Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 32/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskas Valentin Zoltan
Tudorel Toader
Ionița Cochințu
- președinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Ioan Ștefan în Dosarul nr. 408/118/2005 al Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.262D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 octombrie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 408/118/2005, Tribunalul Constanța - Secția a II-a civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Ioan Ștefan într-o cauză având ca obiect soluționarea cererii de reexaminare a unei amenzi judiciare aplicate.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că soluționarea de către aceeași instanță a cererii de reexaminare, în camera de consiliu, a încheierii prin care s-a stabilit o amendă judiciară încalcă prevederile constituționale privind dreptul la un proces echitabil.

Tribunalul Constanța - Secția a II-a civilă opinează în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că în cadrul cererii de reexaminare nu se soluționează fondul litigiului, ci se verifică dacă, față de motivele invocate de petent, se poate reveni sau nu asupra amenzii aplicate. Din această cauză, cererea de reexaminare nu a fost considerată o cale de reformare care să fie soluționată de o instanță superioară, ci o cale de atac de retractare, care se soluționează de aceeași instanță care a pronunțat hotărârea atacată.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului arată că dispozițiile criticate au mai făcut obiectul controlului de constituționalitate și că își menține punctul de vedere exprimat anterior și reținut de Curtea Constituțională în deciziile nr. 260 din 20 martie 2007, nr. 862 din 9 octombrie 2007, nr. 836 din 8 iulie 2008, nr. 200 din 17 februarie 2009, nr. 410 din 26 martie 2009 și nr. 477 din 2 aprilie 2009. Cu acele prilejuri, Avocatul Poporului a apreciat că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece accesul liber la justiție nu înseamnă accesul la toate structurile judecătorești și la toate gradele de jurisdicție. Acest drept poate fi supus unor condiționări de fond și de formă, iar existența uneia ori a mai multor căi de atac nu este impusă în toate cazurile.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, concluziile procurorului, notele scrise depuse, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze prezenta excepție.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

"

Cererea se soluționează prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, de către instanța de judecată ori de președintele instanței de executare care a aplicat amenda sau despăgubirea."

În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale sunt invocate prevederile constituționale ale art. 21 alin (3) referitor la dreptul părților la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil și art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că asupra prevederilor criticate s-a mai pronunțat, în raport cu critici și prevederi constituționale similare, spre exemplu prin Decizia nr. 1.419 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 20 decembrie 2011, sau Decizia nr. 1.403 din 20 octombrie 2011, nepublicată la data pronunțării prezentei decizii, sau prin Decizia nr. 836 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 7 august 2008, decizii prin care a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate.

Astfel, Curtea a reținut că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competenței sale constituționale, astfel cum este consacrată prin art. 126 alin. (2) și art. 129 din Constituție, potrivit cărora "Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", iar "Împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii".

De asemenea, faptul că împotriva încheierii de stabilire a amenzii sau despăgubirii se poate face numai cerere de reexaminare, aceasta soluționându-se de către instanța de judecată ori de președintele instanței de executare care a aplicat amenda sau despăgubirea, nu poate constitui o încălcare a vreunei prevederi constituționale, întrucât instanța nu soluționează fondul litigiului.

Cererea se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, în temeiul art. 85 din Codul de procedură civilă, și se soluționează prin încheiere irevocabilă. Există în acest caz doar posibilitatea de a reveni asupra amenzii sau despăgubirii, în scopul de a ușura situația persoanei obligate la plata acestora, reexaminarea apărând ca o cale specifică de retractare. Pe această cale nu se realizează un control judiciar propriu-zis, iar faptul că aceeași instanță care a pronunțat hotărârea judecă și cererea de reexaminare nu este de natură să influențeze aprecierea judecătorilor, întrucât aspectele analizate pe calea reexaminării sunt diferite de cele examinate în fond.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale, atât soluția, cât și considerentele cuprinse în aceste decizii își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Ioan Ștefan în Dosarul nr. 408/118/2005 al Tribunalului Constanța - Secția a II-a civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 19 ianuarie 2012.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ionița Cochințu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...