titlurile respective. Concomitent cu publicarea pe site, Secretariatul general al Camerei va înștiința Agenția Națională de Administrare Fiscală și Consiliul Concurenței despre interdicția de practicare a profesiei și de utilizare a titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultanță fiscală de către persoanele în cauză. Modificări (1)

(5) Hotărârea se comunică în scris persoanei în cauză, iar Camera face mențiunile corespunzătoare în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală. Modificări (1)

(6) Hotărârea privind retragerea calității de membru al Camerei poate fi contestată, în condițiile legii, la instanța competentă.

Art. 13. - Modificări (1)

Orice membru care a renunțat sau căruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobândirea acesteia, respectând condițiile prevăzute de ordonanță, precum și de normele aprobate de Consiliul superior al Camerei, cu plata taxei de înscriere și a cotizației aferente anului în curs.

Art. 14. -

În fața organelor de conducere ale Camerei problemele, interesele și propunerile societăților comerciale de consultanță fiscală pot fi susținute de administratorii acestor societăți sau de alte persoane împuternicite de acestea, care au calitatea de membri ai Camerei și care au drepturile prevăzute de ordonanță și de prezentul regulament. Modificări (1)

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

(1) Membrii Camerei persoane fizice pot solicita suspendarea activității pe o perioadă cuprinsă între unu și 3 ani, din motive întemeiate, dovedite cu documente justificative, în conformitate cu normele aprobate de Consiliul superior al Camerei.

(2) Dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal poate fi suspendat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei și în situațiile în care consultantul fiscal a fost trimis în judecată pentru fapte săvârșite în exercițiul profesiei de consultant fiscal care îl fac nedemn să exercite această calitate, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), Camera face mențiune în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală, iar cel în cauză este obligat să depună sub luare de semnătură carnetul profesional și parafa, la data solicitării suspendării sau în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii de suspendare luate de Consiliul superior al Camerei. În situația refuzului se procedează la radierea din Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală. Prevederile art. 12 alin. (4) și Modificări (1)

(5) se aplică în mod corespunzător.

(4) Revenirea la statutul de membru activ pentru situațiile prevăzute la alin. (1) se face la cerere și produce efecte de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost aprobată de Cameră. Trecerea în categoria membrilor activi se face după plata taxei de înscriere și a cotizației aferente anului în curs. Modificări (1)

(5) Persoanele juridice care au suspendată activitatea la registrul comerțului sunt membri inactivi. Reluarea activității declarată la registrul comerțului va fi comunicată și Camerei, în vederea reautorizării și trecerii în categoria membrilor activi. Pe perioada inactivității, societățile comerciale în cauză nu datorează cotizația. Trecerea în categoria membrilor activi se face după plata taxei de autorizare și a cotizației aferente anului în curs. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală Modificări (1)

Art. 16. -

(1) Membrii Camerei vor fi înscriși în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală ca membri activi sau inactivi, structurat în plan administrativ-teritorial. Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind actualizat anual cu modificările intervenite. De asemenea, va fi publicat și pe site-ul Camerei, fiind actualizat ori de câte ori este nevoie. Modificări (1)

(2) În Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală înregistrarea membrilor se va face în ordine alfabetică, cu menționarea următoarelor date: Modificări (1)

1. pentru persoanele fizice:

a) numele și prenumele;

b) numărul carnetului profesional;

c) localitatea de domiciliu;

d) alte date de identificare a persoanei;

2. pentru societățile comerciale de consultanță fiscală: Modificări (1)

a) denumirea și sediul social;

b) numele și prenumele, numărul carnetului profesional și localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectuează consultanță fiscală în numele societății comerciale de consultanță fiscală; Modificări (1)

c) numele și prenumele asociaților/acționarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;

d) alte date de identificare.

(3) Membrii Camerei sunt obligați să anunțe orice modificare a datelor înscrise în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală în termen de 30 de zile. Modificări (1)

(4) Înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală, prevăzută la alin. (1), conferă dreptul exercitării profesiei pe întregul teritoriu al României. Modificări (1)

(5) Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală este format din două capitole: Modificări (1)

a) capitolul I - Consultanții fiscali persoane fizice, activi și inactivi;

b) capitolul II - Societățile comerciale de consultanță fiscală, active și inactive. Modificări (1)

(6) Modelul Registrului consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală este prevăzut în anexa nr. 7. Modificări (1)

(7) Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală se conduce informatizat. Modificări (1)

(8) Arhivarea dosarelor consultanților fiscali și ale societăților comerciale de consultanță fiscală se face de către Direcția de servicii pentru membri, iar gestiunea acestora se conduce informatizat. Modificări (1)

CAPITOLUL V Atribuțiile Camerei

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) În baza prevederilor art. 11 din ordonanță și a Statutului Confederației Fiscale Europene, Camera are următoarele atribuții principale:

a) coordonează activitatea de consultanță fiscală;

b) autorizează exercitarea activității de consultanță fiscală;

c) ține Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală; Modificări (1)

d) organizează examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal;

e) elaborează și aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare;

f) elaborează și aprobă norme și proceduri privind activitatea de consultanță fiscală;

g) elaborează și aprobă norme privind auditul de calitate pentru expertizele fiscale;

h) elaborează și aprobă norme pentru control, în vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor;

i) elaborează și aprobă normele privind pregătirea și perfecționarea consultanților fiscali;

j) elaborează și aprobă programul de pregătire și perfecționare continuă a membrilor Camerei și asigură materialele pentru pregătirea profesională și informarea periodică a acestora;

k) elaborează și aprobă Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale;

l) reprezintă profesia de consultant fiscal din România în cadrul instituțiilor și organizațiilor profesionale internaționale;

m) se preocupă de recunoașterea și dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în străinătate și înscrierea membrilor Camerei în alte organizații profesionale de profil din străinătate;

n) apără interesele profesionale ale tuturor membrilor Camerei, atât în țară, cât și în străinătate; intervine cu orice ocazie în scopul de a obține pentru consultanții fiscali cele mai bune condiții de practicare a profesiei lor;

o) oferă sprijin și asistență membrilor Camerei în problemele profesionale;

p) controlează calitatea activității de consultanță fiscală;

q) mediază între membrii Camerei, la cerere, în caz de diferende;

r) stabilește măsuri disciplinare;

s) editează publicații de specialitate;

ș) elaborează propuneri privind actualizarea legislației, precum și a normelor de consultanță fiscală, în concordanță cu reglementările organizațiilor profesionale internaționale; contribuie la dezvoltarea legislației cu impact asupra activității profesionale de consultanță fiscală și acționează pentru recunoașterea, în folosul consultanților fiscali, a dreptului de a-și reprezenta clienții în fața autorităților naționale, precum și în fața tuturor celorlalte autorități naționale, internaționale sau supranaționale;

t) informează publicul cu privire la serviciile pe care consultanții fiscali le pot furniza;

