Banca Națională a României - BNR

Regulamentul nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 331 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică și ale Planului de conturi prevăzut de Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, al Legii nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, al art. 186 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 127/2011,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament se aplică instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare străine, cu excepția celor ce se încadrează în prevederile titlului I cap. IV secțiunea a 2-a "Instituțiile financiare din alte state membre" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în Registrul general ținut de Banca Națională a României, instituțiilor de plată, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată, instituțiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată, și reglementează:

a) clasificarea creditelor acordate debitorilor;

b) determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;

c) constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

Art. 2. -

Expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) instituții financiare nebancare - entități definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;

b) instituții de plată - entități definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

c) instituții emitente de monedă electronică - entități definite potrivit Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică;

d) împrumutători - instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică cărora li se aplică prezentul regulament;

e) grupul împrumutătorului - grupul format din societatea-mamă, celelalte filiale ale societății-mamă, precum și filialele împrumutătorului;

f) țări din categoria A - statele membre ale Uniunii Europene1) și țările care sunt membre cu drepturi depline ale Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și acele țări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut (GAB); în cazul în care o țară din această categorie își reeșalonează datoria publică externă, țara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani;

___________

1) În scopul prezentului regulament, România este tratată separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene.g)bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development), Societatea Financiară Internațională (the International Finance Corporation), Banca Inter-americană de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank), Banca Asiatică de Dezvoltare (the Asian Development Bank), Banca Africană de Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank), Banca Nordică de Investiții (the Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development), Banca Europeană de Investiții (the European Investment Bank), Fondul European de Investiții (the European Investment Fund), Agenția de Garantare Multilaterală a Investițiilor (the Multilateral Investment Guarantee Agency), Facilitatea Internațională de Finanțare pentru Imunizare (the International Finance Facility for Immunisation), Banca Islamică de Dezvoltare (the Islamic Development Bank) și orice altă entitate care se încadrează în această categorie potrivit calificării efectuate la nivelul Uniunii Europene;

h) debitor - entitate față de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite, inclusiv entitatea față de care împrumutătorul înregistrează numai expuneri care constituie debite potențiale, cum sunt, de exemplu, angajamentele de finanțare sau de garantare. Pentru scopurile prezentului regulament, instituțiile de credit și Banca Națională a României nu intră în categoria debitorilor împrumutătorului;

i) debitor, persoană fizică, expus la riscul valutar - debitor, persoană fizică, ce nu generează fluxuri de numerar nete pozitive în valuta de exprimare a creditului, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal și dobândă). Fluxurile de numerar se ajustează în funcție de gradul de certitudine și de caracterul de permanență al acestora;

j) serviciul datoriei - numărul de zile de întârziere la plată față de data scadenței datoriei;

k) inițiere de proceduri de recuperare a creanțelor - una dintre următoarele măsuri:

k1) darea de către instanță a hotărârii de intrare în faliment a debitorului;

k2) declanșarea unei proceduri de executare față de persoanele fizice sau juridice, pentru recuperarea creanțelor rezultate din creditele ce fac obiectul clasificării;

l) principal - sumele avansate de împrumutători debitorilor sub forma capitalului împrumutat, inclusiv cele care s-ar putea încadra în această categorie în cazul în care devin exigibile obligațiile împrumutătorilor din angajamentele de finanțare și din cele de garantare asumate de aceștia;

m) credite - categoriile de credite care se clasifică de împrumutători în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al cerinței privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al structurării, după caz, în principal și dobândă, precum și al conturilor în care sunt evidențiate. Acestea sunt prezentate la secțiunea I "Credite" din cadrul anexei nr. 1;

n) garanții - garanțiile primite care pot fi luate în considerare de împrumutători pentru diminuarea expunerii față de debitor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al categoriei garanției, precum și al conturilor în care sunt evidențiate. Acestea sunt prezentate la secțiunea a II-a "Garanții" din cadrul anexei nr. 1. Garanțiile se împart în următoarele categorii:

(i) garanții personale - se referă la garanții furnizate de terți (de exemplu, cauțiunea, avalul etc.), ce pot fi încadrate, în funcție de caracteristicile pe care le prezintă, după cum urmează:

(i1) garanție expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;

(i2) garanție irevocabilă - în afara nerespectării de către cumpărătorul protecției a obligației de a plăti la scadență prețul protecției, contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecției să anuleze unilateral garanția sau ar putea să conducă la creșterea prețului efectiv al garanției;

(i3) garanție necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în timp util, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;

