Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Ordinul nr. 363/2012 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea și implementarea operațiunii Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - Poli de competitivitate din cadrul domeniului major de intervenție 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului al Programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, și ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea și implementarea operațiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.669/2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - Poli de competitivitate" aferente operațiunii 1.3.1 "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional", domeniul major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 3 noiembrie 2011.

Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Lucian Nicolae Bode

București, 23 februarie 2012.

Nr. 363.

ANEXĂ

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea și implementarea operațiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"

I. Titlul schemei

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea și implementarea operațiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - Poli de competitivitate"

II. Obiectivele schemei de ajutor de stat

Art. 1. -

Obiectivul prezentei scheme constă în sprijinirea apariției și dezvoltării polilor de competitivitate de interes național și vizibilitate internațională din România, în vederea realizării obiectivului general al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", și anume creșterea productivității întreprinderilor din România, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile și reducerea decalajelor în comparație cu productivitatea medie a Uniunii Europene.

Art. 2. -

(1) Scopul prezentei scheme este sprijinirea unor proiecte de anvergură care urmăresc crearea, dezvoltarea și operaționalizarea polilor de competitivitate. În cadrul polilor de competitivitate existenți și potențiali se urmăresc creșterea interacțiunilor dintre firme, instituții din mediul academic și științific și alte entități implicate în sprijinirea mediului de afaceri și orientarea sectorului privat către inovare și transfer tehnologic. Toate acestea vor determina creșterea productivității și reducerea decalajelor față de Uniunea Europeană.

(2) Prezenta schemă acordă ajutoare pentru realizarea de proiecte comune propuse de asocierile stabilite exclusiv între membrii unui pol de competitivitate.

(3) Scopul prezentei scheme va fi atins prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru:

• construcția, extinderea sau modernizarea infrastructurii polilor de competitivitate;
• achiziționarea de echipamente, tehnologii, licențe, knowhow;
• inovarea proceselor de producție și a produselor pe baza aplicării rezultatelor de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) în producție;
• intensificarea cooperării dintre membrii polilor de competitivitate;
• facilitarea transferului de cunoștințe și ridicarea nivelului de pregătire necesare creșterii competitivității.

III. Tipuri de ajutoare

Art. 3. -

Ajutorul acordat în cadrul prezentei scheme provine din fonduri structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională) și se acordă beneficiarilor sub formă de finanțare nerambursabilă, eșalonat, pe etape de implementare a proiectelor.

Art. 4. -

În cadrul acestei scheme se acordă beneficiarilor următoarele tipuri de ajutoare:

a) ajutoare regionale pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă;

b) ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor;

c) ajutoare pentru participarea IMM la târguri;

d) ajutoare pentru activități de cercetare și dezvoltare;

e) ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice;

f) ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor;

g) ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare;

h) ajutoare pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării;

i) ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare.

Tipul ajutorului Tipul beneficiarului Categoriile de cheltuieli eligibile Intensitatea maximă a ajutorului
(% din cheltuielile eligibile)
Plafonul maxim
al ajutorului
Ajutoare regionale pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă Întreprinderi • Investiții în active corporale
• Investiții în active necorporale
Pentru regiunea de dezvoltare București-Ilfov:
• 60% pentru întreprinderi mici
• 50% pentru întreprinderi mijlocii
• 40% pentru întreprinderi mari
Pentru restul regiunilor:
• 70% pentru întreprinderi mici
• 60% pentru întreprinderi mijlocii
• 50% pentru întreprinderi mari
7,5 milioane euro/proiect
Ajutoare pentru consultanță în favoarea
IMM-urilor
IMM Servicii de consultanță furnizate de consultanți externi • 50% 200.000 euro/ întreprindere/ proiect
Ajutoare pentru participarea IMM la târguri IMM închirierea, realizarea și funcționarea standului pentru prima participare la târg • 50% 200.000 euro/IMM/ proiect
Ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare • Întreprinderi cu activitate de CD
• Centre de cercetare
• Universități
• Cheltuieli de personal
• Costul instrumentelor și al echipamentelor în măsura și pe durata utilizării acestora în proiect
• Cheltuieli pentru clădiri și terenuri în măsura și pe durata utilizării acestora în proiect
• Cheltuieli pentru cercetare contractuală
• Cheltuieli de regie
• Alte cheltuieli de exploatare
• 50% pentru cercetarea industrială;
• 25% pentru dezvoltarea experimentală
Pentru întreprinderi mici:
• 70% pentru cercetare industrială
• 45% pentru cercetare experimentală
Pentru întreprinderi mijlocii:
• 60% pentru cercetare industrială
• 35% pentru cercetare experimentală
Se poate adăuga o primă de 15% până la o intensitate maximă a ajutorului de 80%, în condițiile prevăzute de art. 20 alin. (3.3) lit. b din Regulamentul (CE) nr. 800/2008
1 milion euro/ beneficiar/ proiect
Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice IMM Întreprinderi mari Cheltuieli pentru elaborarea de studii de fezabilitate tehnice pregătitoare pentru activități de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală Pentru IMM:
• 75% pentru studii pregătitoare pentru activități de cercetare industrială
• 50% pentru studii pregătitoare pentru activități de dezvoltare experimentală
Pentru întreprinderi mari:
• 65% pentru studii pregătitoare pentru activități de cercetare industrială
• 40% pentru studii pregătitoare pentru activități de dezvoltare experimentală
200.000 euro/ beneficiar/ proiect
Ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor IMM • Toate cheltuielile anterioare acordării dreptului în prima jurisdicție
• Cheltuieli pentru traducere
• Cheltuieli pentru apărarea valabilității dreptului
Intensitatea ajutorului nu depășește intensitatea maxim posibilă a ajutorului pentru proiectul de cercetare și dezvoltare, adică 80% 200.000 euro/ întreprindere/ proiect
Ajutoare pentru întreprinderi nou- create inovatoare Întreprinderi nou-create inovatoare • Cheltuieli de personal
• Costul instrumentelor și al echipamentelor în măsura și pe durata utilizării acestora în proiect
• Cheltuieli pentru clădiri și terenuri în măsura și pe durata utilizării acestora în proiect
• Cheltuieli pentru cercetare contractuală
• Cheltuieli de regie
• Alte cheltuieli de exploatare
• 100% 1 milion euro/ întreprindere/ proiect
Ajutoare pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării IMM • Cheltuieli cu achiziția de servicii de consultanță, asistență tehnologică, transfer de tehnologie, formare, consultanța în materie de achiziție, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, activitățile de consiliere referitoare la utilizarea standardelor
• Cheltuieli cu: spațiile de lucru, băncile de date, bibliotecile tehnice, studiile de piață, utilizarea laboratoarelor, etichetarea, testarea și certificarea calității
• 100%
• 75% în cazul în care prestatorul de servicii nu beneficiază de o certificare națională sau europeană
200.000 euro/ beneficiar/ perioadă de
3 ani fiscali consecutivi
Ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare IMM • Cheltuieli de personal, cheltuieli cu recrutarea, indemnizația de deplasare 50% pe o perioadă maximă de 3 ani pentru fiecare întreprindere și persoană angajată temporar 1 milion euro/ beneficiar/ proiect

