Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Realizarea inspecției economico financiare -
SECȚIUNEA 1
Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară

Art. 10. -

Organul de inspecție economico-financiară efectuează la sediul său control documentar și, în situația în care constată existența unor neconcordanțe sau necorelări în raportările operatorului economic față de reglementările legale, încheie raport de verificare documentară prealabilă. Acesta este actul de control premergător acțiunii de inspecție economicofinanciară la operatorul economic.

Art. 11. -

(1) Organul de inspecție economico-financiară are obligația să înștiințeze operatorul economic în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, înainte de începerea inspecției, prin transmiterea avizului de inspecție economicofinanciară, care conține:

a) denumirea operatorului economic;

b) sediul social;

c) codul de identificare fiscală;

d) data de începere a inspecției economico-financiare;

e) obiectivele și perioadele ce urmează a fi supuse inspecției economico-financiare;

f) temeiul juridic al inspecției economico-financiare;

g) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecției economico-financiare, o singură dată, pentru motive justificate;

h) alte elemente necesare bunei desfășurări a inspecției economico-financiare.

(2) Modelul, conținutul, instrucțiunile de completare și modul de comunicare ale avizului de inspecție economico-financiară sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 12. -

(1) Operatorul economic poate solicita o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a inspecției economico-financiare, în termen de 5 zile de la primirea avizului de inspecție economico-financiară.

(2) Amânarea se aprobă sau se respinge de către organul de inspecție economico-financiară și se comunică operatorului economic, în termen de 5 zile de la primirea solicitării.

Art. 13. -

(1) În cazul operatorilor economici care au sedii secundare, inspecția economico-financiară se va exercita, de regulă, concomitent la sediul principal și la sediile secundare de către organele de inspecție economico-financiară competente.

(2) Inspecția economico-financiară se desfășoară, de regulă, în spațiile de lucru ale operatorului economic. Operatorul economic trebuie să pună la dispoziție un spațiu adecvat dotat cu logistica și necesarul minim de birotică, în limita posibilităților acestuia, care să permită păstrarea în siguranță a documentelor primite sau elaborate de către organele de inspecție economicofinanciară.

(3) La sediile secundare se încheie, de regulă, acte de control care se centralizează și se definitivează în actul de control încheiat de organul de inspecție economico-financiară în a cărui rază teritorială se află sediul social al operatorului economic.

Art. 14. -

La începerea inspecției economico-financiare, echipa de inspecție economico-financiară prezintă conducerii operatorului economic legitimația de inspecție economicofinanciară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, și ordinul de serviciu, al cărui model, conținut și instrucțiuni de completare sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 15. -

(1) Pe parcursul desfășurării controlului, organul de inspecție economico-financiară poate solicita note explicative reprezentantului sau oricărui angajat al operatorului economic, în vederea clarificării și definitivării constatărilor privind împrejurările și cauzele care au condus la apariția abaterilor și deficiențelor.

(2) În nota explicativă se descriu constatările în legătură cu care se solicită informații, se formulează întrebări pentru clarificarea împrejurărilor și a cauzelor care au condus la apariția abaterilor și deficiențelor. Persoanele cărora le sunt adresate notele explicative sunt obligate să prezinte informații, acte sau documente relevante pentru susținerea răspunsurilor la întrebările din nota explicativă.

(3) Modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale notei explicative se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 16. -

(1) Organul de inspecție economico-financiară poate solicita prezența la sediul său a reprezentantului legal al operatorului economic controlat sau a altei persoane împuternicite, prin transmiterea unei invitații în care se vor indica și documentele pe care acesta este obligat să le prezinte.

(2) Modelul, conținutul, instrucțiunile de completare și modul de comunicare ale invitației se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 17. -

(1) La finalizarea inspecției economico-financiare reprezentantul legal al operatorului economic este obligat să dea o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru inspecția economico-financiară. În declarație se menționează faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate și puse la dispoziție de operatorul economic.

(2) Modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale declarației se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 18. - Jurisprudență

Decizia de reverificare a unei anumite perioade se poate lua dacă de la data încheierii inspecției economicofinanciare și până la data împlinirii termenului de prescripție apar date suplimentare necunoscute la data efectuării inspecției economico-financiare, care influențează rezultatele acesteia. Datele suplimentare pot rezulta din situații cum sunt:

a) obținerea pe parcursul acțiunilor de inspecție economicofinanciară efectuate la alți operatori economici a unor documente sau informații suplimentare referitoare la activitatea operatorului economic, într-o perioadă care a fost deja supusă inspecției economico-financiare;

b) solicitări ale organelor de urmărire penală sau ale altor organe ori instituții îndreptățite potrivit legii;

c) informații obținute în orice alt mod, de natură să modifice rezultatele inspecției economico-financiare efectuate anterior.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Programarea activității de inspecție economico financiară
Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico financiare și conținutul acestora
Îndreptarea erorilor materiale
;
se încarcă...