ț) menține relațiile cu autoritățile, organismele naționale și internaționale și, în special, furnizează experiența practicienilor către autoritățile naționale, precum și ale Uniunii Europene în toate domeniile aferente fiscalității și dreptului profesional;

u) colaborează cu instituții și asociații profesionale de profil din țară și din străinătate; facilitează cooperarea în toate domeniile ce prezintă un interes comun pentru consultanții fiscali din România, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene;

v) propune și recomandă membrii Camerei în funcții de conducere în cadrul organizațiilor de profil din străinătate;

w) organizează cursuri masterale în domeniul fiscalității naționale și europene, în colaborare cu universități de prestigiu din România;

x) organizează cursuri de pregătire pentru candidații la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal;

y) colaborează cu alte instituții, organizații sau societăți comerciale pentru accesarea de fonduri structurale în vederea dezvoltării activității de pregătire profesională și a inițierii altor proiecte economice sau de pregătire în domenii diverse de activitate ale membrilor Camerei; Modificări (1)

z) participă la schimbul de informații cu privire la legile fiscale naționale și dezvoltarea legilor fiscale în Europa;

aa) exercită alte atribuții prevăzute de ordonanță sau de prezentul regulament.

(2) Camera poate înființa unități teritoriale fără personalitate juridică.

Art. 18. -

(1) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința națională, Consiliul superior al Camerei și Biroul permanent al Consiliului superior, denumite în continuare Conferința, Consiliul superior și Biroul permanent.

(2) Consiliul superior este ales de Conferință.

(3) Consiliul superior alege dintre membrii săi Biroul permanent, respectiv persoanele care îndeplinesc funcțiile de conducere în cadrul acestuia.

Art. 19. -

(1) Conferința este formată din toți consultanții fiscali înscriși în evidența Camerei cu drept de vot.

(2) Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanții fiscali care și-au îndeplinit toate obligațiile față de Cameră, la termenele stabilite prin hotărârile acesteia.

(3) Nu au drept de vot sau de reprezentare membrii Camerei suspendați ca urmare a aplicării unor măsuri disciplinare.

(4) Lista definitivă a consultanților fiscali membri ai Camerei cu drept de vot se va publica pe site-ul Camerei cu 15 zile înainte de data Conferinței.

Art. 20. -

Conferința este ordinară sau extraordinară.

Art. 21. -

(1) Conferința ordinară se întrunește anual, la convocarea Consiliului superior, în cel mult 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar precedent.

(2) Conferința ordinară are următoarele atribuții principale:

a) dezbaterea și aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului superior;

b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale ale Camerei;

c) dezbaterea și aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiară;

d) aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat;

e) aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;

f) aprobarea programului de activitate al Consiliului superior;

g) alegerea și eliberarea/revocarea membrilor Consiliului superior;

h) alegerea și eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;

i) alegerea și eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de apel;

j) exercitarea altor atribuții prevăzute de lege sau de prezentul regulament.

Art. 22. -

(1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinței ordinare este necesară prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot, iar hotărârile trebuie să fie adoptate cu votul majorității simple a celor prezenți.

(2) În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), Conferința întrunită la a doua convocare poate să hotărască asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenți, cu votul majorității simple a acestora.

(3) Conferința ordinară se poate întruni la a doua convocare, de regulă, în aceeași zi și în același loc cu prima convocare, după trecerea unui interval de minimum o oră.

Art. 23. -

(1) Conferința extraordinară poate fi convocată la cererea Biroului permanent sau la cererea a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului superior ori la cererea unei cincimi din numărul membrilor Camerei cu drept de vot, care adresează cererea secretarului general, specificând problemele propuse a fi dezbătute în cadrul Conferinței extraordinare.

(2) Conferința extraordinară va fi convocată și pentru completarea locurilor de membri în cadrul organelor alese, rămase vacante ca urmare a retragerii, demisiilor, excluderii sau decesului a mai mult de o treime din numărul locurilor prevăzute în prezentul regulament.

(3) Conferința extraordinară poate adopta hotărâri cu privire la problemele dezbătute conform ordinii de zi pentru care a fost convocată.

Art. 24. -

(1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinței extraordinare este necesară prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot ai Camerei, iar hotărârile se iau cu votul majorității simple a celor prezenți.

(2) În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), Conferința întrunită la a doua convocare poate să hotărască asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenți, cu votul majorității simple a acestora.

(3) Conferința extraordinară se poate întruni la a doua convocare de regulă în aceeași zi și în același loc cu prima convocare, după trecerea unui interval de minimum o oră.

Art. 25. -

(1) Convocarea conferințelor se face cu 30 de zile înainte de data întrunirii. Anunțul privind convocarea se publică în două cotidiene de circulație națională și pe site-ul Camerei și cuprinde locul, data și ora de desfășurare, precum și ordinea de zi. În același anunț se stabilesc locul, data și ora pentru o a doua convocare a Conferinței, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar.

(2) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei are dreptul la un singur vot.

(3) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentați în Conferință de alți membri, în baza unei procuri speciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, autentificată de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea părților, conținutul și data actului. Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de începerea lucrărilor Conferinței, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal de ședință. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii aleși și cei care și-au depus candidaturile nu pot reprezenta alți membri.

(4) Lucrările Conferinței sunt conduse de președintele Consiliului superior sau de înlocuitorul de drept al acestuia. Președintele propune un secretariat format din 3 membri, pe care îl supune la vot plenului Conferinței. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale pentru desfășurarea Conferinței se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi.

(5) Hotărârile Conferinței se adoptă prin vot deschis.

(6) Alegerea membrilor Consiliului superior, ai Comisiei de auditori statutari și ai Comisiei de apel se face prin vot secret.

(7) Prin procesul-verbal semnat de președintele și de membrii secretariatului lucrărilor Conferinței se consemnează îndeplinirea formalităților referitoare la convocare, data și locul de desfășurare a Conferinței, numărul membrilor prezenți, numărul de voturi valabil exprimate, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea celor care au luat cuvântul, afirmațiile acestora în cadrul ședinței.

(8) Hotărârile Conferinței sunt obligatorii pentru toți membrii Camerei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 26. -

(1) Organele de conducere alese ale Camerei sunt: Consiliul superior și Biroul permanent al Consiliului superior.

(2) Consiliul superior alege dintre membrii săi Biroul permanent, respectiv persoanele care îndeplinesc funcțiile de conducere în cadrul acestuia.

Art. 27. -

Organizarea și funcționarea Camerei sunt asigurate de organele alese, care au funcție reprezentativă, de conducere, decizie și control. Aplicarea hotărârilor organelor alese ale Camerei se realizează de aparatul executiv al acesteia.

Art. 28. -

Membrii organelor alese care în perioada mandatului devin membri aleși în funcții de conducere ale altor organizații profesionale sunt obligați să solicite renunțarea la funcție în termen de 5 zile de la data la care au fost aleși.