Art. 5. -

Ajutoarele acordate de prezenta schemă nu se cumulează cu niciun alt ajutor care face obiectul unei exceptări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 ori cu ajutoare de minimis care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat sau cu orice alte fonduri comunitare legate de aceleași cheltuieli eligibile - care se suprapun parțial ori integral - în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depășirea intensității maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor.

IV. Baza legală

Art. 6. -

Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratat (denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 800/2008);

b) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;

e) Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii;

f) Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei nr. 1.341 din 12 iunie 2007;

g) Ghidul solicitantului.

Art. 7. -

Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul 800/2008.

V. Necesitatea implementării schemei de ajutor de stat

Art. 8. -

(1) Polii de competitivitate reprezintă un factor vital pentru creșterea economică și un instrument-cheie pentru impulsionarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare a mediului de afaceri regional și local.

(2) Prin activitatea lor bazată pe cercetare-dezvoltareinovare, polii de competitivitate reprezintă motoare de dezvoltare a sectoarelor industriale în care activează. Ei contribuie în acest fel la crearea de noi locuri de muncă, diversificarea activităților economice din zonă și, prin urmare, la creșterea produsului intern brut (PIB) în regiunile în care se implementează proiectele.

(3) Condițiile pentru apariția și dezvoltarea polilor de competitivitate sunt legate de aglomerarea industrială a actorilor economici, viziunea comună și strategia de dezvoltare a sectoarelor industriale, accesul la tehnologii avansate, disponibilitatea forței de muncă înalt calificată și a unor programe de instruire permanentă, accesul la facilități privind cercetarea, parteneriatul local/regional/comunitar, accesul la materii prime, materiale și energie, măsuri de sprijin financiar și accesul la piețele locale/regionale/europene.

VI. Definiții

Art. 9. -

În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. active corporale - terenuri, clădiri, instalații, echipamente, utilaje, mașini;

2. active necorporale - active care rezultă dintr-un transfer de tehnologie sub forma achiziției de drepturi de brevet, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate;

3. activități de inovare - activități de implementare a unei noi metode de organizare a întreprinderii, practicilor comerciale, organizării la locul de muncă sau a relațiilor externe. Schimbările în practicile de afaceri, organizarea la locul de muncă sau relațiile externe care se bazează pe metode organizaționale deja utilizate în întreprindere, schimbările în strategii de management, fuziuni și achiziții, schimbările rezultate numai din modificarea prețurilor practicate, personalizarea, modificările regulate sezoniere ori ciclice, comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ nu sunt considerate inovații;

4. administratorul schemei de ajutor de stat - Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA), prin Autoritatea de management a Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (AM POS CCE);

5. asociație - entitate cu personalitate juridică ce reprezintă mediul de afaceri, constituită în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, formată din membrii privați ai polului de competitivitate conform unui contract de parteneriat care are la bază o strategie comună;

