Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3450/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.295/2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 94 și ale art. 246 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.295/2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 23 februarie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Direcția modernizarea patrimoniului, informatizare și investiții și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 5 martie 2012.

Nr. 3.450.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 3.295/2012)

Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

24 februarie 2012 Afișarea programului orar al înscrierilor și a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul propriu
27 februarie-12 martie 2012 Completarea formularului de selecție online, în aplicația informatică
13 martie 2012 Afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma introducerii informațiilor în formularul de selecție online
14-20 martie 2012 Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.549/2011, la inspectoratul școlar de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, conform programului afișat
21-22 martie 2012 Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora
23 martie-5 aprilie 2012 Evaluarea portofoliilor candidaților de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECTS
6 aprilie 2012 Validarea rezultatelor selecției de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor
6 aprilie 2012 Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECTS, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar
9-13 aprilie 2012 Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MECTS
16-19 aprilie 2012 Soluționarea contestațiilor
20 aprilie 2012 Transmiterea de către MECTS a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar
23-24 aprilie 2012 Întocmirea de către inspectoratele școlare a listelor cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestor liste la MECTS
30 aprilie 2012 Emiterea ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional

;
se încarcă...