Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 3/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 245 alin. (1) și art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskas Valentin Zoltan
Tudorel Toader
Daniela Ramona Marițiu
- președinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 245 alin. (1) și art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, excepție ridicată de Isaakidis Anastasios în Dosarul nr. 33.545/3/2010 al Tribunalului București - Secția I penală. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 4.701D/2010.

La apelul nominal se prezintă pentru Isaakidis Anastasios avocatul Rândunel Stan, cu delegație la dosar, avocatul Florin Claudiu Plopeanu, cu delegație la dosar, pentru părțile Horia Ciorcilă, Silaghi Mirela, Doina Mărioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl și Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, precum și partea Christofourou Georgios personal și asistat de avocatul Valeriu Stoica, cu delegație la dosar. De asemenea, se prezintă traducătorul de limba engleză, doamna Andrei Elena.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că dosarul a avut primul termen de judecată la data de 25 octombrie 2011, când Curtea, având în vedere cererile depuse la dosar, a acordat un nou termen de judecată la data de 6 decembrie 2011. Potrivit încheierii de ședință de la acea dată, Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, a dispus conexarea dosarelor nr. 116D/2011 și nr. 374D/2011 la Dosarul nr. 4.701D/2010 și a amânat pronunțarea pentru data de 20 decembrie 2011. Potrivit Încheierii din data de 20 decembrie 2011, Curtea a dispus repunerea cauzei pe rol pentru data de 17 ianuarie 2012.

În continuare, Curtea, din oficiu, pune în discuția părților disjungerea Dosarului nr. 4.701D/2010 de dosarele nr. 116D/2011 și nr. 374D/2011.

Avocații prezenți sunt de acord cu disjungerea.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune disjungerii.

Curtea dispune disjungerea Dosarului nr. 4.701D/2010 de dosarele nr. 116D/2011 și nr. 374D/2011, care rămân conexate.

Avocatul Florin Claudiu Plopeanu învederează instanței de contencios constituțional că domnul Claudiu Eugen Iuliu Silaghi a decedat. Solicită, în acest sens, introducerea în cauză a moștenitorilor acestuia.

Avocații Valeriu Stoica și Rândunel Stan arată că nu se impune introducerea în cauză a descendenților domnului Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, aceasta fiind o chestiune ce intră, eventual, în competența instanței de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public se opune introducerii în cauză a descendenților domnului Claudiu Eugen Iuliu Silaghi. Arată că acesta este un incident ce trebuie învederat instanței de judecată, aceasta fiind în măsură să se pronunțe asupra introducerii altor persoane în cauză.

Curtea, deliberând, respinge cererea formulată.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul avocaților prezenți.

Avocatul Valeriu Stoica solicită admiterea excepției de neconstituționalitate. În acest sens, arată că dispozițiile de lege criticate încalcă principiul legalității incriminării, principiul proporționalității pedepsei și principiul dreptului la un proces echitabil. De asemenea, dispozițiilor de lege criticate le lipsește claritatea și precizia, fiind astfel încălcate exigențele impuse de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie. În continuare, se invocă Decizia Curții Constituționale nr. 903/2010. Se constată că textul de lege criticat prevede două pedepse principale alternative, și anume pedeapsa închisorii și cea a amenzii. Doar unele infracțiuni presupun efectuarea unei tranzacții, astfel că judecătorul cauzei se va afla în imposibilitatea aplicării pedepsei amenzii, iar cetățeanul nu va putea aprecia predictibilitatea legii având în vedere că, deși este prevăzută ca pedeapsă, aplicarea pedepsei amenzii este imposibilă în unele cazuri. Totodată, în ceea ce privește reglementarea pedepsei accesorii, se arată că, de regulă, aceste pedepse se aplică numai în cazul unor infracțiuni al căror pericol social este ridicat, în speța de față norma fiind vagă, neclară, imprecisă, deci, impredictibilă. Așa fiind, solicită admiterea excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Rândunel Stan solicită admiterea excepției de neconstituționalitate astfel cum a fost formulată.