Art. 29. -

(1) Membrii Consiliului superior sunt aleși în cadrul Conferinței ordinare pentru o perioadă de 5 ani, conform procedurilor prevăzute în prezentul regulament, având posibilitatea de a îndeplini cel mult două mandate. Consiliul superior are în componența sa 15 membri.

(2) Orice membru cu drept de vot al Camerei poate fi ales în Consiliul superior, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are capacitate deplină de exercițiu la data depunerii candidaturii sale;

b) nu a fost sancționat disciplinar de Cameră în ultimii 5 ani;

c) nu deține o funcție într-o altă organizație profesională;

d) are achitate obligațiile față de Cameră la data depunerii candidaturii și a participat la Programul de formare profesională continuă în anul anterior organizării alegerilor;

e) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, adoptat de Cameră.

(3) Candidaturile se depun la Registratura Camerei, la termenul și conform modelului stabilite prin hotărâre a Consiliului superior.

(4) Consiliul superior le poate cere candidaților să dea o declarație privind respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la alin (2).

(5) Consiliul superior respinge candidatura oricărei persoane care refuză să dea declarația prevăzută la alin. (4) sau care face o declarație falsă ori incompletă.

(6) În cazul în care un candidat a fost ales membru al Consiliului superior, iar declarațiile sale au fost incorecte, Consiliul superior constată prin hotărâre alegerea sa ca fiind nulă, ceea ce nu afectează validitatea alegerii celorlalți candidați, iar locul rămas vacant se ocupă potrivit prevederilor art. 31 alin. (2).

(7) Această hotărâre se comunică persoanei respective.

Art. 30. -

(1) Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale vor fi anunțate în Conferință de către președintele de ședință.

(2) Votarea se efectuează pe baza unui buletin de vot, în forma aprobată de Consiliul superior.

(3) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei poate vota dintre candidații propuși un număr care să nu depășească numărul locurilor eligibile. În caz contrar, votul se consideră nul.

(4) La propunerea consultanților fiscali prezenți în plenul Conferinței se alege Comisia de numărare a voturilor, care are următoarele atribuții principale:

a) primirea și distribuirea buletinelor de vot;

b) numărarea voturilor exprimate și stabilirea voturilor valabile și a celor nule;

c) stabilirea candidaților care au fost aleși prin întocmirea listei candidaților în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obținute;

d) elaborarea unui raport scris către Conferință cu privire la desfășurarea alegerilor;

e) întocmirea unui proces-verbal cu privire la rezultatele votului, care se prezintă plenului Conferinței;

f) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, în vederea sigilării și păstrării acestora pe o perioadă egală cu cea a mandatului Consiliului superior;

g) alte atribuții stabilite de Conferință.

(5) Sunt declarați aleși candidații care au întrunit numărul cel mai mare de voturi. În caz de egalitate la ultima poziție validă, candidații aflați în această situație sunt supuși din nou votului Conferinței, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi.

Art. 31. -

(1) La prima ședință de după alegeri membrii Consiliului superior aleg din rândul lor, prin vot secret, un președinte, un prim-vicepreședinte și 5 vicepreședinți, ale căror mandate se încheie, ca și în cazul celorlalți membri ai Consiliului superior, la data următoarelor alegeri desfășurate în cadrul Conferinței, dacă între timp nu le încetează calitatea de membru al Consiliului superior.

(2) Orice loc vacant de membru al Consiliului superior va fi ocupat de următorul candidat în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunit la Conferință, conform raportului comisiei de votare, cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 29 alin. (2).

(3) Orice loc vacant de președinte, prim-vicepreședinte sau de vicepreședinte trebuie ocupat în condițiile prevăzute la alin. (1).

(4) Orice membru al Consiliului superior poate să ceară suspendarea din funcție pe o perioadă determinată, pentru motive temeinice. Pe perioada suspendării, Consiliul superior poate aplica prevederile alin. (2), pentru a asigura funcționarea în condiții de cvorum. Pe durata participării la lucrări membrii Consiliului superior desemnați conform prevederilor alin. (2) au drepturile și obligațiile membrilor consiliului superior suspendați.

(5) Orice membru al Consiliului superior poate comunica în scris, cu 30 de zile înainte, Secretariatului general intenția sa cu privire la suspendarea pe o perioadă determinată sau retragerea din Consiliul superior. Durata suspendării nu poate depăși durata mandatului, iar în cazul demisiei locul devine vacant de la data acesteia.

(6) Consiliul superior nu poate funcționa în condițiile în care s-au vacantat și nu au fost completate, conform alin. (2), o treime din numărul locurilor prevăzute în prezentul regulament. În acest caz, pentru completarea locurilor vacante se convoacă Conferința extraordinară în vederea alegerilor.

Art. 32. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului superior încetează în următoarele situații:

a) pierderea calității de membru al Camerei;

b) pierderea capacității de exercițiu;

c) existența unei situații de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de consultant fiscal, care împiedică exercitarea mandatului de membru al Consiliului superior, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 31 alin. (4 ) și (5);

d) demisia din această calitate.

(2) Constatarea producerii uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Consiliului superior.

Art. 33. -

Consiliul superior se întrunește, de regulă, lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui sau cel puțin a unei treimi din numărul membrilor săi. Convocarea ședințelor se face prin Secretariatul general.

Art. 34. -

(1) Ședințele Consiliului superior pot avea loc în prezența majorității simple a membrilor săi.

(2) În absența președintelui sau a prim-vicepreședintelui, ședințele sunt conduse de un vicepreședinte desemnat de președinte sau de Biroul permanent.

Art. 35. -

(1) Hotărârile Consiliului superior sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți.

(2) Fiecare membru al Consiliului superior are dreptul la un singur vot, iar în cazul egalității voturilor, votul președintelui de ședință determină rezultatul final.

(3) Secretariatul general păstrează procesele-verbale ale tuturor ședințelor într-un registru special întocmit în acest scop. Procesele-verbale trebuie semnate de toți membrii prezenți la ședință.

Art. 36. -

(1) Consiliul superior coordonează, conduce și controlează activitatea Camerei, având următoarele atribuții:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinței;

b) asigură condițiile pentru administrarea și gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;

c) adoptă și prezintă Conferinței propuneri privind obiectivele strategice ale Camerei și programul de activitate pentru exercițiul în curs;

d) adoptă și prezintă spre aprobare Conferinței raportul de activitate, situațiile financiare anuale și execuția bugetului de venituri și cheltuieli privind exercițiul încheiat, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul în curs;

e) aprobă regulamentul de organizare a examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal și componența comisiei de examinare în condițiile art. 4 din ordonanță;

f) stabilește componența Comisiei de evaluare, precum și conținutul și modul de desfășurare a examenului pentru consultanții fiscali din statele membre care vor desfășura activitate în România; Modificări (1)

g) stabilește cuantumul taxei de înscriere în evidența Camerei, al taxei în vederea obținerii autorizației de funcționare a societăților comerciale de consultanță fiscală și al taxei pentru examen; Modificări (1)

