Soluționarea plângerilor prealabile | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Soluționarea plângerilor prealabile

Art. 33. -

(1) Împotriva dispoziției obligatorii se poate formula plângere prealabilă în condițiile și în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea prealabilă formulată împotriva dispoziției obligatorii reprezintă cererea operatorului economic prin care solicită organului de inspecție economico-financiară reexaminarea dispoziției obligatorii, în sensul revocării sau modificării acesteia.

(3) Este îndreptățită să formuleze plângere prealabilă împotriva dispoziției obligatorii și persoana care se consideră lezată în drepturile sale în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 34. -

(1) Plângerea prealabilă se formulează în scris și va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul plângerii;

c) motivele de fapt și de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatorului, reprezentantului legal sau a împuternicitului, după caz, precum și ștampila, în cazul persoanelor juridice. Dovada calității de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

(2) Contestatorul poate depune în dovedirea plângerii formulate orice acte pe care le consideră necesare în susținerea cauzei.

(3) Obiectul plângerii prealabile îl constituie numai sumele și măsurile stabilite și înscrise de organul de inspecție economicofinanciară în dispoziția obligatorie atacată. Jurisprudență

(4) În situația în care contestatorul precizează că obiectul plângerii prealabile îl formează dispoziția obligatorie, fără însă a menționa sumele și măsurile contestate, după caz, plângerea prealabilă se consideră formulată împotriva întregului act administrativ financiar.

(5) În cazul în care contestatorul se află în procedura insolvenței sau în procedura falimentului, plângerea prealabilă va purta semnătura și ștampila administratorului judiciar, administratorului interimar sau lichidatorului.

(6) În situația în care plângerea prealabilă nu este semnată de contestator, reprezentantul legal sau împuternicit, după caz, iar în cazul contestatorului persoană juridică nu poartă ștampila persoanei juridice, organele de soluționare competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicare să îndeplinească aceste cerințe. În caz contrar, plângerea prealabilă va fi respinsă, fără a se mai analiza fondul cauzei. Confirmarea de primire se anexează la dosarul cauzei.

(7) Organul de soluționare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt și de drept pentru care a contestat dispoziția obligatorie.

Art. 35. -

(1) Plângerea prealabilă formulată împotriva dispoziției obligatorii se depune la direcția din care face parte organul de inspecție economico-financiară al cărui act este atacat.

(2) În cazul în care plângerea prealabilă este depusă la un organ necompetent din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, organului emitent al actului atacat.

(3) Introducerea plângerii prealabile nu suspendă executarea actului atacat. Aceste dispoziții nu aduc atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executării actului atacat, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 36. -

Soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva dispoziției obligatorii se face de structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, stabilită prin ordin al ministrului.

Art. 37. -

(1) În cazul în care plângerea prealabilă este depusă direct la organul competent de soluționare, acesta o va transmite organului de inspecție economico-financiară emitent al dispoziției obligatorii atacate, în vederea constituirii dosarului plângerii prealabile, a verificării condițiilor procedurale, precum și a întocmirii referatului cu propuneri de soluționare.

(2) Dosarul plângerii prealabile va cuprinde: plângerea prealabilă în original, care trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptățite, precum și amprenta ștampilei, în cazul contestatorului persoană juridică, împuternicirea în original sau în copie legalizată, după caz, actul prin care se desemnează administratorul special, administratorul judiciar, lichidatorul, după caz, dispoziția obligatorie atacată în copie și anexele acesteia, copii ale documentelor care au legătură cu cauza supusă soluționării, documentele depuse de contestator și sesizarea penală în copie, dacă este cazul.

(3) Referatul cu propuneri de soluționare cuprinde precizări privind îndeplinirea condițiilor de procedură, mențiuni privind sesizarea organelor de urmărire și cercetare penală, după caz, precum și propuneri de soluționare a plângerii prealabile, având în vedere toate argumentele contestatorului și documentele în susținere; în caz contrar dosarul se restituie în vederea completării.

(4) În referat se va menționa obligatoriu dacă s-a făcut sau nu sesizare penală.

(5) Referatul se aprobă de conducătorul organului de inspecție economico-financiară emitent al dispoziției obligatorii atacate.

(6) În condițiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a plângerii prealabile, iar în urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat cunoștință de dispoziția obligatorie atacată, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal. În situația depunerii prin poștă a plângerii prealabile, organul emitent al dispoziției obligatorii atacat este obligat să anexeze la dosarul plângerii prealabile plicul prin care a fost transmisă plângerea prealabilă.

