Drept Civil (HAMANGIU)

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile, Editura Hamangiu, 2012, ISBN 978-606-522-730-9
de Carmen Tamara Ungureanu, Mădălina Afrăsinie, Dana Margareta Cigan, Marius Eftimie, Lucia Irinescu, Mihaela Păpureanu, Eugenia Florescu, Andreea Corina Târșia, Corina Voicu, Gabriela Cristina Frențiu, Florina Morozan, Mirela Steluța Croitoru, Ioan Popa, Loreley Mirea, Ovidiu Podaru, Daniel Marius Cosma, Eugen Roșioru

20 martie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii Hamangiu [ Mai mult... ]

Editura Hamangiu:
București, Str. Col. Popeia
nr. 36, sector 5
O.P. 5, C.P. 91
Tel./Fax:
021.336.04.43
031.805.80.20
031.805.80.21
Vânzări:
021.336.01.25
031.425.42.24
0788.673.209
E-mail:
redactie@hamangiu.ro
distributie@hamangiu.ro
[ Mai mult... ]

*) Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Dobândirea bunurilor mobile prin posesia de bună-credință, prelegere susținută în cadrul conferinței Intrarea în vigoare a noului Cod civil, București, 30 iunie 2011. [ Mai mult... ]

Notă asupra ediției

București,
20 martie 2012
Dorel Pădurariu,
Directorul Editurii Hamangiu
[ Mai mult... ]

ABREVIERI

alin. - alineatul
art. - articolul
B.C. - Buletinul Casației
BGB - Codul civil german (Bürgerliches Gesetzbuch)
B.J. - Buletinul Jurisprudenței
B.J. Baza de date - Baza de date, Ed. All Beck
B. Of. - Buletinul Oficial al RSR
C. aerian - Codul aerian civil (O.G. nr. 29/1997)
C. civ. 1864 - Codul civil din 1864
C. civ. fr. - Codul civil francez (Code civil des Français)
C. com. - Codul comercial din 1887
C. fam. - Codul familiei (Legea nr. 4/1953)
C. fisc. - Codul fiscal (Legea nr. 571/2003)
C. muncii - Codul muncii (Legea nr. 53/2003)
C. pen./CP - Codul penal (Legea nr. 15/1968)
C. proc. civ./CPC - Codul de procedură civilă din 1865
C. proc. fisc. - Codul de procedură fiscală (O.G. nr. 92/2003)
C. proc. pen./CPP - Codul de procedură penală (Legea nr. 29/1968)
C. silvic - Codul silvic (Legea nr. 46/2008)
C.A. - Curtea de apel
C.C. - Curtea Constituțională
CCQ - Codul civil din Québec (Code civil du Québec)
C.D. - Culegere de decizii
C.E.D.O. - Curtea Europeană a Drepturilor Omului
C.J. - Curierul Judiciar
C.J.C.E./C.J.U.E. - Curtea de Justiție a Comunităților/Uniunii Europene
C.P.J. - Culegere de practică judiciară
C.P.J.C. - Culegere de decizii în materie civilă
C.S.J. - Curtea Supremă de Justiție
Cas. - Curtea de Casație și Justiție a României
Cass. - Curtea de Casație franceză
col. civ. - colegiul civil
col. pen. - colegiul penal
Com.E.D.O. - Comisia Europeană a Drepturilor Omului
dec. - decizia
dec. de îndrum. - decizia de îndrumare
D.G.A.S.P.C. - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dreptul - revista Dreptul
D.S.C. - Direcția de Stare Civilă
ed. - ediția
Ed. - Editura
Eurolex - Baza de date, Compania de informatică G&G Consulting, Piatra Neamț
H.G. - hotărârea Guvernului
I.C.C.J. - Înalta Curte de Casație și Justiție
infra - mai jos, mai departe; este însoțit de numărul paginii sau al secțiunii
înch. - încheierea
J.N. - Justiția Nouă
J.O. - Jurnalul Oficial al Comunităților/Uniunii Europene
J.S.C. - Jurisprudența Secției civile și de proprietate intelectuală
J.S.Com. - Jurisprudența Secției comerciale
Jud. - Judecătoria
Legalis - Baza de date, Ed. C.H. Beck
Lege 4 - Baza de date, Indaco Systems
Legis - Baza de date, Centrul Teritorial de Calcul Electronic, Piatra Neamț
lit. - litera
loc. cit. - locul (articolul) citat
L.P. - Legalitatea Populară
LPA - Legea de punere în aplicare a noului Cod civil (Legea nr. 71/2011)
LSC - Legea societăților comerciale (Legea nr. 31/1990)
M. Of. - Monitorul Oficial al României, Partea I
n.a. - nota autorului
n.n. - nota noastră
n.r. - nota redacției
NCC - noul Cod civil (Legea nr. 287/2009)
NCP - noul Cod penal (Legea nr. 286/2009)
NCPC - noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010)
nr. - numărul
O.G. - ordonanța Guvernului
O.U.G. - ordonanța de urgență a Guvernului
op. cit. - opera citată
p. - pagina
parag. - paragraful
pct. - punctul
P.R. - Pandectele Române
R.D.C. - Revista de drept comercial
R.R.D. - Revista română de drept
R.R.D.A. - Revista română de dreptul afacerilor
R.R.D.M. - Revista română de dreptul muncii
R.R.D.P. - Revista română de drept privat
R.S.J. - Revista de studii juridice
R.T.D. civ. - Revue trimestrielle de droit civil
s. - secția
s. civ. - secția civilă
s. civ. și de propr. int. - secția civilă și de proprietate intelectuală
s. com. - secția comercială
s. min. și fam. - secția pentru cauze cu minori și de familie
s. mun. și asig. soc. - secția privind litigii de muncă și asigurări sociale
s. pen. - secția penală
S.C.J. - Studii și cercetări juridice
S.D.R. - Studii de drept românesc
S.J. - Săptămâna Juridică
s.n. - sublinierea noastră
S.P.C.L.E.P. - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
S.U. - Secțiile Unite
S.U.B.B. - Studia Universitatis Babeș-Bolyai
sent. - sentința
Sintact - Baza de date, Ed. Wolters Kluwer
supra - deasupra, mai sus; este însoțit de numărul paginii sau al secțiunii
ș.a. - și altele/alții
Trib. - Tribunalul
Trib. jud. - Tribunalul județean
Trib. Mun. București - Tribunalul Municipiului București
Trib. pop. - Tribunalul popular
Trib. reg. - Tribunalul regional
Trib. Suprem - Tribunalul Suprem
urm. - următoarele
vol. - volumul
[ Mai mult... ]