(ii) garanții reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale primite în garanție pentru operațiunile realizate (de exemplu, ipoteca imobiliară, ipoteca mobiliară, gajul etc.);

(iii) garanții reale intrinseci - se referă la garanții incluse în caracteristicile operațiunii înseși (de exemplu, valorile primite în pensiune simplă, titluri primite în pensiune livrată, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.); împrumutătorii înregistrează garanțiile reale intrinseci în contul în afara bilanțului 9981 - Alte valori primite;

o) provizioane specifice de risc de credit - provizioanele care se constituie de împrumutători în scopul acoperirii unor pierderi potențiale din credite, sistematizate din punctul de vedere al structurării în principal și dobândă, precum și al conturilor în care sunt evidențiate. Acestea sunt prezentate la secțiunea a III-a "Provizioane" din cadrul anexei nr. 1;

p) valoare justă - suma la care poate fi tranzacționat un activ, de bunăvoie, între părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții în care prețul este determinat obiectiv.

Art. 3. -

Instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată și care nu conduc contabilitatea conform reglementărilor contabile emise de Banca Națională a României vor avea în vedere conturile corespunzătoare cuprinse în planul de conturi prevăzut de reglementările contabile aplicabile acestor entități, în care sunt înregistrate sume având natura economică a celor înscrise în conturile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. -

(1) Normele interne ale împrumutătorilor, la care se face referire în prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ.

(2) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă la nivelul organelor statutare ale instituțiilor financiare nebancare, ale instituțiilor de plată care au ca activitate principală prestarea de servicii de plată și ale instituțiilor emitente de monedă electronică care au ca activitate principală emiterea de monedă electronică. În cazul instituțiilor de plată și al instituțiilor emitente de monedă electronică care nu au ca activitate principală prestarea de servicii de plată, respectiv emiterea de monedă electronică, normele interne prevăzute la alin. (1) vor fi însușite de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată, în înțelesul art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, în înțelesul art. 11 alin. (2) coroborat cu art. 14 din Legea nr. 127/2011.

(3) Normele interne ale instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, ale instituțiilor de plată și ale instituțiilor emitente de monedă electronică care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare în înțelesul Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 21/2009 privind instituțiile de plată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2011 privind instituțiile emitente de monedă electronică se transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere.

(4) Normele interne prevăzute la alin. (3) și orice modificări aduse acestora se transmit în termen de 5 zile calendaristice de la aprobare.

CAPITOLUL II Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor

Art. 5. -

În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute în cap. V "Cerințe de natură informațională", referitoare la garanții.

Art. 6. -

În scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri din credite, sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanțiilor, se ajustează prin aplicarea de coeficienți, cu valoarea cuprinsă între 0 și 1, rezultatul astfel obținut urmând a fi limitat la nivelul sumelor garantate.

Art. 7. -

Garanțiile care pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii față de debitor sunt cele din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, precum și alte garanții reale în conformitate cu normele interne ale împrumutătorilor.

Art. 8. -

(1) Coeficienții cu care se ajustează sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanțiilor din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, se stabilesc de împrumutător, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienți nu poate depăși valoarea maximă prevăzută în cadrul tabelului.

(2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentația de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienților prevăzuți la alin. (1).

Art. 9. -

(1) Orice garanție reală, cu excepția gajului general, a garanțiilor constituite asupra bunurilor viitoare2) și a garanțiilor reale prevăzute în tabelul din anexa nr. 2, poate fi luată în considerare pentru diminuarea expunerii împrumutătorului față de debitor, la o valoare ce nu poate depăși valoarea sa justă. În acest scop, împrumutătorii pot lua în considerare numai acele garanții reale pentru care aceștia pot determina valoarea justă pe bază de metodologii proprii3) prevăzute în cadrul normelor interne. În scopul ajustării valorii juste, împrumutătorul stabilește coeficienți pentru fiecare categorie/caz.

___________

2) Garanțiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obține proprietatea asupra bunurilor și, în consecință, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuării expunerilor. Cu titlu de exemplu pot fi menționate: garanții reprezentate de cesionarea despăgubirilor din polițe de asigurare care au ca obiect acoperirea riscului de credit, a despăgubirilor din polițe de asigurare de viață; garanții reprezentate de cesionarea încasărilor din creanțe viitoare.

3) Întrucât valoarea justă este o categorie definită și reglementată în cadrul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), împrumutătorii elaborează metodologiile pentru determinarea valorii juste a garanțiilor reale primite, având în vedere standardele contabile menționate.