Art. 38. -

(1) Plângerea prealabilă poate fi retrasă de contestator până la soluționarea acesteia. Organul de soluționare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunțarea la plângere.

(2) Prin retragerea plângerii prealabile nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă plângere prealabilă în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

(3) Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de împuternicit, cu îndeplinirea acelorași condiții de formă prevăzute la formularea și depunerea plângerii prealabile. Dovada calității de împuternicit se face potrivit legii. În cazul în care contestatorul se află în procedura insolvenței sau în procedura falimentului, cererea de retragere a plângerii prealabile va purta semnătura și ștampila administratorului judiciar, administratorului interimar sau lichidatorului.

(4) Persoanele fizice vor anexa la cererea de renunțare copia actului de identitate.

Art. 39. -

(1) Analiza plângerii prealabile se face în raport cu susținerile părților, de dispozițiile legale invocate de acestea și de documentele existente la dosarul cauzei. Soluționarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării.

(2) În soluționarea plângerii prealabile organul de soluționare competent verifică motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii dispoziției obligatorii.

(3) Prin soluționarea plângerii prealabile nu se poate crea o situație mai grea contestatorului decât cea stabilită inițial.

(4) Contestatorul, intervenienții sau împuterniciții acestora pot să depună probe noi în susținerea cauzei. În această situație, organul emitent al dispoziției obligatorii atacate se pronunță și asupra acestora.

(5) Pentru lămurirea cauzelor, organul de soluționare competent poate solicita puncte de vedere direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau altor instituții competente să se pronunțe în cauzele respective. Direcțiile de specialitate vor transmite punctele de vedere în termen de cel mult 10 zile de la solicitare.

(6) Organul de soluționare competent verifică respectarea condițiilor de procedură și a celor de fond ale plângerii prealabile.

(7) În soluționarea plângerii prealabile, condițiile de procedură pot fi următoarele: respectarea termenului de depunere a plângerilor prealabile, competența organului care a încheiat actul contestat, existența semnăturii sau a ștampilei de pe plângerea prealabilă.

(8) Condițiile de fond în procedura de soluționare a plângerii prealabile pot fi următoarele: lipsa de interes, lipsa calității de a contesta, prescripția, autoritatea de lucru judecat și imposibilitatea reverificării pentru aceeași perioadă și pentru aceleași obligații către bugetul general consolidat.

Art. 40. -

Organul de soluționare competent care are de soluționat două sau mai multe plângeri prealabile, formulate de aceeași persoană fizică sau juridică împotriva unor acte administrative financiare încheiate de aceleași organe de inspecție economico-financiară vizând aceeași categorie de obligații sau tipuri diferite, dar care sub aspectul cuantumului se influențează reciproc, va proceda la conexarea dosarelor, dacă prin aceasta se asigură o mai bună administrare și valorificare a probelor în rezolvarea cauzei. Prin conexarea dosarelor nu se poate stabili o altă competență de soluționare decât cea care rezultă din contestarea fiecărui act administrativ financiar luat individual.

Art. 41. - Jurisprudență

(1) Pentru soluționarea plângerii prealabile se emite o decizie.

(2) Decizia de soluționare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă și va cuprinde: preambulul, considerentele și dispozitivul.

(3) Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit cu soluționarea, numele sau denumirea contestatorului, sediul social al contestatorului, numărul de înregistrare a plângerii prealabile la organul de inspecție economico-financiară, obiectul cauzei, precum și sinteza susținerilor părților.

(4) Considerentele cuprind motivele de fapt și de drept care au format convingerea organului de soluționare competent în emiterea deciziei. Jurisprudență

(5) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată și instanța competentă. Jurisprudență

(6) Decizia se semnează de către conducătorul structurii de soluționare competente.

(7) Asupra deciziei emise în soluționarea plângerii prealabile organul de soluționare competent nu mai poate reveni, cu excepția situațiilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii. Decizia este obligatorie pentru organul de inspecție economico-financiară emitent al dispoziției obligatorii atacate.

Art. 42. - Jurisprudență

(1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.

(2) În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, revocarea totală sau parțială a dispoziției obligatorii atacate.

(3) Prin decizie se poate desființa total sau parțial dispoziția obligatorie atacată, situație în care urmează să se încheie o nouă dispoziție obligatorie care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluționare.