Titlul preliminar Despre legea civilă

Capitolul I Dispoziții generale

6. Este esențial nelegal refuzul a priori al judecătorului național de a aplica dreptul intern pen­tru simplul motiv al incidenței dreptului Uniunii Europene, fără să cerceteze și să identifice eventualele ipoteze de conflict între dreptul Uniunii și dreptul intern, aplicând fie norma internă conformă cu dreptul Uniunii, fie dreptul Uniunii în mod imediat, direct și prevalent, integrat automat sau transpus în sistemul național de drept (I.C.C.J., s. civ. și de propr. int., dec. nr. 2253/2008, [ Mai mult... ]

Capitolul II Aplicarea legii civile

1. Pe plan internațional, aplicarea normei juridice civile privește raporturile de drept privat, cu element de extraneitate. Datorită existenței elementului de extraneitate, este posibil ca un raport juridic să vină în contact cu mai multe legi, aparținând unor state diferite; se naște astfel un conflict de legi în spațiu, care este soluționat cu ajutorul normelor de drept internațional privat. Dacă elementul de extraneitate constă în cetățenia română a uneia dintre părți, de exemplu, și litigiul s [ Mai mult... ]

Capitolul III Interpretarea și efectele legii civile

5. Împrejurarea că la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare notarul public a prezentat cumpărătoarei un certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Co­merțului, ce atesta faptul că societatea vânzătoare era în funcțiune, respectiv un extras de carte funciară care nu cuprindea mențiuni cu privire la starea de insolvență a vânzătoarei, nu este de natură a determina îndeplinirea condițiilor pentru a se invoca proprietatea aparentă. O asemenea soluție este justific [ Mai mult... ]

Capitolul IV Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice

1. Regulile care facilitează consultarea registrelor publice sunt stabilite, de regulă, prin actele normative care reglementează organizarea instituțiilor care asigură operațiunile de publicitate și ideal ar fi ca în viitorul cât mai apropiat să fie accesibilă o bază de date care să cuprindă aceste informații. [ Mai mult... ]

CARTEA I Despre persoane

Titlul I Dispoziții generale

7. Este de presupus că mărirea sau micșorarea patrimoniului profesional individual se va face printr-un transfer intrapatrimonial. [ Mai mult... ]

