Ministerul Justiției - MJ

Procedura de solicitare și emitere, în format electronic, a adeverinței privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social și a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social din 10.02.2012

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 martie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Prezenta procedură se aplică societăților comerciale care, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a înregistra, la înmatriculare și la schimbarea sediului social, documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social și de a obține certificatul pentru spațiul cu destinație de sediu social, denumit în continuare certificat de sediu social.

Art. 2. -

Odată cu cererea de înmatriculare sau de înregistrare a mențiunii privind schimbarea sediului social (denumită în continuare cererea RC), societatea comercială, prin reprezentantul său legal sau prin persoana împuternicită de acesta, depune la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială își are sediul social o cerere de înregistrare a documentului prevăzut la art. 1 (denumită în continuare cererea AFP).

Art. 3. -

(1) Formatul cererii AFP este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Pe cererea AFP, oficiul registrului comerțului menționează numărul de înregistrare al cererii RC pe care cererea AFP o însoțește.

Art. 4. -

(1) Oficiul registrului comerțului transmite prin poșta electronică cererea AFP scanată organului fiscal competent, folosind portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, secțiunea "Acces aplicație MAIL", imediat după înregistrarea la oficiul registrului comerțului a cererii RC.

(2) La cererea AFP va fi anexat, scanat, actul doveditor al dreptului de folosință depus de solicitant în susținerea cererii RC, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008.

(3) Înaintarea către organul fiscal competent a actului doveditor al dreptului de folosință depus în susținerea cererii RC, precum și eliberarea și transmiterea adeverinței privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social, denumită în continuare adeverință pentru documentul de sediu social, și a certificatului de sediu social nu sunt condiționate de înregistrarea, în scopul stabilirii impozitului pe venit, a actului doveditor al dreptului de folosință la organul fiscal.

Art. 5. -

(1) În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este administrația finanțelor publice municipală, orășenească, comunală sau a sectoarelor municipiului București din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în a cărei rază teritorială se află situat spațiul cu destinație de sediu social.

(2) Conducătorul fiecărui organ fiscal competent desemnează o persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor prezentei proceduri, precum și un înlocuitor al acesteia. Persoanele sunt desemnate din cadrul compartimentului cu atribuții în gestionarea registrului contribuabililor.

(3) În aplicarea prezentei proceduri, Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală atribuie o adresă de e-mail dedicată fiecărui organ fiscal competent. Lista organelor fiscale și a adreselor de e-mail se comunică Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Art. 6. -

(1) Organul fiscal competent organizează evidența documentelor care atestă dreptul de folosință asupra spațiilor cu destinație de sediu social în cadrul registrului de evidență a spațiilor cu destinație de sediu social.

(2) Registrul prevăzut la alin. (1) se organizează la nivel de adresă a spațiului și se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației, și cuprinde:

a) adresa completă a spațiului cu destinație de sediu social (stradă, număr, bloc, apartament, localitate, județ/sector);

b) datele de identificare a titularului dreptului de folosință (numele și prenumele/denumirea, domiciliul/domiciliul fiscal și codul de identificare fiscală);

c) documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social (tipul documentului, numărul și data);

d) perioada de valabilitate a dreptului de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social (data de început, data de final).

Art. 7. -

(1) Organul fiscal, după primirea pe e-mail a documentației de la oficiul registrului comerțului, verifică datele înscrise în cerere cu cele din actele doveditoare și preia informațiile în registrul de evidență a spațiilor cu destinație de sediu social, înscriind și numărul de înregistrare atribuit de oficiul registrului comerțului cererii.

(2) Documentele primite și emise în aplicarea prezentei proceduri se arhivează, în format electronic, de către organul fiscal.

Art. 8. -

Organul fiscal emite și transmite prin poșta electronică oficiului registrului comerțului expeditor adeverința pentru documentul de sediu social și certificatul de sediu social, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la ordin, în format pdf, înscriind în acestea și numărul de înregistrare atribuit de oficiul registrului comerțului cererii RC.

Art. 9. -

(1) Pentru cererile AFP însoțite de actul doveditor al dreptului de folosință, primite de către organul fiscal competent în prima jumătate a programului de lucru, între orele 8,00-12,00, certificatele de sediu social și adeverințele pentru documentul de sediu social se emit și se transmit către oficiile registrului comerțului în aceeași zi, până la ora 16,00, utilizând portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, secțiunea "Acces aplicație MAIL".

(2) Pentru cererile AFP însoțite de actul doveditor al dreptului de folosință, primite de către organul fiscal competent în a doua jumătate a programului de lucru, între orele 12,00-16,00, certificatele de sediu social și adeverințele pentru documentul de sediu social se emit și se transmit către oficiile registrului comerțului în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare, între orele 8,00-12,00, utilizând portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, secțiunea "Acces aplicație MAIL".

(3) În cazul în care documentația este incompletă sau nu este lizibilă, precum și dacă, din alte motive, nu pot fi emise certificatele de sediu social și adeverințele pentru documentul de sediu social, organul fiscal competent va notifica, de îndată, oficiului registrului comerțului. Notificarea, care va cuprinde în mod obligatoriu numărul de înregistrare la registrul comerțului a cererii RC și motivul pentru care nu pot fi emise documentele, se transmite utilizând portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, secțiunea "Acces aplicație MAIL".

(4) Dacă motivele pentru care nu pot fi emise certificatele de sediu social și adeverințele pentru documentul de sediu social pot fi înlăturate numai de către societatea comercială, prin reprezentantul său legal sau prin persoana împuternicită de acesta, oficiile registrului comerțului vor dispune măsurile necesare.

(5) Dacă certificatele de sediu social nu sunt transmise în termenele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și în cazul prevăzut la alin. (3), oficiile registrului comerțului amână soluționarea cererilor RC, pe motivul lipsei certificatului de sediu social și a adeverinței pentru documentul de sediu social.

Art. 10. -

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală va asigura utilizatorilor oficiilor registrului comerțului care au acces pe portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, secțiunea "Acces aplicație Registre Generale" și drepturile de acces, pe același portal, la secțiunea "Acces aplicație MAIL".

(2) Agenția Națională de Administrare Fiscală va asigura utilizatorilor oficiilor registrului comerțului asistență tehnică de specialitate pentru utilizarea portalului http://www.extranet.fiscnet.ro, secțiunea "Acces aplicație MAIL".

Art. 11. -

Timbrele fiscale în valoare de 4 lei aferente cererilor AFP se anulează prin aplicarea acestora pe cererea depusă la oficiul registrului comerțului.

;
se încarcă...