(4) Plângerea prealabilă poate fi respinsă ca:

a) neîntemeiată, în situația în care argumentele de fapt și de drept prezentate în susținerea plângerii prealabile nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul atacat;

b) nemotivată, în situația în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt și de drept în susținerea plângerii prealabile sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse soluționării;

c) fiind fără obiect, în situația în care sumele și măsurile contestate nu au fost stabilite prin dispoziția obligatorie atacată sau dacă prin reluarea procedurii administrative, luându-se act de soluția pronunțată de instanța penală, se constată că cererea rămâne lipsită de obiect.

(5) În situația în care se pronunță o soluție de desființare totală sau parțială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desființare.

(6) Decizia de desființare este pusă în executare în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, iar noua dispoziție obligatorie vizează strict aceeași perioadă și același obiect al plângerii prealabile pentru care s-a emis decizia de desființare.

(7) În cazul admiterii plângerii prealabile și revocării în parte a dispoziției obligatorii, prin actul administrativ financiar întocmit conform considerentelor deciziei de soluționare nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele stabilite inițial, acesta putând fi contestat potrivit legii.

Art. 43. -

(1) Dacă organul de soluționare competent constată neîndeplinirea unei condiții de procedură ori de fond, plângerea prealabilă va fi respinsă fără a se mai proceda la verificarea legalității dispoziției obligatorii atacate.

(2) Plângerea prealabilă poate fi respinsă ca:

a) nedepusă la termen, în situația în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de lege;

b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situația în care aceasta este formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală;

c) fiind depusă de o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, potrivit legii;

d) lipsită de interes, în situația în care contestatorul nu demonstrează că a fost lezat în dreptul sau interesul său legitim;

e) prematur formulată, în situația în care măsurile și/sau sumele contestate nu sunt individualizate prin titlu de creanță și în situația în care nu au fost emise dispoziții obligatorii.

(3) Plângerea prealabilă nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greșită.

Art. 44. -

(1) Decizia privind soluționarea plângerii prealabile se întocmește în 4 exemplare și se comunică astfel:

a) un exemplar se comunică contestatorului;

b) un exemplar se comunică organului de inspecție economico-financiară care a întocmit dispoziția obligatorie atacată;

c) un exemplar rămâne la dosarul plângerii prealabile;

d) un exemplar se păstrează la dosarul deciziilor.

(2) În situația în care decizia de soluționare a plângerii prealabile privește creanțe bugetare, organul emitent al actului atacat înaintează o copie a deciziei la organul fiscal competent.

(3) Structura de soluționare competentă ține evidența deciziilor într-un registru, din care să rezulte identitatea contestatorului, obiectul cauzei, modul de soluționare și de comunicare a soluției și calea de atac.

(4) Decizia privind soluționarea plângerii prealabile se comunică contestatorului în condițiile art. 29 alin. (2).

Art. 45. -

Decizia emisă în soluționarea plângerii prealabile poate fi atacată de către contestator, la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în condițiile legii.

Art. 46. -

(1) Erorile materiale din deciziile de soluționare a contestațiilor pot fi îndreptate de către organul de soluționare competent, la inițiativa acestuia, a organului de inspecție economico-financiară emitent al actului administrativ financiar contestat, a contestatorului sau a oricărei persoane direct interesate.

(2) În situația solicitării de îndreptare a unei erori materiale din decizia de soluționare a plângerii prealabile de către organul de inspecție economico-financiară emitent al actului administrativ financiar contestat, contestator sau altă persoană direct interesată, organul de soluționare a plângerii prealabile poate solicita și alte documente necesare justificării erorilor.

(3) Decizia de rectificare a deciziei de soluționare a plângerii prealabile care conține erori va avea același număr de înregistrare, la care se adaugă particula "bis" și va purta data emiterii efective.

(4) Decizia de rectificare a deciziei de soluționare a plângerii prealabile care corectează erori materiale va fi comunicată atât organului de inspecție economico-financiară emitent al actului administrativ financiar contestat, cât și contestatorului sau altor persoane direct interesate. Comunicarea deciziei de soluționare a plângerii prealabile care corectează erori materiale se face conform art. 29 alin. (2).

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Înființarea și organizarea inspecției economico financiare
Funcționarea inspecției economico financiare
Realizarea inspecției economico financiare
Soluționarea plângerilor prealabile
Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora
Dispoziții finale
;
se încarcă...