Art 37 Soluționarea plângerilor prealabile | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea plângerilor prealabile -
Art. 37. -

(1) În cazul în care plângerea prealabilă este depusă direct la organul competent de soluționare, acesta o va transmite organului de inspecție economico-financiară emitent al dispoziției obligatorii atacate, în vederea constituirii dosarului plângerii prealabile, a verificării condițiilor procedurale, precum și a întocmirii referatului cu propuneri de soluționare.

(2) Dosarul plângerii prealabile va cuprinde: plângerea prealabilă în original, care trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptățite, precum și amprenta ștampilei, în cazul contestatorului persoană juridică, împuternicirea în original sau în copie legalizată, după caz, actul prin care se desemnează administratorul special, administratorul judiciar, lichidatorul, după caz, dispoziția obligatorie atacată în copie și anexele acesteia, copii ale documentelor care au legătură cu cauza supusă soluționării, documentele depuse de contestator și sesizarea penală în copie, dacă este cazul.

(3) Referatul cu propuneri de soluționare cuprinde precizări privind îndeplinirea condițiilor de procedură, mențiuni privind sesizarea organelor de urmărire și cercetare penală, după caz, precum și propuneri de soluționare a plângerii prealabile, având în vedere toate argumentele contestatorului și documentele în susținere; în caz contrar dosarul se restituie în vederea completării.

(4) În referat se va menționa obligatoriu dacă s-a făcut sau nu sesizare penală.

(5) Referatul se aprobă de conducătorul organului de inspecție economico-financiară emitent al dispoziției obligatorii atacate.

(6) În condițiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a plângerii prealabile, iar în urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat cunoștință de dispoziția obligatorie atacată, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal. În situația depunerii prin poștă a plângerii prealabile, organul emitent al dispoziției obligatorii atacat este obligat să anexeze la dosarul plângerii prealabile plicul prin care a fost transmisă plângerea prealabilă.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 27 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 28 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 29 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 30 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 31 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 32 Îndreptarea erorilor materiale
Art 33 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 34 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 35 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 36 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 37 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 38 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 39 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 40 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 41 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 42 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 43 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 44 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 45 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 46 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 47 Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora
;
se încarcă...