h) aprobă normele privind condițiile și termenele de plată a cotizațiilor membrilor Camerei și stabilește nivelului cotizațiilor profesionale anuale datorate de membrii Camerei; Referințe (1)

i) aprobă și modifică Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei, Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale, normele de pregătire și perfecționare a consultanților fiscali și Programul de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali;

j) aprobă norme profesionale privind desfășurarea activității prevăzute la art. 3 din ordonanță;

k) alege și revocă membrii Biroului permanent al Consiliului superior;

l) aprobă anual indemnizațiile membrilor Consiliului superior, ai Biroului permanent al Consiliului superior, Comisiei de auditori statutari și ai Comisiei de apel;

m) emite hotărâri în cazurile de abateri disciplinare sesizate de Direcția de conduită și disciplină profesională;

n) aprobă normele privind controlul în vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor potrivit prevederilor ordonanței;

o) numește persoanele împuternicite să constate contravențiile și să aplice sancțiunile potrivit prevederilor ordonanței;

p) aprobă Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea alegerilor și validează candidaturile membrilor depuse pentru organele alese ale Camerei;

q) aprobă angajarea de credite pentru activități de investiții;

r) înaintează Ministerului Finanțelor Publice propuneri de acte normative pentru completarea și modificarea legislației fiscale;

s) stabilește atribuțiile vicepreședinților în ceea ce privește coordonarea activității direcțiilor de specialitate ale Camerei;

ș) stabilește nivelul și condițiile de acordare pentru indemnizația/diurna de deplasare, în limitele aprobate de Conferința națională în bugetul de venituri și cheltuieli;

t) stabilește criteriile de acreditare a entităților ce urmează a organiza cursuri de pregătire profesională a membrilor Camerei;

ț) aprobă acordarea titlului de "Președinte de onoare" și a diplomei de excelență pentru consultanții fiscali, în condițiile procedurilor privind acordarea de titluri onorifice adoptate de Cameră, și aprobă componența Consiliului științific la propunerea Biroului permanent;

u) desemnează membrii Camerei pentru a reprezenta profesia de consultant fiscal în cadrul instituțiilor și organizațiilor profesionale din Romania și internaționale;

v) propune și recomandă membrii Camerei în funcții de conducere în cadrul organizațiilor de profil din străinătate;

w) stabilește cuantumul indemnizațiilor pentru persoanele desemnate la art. 40-42, după caz;

x) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament și de hotărârile Conferinței.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul superior emite hotărâri și decizii.

(3) Hotărârile Consiliului superior sunt obligatorii pentru toți membrii Camerei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Consiliul superior poate adopta un regulament propriu de organizare și funcționare.

Art. 37. -

(1) Biroul permanent al Consiliului superior este format din președinte, prim-vicepreședinte și 5 vicepreședinți.

(2) Alegerea Biroului permanent al Consiliului superior se face de către Consiliul superior, dintre membrii acestuia, în prima ședință ce urmează alegerii acestuia.

(3) Biroul permanent se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar și ia decizii cu votul majorității simple a membrilor săi, iar în cazul egalității voturilor, cel al președintelui de ședință este decisiv.

(4) Ședințele sunt conduse de președinte, iar în absența acestuia de prim-vicepreședinte sau de un alt membru al Biroului permanent, desemnat de președinte.

(5) Procesele-verbale ale tuturor ședințelor se semnează de toți membrii Biroului permanent prezenți la ședință și se păstrează la Registratura Camerei.

Art. 38. -

(1) Biroul permanent exercită următoarele atribuții principale:

a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli anual, pe care îl înaintează spre adoptare Consiliului superior, nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an anterior anului la care se referă bugetul respectiv;

b) supraveghează lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Camerei;

c) examinează și propune spre aprobare Consiliului superior programul de activitate al Camerei;

d) aprobă programele de activitate ale direcțiilor executive;

e) aprobă deplasările în străinătate;

f) aprobă angajarea, promovarea, sancționarea și concedierea personalului cu funcții de conducere din cadrul aparatului executiv al Camerei;

g) aprobă salarizarea pentru fiecare funcție prevăzută în organigramă;

h) aprobă revocarea secretarului general;

i) aprobă organigrama și normele privind desfășurarea activității curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atribuțiile și responsabilitățile structurilor executive, precum și raporturile dintre acestea, statul de funcții și politica de personal, după care se prezintă Consiliului superior pentru validare;

j) aprobă eliberarea autorizațiilor de funcționare a societăților comerciale de consultanță fiscală; Modificări (1)

k) prezintă anual spre adoptare Consiliului superior și spre aprobare Conferinței proiectul de buget pentru exercițiul viitor;

l) prezintă situațiile financiare anuale și execuția bugetului de venituri și cheltuieli spre adoptare Consiliului superior și spre aprobare Conferinței;

m) îndeplinește și alte atribuții stabilite de Conferință și de Consiliul superior.

(2) Activitatea direcțiilor de specialitate ale Camerei este coordonată de către un vicepreședinte ce a fost desemnat de Consiliul superior.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale Biroul permanent adoptă decizii.

(4) Biroul permanent poate adopta un regulament propriu de organizare și funcționare.

Art. 39. -

(1) Președintele ales de Consiliul superior devine de drept și președintele Camerei, precum și al Biroului permanent și are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă Camera în justiție și în raporturile cu terțe persoane fizice și juridice, autorități publice, precum și cu organizațiile profesionale din alte țări și organisme internaționale ale profesiei de consultant fiscal, apărând prestigiul și independența profesională a membrilor Camerei;

b) semnează acorduri/convenții privind exercitarea profesiei de consultant fiscal în străinătate și pe teritoriul României cu organizații similare din alte țări;

c) convoacă și conduce lucrările Conferinței, Consiliului superior și Biroului permanent;

d) în calitate de reprezentant legal al Camerei, președintele semnează hotărârile Conferinței, ale Consiliului superior și deciziile Biroului permanent al Consiliului superior;

e) numește și revocă, în baza aprobării Biroului permanent, secretarul general și personalul din cadrul aparatului executiv al Camerei prevăzut în organigramă;

f) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Conferință, Consiliul superior și Biroul permanent.

(2) Camera este angajată din punct de vedere legal prin semnătura președintelui sau a unei persoane desemnate de acesta.

(3) În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt duse la îndeplinire de către prim-vicepreședinte sau de către un vicepreședinte desemnat.

(4) Președintele poate să delege prim-vicepreședintele sau un vicepreședinte ori un membru al Consiliului superior pentru o acțiune sau o activitate determinată.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Consiliului superior emite ordine.

Art. 40. -

(1) În vederea recunoașterii contribuției aduse la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal și la îndeplinirea misiunii de utilitate publică atribuite de lege Camerei, se instituie titlul onorific de "Președinte de onoare", care poate fi acordat persoanelor care și-au încheiat mandatul de președinte al Camerei.

(2) Titlul de "Președinte de onoare" se acordă prin hotărâre a Consiliului superior, la propunerea Biroului permanent.

