la normele metodologice | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

- Model -

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de Administrare Fiscală*

Direcția Generală .................................

Nr. ......................../zz.ll.aa

___________

* Se completează de către organele de inspecție economico-financiară din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

AVIZ
de inspecție economico-financiară

Denumirea operatorului economic: ......................................

Sediul social: localitatea: .............................................., bd./str. ............................. nr. ...., bl. ........., sc. ....., et. ....., ap. ...., județul/sectorul ................................., cod poștal ......................

Cod de identificare fiscală ....................................................

Domnului/Doamnei administrator/director general

Vă facem cunoscut că, începând cu data de .............., veți face obiectul unei inspecții economico-financiare, având ca obiective:

- obiectivul: .........................., pe perioada ........................

- obiectivul: .........................., pe perioada ........................

- .................

Inspecția economico-financiară se va desfășura cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici și ale Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.

Menționăm că aveți posibilitatea de a solicita, o singură dată, amânarea datei de începere a inspecției economicofinanciare pentru motive justificate, în termen de 5 zile de la primirea avizului de inspecție economico-financiară.

Vă rugăm să luați măsurile necesare pentru a pune la dispoziția organelor de inspecție economico-financiară toate documentele financiare, contabile și fiscale și alte elemente justificative relevante și pentru a asigura toate condițiile necesare bunei desfășurări a inspecției economico-financiare, potrivit prevederilor art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011.

În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizată urmează să asigurați ansamblul informațiilor, datelor și documentelor arhivate în format electronic, precum și aplicațiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.

Pe parcursul inspecției aveți dreptul de a beneficia de asistență de specialitate și/sau juridică.

Prezentul aviz de inspecție economico-financiară a fost emis în baza art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011.

Conducătorul activității de inspecție economico-financiară,
.........................................................................................
(funcția, numele, prenumele, semnătura și ștampila)

Persoana de contact: .................................................. Telefon: ............................

Instrucțiuni de completare și utilizare a formularului "Aviz de inspecție economico-financiară"

Avizul de inspecție economico-financiară reprezintă documentul prin care organele de inspecție economicofinanciară înștiințează operatorul economic în legătură cu inspecția economico-financiară care urmează să se efectueze la acesta. În avizul de inspecție economico-financiară se vor nominaliza obiectivele inspecției economico-financiare, precum și perioada supusă controlului pentru fiecare obiectiv.

Se întocmește de către organele de inspecție economicofinanciară și se transmite operatorului economic care urmează a face obiectul unei inspecții economico-financiare, cu 30 de zile înainte de începerea efectuării acesteia pentru marii contribuabili și pentru cei care au sedii secundare, și cu 15 zile înainte pentru ceilalți operatori economici.

Avizul de inspecție economico-financiară se întocmește de echipa care va efectua inspecția economico-financiară și se semnează de către conducătorul activității de inspecție economico-financiară sau de altă persoană împuternicită în acest sens.

Se întocmește în două exemplare originale, din care:

- exemplarul 1 se va trimite operatorului economic prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin înmânare directă cu semnătura și data de primire pe exemplarul 2 sau prin alte mijloace de comunicare, precum fax sau e-mail, dacă acestea permit certificarea primirii documentului;

- exemplarul 2 va fi reținut de echipa de inspecție economico-financiară care va efectua controlul și va fi anexat la raportul de inspecție economico-financiară. Acest exemplar va fi avizat de șeful de serviciu coordonator.

Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului "Aviz de inspecție economicofinanciară"

1. Denumire: Aviz de inspecție economico-financiară;

2. Format: A4/t1;

3. Se editează cu ajutorul tehnicii de calcul, pe o singură față;

4. Se utilizează de către organele de inspecție economicofinanciară pentru înștiințarea operatorului economic de începerea inspecției economico-financiare;

5. Circulă:

- exemplarul 1 la operatorul economic;

- exemplarul 2 la organul de inspecție economico-financiară care va efectua inspecția economico-financiară.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...