(2) Garanțiile care au ca obiect drepturi de creanță pot fi luate în considerare în vederea diminuării expunerii față de debitor numai în condițiile în care sunt îndeplinite cerințele legale în vigoare privind garanțiile reale mobiliare.

(3) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentația de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienților prevăzuți la alin. (1).

Art. 10. -

Polițele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată se asimilează scrisorilor de garanție emise de instituțiile de credit și, în consecință, pot fi luate în considerare de împrumutători în calitate de diminuator de risc de credit, în situația în care sunt îndeplinite concomitent următoarele condiții:

a) au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garanție emise de instituțiile de credit (care trebuie să fie exprese, irevocabile și necondiționate);

b) riscul de credit a fost transferat în afara grupului împrumutătorului prin intermediul operațiunilor de asigurare/reasigurare încheiate cu societăți de asigurare/reasigurare, iar societățile de asigurare/reasigurare din afara grupului care au preluat riscul respectă cerințele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standardele aplicabile societăților de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, împrumutătorul le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul în care riscul de credit a fost parțial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a poliței de asigurare poate fi luată în considerare numai pentru partea transferată;

c) normele interne ale împrumutătorului prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia față de debitor, precum și modalitatea de determinare a calității societăților de asigurare/reasigurare emitente și a nivelului coeficienților pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenți.

Art. 11. -

(1) Garanțiile exprese, irevocabile și necondiționate, acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România prin intermedierea resurselor alocate în acest sens de autoritățile centrale și pentru care acestea își asumă răspunderea, pot fi considerate garanții exprese, irevocabile și necondiționate emise de stat4) dacă:

___________

4) Garanțiile exprese, irevocabile și necondiționate emise de stat au, potrivit tabelului din anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1.

a) fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autoritățile centrale; și

b) FGC demonstrează împrumutătorului că dispun de o gestiune care să evidențieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică numai în condițiile în care împrumutătorul dispune de documentația care să ateste îndeplinirea cerințelor prevăzute.

Art. 12. -

(1) Garanțiile aferente expunerilor reprezentând principalul creditelor clasificate în categoria "pierdere" se ajustează prin aplicarea de coeficienți stabiliți de împrumutător pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienți nu poate fi mai mare de 0,25.

(2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentația de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienților prevăzuți la alin. (1).

(3) Garanțiile aferente expunerilor reprezentând dobânzi curente/restante, atașate creditelor menționate la alin. (1), nu se iau în considerare, coeficientul care se aplică sumelor aferente respectivelor garanții având valoarea zero.

Art. 13. -

Prin derogare de la dispozițiile art. 12, garanțiile prevăzute la pozițiile 1-6 din cadrul tabelului prevăzut în anexa nr. 2 se ajustează cu coeficienți a căror valoare nu poate fi mai mare de 0,5.

CAPITOLUL III Clasificarea creditelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit

Art. 14. -

În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute în cap. V "Cerințe de natură informațională".

Art. 15. -

Împrumutătorii clasifică expunerile în următoarele categorii:

a) standard;

b) în observație;

c) substandard;

d) îndoielnic;

e) pierdere.

Art. 16. -

Expunerile înregistrate de un împrumutător față de un anumit debitor se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

Art. 17. -

În scopul clasificării creditelor și al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit se parcurg următoarele etape:

1. clasificarea creditelor:

1.1. identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite a tuturor extraselor reprezentând expuneri din operațiuni derulate cu un anumit debitor și, pentru fiecare dintre aceste expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operațiunii de clasificare/provizionare;

1.2. clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:

a) serviciul datoriei;

b) inițierea de proceduri de recuperare a creanțelor.

Corespondența dintre criterii și categoriile de clasificare este prevăzută în tabelul nr. 1 din anexa nr. 3;

1.3. reclasificarea acestor expuneri într-o singură categorie, pe baza principiului declasării prin contaminare.

NOTĂ:

Pentru scopuri de optimizare, ultimele două etape pot fi integrate într-o singură etapă, care să asigure direct încadrarea globală a expunerilor respective, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare;

2. determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit:

2.1. diminuarea expunerilor, de la etapa anterioară, care sunt garantate, în conformitate cu prevederile cap. II "Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor";

2.2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra expunerilor prelucrate anterior și care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit; corespondența dintre categoriile de clasificare și coeficienții de provizionare este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;

3. reluarea etapelor 1 și 2 pentru toți ceilalți debitori față de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite.