(3) Președintele de onoare participă în calitate de invitat la ședințele Biroului permanent și ale Consiliului superior și poate fi implicat în activități ale Camerei, potrivit hotărârilor Consiliului superior.

Art. 41. -

(1) În vederea asigurării unei expertize de înaltă calitate în ceea ce privește atingerea obiectivelor strategice ale Camerei și dezvoltarea profesiei de consultant fiscal, se înființează Consiliul științific.

(2) Membrii Consiliului științific sunt desemnați prin hotărâre a Consiliului superior și pot fi reprezentanți ai mediului academic, specialiști de renume în domeniul fiscalității și dreptului fiscal și consultanți fiscali care s-au remarcat în mod deosebit prin contribuția semnificativă la dezvoltarea și evoluția profesiei de consultant fiscal și prin prestigiul profesional dobândit.

(3) Membrii Consiliului științific pot avea atribuții în cadrul diferitelor comitete de lucru ale Camerei și pot fi consultați la analiza și la elaborarea unor documente sau proiecte de acte normative în domeniul profesiei.

(4) Membrii Consiliului științific pot fi invitați la ședințele Consiliului Camerei.

(5) Activitatea Consiliului științific este reglementată prin hotărâre a Consiliului superior.

Art. 42. - Referințe (2)

(1) Consiliul superior al Camerei poate decide înființarea unor comitete de lucru în domenii specifice, cum ar fi Comitetul fiscal sau Comitetul afacerilor profesionale. Modificări (1)

(2) Comitetele de lucru pot fi permanente și își exercită atribuțiile în limitele competențelor stabilite prin regulamentul propriu de funcționare, aprobat de Consiliul superior.

(3) Comitetele de lucru sunt formate din specialiști, consultanți fiscali cu experiență. În comitetele de lucru pot fi desemnați, cu acordul conducătorilor instituțiilor, reprezentanți ai ministerelor sau ai altor instituții ori organizații care activează în domenii relevante pentru obiectul de activitate al comitetului în care sunt desemnați.

(4) Membrii fiecărui comitet de lucru sunt desemnați de Consiliul superior, pe termen determinat, în baza unei proceduri aprobate în acest scop prin regulamentul propriu de funcționare.

(5) Comitetul fiscal este condus de un președinte și 2 vicepreședinți aleși dintre membrii săi în prima ședință a acestuia, validați de Consiliul superior.

(6) Comunicarea dintre comitetele de lucru și Consiliul superior se realizează prin intermediul reprezentantului aparatului executiv al Camerei.

Art. 43. -

Persoanele prevăzute la art. 40-42 nu sunt remunerate pentru activitatea desfășurată. În mod excepțional, în funcție de complexitatea și volumul misiunilor încredințate, se pot acorda indemnizații în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului superior.

Art. 44. -

(1) Comisia de auditori statutari este alcătuită din 3 persoane alese dintre membrii Camerei, conform prevederilor Regulamentului de alegeri, care au și calitatea de auditor și nu dețin o funcție în cadrul Camerei sau în cadrul altor organizații profesionale.

(2) La prima ședință de după alegeri membrii Comisiei de auditori statutari aleg din rândul lor, prin vot secret, un președinte.

(3) Membrii Comisiei de auditori statutari participă la ședințele Consiliului superior fără drept de vot.

(4) Pentru activitatea depusă membrii Comisiei de auditori statutari primesc indemnizații.

(5) Comisia de auditori statutari are 2 membri supleanți, aleși dintre membrii Camerei care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1).

Art. 45. -

Comisia de auditori statutari a Camerei are următoarele atribuții:

a) efectuează auditul situațiilor financiare ale Camerei;

b) întocmește raportul anual de audit, precum și alte rapoarte solicitate de Consiliul superior și le prezintă Conferinței spre dezbatere și aprobare.

Art. 46. -

Mandatul Comisiei de auditori statutari este de 5 ani și poate fi reînnoit o singură dată.

Art. 47. -

Următoarele categorii de persoane nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:

a) membrii Consiliului superior;

b) personalul executiv al Camerei;

c) asociații, angajații, soții, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea ai persoanelor prevăzute la lit. a).

Art. 48. -

(1) Comisia de apel este compusă din 5 membri: 3 consultanți fiscali, membri ai Camerei, aleși conform Regulamentului de alegeri, care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei, și 2 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, din care un reprezentant cu pregătire juridică. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un președinte, care este consultant fiscal.

(2) Pentru activitatea depusă membrii Comisiei de apel primesc o indemnizație pentru fiecare ședință.

(3) Mandatul Comisiei de apel este de 5 ani și poate fi reînnoit o singură dată.

(4) Comisia de apel are 2 membri supleanți, aleși dintre membrii Camerei care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL VI Veniturile și cheltuielile Camerei

Art. 49. -

(1) Camera, în calitate de persoană juridică fără scop lucrativ, își constituie veniturile din activitățile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-și cheltuielile în întregime din aceste venituri.

(2) Contabilitatea patrimoniului și a activităților desfășurate de Cameră se conduce potrivit legii.

(3) Înregistrarea veniturilor în contabilitate se face pe baza documentelor legale care atestă crearea dreptului de încasare sau în momentul încasării efective a acestora.

(4) Înregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative care atestă crearea obligației de plată sau în momentul plății efective a acestora.

Art. 50. -

(1) Veniturile Camerei se constituie din următoarele surse:

a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal;

b) taxa de autorizare a societăților comerciale de consultanță fiscală;

c) taxa de înscriere în evidența Camerei;

d) cotizațiile profesionale ale membrilor Camerei, respectiv cotizațiile fixe anuale; Referințe (1)

e) cotizațiile anuale calculate asupra veniturilor realizate de membrii Camerei care își exercită profesia individual sau de societățile comerciale de consultanță fiscală autorizate de Cameră; Modificări (1)

f) încasările din vânzarea publicațiilor proprii;

g) donații și sponsorizări;

h) venituri din aplicarea de sancțiuni;

i) taxe (tarife) de participare la cursurile de pregătire profesională, la conferințe, seminare, forumuri și alte servicii prestate de Cameră în conformitate cu prevederile legale; Modificări (1)

j) alte venituri din activitatea Camerei.

(2) Taxa de înscriere în evidența Camerei este datorată și se achită înaintea depunerii cererii de înscriere.

Art. 51. - Modificări (1)

Consultanții fiscali, membri activi și inactivi, sunt obligați să plătească cotizațiile și taxele datorate către Cameră, după caz, în condițiile prevăzute prin hotărârile Consiliului superior.

CAPITOLUL VII Abateri și sancțiuni

Art. 52. -

(1) Fapta săvârșită de un membru al Camerei prin care se încalcă dispozițiile ordonanței, ale prezentului regulament, ale Codului privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale, hotărârile, normele sau alte acte emise de Cameră constituie abatere disciplinară.