Avocatul Florin Claudiu Plopeanu solicită admiterea excepției de neconstituționalitate astfel cum a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public arată că, în Dosarul nr. 4.701D/2010, dispozițiile din Legea fundamentală invocate nu sunt pertinente în cauză. Orice suplimentare a criticilor invocate prin extinderea acestora în fața instanței de contencios constituțional este inadmisibilă. În ceea ce privește dosarele nr. 116D/2011 și nr. 374D/2011, arată că își menține concluziile prezentate anterior, în sensul admiterii excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 279 din Legea nr. 297/2004.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 28 octombrie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 10.375/2/2010, Curtea de Apel București - Secția I penală a admis recursul formulat împotriva Încheierii de ședință din data de 21 octombrie 2010, pronunțată de Tribunalul București - Secția I penală în Dosarul nr. 33.545/3/2010, și a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 245 alin. (1) și art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, excepție ridicată de Isaakidis Anastasios.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că "nu există o definiție consacrată legislativ a intenției, astfel încât ne aflăm în situația în care, prin aplicarea dispozițiilor de lege criticate, se interzice acea stare subiectivă psihologică a omului ce este în esență un gând, o hotărâre. Întrucât, inclusiv dispozițiile art. 19 din Codul penal privesc intenția ca fiind o trăsătură internă, cognitivă a infractorului, este un lucru de necontestat că din punct de vedere legal intenția este, esențialmente, un gând, o hotărâre a individului de a face o faptă sau nu. Uzul sau neuzul informației privilegiate în adoptarea unei hotărâri interne a gândirii umane înainte sau chiar și după exteriorizarea sa (prin viu grai) este protejată de dispozițiile constituționale prevăzute de prevederile art. 29 alin. (1) și art. 30 alin. (1) din Legea fundamentală".

Curtea de Apel București - Secția I penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Guvernul arată că, în raport cu textele legale criticate, precum și față de susținerile criticilor de neconstituționalitate, dispozițiile Legii fundamentale la care autorul excepției se raportează nu au legătură cu cauza. Totodată, se arată că în cauză nu se pune problema neconstituționalității dispozițiilor de lege criticate, ci este vorba de o problemă ce ține de interpretarea și aplicarea acestora, în raport cu situația de fapt ce urmează a fi reținută de către instanța de judecată. În concluzie, apreciază că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 245 alin. (1) și art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital este inadmisibilă.

Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Scopul dispozițiilor art. 29 și art. 30 din Legea fundamentală este același: protejarea și garantarea libertății individuale de gândire, de conștiință, de religie, de exprimare a gândurilor și a opiniilor. Prin urmare, este evident că normele criticate, prin conținutul reglementării lor, nu interferează sub niciun aspect cu conținutul celor două libertăți fundamentale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 245 alin. (1) și art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, care au următorul conținut:

- Art. 245 alin. (1):

"

Se interzice oricărei persoane care deține informații privilegiate să utilizeze respectivele informații pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenția de dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă.";

- Art. 279:

"

(1) Săvârșirea cu intenție a faptelor prevăzute la art. 237 alin. (3), art. 245-248 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), și cu pedeapsa accesorie a interdicției prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) pct. 3.

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), accesarea cu intenție de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacționare, de depozitare sau de compensare-decontare."

În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 29 referitor la libertatea conștiinței și art. 30 referitor la libertatea de exprimare.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. 245 alin. (1) reglementează obligația persoanei care deține informații privilegiate de a se abține de la utilizarea acestora pentru a dobândi sau înstrăina, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă. Totodată, dispozițiile art. 279 incriminează săvârșirea cu intenție a faptelor prevăzute la art. 245, problemă ce ține de politica penală a statului, stabilirea acesteia fiind de competența legiuitorului.

În continuare, Curtea constată că prevederile constituționale invocate de autorul excepției se referă la libertatea gândirii și a opiniilor, la libertatea credințelor religioase, la faptul că nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale, la libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public.

Analizând dispozițiile de lege criticate, precum și prevederile constituționale invocate, Curtea observă că acestea din urmă nu au incidență în soluționarea cauzei, astfel că nu poate fi reținută critica de neconstituționalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 245 alin. (1) și art. 279 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, excepție ridicată de Isaakidis Anastasios în Dosarul nr. 33.545/3/2010 al Tribunalului București - Secția I penală.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 17 ianuarie 2012.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Marițiu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...