ORDIN DE SERVICIU Nr | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la normele metodologice -
ORDIN DE SERVICIU
Nr. ....

Domnul/Doamna ....................................., având funcția de ............................... în cadrul Ministerului Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală* - Direcția generală .................................. sunt delegați pentru efectuarea unei inspecții economico-financiare la operatorul economic ........................................, care are sediul social în localitatea ......................................, bd./str. ............................. nr. ...., bl. ........., sc. ....., et. ....., ap. ...., județ/sector .........................., cod poștal ............

Cod identificare fiscală ..................................................

Obiectivele inspecției economico-financiare sunt:

- obiectivul: ....................., pe perioada ................................

- obiectivul: ......................, pe perioada ................................

- ....

Data începerii inspecției economico-financiare: .....................................................

Se legitimează cu legitimațiile de inspecție economico-financiară nr.: ............

Conducătorul activității de inspecție economico-financiară,
.........................................................................................
(funcția, numele, prenumele, semnătura și ștampila)

Data ..........................

Instrucțiuni de completare și utilizare a formularului "Ordin de serviciu"

Reprezintă documentul prin care organele de inspecție economico-financiară sunt împuternicite să efectueze inspecția economico-financiară la operatorul economic nominalizat.

Ordinul de serviciu se întocmește de echipa care va efectua inspecția economico-financiară și se semnează de către conducătorul activității de inspecție economico-financiară sau de altă persoană împuternicită în acest sens.

Se întocmește într-un exemplar pentru echipa de inspecție economico-financiară și se anexează la raportul de inspecție economico-financiară, procesul-verbal pentru sesizarea organelor de urmărire penală, raportul intermediar, nota de constatare și raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse, după caz.

Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului "Ordin de serviciu"

1. Denumire: Ordin de serviciu

2. Format: A4/t1

3. Se editează cu ajutorul tehnicii de calcul, pe o singura față.

4. Se utilizează: de către organele de inspecție economicofinanciară pentru nominalizarea:

- persoanelor care vor efectua inspecția economicofinanciară;

- operatorului economic supus inspecției economicofinanciare;

- datei de începere a inspecției economico-financiare;

- obiectivelor inspecției economico-financiare.

5. Se întocmește: într-un exemplar, de către organul de inspecție economico-financiară.

6. Circulă: numai la organele de inspecție economico-financiară.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
AVIZ de inspecție economico financiară
LEGITIMAȚIE de inspecție economico financiară*)
ORDIN DE SERVICIU Nr
;
se încarcă...