Curtea Constituțională

Decizia nr. 61/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Tudorel Toader
Puskas Valentin Zoltan
Irina Loredana Gulie
- președinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, excepție invocată de Municipiul Sfântu Gheorghe, prin primar, în Dosarul nr. 2.205/305/2011 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.310D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepției ca neîntemeiată. În acest sens, arată că autonomia de decizie a autorităților administrației publice locale nu poate funcționa în afara cadrului legal. Pe de altă parte, conținutul normativ al textelor de lege criticate nu cuprinde nicio dispoziție care să afecteze atributele dreptului de proprietate asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 noiembrie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 2.205/305/2011, Judecătoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, excepție invocată de Municipiul Sfântu Gheorghe, prin primar, într-o cauză având ca obiect soluționarea plângerii formulate împotriva unei încheieri de carte funciară.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că, potrivit textelor de lege criticate, cerința atestării, prin hotărâre a Guvernului, a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, necesară intabulării imobilelor respective, încalcă principiul constituțional al autonomiei locale și constituie o imixtiune a Guvernului asupra dreptului de dispoziție al unităților administrativ-teritoriale în ceea ce privește bunurile de interes local. Arată că, în speță, printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, s-a atestat trecerea unui teren intravilan din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului local, în temeiul art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991. În opinia autorului excepției, respingerea, de către Biroul de cadastru și publicitate imobiliară, a cererii de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate astfel dobândit, deoarece nu a fost îndeplinită cerința atestării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, prin hotărâre a Guvernului, este nelegală, deoarece dreptul de proprietate a fost dobândit prin efectul legii, act superior ca ierarhie juridică unei hotărâri a Guvernului.

Judecătoria Sfântu Gheorghe apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că, prin conținutul lor normativ, textele de lege criticate nu afectează modalitatea de exercitare a dreptului de proprietate publică, nici nu limitează atributele conferite de acest drept titularului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate invocate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituționale, arătând că acestea se referă doar la bunurile ce alcătuiesc domeniul public al unităților administrativteritoriale, ceea ce nu este de natură a contraveni principiilor de bază privind administrația publică locală, astfel cum este definită în art. 3 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Mai mult, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, principiul autonomiei locale nu presupune totala independență și competența exclusivă a autorităților publice din unitățile administrativ-teritoriale, ci acestea sunt obligate să se supună reglementărilor legale general valabile pe întreg teritoriul țării. Se mai arată că atestarea, prin hotărâre a Guvernului, a apartenenței bunurilor la domeniul public județean sau local nu reprezintă o imixtiune a Executivului în ceea ce privește dreptul de dispoziție al autorităților administrației publice locale asupra bunurilor de interes local.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției îl constituie prevederile art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, introdus prin art. I pct. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, precum și ale art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996:

"

(2) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează la cererea conducătorului instituției publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate.";

- Art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică:

"

(1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale se întocmește, după caz, de comisii special constituite, conduse de președinții consiliilor județene, respectiv de primarul general al municipiului București sau de primari.

(2) Inventarele întocmite potrivit prevederilor alin. (1) se însușesc, după caz, de consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale.

(3) Inventarele astfel însușite se centralizează de consiliul județean, respectiv de Consiliul General al Municipiului București și se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenența bunurilor la domeniul public județean sau de interes local."

În opinia autorului excepției, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 120 alin. (1) privind principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice.

Examinând excepția, Curtea reține următoarele:

Prevederile art. 21, cuprinse în cap. III - Dispoziții finale din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, dispun asupra întocmirii inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, de către comisii special constituite, conduse de către președinții consiliilor județene sau de către primari, precum și asupra centralizării inventarelor astfel întocmite de către consiliul județean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului București, care se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenența bunurilor la domeniul public județean sau de interes local.

Pe de altă parte, potrivit art. 581 alin. (1) teza întâi, cuprins în titlul III - Dispoziții tranzitorii, sancțiuni și dispoziții finale din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, prima înregistrare a imobilelor în cadastru și cartea funciară se realizează la cerere, în baza actelor de proprietate și a unei documentații cadastrale, sau din oficiu. În cazul imobilelor aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativteritoriale, potrivit alin. (2) al art. 581, criticat în prezenta cauză, intabularea se realizează la cererea conducătorului instituției publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate.

Prin urmare, coroborând cele două texte de lege, Curtea observă că în lipsa actelor de proprietate, pentru a fi îndeplinită cerința legalității înscrierii în cartea funciară a imobilelor aflate în proprietatea publică a unităților-administrativ teritoriale, este necesară existența unui extras de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, cuprins într-o hotărâre a Guvernului, ce atestă apartenența bunurilor la domeniul public județean sau de interes local.

Astfel, în prezenta cauză, Curtea constată că necesitatea atestării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, prin hotărâre a Guvernului, nu echivalează cu încălcarea principiului constituțional al autonomiei locale, atâta vreme cât nu se limitează niciun atribut al dreptului de proprietate publică al unității administrativteritoriale, ci doar se confirmă apartenența la domeniul public al acesteia a unui bun ce s-a aflat în proprietatea statului.

De altfel, asupra semnificației principiului constituțional al autonomiei locale, Curtea Constituțională a statuat, prin Decizia nr. 136 din 3 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001, ale cărei considerente de principiu sunt valabile și în prezenta cauză, că acesta se referă la principiul autonomiei locale în cadrul organizării administrației publice din unitățile administrativteritoriale, iar nu la existența unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu.

Și în prezenta cauză, Curtea constată că exercitarea autonomiei locale trebuie să se circumscrie principiului constituțional al respectării legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală.

În același sens sunt și dispozițiile art. 3 cuprins în Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997, potrivit cărora "Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă ale autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice."

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, excepție invocată de Municipiul Sfântu Gheorghe, prin primar, în Dosarul nr. 2.205/305/2011 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 31 ianuarie 2012.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
;
se încarcă...