Dispoziții generale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea inspecției economico financiare -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 2. -

Inspecția economico-financiară se efectuează la următorii operatori economici:

a) regiile autonome, înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b) companiile și societățile naționale, precum și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic;

c) societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține o participație majoritară;

d) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) dețin participații majoritare;

e) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcționează ca instituții publice;

f) alți operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea și justificarea utilizării sumelor acordate de la bugetul general consolidat sub forma subvențiilor, transferurilor, alocațiilor sau a altor sume asimilate acestora, pentru subvenționarea unor produse sau susținerea unor activități.

Sintagma "operator economic" nu include societăți financiarbancare, societăți de asigurări și Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A.

Art. 3. -

(1) Direcția generală de inspecție economicofinanciară, serviciile, birourile și compartimentele de inspecție economico-financiară din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București reprezintă aparatul de inspecție economico-financiară și exercită atribuțiile prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici. Referințe (4), Reviste (1)

(2) Verificările efectuate de către aparatul de inspecție economico-financiară la operatorii economici prevăzuți la art. 3 pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, vizează, în principal, următoarele:

a) respectarea reglementărilor economico-financiare și contabile de către operatorii economici verificați;

b) exactitatea și realitatea datelor înregistrate în evidențele financiar-contabile prevăzute de lege și în actele de constituire a operatorilor economici;

c) gestiunea economico-financiară în raport cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele de constituire ale operatorului economic verificat, respectiv:

1. fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli în condițiile respectării prevederilor legale în domeniu;

2. execuția bugetelor de venituri și cheltuieli cu respectarea principiilor legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității;

3. măsurile luate de managementul operatorului economic pentru realizarea veniturilor, reducerea cheltuielilor și diminuarea arieratelor;

4. fundamentarea programelor de investiții și a programelor de achiziții de bunuri, lucrări și servicii aferente bugetelor de venituri și cheltuieli și execuția acestora;

5. îndeplinirea indicatorilor economico-financiari aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli și respectarea modului de raportare a acestora;

6. obligațiile către bugetul general consolidat, cu excepția celor fiscale, conform competențelor legale;

d) fundamentarea și justificarea utilizării, conform destinațiilor stabilite, a sumelor alocate de la bugetul general consolidat pentru susținerea unor activități;

e) constituirea și asigurarea surselor de rambursare și de plată a ratelor, dobânzilor, comisioanelor și/sau a celorlalte costuri de către beneficiarii finanțărilor rambursabile garantate de stat sau subîmprumutate;

f) organizarea și exercitarea controlului intern și controlului financiar preventiv.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Programarea activității de inspecție economico financiară
Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico financiare și conținutul acestora
Îndreptarea erorilor materiale
Reviste:
Cine va controla firmele și instituțiile dacă au POS-uri pentru plata cu cardul?
;
se încarcă...