Titlul II Persoana fizică

Capitolul I Capacitatea civilă a persoanei fizice

Secțiunea 1 Capacitatea de folosință

3. În cazul în care condițiile de aplicare a contractului de asigurare în caz de deces trebuie să fie evaluate în momentul materializării riscului, determinarea copiilor aflați în întreținere trebuie să se facă în conformitate cu principiile generale de drept și în special cu cel după care copilul conceput este considerat născut de fiecare dată când este vorba de interesele sale (Civ. 1er, 10 déc. 1985, D. 1987, 449, note Paire; RTD civ. 1987, 309, obs. Mestre, în Code civil 1994-1995, Ed. Lit [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Capacitatea de exercițiu

2. În lipsa unei confirmări exprese, este suficient ca obligația să fie executată în mod voluntar la data la care ea putea fi valabil confirmată de către partea interesată, iar pentru a fi valabil, actul confirmativ trebuie să cuprindă obiectul, cauza și natura obligației și să facă mențiune despre motivul acțiunii în anulare, precum și despre intenția de a repara viciul pe care se întemeiază acea acțiune. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Declararea judecătorească a morții

4. Cu toate acestea, dacă cel reapărut nu solicită restituirea bunurilor și a fructelor, moștenitorul aparent de bună-credință va păstra posesia bunurilor și va dobândi fructele acestora. [ Mai mult... ]

Capitolul II Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente

Secțiunea 1 Dispoziții comune

3. Autoritățile au obligația de a nu ignora consecințele juridice ale schimbării de sex a unei persoane. Curtea a considerat că, prin refuzul de a-i acorda rambursarea sumelor plătite, statul și-a violat obligația pozitivă de a proteja viața privată a unei persoane, în condițiile în care identitatea sexuală este unul dintre aspectele cele mai intime ale vieții private. Curtea a considerat că prin acest refuz autoritățile au ignorat consecințele juridice ale schimbării de sex. Fără a avea la dispozi [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice

5. Din punct de vedere material, competentă să soluționeze pricinile ce se referă la malpraxis este judecătoria (C.A. Timișoara, s. civ., dec. nr. 6/2008, în Jurindex). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Respectul vieții private și al demnității persoanei umane

5. Dispozițiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 permit prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanei în cauză, dacă sunt necesare în vederea realizării unui interes legitim al terțului, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate (I.C.C.J., s. cont. adm. și fisc. , dec. nr. 68/2005, www.scj.ro). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Respectul datorat persoanei și după decesul său

4. Prelevarea de organe, țesuturi și celule de la donatori decedați se efectuează numai după un control clinic și de laborator care să excludă orice boală infecțioasă, o posibilă contaminare sau alte afecțiuni care reprezintă un risc pentru primitor, conform protocoalelor stabilite pentru fiecare organ, țesut sau celulă în parte. Repartiția organelor, țesuturilor și celulelor de origine umană prelevate la nivel național se efectuează de către Agenția Națională de Transplant, în funcție de regulile [ Mai mult... ]

Capitolul III Identificarea persoanei fizice

Secțiunea 1 Numele

5. Interesul legitim privind schimbarea numelui trebuie apreciat la momentul pronunțării deci­ziei (Civ. 1re, 22 juin 1999, Bull. civ. I, no. 211, în Code civil 2007, p. 211). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Domiciliul și reședința

1. Deși pârâta și-a indicat un anumit domiciliu ales în România și care rezultă și din copia actului de identitate al persoanei însărcinate cu primirea corespondenței, în realitate pe dovezile de citare nu a fost trecută denumirea completă a străzii, ceea ce echivalează cu neîndeplinirea legală a procedurii de citare, sub sancțiunea nulității actelor de procedură îndeplinite cu neobservarea formelor legale. Într-o atare situație, în mod nelegal prima instanță a procedat la soluționarea cauzei, solu [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Actele de stare civilă

4. Forma calificată a infracțiunii de omor săvârșite asupra unei rude apropiate, prevăzută de art. 175 lit. c) CP, există independent de mențiunile din actele de stare civilă, dacă din probele administrate rezultă cu certitudine existența unei legături de rudenie între autor și victimă, deoarece, potrivit art. 63 CPP, constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrej [ Mai mult... ]

Titlul III Ocrotirea persoanei fizice

Capitolul I Dispoziții generale

1. Curatela este acel mijloc de ocrotire a persoanei fizice care, aflându-se în anumite situații speciale, prevăzute de lege, nu poate să își apere interesele. Curatela minorului este mijlocul juridic, temporar și subsidiar, de ocrotire a acestuia. Instituirea curatelei minorului nu aduce nicio modificare în ceea ce privește capacitatea de exercițiu a acestuia, el fiind în continuare lipsit de capacitate de exercițiu sau, după caz, având o capacitate de exercițiu restrânsă. De asemenea, instituirea [ Mai mult... ]

Capitolul II Tutela minorului

;
se încarcă...