(2) Abaterile disciplinare săvârșite de membri sunt următoarele:

a) încălcarea dispozițiilor ordonanței sau ale prezentului regulament;

b) nerespectarea prevederilor Codului privind conduita etică și profesională a consultanților fiscali;

c) exercitarea profesiei în perioada de suspendare;

d) nerespectarea normelor de lucru și desfășurarea unei activități profesionale în condiții necorespunzătoare, cu prejudicierea reputației profesionale;

e) nerespectarea normelor privind păstrarea secretului profesional;

f) neplata cotizațiilor și a celorlalte obligații bănești pe o perioadă de un an;

g) nedeclararea sau declararea parțială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor bănești;

h) refuzul de a se prezenta și de a pune la dispoziția organelor de control ale Camerei documentele privind activitatea profesională în cadrul activităților de audit de calitate;

i) declarații neconforme cu realitatea în relațiile cu Camera;

j) absențe nejustificate de la cursurile de pregătire și perfecționare profesională;

k) prestarea de servicii de consultanță fiscală fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu au fost înscrise toate elementele cu privire la identitatea părților;

l) nerespectarea prevederilor art. 10.

Art. 53. -

(1) Faptele prevăzute la art. 52 se sancționează cu:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendarea calității de membru al Camerei pe o perioadă de la 3 luni până la un an;

d) excluderea din Cameră.

(2) La stabilirea și aplicarea sancțiunilor disciplinare se va ține seama de gravitatea abaterii și de urmările acesteia, precum și de calitățile profesionale și morale ale celui în cauză. În cazul repetării unei abateri disciplinare se va aplica sancțiunea imediat următoare ca grad de severitate, cu excepția cazului în care se impune aplicarea unei sancțiuni mai aspre.

(3) Abaterile disciplinare se constată de Direcția de conduită și disciplină profesională, iar sancțiunile disciplinare se aprobă de Consiliul superior și de Comisia de apel, potrivit competențelor.

(4) În cazul aplicării sancțiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal, cel în cauză este obligat să depună sub luare de semnătură carnetul profesional și parafa, în termen de 5 zile de la data aplicării sancțiunii. În situația refuzului se procedează la radierea din Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală. Aceeași obligație îi revine și în cazul aplicării măsurii de excludere și de interzicere a exercitării profesiei de consultant fiscal. Modificări (1)

(5) La expirarea termenului de suspendare i se restituie consultantului fiscal carnetul profesional și parafa.

(6) De la data comunicării hotărârii de aplicare a uneia dintre sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) consultanților fiscali persoane fizice li se interzic practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal.

(7) Hotărârile de sancționare se publică pe site-ul Camerei. Concomitent cu publicarea pe site, Secretariatul general va înștiința Agenția Națională de Administrare Fiscală și Consiliul Concurenței despre interdicția de practicare a profesiei și de utilizare a titlului de consultant fiscal.

(8) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de 6 luni de la constatare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare.

(9) Răspunderea disciplinară a consultantului fiscal nu exclude răspunderea civilă, contravențională sau penală a acestuia.

Art. 54. -

Membrii Camerei, persoane fizice și juridice, care desfășoară activitatea de consultanță fiscală fără viza anuală se sancționează disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calității de membru pe o perioadă de la 3 luni la un an, conform prezentului regulament.

Art. 55. -

(1) Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal intervine în următoarele situații:

a) în cazul declarării ca inactiv;

b) la cerere;

c) în caz de incompatibilitate;

d) în cazul executării unei pedepse privative de libertate pentru săvârșirea unei fapte care nu îi interzice dreptul de gestiune și de administrare a unei societăți comerciale; Modificări (1)

e) ca urmare a interdicției de a profesa pe o anumită perioadă, dispusă prin hotărâre judecătorească sau ca urmare a unei sancțiuni disciplinare aplicate de Cameră.

(2) Exercitarea profesiei de consultant fiscal încetează în următoarele situații:

a) la cerere;

b) prin deces;

c) în cazul excluderii din profesie, ca sancțiune disciplinară aplicată de Cameră;

d) în cazul condamnării definitive pentru o faptă prevăzută de legea penală, dacă aceasta îl face nedemn de a fi consultant fiscal;

e) în cazul retragerii carnetului profesional, respectiv a autorizației de funcționare.

Art. 56. -

Toate sesizările referitoare la problemele, faptele sau circumstanțele care sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară a unui membru se înaintează Secretariatului general, care transmite documentația Direcției de conduită și disciplină profesională.

Art. 57. -

(1) Direcția de conduită și disciplină profesională efectuează cercetări asupra documentației primite, putând să solicite informațiile pe care le consideră necesare, inclusiv registre, dosare sau evidențe, consultantul fiscal fiind obligat să le prezinte.

(2) Direcția de conduită și disciplină profesională se pronunță asupra unei sancțiuni disciplinare, stabilind termene pentru furnizarea de către persoana în cauză a informațiilor necesare, oferindu-i posibilitatea să își exprime punctul de vedere înainte de a lua decizia cu privire la sesizarea Consiliului superior.

Art. 58. -

(1) În situația în care Direcția de conduită și disciplină profesională consideră că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru atragerea răspunderii disciplinare, persoana reclamată și reclamantul primesc notificări corespunzătoare.

(2) În situația în care Direcția de conduită și disciplină profesională consideră că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru atragerea răspunderii disciplinare, întocmește proiectul de ordin și sesizează Consiliul superior în vederea aprobării sancțiunii propuse.

(3) În cazul în care Direcția de conduită și disciplină profesională hotărăște să sesizeze Consiliul superior, îi trimite acestuia un raport cuprinzând faptele reclamate la adresa consultantului fiscal, probele administrate, precum și orice alte informații pe care s-a bazat în susținerea propunerii de sancționare disciplinară.

Art. 59. -

În vederea soluționării sesizărilor primite, Consiliul superior respectă procedurile referitoare la comunicare, audiere, deliberare și comunicare a hotărârii.

Art. 60. -

Consiliul superior comunică în scris persoanei reclamate, în termen de 30 de zile de la primirea sesizării, următoarele:

a) conținutul reclamației primite, locul și data la care va avea loc audierea persoanei respective;

b) elementele care stau la baza reclamației;

c) o descriere a procedurilor Consiliului superior privind soluționarea reclamației, în forma aprobată de acesta;

d) solicitarea adresată persoanei reclamate de a confirma, în termen de 15 zile de la primirea comunicării, recunoașterea totală sau parțială a faptelor puse în sarcina acesteia, intenția de a participa la audiere și de a fi reprezentată sau asistată de avocat ori de un alt specialist. Pentru faptele nerecunoscute, persoana reclamată poate prezenta probe în apărarea sa.

Art. 61. -

(1) Audierea se stabilește de Consiliul superior în termen de până la 30 de zile de la data primirii sesizării. În acest scop persoanele sunt citate la Cameră.

(2) Persoana reclamată poate solicita, fie cu ocazia audierii, fie anterior acesteia, prin cerere scrisă adresată Consiliului superior, amânarea audierii pentru o dată ulterioară, în vederea formulării apărării, în caz de boală sau în alte împrejurări temeinic motivate.

