Funcționarea inspecției economico financiare | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Funcționarea inspecției economico-financiare

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 2. -

Inspecția economico-financiară se efectuează la următorii operatori economici:

a) regiile autonome, înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b) companiile și societățile naționale, precum și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic;

c) societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține o participație majoritară;

d) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) dețin participații majoritare;

e) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcționează ca instituții publice;

f) alți operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea și justificarea utilizării sumelor acordate de la bugetul general consolidat sub forma subvențiilor, transferurilor, alocațiilor sau a altor sume asimilate acestora, pentru subvenționarea unor produse sau susținerea unor activități.

Sintagma "operator economic" nu include societăți financiarbancare, societăți de asigurări și Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A.

Art. 3. -

(1) Direcția generală de inspecție economicofinanciară, serviciile, birourile și compartimentele de inspecție economico-financiară din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București reprezintă aparatul de inspecție economico-financiară și exercită atribuțiile prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici. Referințe (4), Reviste (1)

(2) Verificările efectuate de către aparatul de inspecție economico-financiară la operatorii economici prevăzuți la art. 3 pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, vizează, în principal, următoarele:

a) respectarea reglementărilor economico-financiare și contabile de către operatorii economici verificați;

b) exactitatea și realitatea datelor înregistrate în evidențele financiar-contabile prevăzute de lege și în actele de constituire a operatorilor economici;

c) gestiunea economico-financiară în raport cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele de constituire ale operatorului economic verificat, respectiv:

1. fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli în condițiile respectării prevederilor legale în domeniu;

2. execuția bugetelor de venituri și cheltuieli cu respectarea principiilor legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității;

3. măsurile luate de managementul operatorului economic pentru realizarea veniturilor, reducerea cheltuielilor și diminuarea arieratelor;

4. fundamentarea programelor de investiții și a programelor de achiziții de bunuri, lucrări și servicii aferente bugetelor de venituri și cheltuieli și execuția acestora;

5. îndeplinirea indicatorilor economico-financiari aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli și respectarea modului de raportare a acestora;

6. obligațiile către bugetul general consolidat, cu excepția celor fiscale, conform competențelor legale;

d) fundamentarea și justificarea utilizării, conform destinațiilor stabilite, a sumelor alocate de la bugetul general consolidat pentru susținerea unor activități;

e) constituirea și asigurarea surselor de rambursare și de plată a ratelor, dobânzilor, comisioanelor și/sau a celorlalte costuri de către beneficiarii finanțărilor rambursabile garantate de stat sau subîmprumutate;

f) organizarea și exercitarea controlului intern și controlului financiar preventiv.

SECȚIUNEA a 2-a Programarea activității de inspecție economico-financiară

Art. 4. -

Activitatea de inspecție economico-financiară se desfășoară în baza unor programe anuale, trimestriale și lunare.

Art. 5. -

Proiectele programelor de activitate pentru întregul aparat de inspecție economico-financiară se întocmesc de către Direcția generală de inspecție economico-financiară, pe baza sarcinilor primite de la conducerea Ministerului Finanțelor Publice și a propunerilor primite de la conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile de specialitate din cadrul acestora și de la structurile de inspecție economicofinanciară teritoriale, în termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 6. -

(1) Proiectul programului anual de activitate al aparatului de inspecție economico-financiară se corelează cu programul anual de activitate al Curții de Conturi a României, după care se aprobă de conducerea Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Programul anual de activitate al aparatului de inspecție economico-financiară se defalcă în programe trimestriale și lunare aprobate de conducerea Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Modelul, conținutul și condițiile de aprobare a programelor de activitate pentru aparatul de inspecție economico-financiară se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 7. -

Inspecția economico-financiară la operatorii economici de regulă precedă inspecția fiscală.

Art. 8. -

În baza programelor de activitate întocmite de Direcția generală de inspecție economico-financiară, structurile de inspecție economico-financiară din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București completează propriile programe de activitate. Acestea se transmit Direcției generale de inspecție economico-financiară, în termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 9. -

Selectarea operatorilor economici ce urmează a fi incluși în programele proprii de activitate se face folosindu-se analiza de risc, în principal pe baza următoarelor criterii:

a) importanța operatorului economic (regională, locală);

b) situația economico-financiară (inclusiv, dar nelimitându-se la pierderi, arierate, creanțe);

c) facilități acordate (inclusiv, dar nelimitându-se la subvenții/transferuri, credite interne și externe cu garanția statului);

d) raportarea și îndeplinirea indicatorilor economico-financiari aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli;

e) perioada de la precedenta verificare de aceeași natură și cu aceleași obiective și până la împlinirea termenului de prescripție;

f) solicitări ale unor instituții/autorități publice.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Înființarea și organizarea inspecției economico financiare
Funcționarea inspecției economico financiare
Realizarea inspecției economico financiare
Soluționarea plângerilor prealabile
Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora
Dispoziții finale
Reviste:
Cine va controla firmele și instituțiile dacă au POS-uri pentru plata cu cardul?
;
se încarcă...