6. asociere - act voluntar ce are la bază un acord de parteneriat între două sau mai multe entități juridice din cadrul unui pol de competitivitate pentru realizarea în comun a unui proiect. Minimum una dintre entități este întreprindere;

7. beneficiar - entitate juridică care primește ajutor de stat în cadrul acestei scheme în baza unui contract de finanțare cu administratorul/furnizorul schemei;

8. catalizator - entitate juridică membră a unui pol de competitivitate de tipul: agenție de dezvoltare regională, cameră de comerț, asociație de ramură, patronat, alt tip de organizație neguvernamentală, societate comercială de instruire sau consultanță, bancă, orice altă formă juridică de structură de sprijinire a afacerilor în conformitate cu legislația în vigoare, dacă aceasta desfășoară activități în sprijinul înființării și dezvoltării polilor de competitivitate;

9. cercetare industrială - cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor ori serviciilor existente; cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe, care este necesară pentru cercetarea industrială, în special pentru validarea tehnologiilor generice, cu excepția prototipurilor;

10. cerere de finanțare - formularul completat de către solicitant, pentru fiecare proiect din cadrul strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate, în vederea obținerii finanțării prin POS CCE pentru proiectul respectiv;

11. cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât și din bugetul de stat și/sau contribuția proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare;

12. cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor finanțate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaționale, care nu pot fi finanțate din fonduri structurale sau de stat, conform reglementărilor comunitare și naționale;

13. cheltuieli salariale - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locurile de muncă create prin proiect sau în legătură directă cu acesta;

14. contract de finanțare - actul juridic cu titlu oneros, încheiat între administratorul/furnizorul schemei și beneficiar, prin care se aprobă spre finanțare, în cadrul POS CCE, un proiect inclus în strategia de dezvoltare a polului de competitivitate;

15. contribuția proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului - diferența dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului și totalul finanțării nerambursabile acordate;

16. deponent - entitate juridică care reprezintă polul de competitivitate și care înregistrează și transmite spre evaluare în cadrul apelului un pachet integrat de cereri de finanțare;

17. dezvoltare experimentală - dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și din alte domenii relevante, în scopul producerii unor planuri, aranjamente sau proiecte pentru produse, procese ori servicii noi, modificate sau îmbunătățite;

18. fișa de proiect - fișă-tip care prezintă sumar un proiect din cadrul strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate;

19. formare specifică - formare cu un conținut aplicabil direct și principal postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere și care oferă calificări ce nu pot fi transferate către alte întreprinderi ori alte domenii de activitate sau care pot fi transferate numai într-o măsură limitată;

20. formare generală - formare cu un conținut care nu este aplicabil exclusiv sau preponderent postului actual ori viitor al angajatului în întreprindere, însă care oferă calificări ce pot fi transferate într-o mare măsură către alte întreprinderi sau alte domenii de activitate (spre exemplu: este organizată în comun de întreprinderi independente diferite ori este disponibilă pentru angajați ai unor întreprinderi diferite. Este recunoscută, certificată sau validată de autorități ori organisme publice sau de alte organisme ori instituții cărora un stat membru sau Comunitatea Europeană le-a acordat competențele necesare);

21. furnizorul schemei de ajutor de stat - MECMA, prin AM POS CCE;

22. IMM - așa cum sunt definite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

23. începerea lucrărilor - fie începerea lucrărilor de construcție, fie prima comandă fermă de echipamente, excluzând studiile de fezabilitate preliminare;

24. intensitatea ajutorului - valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile ale investiției;

25. întreprinderile mari - întreprinderile care nu se încadrează în definiția IMM-urilor;

26. întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășesc/depășește 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 - anexa I;

27. microîntreprinderea - întreprinderea care are sub 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășesc/depășește 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 - anexa I;

28. IMM aflată în dificultate - o întreprindere mică sau mijlocie care îndeplinește următoarele condiții:

(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

(ii) în cazul unei societăți în care cel puțin o parte din asociați răspunde nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu a dispărut, așa cum reiese din contabilitatea societății, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

(iii) indiferent de tipul societății, când respectiva întreprindere întrunește condițiile prevăzute de legislația națională privind procedura insolvenței;

(iv) IMM cu o vechime de mai puțin de 3 ani nu se consideră a fi în dificultate în această perioadă în sensul prezentei scheme, cu excepția cazului în care îndeplinește condițiile prevăzute la subpct. (iii);

29. întreprindere mare aflată în dificultate - întreprinderea care fie se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la pct. 28, subpct. (i), (ii) sau (iii), fie prezintă simultan simptome obișnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: creșterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creșterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, creșterea sarcinilor financiare și scăderea sau dispariția valorii activului net;

30. investiția inițială - investiție în active corporale și/sau necorporale referitoare la înființarea unei noi unități, la extinderea unei unități existente, la diversificarea producției unei unități prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau la o schimbare fundamentală a procesului global de producție a unei unități existente. Achiziționarea de acțiuni sau părți sociale emise de către o întreprindere ori investiția de înlocuire nu constituie investiție inițială;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...