(3) În cazul absenței nemotivate a persoanei reclamate sau a reprezentantului acesteia, audierea nu mai are loc și se trece la procedura următoare.

Art. 62. -

(1) După procedura audierii sau în caz de absență nemotivată, Consiliul superior se retrage pentru deliberare.

(2) Consiliul superior deliberează în raport cu fiecare faptă a persoanei reclamate și emite o hotărâre împotriva acesteia, cuprinzând una dintre sancțiunile prevăzute la art. 53 alin. (1).

(3) În cazul în care Consiliul superior constată că faptele reclamate au fost neîntemeiate, emite o hotărâre de respingere.

(4) Consiliul superior anunță hotărârea sa în ședință și informează părțile implicate despre dreptul de a ataca hotărârea în fața Comisiei de apel. Hotărârea se comunică în scris părților implicate, în termen de 5 zile de la adoptare.

(5) Hotărârea Consiliului superior devine executorie de la data împlinirii termenului de apel, cu excepția cazului în care, înainte de împlinirea termenului, părțile atacă hotărârea Consiliului superior la Comisia de apel.

(6) Ședințele Consiliului superior sunt publice. Nu sunt publice ședințele în care ar fi adusă atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei și terților, precum și în cazurile în care ar fi afectat principiul confidențialității, acestea urmând a fi hotărâte de Consiliul superior, precum și la solicitarea părților.

Art. 63. -

Hotărârile Consiliului superior pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării scrise, atât de către persoana reclamată, cât și de reclamant. Cererea de apel trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie formulată în scris și să fie adresată Comisiei de apel prin Secretariatul general;

b) să prezinte motivele atacării hotărârii Consiliului superior.

Art. 64. -

(1) Comisia de apel notifică ambelor părți data și locul judecării apelului. La judecare, apelantul are dreptul să fie reprezentat sau asistat.

(2) Apelul poate fi judecat în lipsa părților dacă oricare dintre părți solicită aceasta, cu respectarea cerințelor privind trimiterea comunicării scrise.

(3) Comisia de apel poate amâna judecarea apelului pentru o dată ulterioară, în vederea formulării apărării, în caz de boală sau în alte împrejurări temeinic motivate.

(4) Procedura de judecare a apelului este similară cu cea din faza audierii în fața Consiliului superior.

Art. 65. -

(1) La încheierea judecării apelului, Comisia de apel poate hotărî confirmarea, modificarea sau anularea hotărârii Consiliului superior.

(2) Comisia de apel anunță hotărârea sa în ședință publică. Hotărârea Comisiei de apel se va comunica în scris părților în termen de 15 zile de la pronunțare.

(3) Ședințele Comisiei de apel sunt publice. Nu sunt publice ședințele în care ar fi adusă atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei și terților, precum și în cazurile în care ar fi afectat principiul confidențialității, acestea urmând a fi hotărâte de Consiliul superior, precum și la solicitarea oricăreia dintre părți.

(4) Hotărârile Comisiei de apel privind suspendarea sau excluderea unui membru sunt publicate pe site-ul Camerei.

(5) Hotărârile Comisiei de apel sunt de natură disciplinară și pot fi atacate, în condițiile legii, la instanța competentă.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 66. -

De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului regulament, membrii Camerei care au statutul de membri activi și nu vor desfășura activitate de consultanță fiscală pe o perioadă de minimum un an pot solicita în scris trecerea la statutul de membru inactiv.

Art. 67. -

Camera cooperează și colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice în următoarele domenii:

a) creșterea calității activității de consultanță fiscală în vederea eficientizării acesteia;

b) constatarea cazurilor de utilizare ilegală a titlului de consultant fiscal sau a denumirii societății comerciale de consultanță fiscală; Modificări (1)

c) pregătirea și perfecționarea membrilor Camerei în activitatea de consultanță fiscală;

d) promovarea de proiecte de acte normative pe linia îmbunătățirii legislației fiscale și a activității de consultanță fiscală și aplicarea în mod unitar a legislației fiscale.

Art. 68. -

Prevederile prezentului regulament se aplică de către membrii Camerei persoane fizice active și inactive și persoane juridice, precum și de către orice alte persoane care solicită prestarea unor servicii ce intră în competențele Camerei.

Art. 69. -

Structura aparatului executiv al Camerei, numărul maxim de posturi, atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul executiv al Camerei se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al aparatului executiv, care se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior, la propunerea Biroului permanent.

Art. 70. -

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 11)
la regulament

___________

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

SIGLA
Camerei Consultanților Fiscali*)

___________

*) Culori:

Fondul - galben

Grafica și textul - mov

ANEXA Nr. 2 la regulament Modificări (1), Proceduri (1)

CERERE DE ÎNSCRIERE
a persoanelor care au obținut calitatea de consultant fiscal în evidența Camerei Consultanților Fiscali

Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., CNP ............................................., legitimat/legitimată cu BI/CI/pașaport seria ............... nr. ................., emis/emisă la data de ..................... de ....................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ................................, str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ................................, telefon ......................................, fax ..............................., e-mail ...................................., având calitatea de consultant fiscal, ca urmare a promovării examenului la Camera Consultanților Fiscali, sesiunea .............................., vă rog a dispune admiterea mea ca membru activ/inactiv al Camerei Consultanților Fiscali și înscrierea în evidențele acesteia în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În susținerea cererii mele depun alăturat următoarele:

- BI/CI/pașaport seria ...... nr. ...................., emis/emisă la data de ................. de ......................., în copie;

- documentul de plată a taxei de înscriere în evidența Camerei Consultanților Fiscali, în copie;

- două fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere că:

- locul de desfășurare a activității este în localitatea ................................., str. ................................ nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ......, județul/sectorul .........................;

- dețin funcția de.............................în cadrul .......................................................;

- sunt membru/membră al/a altei organizații profesionale ..................................................... .

Totodată, mă angajez să respect dispozițiile legii, ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, și ale normelor interne și să nu uzez de titlul profesional de consultant fiscal sau de altă titulatură care ar putea sugera vreo asociere cu Camera Consultanților Fiscali, în caz de retragere a calității de membru al acesteia.

Mă oblig să declar în termen de 30 de zile orice modificare intervenită în datele menționate mai sus.

Data ..................... Semnătura .................

ANEXA Nr. 3 la regulament Modificări (1), Proceduri (1)

CERERE DE ÎNSCRIERE
a persoanelor provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................., CNP ....................., legitimat/legitimată cu BI/CI/pașaport seria ........ nr. ................., emisă/emis la data de ...................... de ..................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ....................................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ........, județul/sectorul .................................., telefon ....................................., fax ..................................., e-mail ................................................, având calitatea de consultant fiscal, ca urmare a promovării examenului-interviu la Camera Consultanților Fiscali, sesiunea......................................., vă rog a dispune admiterea mea ca membru activ al Camerei Consultanților Fiscali și înscrierea în evidențele acesteia în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În susținerea cererii mele depun alăturat următoarele:

- actul de identitate, în copie;

- documentul de plată a taxei de înscriere în evidența Camerei Consultanților Fiscali, în copie;

- două fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere că locul de desfășurare a activității este în localitatea ......................., str. .................................. nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ........................., și mă oblig să declar în termen de 30 de zile orice modificare intervenită în datele menționate mai sus.