CAPITOLUL IV Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

Art. 18. -

Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se referă la crearea acestora și se realizează prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.

Art. 19. -

Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la modificarea nivelului existent al acestora, în vederea restabilirii egalității dintre nivelul existent și cel al necesarului, și se realizează prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând diferența dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit și nivelul necesarului.

Art. 20. -

Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor specifice de risc de credit și se realizează prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor pentru care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) au fost epuizate posibilitățile legale de recuperare ori s-a împlinit termenul de prescripție;

b) au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit.

Art. 21. -

Împrumutătorii constituie și/sau regularizează lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor evidențiate în sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuieli și/sau prin reluarea pe venituri, indiferent de rezultatul financiar înregistrat al perioadei.

Art. 22. -

Împrumutătorii constituie, regularizează și utilizează provizioanele specifice de risc de credit, utilizând moneda de exprimare a creditelor pe care le corectează.

CAPITOLUL V Cerințe de natură informațională

Art. 23. -

În scopul aplicării prezentului regulament, împrumutătorii trebuie să dispună de metode adecvate de organizare a informației și de proceduri care să asigure îndeplinirea cerințelor legate de clasificarea creditelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum și de constituirea/regularizarea/utilizarea acestora. În particular, printre cerințele a căror îndeplinire trebuie asigurată de metodele și procedurile menționate, împrumutătorii trebuie să aibă în vedere și următoarele cerințe5):

___________

5) Cerințele cu privire la garanții sunt obligatorii numai în cazurile în care garanțiile se utilizează în scopul diminuării expunerilor.

a) realizarea și păstrarea corespondenței dintre garanțiile reale/personale eligibile și operațiunile reprezentând credite pe care acestea le garantează;

b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite și în conturile de garanții, care se regăsesc în bilanț și în afara bilanțului, a tuturor extraselor aferente unei anumite operațiuni și, pentru fiecare dintre aceste extrase, stabilirea/atașarea tuturor atributelor necesare pentru realizarea operațiunii de clasificare/provizionare;

c) ajustarea sumelor înregistrate în contabilitate, aferente garanțiilor, în scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri, extrase din conturile de credite;

d) identificarea tuturor operațiunilor, reprezentând credite și garanții aferente, desfășurate cu un anumit debitor;

e) identificarea tuturor debitorilor față de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite;

f) realizarea și păstrarea corespondenței dintre extrasele din conturile de provizioane specifice de risc și extrasele aferente operațiunilor de credit pentru care acestea au fost constituite.

Art. 24. -

Împrumutătorii au obligația să dispună de metode adecvate de organizare și conservare a informației, precum și de proceduri care să permită verificarea datelor primare și a modului în care acestea au fost prelucrate în scopul clasificării creditelor și al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum și în scopul constituirii/regularizării/utilizării acestora, pentru fiecare închidere contabilă.

CAPITOLUL VI Cerințe de raportare

Art. 25. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4), fiecare categorie de împrumutători raportează Băncii Naționale a României, trimestrial, situația privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora.

(2) Forma și conținutul formularului de raportare, precum și modalitățile de transmitere a situației menționate la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Națională a României.

(3) Împrumutătorii care acordă inclusiv credite legate de serviciile de plată vor raporta separat situația privind clasificarea expunerilor din respectiva categorie de credite și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora.

(4) La solicitarea Băncii Naționale a României, împrumutătorii raportează orice altă situație aferentă aplicării prezentului regulament.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 26. -

(1) Împrumutătorii aplică prezentul regulament începând cu prima zi a lunii imediat următoare celei în care s-a împlinit un termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării.

(2) Începând cu data la care împrumutătorii aplică prezentul regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul Băncii Naționale a României nr. 5/2009 privind raportarea situațiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30 aprilie 2009.

Art. 27. -

Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor prevăzute, după caz, la art. 58 și 59 din Legea nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, la art. 66 și 68 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 69 și 71 din Legea nr. 127/2011.

Art. 28. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 29. -

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 8 martie 2012.

Nr. 5.

ANEXA Nr. 1

Secțiunea I - Credite

1. credite pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit

903 - Angajamente în favoarea clientelei

913 - Garanții date pentru clientelă

971 - Alte angajamente date (extras)

981 - Angajamente îndoielnice (extras)

2. credite pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit

2.1. principal

20111 - Scont (extras)

20112 - Factoring cu recurs (extras)

20119 - Alte creanțe comerciale [extras1)]

___________

1) Extrasul nu conține operațiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, în timpul aplicării prezentului regulament, operațiunilor de creditare.

