Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 1621/2011 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 din Codul de procedură civilă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskas Valentin Zoltan
Tudorel Toader
Fabian Niculae
- președinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Stelică Daniel Tufan în Dosarul nr. 1.728/87/2011 al Tribunalului Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și de contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 623D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantul Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate, arătând că aceasta este nemotivată.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 15 aprilie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 1.728/87/2011, Tribunalul Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 din Codul de procedură civilă.

Excepția a fost invocată de Stelică Daniel Tufan într-un dosar având ca obiect soluționarea unei cereri de întoarcere a executării.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul consideră că reglementările criticate sunt neconstituționale întrucât conduc la o exercitare abuzivă a drepturilor procesuale de către lichidator atunci când formulează o cerere de întoarcere a executării, în condițiile în care fondul cauzei este incert, iar rejudecarea suspendată.

Tribunalul Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și de contencios administrativ și fiscal, contrar dispozițiilor Legii nr. 47/1992, nu și-a exprimat opinia în privința excepției de neconstituționalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 311 din Codul de procedură civilă, care au următorul conținut:

"

Hotărârea casată nu are nicio putere.

Actele de executare sau de asigurare făcute în puterea unei asemenea hotărâri sunt desființate de drept, dacă instanța de recurs nu dispune altfel."

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (4) privind principiul separației și echilibrului puterilor în stat, art. 1 alin. (5) privind respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor, art. 73 alin. (3) lit. p) privind reglementarea prin lege organică a regimului general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială și art. 79 alin. (1) privind rolul Consiliului Legislativ.

Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea constată că autorul acesteia nu formulează, în realitate, o veritabilă critică de neconstituționalitate, ci ridică probleme care țin de interpretarea și aplicarea legii. Revine, astfel, instanței judecătorești competente sarcina de a se pronunța dacă întoarcerea executării a fost realizată cu respectarea art. 4042 din Codul de procedură civilă, în condițiile casării sentinței executate.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Stelică Daniel Tufan în Dosarul nr. 1.728/87/2011 al Tribunalului Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și de contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 20 decembrie 2011.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...