Totodată, mă angajez să respect dispozițiile legii, ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, și ale normelor interne și să nu uzez de titlul profesional de consultant fiscal sau de altă titulatură care ar putea sugera vreo asociere cu Camera Consultanților Fiscali, în caz de retragere a calității de membru al acesteia.

Data ................... Semnătura ................

ANEXA Nr. 4 la regulament Modificări (1)

CERERE DE ÎNSCRIERE
în evidența Camerei Consultanților Fiscali și de eliberare a autorizației de funcționare a societăților comerciale de consultanță fiscală

Societatea Comercială ....................................................., cu sediul în localitatea ............................, str. ....................................................... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., județul/sectorul ............................., telefon ........................., fax ...................., e-mail ....................................., CUI ......................................., prin reprezentant ...................................................................................................................................................., (numele și prenumele) având funcția de............................................., legitimat cu BI/CI/pașaport seria .... nr. ...................., emis/emisă la data de ........................ de ........................, vă rugăm să dispuneți eliberarea autorizației de funcționare conform art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și înscrierea în evidențele Camerei Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În susținerea cererii noastre depunem alăturat următoarele:

- certificatul de înmatriculare la registrul comerțului, în copie;

- actul constitutiv autentificat, în copie;

- Certificatul constatator emis de registrul comerțului nr. ............. din data de ..............., din care rezultă numele, prenumele și domiciliul asociaților/acționarilor și administratorilor;

- Certificatul de cazier fiscal nr. .......... din data .............;

- Delegația reprezentantului legal nr. ............ din data .............;

- documentul de plată a taxei de înscriere nr. .................... din data .................., în copie, cu prezentarea actului în original.

Asociații/acționarii, administratorii care au calitatea de consultant fiscal sunt următorii (numele, prenumele, domiciliul, numărul și data carnetului profesional vizat la zi):

............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

Consultanții fiscali care efectuează consultanță fiscală în numele societății sunt următorii (numele, prenumele, domiciliul, numărul și data carnetului profesional vizat la zi):

............................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................

Data .............. Semnătura autorizată și ștampila ...............

ANEXA Nr. 5 la regulament

Seria .... nr. ........

ROMÂNIA

CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

AUTORIZAȚIE

În baza art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, se conferă calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali

Societății Comerciale ..................................................................................................., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J....../.........../..................., cod unic de înregistrare ............................., cu sediul în localitatea ........................................, str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ......, județul/sectorul ............... . Modificări (1)

Societatea comercială mai sus menționată îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea activității de consultanță fiscală. Modificări (1)

Autorizarea a avut loc în ședința Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali din data de ...................

Mențiuni:...............................................

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
.......................................................................
Secretar general,
...........................

Nr./data .............................

ANEXA Nr. 61)
la regulament
Proceduri (1)

___________

1) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

CARNET PROFESIONAL*)

___________

*) Se confecționează cu coperți din carton pânzat, de culoare mov lucios cardinal, iar inscripționarea la exterior va fi efectuată cu culoare aurie. La interior există file topografiate pe care se fac mențiuni și se aplică vize anuale.

Viză anuală

ANEXA Nr. 7 la regulament

REGISTRUL
consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală
Modificări (1)

CAPITOLUL 1 - Consultanți fiscali persoane fizice

Subcapitolul A - Activi

Subcapitolul B - Inactivi

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

P - Perioada suspendării

S - Sancțiuni disciplinare

D - Data retragerii/încetării activității de consultanță fiscală

Nr. crt. Nr./anul carnetului profesional Numele, inițiala tatălui, prenumele și anul nașterii Localitatea de domiciliu Număr de telefon/fax, adresă de e-mail Alte date de identificare a persoanei P S D
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.

CAPITOLUL 2 - Societăți comerciale de consultanță fiscală Modificări (1)

Subcapitolul A - Active

Subcapitolul B - Inactive

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

N - Nr./data carnetului profesional

L - Localitatea de domiciliu

A - Alte date de identificare

P - Perioada suspendării

D - Data radierii/încetării activității de consultanță fiscală

Nr. crt. Nr./data autorizației Denumirea societății comerciale Adresa de sediu (localitatea, str., nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul) Număr de telefon/fax, adresă de e-mail Numele și prenumele asociaților*1)/ acționarilor*2)/ administratorilor*3)/ altor persoane*4) care efectuează consultanță fiscală în numele societății N L A P D
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
Modificări (1)

*) La numele persoanelor care efectuează consultanță fiscală în numele societății se va completa indicele corespunzător pentru asociați, acționari, administratori și salariați.

ANEXA Nr. 8 la regulament Proceduri (1)

CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

Seria ..... nr. .......

VIZĂ ANUALĂ
pentru persoane juridice

Camera Consultanților Fiscali, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, acordă viza de exercitare a profesiei pe anul ................................................. societății comerciale ...................., cu sediul în localitatea ..............................., str. ......................... nr. .............., bl. ............., sc. .............., et. .........., ap. ............, județul/sectorul ............................................, cod unic de înregistrare nr./data ......................................., autorizată de Camera Consultanților Fiscali cu nr./data ..................... Modificări (1)

Acordarea vizei anuale nu exonerează de răspundere ........................................................................................................................................................................ pentru eventualele date nereale privitoare la raportarea veniturilor constatate ulterior acordării vizei.

Președinte,
...................
Secretar general,
..........................

Nr. ............. Data ......../..../.........

ANEXA Nr. 9 la regulament

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................., cetățean român, domiciliat/domiciliată în ..........................., str. ............................................., legitimat cu C.I. seria ............ nr. ......................., eliberată de ....................... la data de .................., născut/născută la data de......................... în ................, având C.N.P. ......................., în calitate de membru cu drept de vot al Camerei Consultanților Fiscali, împuternicesc prin prezenta pe .............................................., cetățean român, domiciliat în .................., str. ....................................... nr. ........., bl. ......., sc. ........, et. ..., ap. ....., sectorul ........., legitimat cu C.I. seria ..... nr. ............., eliberată de ............... la data de ......................., născut la data de ............................... în ....................................., având C.N.P. ........................, să mă reprezinte la Conferința Națională a Camerei Consultanților Fiscali ce va avea loc în data de ................ .

În virtutea prezentului mandat, ........................................ este împuternicită să participe la lucrările Conferinței Naționale a Camerei Consultanților Fiscali și să voteze în numele meu și pentru mine cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi a conferinței din data de ................. .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Proceduri:
Procedură privind obținerea calității de consultant fiscal
;
se încarcă...