20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente

20212 - Credit global de exploatare

20213 - Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor

20219 - Alte credite de trezorerie

20311 - Credite de consum pentru nevoi personale

20312 - Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri

2032 - Vânzări în rate

2041 - Credite pentru import

2042 - Credite pentru export

2051 - Credite pentru finanțarea stocurilor

2052 - Credite pentru echipamente

20611 - Credite ipotecare

20619 - Alte credite pentru investiții imobiliare

2091 - Alte credite acordate clientelei

2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare

2312 - Credite la termen acordate instituțiilor financiare

2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

2412 - Valori primite în pensiune la termen

2511 - Conturi de plăți (solduri debitoare)2)

___________

2) Doar pentru instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică.

2611 - Valori de recuperat (extras)

2811 - Creanțe restante (extras)

2821 - Creanțe îndoielnice (extras)

4711 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)

4712 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)

4811 - Creanțe restante (extras)

4821 - Creanțe îndoielnice (extras)

2.2. dobândă

2017 - Creanțe atașate (extras)

2027 - Creanțe atașate

2037 - Creanțe atașate

2047 - Creanțe atașate

2057 - Creanțe atașate

2067 - Creanțe atașate

2097 - Creanțe atașate

2317 - Creanțe atașate

2417 - Creanțe atașate

25171 - Creanțe atașate

2617 - Creanțe atașate (extras)

2812 - Dobânzi restante (extras)

2817 - Creanțe atașate (extras)

2822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

2827 - Creanțe atașate (extras)

4717 - Creanțe atașate (extras)

4812 - Dobânzi restante (extras)

4817 - Creanțe atașate (extras)

4822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

4827 - Creanțe atașate (extras)

Secțiunea a II-a - Garanții

1. garanții personale și reale

912 - Garanții primite de la instituții de credit

914 - Garanții primite de la clientelă

9611 - Ipoteci imobiliare

9612 - Gajuri cu deposedare

9613 - Gajuri fără deposedare

9619 - Alte garanții primite

972 - Alte angajamente primite [extras3)]

___________

3) Se referă la angajamentele de garantare primite, asociate operațiunilor de credit.

2. garanții reale intrinseci

9981 - Alte valori primite (extras)

Secțiunea a III-a - Provizioane

1. aferente principalului

2911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor (extras)

493 - Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar (extras)

2. aferente dobânzii

2912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (extras)

493 - Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiar (extras)

ANEXA Nr. 2

Nr. crt. Tipul de garanție Coeficientul maxim pentru deducere din expunerea împrumutătorului față de debitor
1. Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale administrației centrale a statului român sau ale Băncii Naționale a României 1
2. Titluri emise de administrația centrală a statului român sau de Banca Națională a României 1
3. Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale administrațiilor centrale sau ale băncilor centrale, din țările din categoria A, ori ale Comunității Europene 1
4. Titluri emise de administrațiile centrale sau de băncile centrale, din țările din categoria A, ori de Comunitatea Europeană 1
5. Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale băncilor de dezvoltare multilaterală 1
6. Titluri emise de către băncile de dezvoltare multilaterală 1
7. Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale administrațiilor regionale sau ale autorităților locale, din România 0,8
8. Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale instituțiilor de credit din România 0,8
9. Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale administrațiilor regionale sau ale autorităților locale, din țările din categoria A 0,8
10. Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale instituțiilor de credit din țările din categoria A 0,8
11. Garanții exprese, irevocabile și necondiționate emise de fondurile de garantare a creditelor
(FGC) din România
0,5

ANEXA Nr. 3

Tabelul nr. 1 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători față de debitori

Inițierea de proceduri de recuperare a creanțelor Nu s-au inițiat proceduri de recuperare a creanțelor S-au inițiat proceduri de recuperare a creanțelor
Serviciul datoriei
0-15 zile standard pierdere
16-30 de zile în observație pierdere
31-60 de zile substandard pierdere
61-90 de zile îndoielnic pierdere
minimum 91 de zile pierdere pierdere

Tabelul nr. 2 - Coeficienți de provizionare aferenți categoriilor de clasificare

Coeficienți de provizionare Credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate debitorilor, persoane fizice, expuși la riscul valutar Credite*)
[*) altele decât cele din coloana precedentă]
Categorii de clasificare a creditelor
Standard 0,07 0
În observație 0,08 0,05
Substandard 0,23 0,2
Îndoielnic 0,53 0,5
Pierdere 1 1

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...